งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปลี่ยนขั้นตอนการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ 25-26 กันยายน 2551 ส่วนข้อมูลคณะกรรมการและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปลี่ยนขั้นตอนการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ 25-26 กันยายน 2551 ส่วนข้อมูลคณะกรรมการและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปลี่ยนขั้นตอนการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ 25-26 กันยายน 2551 ส่วนข้อมูลคณะกรรมการและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ

2 วัตถุประสงค์การเปลี่ยนขั้นตอนการนำส่ง ข้อมูลคณะกรรมการและผู้บริหาร ปัญหาของผู้ใช้งานระบบ รส. ไม่สามารถตรวจสอบสถานะการนำเข้าข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ ข้อมูลบางส่วนไม่สามารถเข้าระบบได้ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ รายงานข้อมูลคณะกรรมการ/ผู้บริหารไม่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน แนวทางการแก้ไขปัญหา ตั้ง Job run โปรแกรมนำข้อมูลเข้าระบบโดยอัตโนมัติ โดยจะมีการนำเข้าข้อมูล 2 รอบ คือ 12:00น. และ 17:00น. เพิ่มสิทธิให้รส. ดูรายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล เหมือนที่สคร. ดูในปัจจุบัน ซึ่ง รส. สามารถตรวจสอบผลของการนำเข้าข้อมูลได้เอง เช่น นำเข้าได้หรือผิดพลาด กี่รายการ โดยรายงานสามารถ drill down เพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อผิดพลาด ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ เพื่อช่วยให้รส.แก้ไขข้อผิดพลาดได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น

3 3 ได้รหัสคกก.จากสบล เพื่ออ้างอิงใน Template ได้รหัสคกก.จากสบล เพื่ออ้างอิงใน Template เตรียมข้อมูล/ บันทึกในTemplate รส.Upload เข้าสู่ระบบ มีข้อ ผิด พลาด? มีข้อ ผิด พลาด? รส.ปรับแก้ข้อมูล และ upload ใหม่ ตรวจสอบผล การ Upload เบื้องต้น สบล.ตรวจสอบ ข้อมูล/ โพสข้อ มูลเข้าระบบ ข้อมูล ถูกต้อง? ปรับแก้ข้อมูล และupload ใหม่ เรียกรายงาน เพื่อตรวจสอบ ขั้นตอนการทำงานของการนำเข้าข้อมูลคกก. รัฐวิสาหกิจดำเนินการ สบล. ดำเนินการ สบล.ตรวจสอบ รหัสคกก.แจ้ง รหัสให้รส. 1.1 2 3 4 5 5.1 6 6.1 1

4 สรุปขั้นตอนการนำข้อมูล เข้าสู่ระบบทั้ง ในส่วนของคกก. และผู้บริหาร ขั้นที่ 1 : เรียกรายงาน จากระบบ SAP เพื่อตรวจสอบ รหัสข้อมูลต่างๆ ------------------- ขั้นที่ 2 : บันทึกข้อมูล เข้าสู่ Template ขั้นที่ 3 : นำ text file เข้าสู่ระบบและ ตรวจสอบผลการ นำเข้าTemplate ------------------- ขั้นที่ 4 : สคร.เป็นผู้นำ ข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE 4 รัฐวิสาหกิจสบล. หมายเหตุ : ระบบ คกก. และผู้บริหารใช้ function ของระบบ SAP-HR การ ดำเนินการในระบบ GFMIS-SOE จึงได้มีการออกแบบไว้ในแนวทางเดียวกัน

5 5 ขอรหัสคกก.จากสบล เพื่ออ้างอิงใน Template ขอรหัสคกก.จากสบล เพื่ออ้างอิงใน Template เตรียมข้อมูล/ บันทึกในTemplate รส.Upload เข้าสู่ระบบ มีข้อ ผิด พลาด? มีข้อ ผิด พลาด? รส.ปรับแก้ข้อมูล และ upload ใหม่ ตรวจสอบผล การ Upload เบื้องต้น Auto Job Run ในการนำเข้า ข้อมูลคกก. ข้อมูล ถูกต้อง? ปรับแก้ข้อมูล และupload ใหม่ เรียกรายงานเพื่อ ตรวจสอบ&แจ้งสบล. ขั้นตอนการทำงานของการนำเข้าข้อมูลคกก.-Rev รัฐวิสาหกิจดำเนินการ สบล.ตรวจสอบ/ แจ้ง รหัสคกก.ให้รส. 1 2 3 4 5 5.1 6 6.1 1.1 สบล.

6 สรุปขั้นตอนการนำข้อมูล เข้าสู่ระบบทั้ง ในส่วนของคกก. และผู้บริหาร-Rev ขั้นที่ 1 : เรียกรายงาน จากระบบ SAP เพื่อตรวจสอบ รหัสข้อมูลต่างๆ ------------------ ขั้นที่ 2 : บันทึกข้อมูล เข้าสู่ Template ขั้นที่ 3 : นำ text file เข้าสู่ระบบและ ตรวจสอบผลการ นำเข้าTemplate ------------------ ขั้นที่ 4 : Auto job รัน ข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE 12.00,17.00น. 6 รัฐวิสาหกิจสบล.รส. ขั้นที่ 5 : เรียกรายงาน ตรวจสอบผล การนำเข้า ข้อมูลและแก้ไข ข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้น

7 รส.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เรียกรายงานผลการนำเข้าข้อมูล (ZHR_MONITORING) เพื่อ ตรวจสอบว่าข้อมูลถูกนำเข้าสู่ระบบแล้ว 7

8 รส.ตรวจสอบข้อผิดพลาดของการนำเข้า การ drill down เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการนำเข้าข้อมูลที่ ผิดพลาด หลังจากนั้นให้ปรับแก้ข้อมูลและ upload Template ใหม่ 8  สามารถ double click ที่ตัวเลข 1 เพื่อดูรายละเอียดผลลัพธ์ไฟล์ได้

9 กรณีมีปัญหาในการกรอกข้อมูล คณะกรรมการ ผู้บริหาร ปัญหาทางด้านนโยบาย : สคร. Tel : 02 – 2985880 - 9 ต่อ 6728-6730 คุณนิติพล คุณบุญล้วน คุณพงศ์ภวัน ปัญหาการใช้ระบบงาน GFMIS-SOE : Help Desk Tel : 02 – 6844498 ปัญหา Smart Card: Help Desk Tel : 02-2986660


ดาวน์โหลด ppt การเปลี่ยนขั้นตอนการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ 25-26 กันยายน 2551 ส่วนข้อมูลคณะกรรมการและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google