งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการ อัตรากำลัง ฝ่ายบริหารและ พัฒนาองค์กร ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ 21 มีนาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการ อัตรากำลัง ฝ่ายบริหารและ พัฒนาองค์กร ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ 21 มีนาคม 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การบริหารจัดการ อัตรากำลัง ฝ่ายบริหารและ พัฒนาองค์กร ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ 21 มีนาคม 2551

3 แนวคิดของการวางแผน กำลังคน การวางแผนกำลังคน คืออะไร - เป็นการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับ กับอุปสงค์และอุปทานกำลังคน - เป็นการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับ กับอุปสงค์และอุปทานกำลังคน - เป็นการนำไปสู่การกำหนดวิธีที่จะ ให้ได้กำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมอย่างเพียงพอทั้งในด้านจำนวน และคุณภาพ เพื่อมาปฏิบัติงานใน องค์การภายในเวลาที่ต้องการ - เป็นการนำไปสู่การกำหนดวิธีที่จะ ให้ได้กำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมอย่างเพียงพอทั้งในด้านจำนวน และคุณภาพ เพื่อมาปฏิบัติงานใน องค์การภายในเวลาที่ต้องการ 2

4 ส่วนประกอบของแผน กำลังคน - นโยบาย เป้าหมายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคน - โครงสร้างกำลังคนที่เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน - แผนการสรรหา (Recruitment Plan) - แผนการเกลี่ยกำลังคน (Redeployment Plan) - แผนพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร (Training & Development Plan) (Training & Development Plan) - แผนการขยายหรือปรับปรุงเพิ่มคุณค่าของงาน (Job Enlargement Plan & Development Plan) (Job Enlargement Plan & Development Plan) - แผนการทดแทนตำแหน่ง (Succession Plan) ศึกษา สภาพแวดล้อม ศึกษาแผนธุรกิจ / แผนองค์กร การวิเคราะห์ อัตรากำลัง ปฏิบัติการด้าน กำลังคน 3

5 การวิเคราะห์อัตรากำลัง (Work Force Analysis) - เป็นกิจกรรมหนึ่งใน กระบวนการวางแผนกำลังคน เพื่อ คาดการณ์กำลังคนที่เหมาะสมที่จะใช้งาน ตามแผนงานอนาคตขององค์การ - เป็นกิจกรรมหนึ่งใน กระบวนการวางแผนกำลังคน เพื่อ คาดการณ์กำลังคนที่เหมาะสมที่จะใช้งาน ตามแผนงานอนาคตขององค์การ - เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการ ทบทวนตรวจสอบกำลังคนที่องค์การ มีใน ปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 4

6 เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปมี 3 แบบ คือ 1) เดลฟายเทคนิค (Delphi Technique) 1) เดลฟายเทคนิค (Delphi Technique) 2) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน (Ratio) 3) การใช้เทคนิคการวัดงาน (Work Measurement Technique) 5

7 เป็นวิธีการวิเคราะห์อัตรากำลัง โดยการศึกษาจากขั้นตอนการไหล ของงาน (Work Flow) และมีการวัด เวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละขั้นตอน ที่เรียกว่า Time and Motion Study แล้วนำผลที่ได้จากการวัดงานไป กำหนดเวลามาตรฐานในการทำงาน เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณ อัตรากำลังที่เหมาะสมกับปริมาณงาน ของหน่วยงานต่อไป เทคนิคการวัดงาน (Work Measurement Technique 6

8 ขั้นตอนการวิเคราะห์อัตรากำลัง ของ ธอส. 1) ศึกษาขอบเขตภาระหน้าที่ของหน่วยงานที่จะทำการ วิเคราะห์อัตรากำลัง 2) หาปัจจัยวัดงาน (Task) และหน่วยนับ 3) หาปริมาณงาน แต่ละ Task ที่ต้องทำ ( สถิติที่ผ่าน มา 1-3 ปี ) 4) คำนวณอัตรากำลังที่ต้องใช้ในแต่ละหน่วยงาน 5) สรุปอัตรากำลังรวมของแต่ละหน่วยงาน 6) นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ อัตรากำลัง 7) แจ้งผลการวิเคราะห์อัตรากำลังให้ฝ่าย / งานที่มีการ วิเคราะห์อัตรากำลังทราบ 7

9 การหาปัจจัยวัดงานและ หน่วยนับ ปัจจัยวัดงาน หมายถึง ผลขั้นสุดท้าย (output) อันเกิดจากการปฏิบัติงานของ พนักงาน ซึ่งก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ขององค์การ ปัจจัยวัดงาน หมายถึง ผลขั้นสุดท้าย (output) อันเกิดจากการปฏิบัติงานของ พนักงาน ซึ่งก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ขององค์การ หน่วยนับ หมายถึง หน่วยนับของ ผลงาน ซึ่งอาจมีหน่วยเป็น ชิ้นงาน โครงการ หรือเป็นความถี่ในช่วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้ เช่น จำนวนครั้ง / ปี 8

10 การคำนวณอัตรากำลัง อัตรากำลังที่ต้องการ = เวลามาตรฐานต่อ ชิ้นงาน x ปริมาณงานใน 1 ปี เวลาทำงานของ พนักงาน 1 คน ต่อ 1 ปี 9

11 การคำนวณเวลาทำงานใน 1 ปี จำนวนวัน / ปี 365 วัน หัก - เสาร์ - อาทิตย์ 104 วัน - ประเพณี 14 วัน 118 วัน คงเหลือวันทำการของธนาคาร 247 วัน หัก - วันพักผ่อน 10 วัน - ป่วย / กิจ 10 วัน 26 วัน - วันอบรม 6 วัน 26 วัน คงเหลือวันมาทำงานจริง 221 วัน - เวลาทำงาน / วัน = 6 ช. ม.* 221 วัน = 1,326 ชม. = 79,560 นาที 10

12 13 11

13 12

14 13

15 Q & A 14


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการ อัตรากำลัง ฝ่ายบริหารและ พัฒนาองค์กร ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ 21 มีนาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google