งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลทางการเงินและบัญชีสำหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลทางการเงินและบัญชีสำหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลทางการเงินและบัญชีสำหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงิน

2 ข้อมูลทางการเงินการบัญชี ที่ต้องจัดส่งเข้าระบบ GFMIS-SOE
ประเภทข้อมูล ชื่อ Template FIN-P01 FIN-P02 ประมาณการงบดุล ประมาณการงบกำไรขาดทุน FIN-A01-1 FIN-A01-3 FIN-A01-4 FIN-A01-5 งบดุล รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร สัญญาเช่าทางการเงิน รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

3 ข้อมูลทางการเงินการบัญชี ที่ต้องจัดส่งเข้าระบบ GFMIS-SOE
ประเภทข้อมูล ชื่อ Template FIN-A02-1 FIN-A02-2 FIN-A02-3 FIN-A02-4 งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุน ตามพื้นที่ งบกำไรขาดทุน ตาม BU (Business Unit) รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน FIN-A06-1 FIN-A06-2 งบทดลอง (TB) รายละเอียดรายการแยกตามคู่ค้า สำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ FIN-A07 FIN-A08 รายการรายละเอียดสินทรัพย์ถาวรหลักรายตัว รายการปรับปรุงเพื่อคำนวณค่า EVM

4

5 สรุปข้อมูลงบการเงิน (FIN) ที่ต้องนำส่งเข้าระบบ GFMIS-SOE
สำหรับกลุ่ม Fin-Listed

6 ระบบ SOE R/3 PRD : ความถี่ในการนำส่ง – รายไตรมาส
ข้อมูลงบการเงิน [FIN-A06-1 (BS-F)] งบทดลอง - งบดุล งบการเงิน - งบดุล [FIN-A06-1(PL-F)] งบทดลอง - งบกำไรขาดทุน งบการเงิน - งบกำไรขาดทุน [FIN-A06-2] รายการคู่ค้า ระบบ SOE R/3 PRD : ความถี่ในการนำส่ง - รายปี ข้อมูลงบการเงิน [FIN-A06-1 (BS-F)] งบทดลอง - งบดุล งบการเงิน - งบดุล [FIN-A06-1(PL-F)] งบทดลอง - งบกำไรขาดทุน งบการเงิน-งบกำไรขาดทุน [FIN-A06-2] รายการคู่ค้า

7 ระบบ SOE B/W PRD : ความถี่ในการนำส่ง - รายไตรมาส
ข้อมูลทางการเงินอื่นๆ [FIN-A01-3] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร [FIN-A01-4] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร สัญญาเช่าการเงิน [FIN-A01-5] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน [FIN-A02-2] งบกำไรขาดทุนตามพื้นที่ [FIN-A02-3] งบกำไรขาดทุนตาม BU ( Business Unit) [FIN-A02-4] รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน [FIN-A08] รายการปรับปรุงเพื่อคำนวณค่า EVM

8 ระบบ SOE B/W PRD : ความถี่ในการนำส่ง - รายปี
ข้อมูลงบการเงินและข้อมูลทางการเงินอื่นๆ [FIN-P01] ประมาณการงบดุล [FIN-P02] ประมาณการงบกำไรขาดทุน [FIN-A01-3] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร [FIN-A01-4] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร สัญญาเช่าการเงิน [FIN-A01-5] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน [FIN-A02-2] งบกำไรขาดทุนตามพื้นที่ [FIN-A02-3] งบกำไรขาดทุนตาม BU ( Business Unit) [FIN-A02-4] รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน [FIN-A07] รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรหลักรายตัว [FIN-A08] รายการปรับปรุงเพื่อคำนวณค่า EVM

9 สรุปข้อมูลงบการเงิน (FIN) ที่ต้องนำส่งเข้าระบบ GFMIS-SOE
สำหรับกลุ่ม Fin-NonListed

10 ระบบ SOE R/3 PRD : ความถี่ในการนำส่ง - รายเดือน
ข้อมูลงบการเงิน [Text file ที่ genertate มาจาก XML File] งบทดลอง [FIN-A06-2] รายการคู่ค้า ระบบ SOE R/3 PRD : ความถี่ในการนำส่ง - รายไตรมาส ข้อมูลงบการเงิน [FIN-A01-1] งบดุล [FIN-A02-1] งบกำไรขาดทุน [Text file ที่ genertate มาจาก XML File] งบทดลอง [FIN-A06-2] รายการคู่ค้า

11 ระบบ SOE R/3 PRD : ความถี่ในการนำส่ง - รายปี
ข้อมูลงบการเงิน [FIN-A01-1] งบดุล [FIN-A02-1] งบกำไรขาดทุน [Text file ที่ genertate มาจาก XML File] งบทดลอง [FIN-A06-2] รายการคู่ค้า

12 ระบบ SOE B/W PRD : ความถี่ในการนำส่ง - รายไตรมาส
ข้อมูลทางการเงินอื่นๆ [FIN-A01-3] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร [FIN-A01-4] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร สัญญาเช่าการเงิน [FIN-A01-5] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน [FIN-A02-2] งบกำไรขาดทุนตามพื้นที่ [FIN-A02-3] งบกำไรขาดทุนตาม BU ( Business Unit) [FIN-A02-4] รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน [FIN-A08] รายการปรับปรุงเพื่อคำนวณค่า EVM

