งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

2 เนื้อหา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาการศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาธุรกิจ พาณิชย์ และสำนักงาน

3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาอุตสาหกรรม และการผลิต
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาสาธารณสุข และการแพทย์

4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาการสื่อสารและโทรคมนาคม
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานราชการต่างๆ

5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาด้านความมั่นคงของชาติและทางทหาร
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาบันเทิง

6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในสาขาการศึกษา
การเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-learning) เป็นการศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

7 การเรียนรู้แบบออนไลน์
การติดต่อสื่อสาร Real-time : Chat, Conferencing Non real-time: Web board,

8 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI)
บทเรียนที่เสนอเนื้อหาหรือสารสนเทศ แบบฝึกหัด การทดสอบ

9 วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย
(Video on Demand : VOD) เป็นระบบที่นำภาพวิดีโอมาบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์เพียงชุดเดียว สามารถแจกจ่ายวิดีโอชุดนี้ให้กับผู้ใช้จำนวนมากได้

10 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books)
หนังสือที่สามารถอ่านได้ทางอินเทอร์เน็ต

11 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
(E-library) การให้บริการงานห้องสมุดด้วยระบบอัตโนมัติ

12 เช่น การยืม-คืนด้วยบาร์โค้ด การสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

13 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสาขาธุรกิจ พาณิชย์ และสำนักงาน
การพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) การโฆษณา การสั่งซื้อ การชำระเงิน การส่งสินค้า

14 E-business เป็นธุรกิจเชิงอิเล็กทรอนิกส์ แต่มีขอบเขตกว้างกว่า E-commerce ที่มิได้พิจารณาเฉพาะกิจกรรมการซื้อขายเท่านั้น

15 เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการรับส่งเอกสารผ่านเครือข่าย
การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการรับส่งเอกสารผ่านเครือข่าย

16 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในสำนักงานเพื่อความถูกต้องรวดเร็ว

17 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
จัดเตรียมเอกสาร กระจายเอกสาร จัดเก็บค้นคืนเอกสาร ประชุมทางไกล เตรียมสารสนเทศด้วยภาพ

18 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสาขาอุตสาหกรรมและการผลิต
อุตสาหกรรมการพิมพ์ ใช้ระบบการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์จัดเตรียมต้นฉบับ บรรณาธิการ ตีพิมพ์ จัดเก็บ และจัดจำหน่าย

19 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์
มีการใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบรถ ปฏิบัติการการผลิต การบริการและการขาย

20 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสาขาสาธารณสุขและการแพทย์
ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลคนไข้ ประสบการณ์ต่างๆ หารือกันได้เสมือนอยู่ในห้องเดียวกัน

21 ระบบการปรึกษาแพทย์ทางไกล (Medical Consultation)
เป็นระบบการปรึกษาระหว่างโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลซึ่งจะสามารถใช้งานพร้อมๆกันได้

22 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสาขาการสื่อสารและโทรคมนาคม
ดาวเทียม (Satellite) เช่น ใช้ในทางทหาร สำรวจทรัพยากรทางธรรมชาติ

23 โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล (Integrate Service Digital Network: ISDN)
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

24 โทรสาร (Facsimile หรือ FAX)
เป็นอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูลเพื่อส่งผ่านสารสนเทศโดยแปลงภาพหรืออักษรเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วส่งไปตามช่องทางคมนาคม

25 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail: E-mail)
เป็นบริการรับส่งข้อความในรูปของแฟ้มข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต

26 การประชุมทางไกล (Teleconference)
เป็นรูปแบบการสื่อสารหรือการประชุมหลายๆ คนโดยไม่ต้องอยู่ต่อหน้ากัน

27 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในหน่วยงานราชต่างๆ
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (GITS) ให้บริการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ ในการดำเนินงานอันนำไปสู่การเป็น E-government

28

29 (Office Automation: OA)
สำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation: OA) สำนักงานอัตโนมัติที่หน่วยงานของรัฐจัดทำขึ้นมีชื่อว่า IT Model Office เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายพื้นฐานของภาครัฐ

30 อินเทอร์เน็ตตำบล

31 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสรรพากร

32 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสาขาด้านความมั่นคงของชาติและ ทางทหาร
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสาขาด้านความมั่นคงของชาติและ ทางทหาร ด้านกฎหมายและการปกครอง ทำฐานข้อมูลกฎหมายทุกฉบับ สรุปคดีความ

33 ด้านรัฐสภา มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจการงานสภา ศึกษาวิเคราะห์ระบบงานรัฐสภาทั้งหมด เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล

34 ด้านการทหารและกองบัญชาการทหารสูงสุด
ด้านการสื่อสาร และภูมิศาสตร์ การนำดาวเทียมทหารมาใช้ด้านความมั่นคง การถ่ายภาพภูมิศาสตร์ จำลองภูมิประเทศ

35 ด้านอาวุธ และอุปกรณ์การรักษาความมั่นคงของประเทศ
การนำเทคโนโลยีมาใช้ประดิษฐ์อาวุธที่ทันสมัย

36 ด้านการตำรวจ ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ

37 ระบบทะเบียนประวัติอาชญากร
ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบภาพใบหน้าคนร้าย ระบบสถิติคดีอาญา

38 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสาขาบันเทิง
E-cinema เพื่อสามารถจองตั๋วออนไลน์ เลือกที่นั่ง จ่ายเงิน เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google