งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ. เนื้อหา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในสาขาการศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในสาขาการศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ. เนื้อหา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในสาขาการศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในสาขาการศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2 เนื้อหา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในสาขาการศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในสาขาการศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในสาขาธุรกิจ พาณิชย์ และสำนักงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในสาขาธุรกิจ พาณิชย์ และสำนักงาน

3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในสาขา อุตสาหกรรม และการผลิต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในสาขา อุตสาหกรรม และการผลิต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในสาขาสาธารณสุข และการแพทย์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในสาขาสาธารณสุข และการแพทย์

4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในสาขาการสื่อสาร และโทรคมนาคม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในสาขาการสื่อสาร และโทรคมนาคม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในหน่วยงานราชการ ต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในหน่วยงานราชการ ต่างๆ

5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในสาขาด้านความ มั่นคงของชาติและทางทหาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในสาขาด้านความ มั่นคงของชาติและทางทหาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในสาขาบันเทิง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในสาขาบันเทิง

6 การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศในสาขา การศึกษา การเรียนรู้แบบออนไลน์.........(E-learning)........... เป็นการศึกษาเรียนรู้ผ่าน เครือข่ายคอมพิวเตอร์

7 การเรียนรู้แบบออนไลน์ การติดต่อสื่อสาร  Real-time : Chat, Conferencing  Non real-time: Web board, E-mail

8 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) บทเรียนที่เสนอเนื้อหาหรือ สารสนเทศ แบบฝึกหัด การทดสอบ

9 วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย (Video on Demand : VOD) เป็นระบบที่นำภาพวิดีโอมาบันทึกลงใน ระบบคอมพิวเตอร์เพียงชุดเดียว สามารถแจกจ่ายวิดีโอชุดนี้ให้กับผู้ใช้ จำนวนมากได้

10 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) หนังสือที่สามารถอ่านได้ ทางอินเทอร์เน็ต

11 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-library) การให้บริการงานห้องสมุดด้วยระบบ อัตโนมัติ

12 เช่น  การยืม - คืนด้วยบาร์โค้ด  การสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

13 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ในสาขาธุรกิจ พาณิชย์ และสำนักงาน การพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) - การโฆษณา - การสั่งซื้อ - การชำระเงิน - การส่งสินค้า

14 E-business เป็นธุรกิจเชิงอิเล็กทรอนิกส์ แต่มีขอบเขตกว้างกว่า E-commerce ที่มิได้พิจารณาเฉพาะกิจกรรมการ ซื้อขายเท่านั้น

15 การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คอมพิวเตอร์ใน การรับส่งเอกสารผ่านเครือข่าย

16 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ใน สำนักงานเพื่อความถูกต้องรวดเร็ว

17 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ จัดเตรียม เอกสาร กระจาย เอกสาร จัดเก็บค้นคืน เอกสาร เตรียมสารสนเทศด้วยภาพ ประชุม ทางไกล

18 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ในสาขาอุตสาหกรรมและ การผลิต อุตสาหกรรมการพิมพ์ ใช้ระบบการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเตรียมต้นฉบับ บรรณาธิการ ตีพิมพ์ จัดเก็บ และจัดจำหน่าย

19 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ มีการใช้คอมพิวเตอร์ ออกแบบรถ ปฏิบัติการการผลิต การบริการและการขาย

20 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ในสาขาสาธารณสุขและ การแพทย์ ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล คนไข้ ประสบการณ์ต่างๆ หารือกันได้เสมือนอยู่ใน ห้องเดียวกัน

21 ระบบการปรึกษาแพทย์ทางไกล (Medical Consultation) เป็นระบบการปรึกษา ระหว่างโรงพยาบาลกับ โรงพยาบาลซึ่งจะ สามารถใช้งานพร้อมๆ กันได้

22 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ในสาขา การสื่อสารและโทรคมนาคม ดาวเทียม (Satellite) เช่น ใช้ในทางทหาร สำรวจทรัพยากรทาง ธรรมชาติ

23 โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล (Integrate Service Digital Network: ISDN) อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ขององค์การโทรศัพท์แห่ง ประเทศไทย

24 โทรสาร (Facsimile หรือ FAX) เป็นอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล เพื่อส่งผ่านสารสนเทศโดย แปลงภาพหรืออักษรเป็น สัญญาณไฟฟ้าแล้วส่งไปตาม ช่องทางคมนาคม

25 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail: E-mail) เป็นบริการรับส่งข้อความใน รูปของแฟ้มข้อมูล อิเล็คทรอนิกส์ ผ่านทาง ระบบอินเตอร์เน็ต

26 การประชุมทางไกล (Teleconference) เป็นรูปแบบการสื่อสารหรือการประชุม หลายๆ คนโดยไม่ต้องอยู่ต่อหน้ากัน

27 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในหน่วยงานราชต่างๆ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาครัฐ (GITS) ให้บริการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ ในการดำเนินงานอันนำไปสู่การเป็น E-government

28 www.gits.net.th

29 สำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation: OA) สำนักงานอัตโนมัติที่หน่วยงานของรัฐ จัดทำขึ้นมีชื่อว่า IT Model Office เพื่อ พัฒนาระบบเครือข่ายพื้นฐานของภาครัฐ

30 อินเทอร์เน็ตตำบล

31 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศด้านสรรพากร

32 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสาขาด้านความมั่นคงของชาติและ ทางทหาร ด้านกฎหมายและการปกครอง  ทำฐานข้อมูลกฎหมายทุกฉบับ  สรุปคดีความ

33 ด้านรัฐสภา มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน กิจการงานสภา ศึกษาวิเคราะห์ ระบบงานรัฐสภาทั้งหมด เพื่อพัฒนา ฐานข้อมูล

34 ด้านการทหารและกองบัญชาการ ทหารสูงสุด ด้านการสื่อสาร และภูมิศาสตร์  การนำดาวเทียมทหารมาใช้ด้าน ความมั่นคง การถ่ายภาพภูมิศาสตร์ จำลองภูมิประเทศ

35 ด้านอาวุธ และอุปกรณ์การรักษา ความมั่นคงของประเทศ  การนำเทคโนโลยีมาใช้ประดิษฐ์อาวุธ ที่ทันสมัย

36 ด้านการตำรวจ ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ

37 ระบบทะเบียนประวัติอาชญากร ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบภาพใบหน้าคนร้าย ระบบสถิติคดีอาญา

38 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสาขาบันเทิง E-cinema เพื่อสามารถจอง ตั๋วออนไลน์ เลือกที่นั่ง จ่ายเงิน เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ. เนื้อหา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในสาขาการศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในสาขาการศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google