13 ระบบ SOE B/W PRD : ความถี่ในการนำส่ง - รายปี
ข้อมูลงบการเงินและข้อมูลทางการเงินอื่นๆ [FIN-P01] ประมาณการงบดุล [FIN-P02] ประมาณการงบกำไรขาดทุน [FIN-A01-3] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร [FIN-A01-4] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ถาวร สัญญาเช่าการเงิน [FIN-A01-5] รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน [FIN-A02-2] งบกำไรขาดทุนตามพื้นที่ [FIN-A02-3] งบกำไรขาดทุนตาม BU ( Business Unit) [FIN-A02-4] รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนักงาน [FIN-A07] รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรหลักรายตัว [FIN-A08] รายการปรับปรุงเพื่อคำนวณค่า EVM

14 สรุปข้อมูลงบการเงิน (FIN) ที่ต้องนำส่งเข้าระบบ GFMIS-SOE
1. สำหรับรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ความถี่ในการนำส่ง คือ รายไตรมาสและรายปี 2. สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ความถี่ในการนำส่ง คือ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี 3. สำหรับรัฐวิสาหกิจที่มีบริษัทลูก/บริษัทในเครือ จะต้องดำเนินการนำส่งใน Code G (งบเฉพาะกิจการ) ทั้งนี้รายชื่อ Template ที่ต้องนำส่งใน Code G มีรายละเอียดดังนี้

15 งบเฉพาะกิจการ : งบการเงินที่เป็นของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ โดยไม่รวมบริษัทลูก/บริษัทในเครือ
งบการเงินรวม/งบการเงินที่แสดงเงินทุนตามวิธีส่วนได้เสีย : งบการเงินที่รวมบริษัทลูก/บริษัทในเครือ หมายเหตุ : รัฐวิสาหกิจที่มีบริษัทลูก/บริษัทในเครือ ต้องนำส่งข้อมูลใน Code S (งบการเงินรวม) และ Code G (งบเฉพาะกิจการ) : รัฐวิสาหกิจที่ไม่มีบริษัทลูก/บริษัทในเครือ นำส่งข้อมูล ใน Code S (งบเฉพาะกิจการ)

16 ลำดับการนำส่งข้อมูลในส่วนของ งบการเงินของ รัฐวิสาหกิจกลุ่ม FIN-Listed
ลำดับการนำส่งข้อมูลในส่วนของ งบการเงินของ รัฐวิสาหกิจกลุ่ม FIN-Listed

17 ข้อมูลทางการเงินก่อน-หลังสอบทาน : ความถี่ในการนำส่ง-รายไตรมาส (งบเฉพาะ)
ลำดับการส่งข้อมูล งบทดลอง-งบดุล (BL1,BLS) งบทดลอง-งบกำไรขาดทุน (PN1,PNL) งบการเงิน-งบดุล (BQ1,BQ2) งบการเงิน-งบกำไรขาดทุน (PQ1,PQ2)] ข้อมูลทางการเงินก่อน-หลังสอบทาน : ความถี่ในการนำส่ง-รายไตรมาส (งบรวม) ลำดับการส่งข้อมูล งบทดลอง-งบดุล (TB4,TB7) งบทดลอง-งบกำไรขาดทุน (TB5,TB8) งบการเงิน-งบดุล (BQ1,BQ2) งบการเงิน-งบกำไรขาดทุน (PQ1,PQ2) รายการคู่ค้า (TB3,TB6)

18 ลำดับการนำส่งข้อมูลในส่วนของ งบการเงินของ
ลำดับการนำส่งข้อมูลในส่วนของ งบการเงินของ รัฐวิสาหกิจกลุ่ม FIN-NonListed

19 ลำดับการส่งข้อมูล ดังนี้
ข้อมูลทางการเงินก่อนสอบทาน : ความถี่ในการนำส่ง-รายเดือน ลำดับการส่งข้อมูล ดังนี้ งบทดลอง-งบดุล (BL1) งบทดลอง-งบกำไรขาดทุน (PN1) รายการคู่ค้า (TB3) ข้อมูลทางการเงินก่อนสอบทาน : ความถี่ในการนำส่ง-รายไตรมาส ลำดับการส่งข้อมูล งบทดลอง-งบดุล (BL1) งบทดลอง-งบกำไรขาดทุน (PN1) งบการเงิน-งบดุล (BQ1) งบการเงิน-งบกำไรขาดทุน (PQ1) รายการคู่ค้า (TB3)

20 ข้อมูลทางการเงินหลังสอบทาน : ความถี่ในการนำส่ง-รายไตรมาส
ลำดับการส่งข้อมูล งบทดลอง-งบดุล (BLS) งบทดลอง-งบกำไรขาดทุน (PNL) งบการเงิน-งบดุล (BQ2) งบการเงิน-งบกำไรขาดทุน (PQ2) รายการคู่ค้า (TB6)

21 สรุปลำดับการนำส่งข้อมูลทางการเงินก่อนและหลังสอบทาน กลุ่ม Non-Listed
งบทดลอง ลำดับที่ 2. งบทดลอง ลำดับที่ 1. งบการเงิน งวดที่ 1 , 4 , 7 , 10 งวดที่ 2 , 5 , 8 , 11 งวดที่ 3 , 6 , 9 , 12 สรุปลำดับการนำส่งข้อมูลทางการเงินก่อนและหลังสอบทาน กลุ่ม Listed ลำดับที่ 2. งบทดลอง ลำดับที่ 1. งบการเงิน งวดที่ 3 , 6 , 9 , 12


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลทางการเงินและบัญชีสำหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google