งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนสืบทอด ตำแหน่ง (Succession Plan) ฝ่ายบริหารและ พัฒนาองค์กร ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ 21 มีนาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนสืบทอด ตำแหน่ง (Succession Plan) ฝ่ายบริหารและ พัฒนาองค์กร ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ 21 มีนาคม 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การจัดทำแผนสืบทอด ตำแหน่ง (Succession Plan) ฝ่ายบริหารและ พัฒนาองค์กร ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ 21 มีนาคม 2551

3 2 แผนสืบทอดตำแหน่ง คือ อะไร การวางแผนหรือการเตรียมบุคลากรระดับบริหาร เพื่อ - ทดแทน หรือรองรับผู้บริหารที่มีการเลื่อนตำแหน่ง โอนย้าย หรือออกไปจากองค์กร - สามารถนำผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง - สามารถนำผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง - เตรียมผู้บริหารไว้รองรับการขยายธุรกิจขององค์กร - มีผู้บริหารที่มีความพร้อมอย่างทันท่วงทีต่อการขยายธุรกิจ - มีผู้บริหารที่มีความพร้อมอย่างทันท่วงทีต่อการขยายธุรกิจ

4 3 แนวคิดสำคัญของการวางแผนสืบ ทอดตำแหน่ง - มีความจำเป็นต้องรู้ว่า องค์กรกำลังมุ่งไป ในทิศทางใด เพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนว่า ต้องเตรียมผู้บริหารจำนวนเท่าใด คุณสมบัติอย่างไร - เป็นลักษณะจากบนลงล่าง โดยผู้นำ สูงสุดขององค์กรวิเคราะห์แยกแยะ ผู้บริหารกลุ่มหนึ่งออกมา (Successors) เพื่อจัดเตรียมให้เป็น “ ผู้ดำรงตำแหน่ง ” ของตำแหน่งที่สำคัญในองค์กร ได้อยู่ ตลอดเวลา - ทำให้มั่นใจว่าได้มีทรัพยากรบุคคลระดับ บริหารอย่างต่อเนื่องในองค์กร - เน้นการสรรหาจากภายในองค์กร

5 4 ทำไมต้องมีการวางแผนสืบ ทอดตำแหน่ง - ตำแหน่งที่เป็นหัวใจสำคัญ เป็น ผู้ประกันความอยู่รอดขององค์กร ท่ามกลางสภาพการแข่งขันอย่างไร้ ขีดจำกัด - ผู้ดำรงตำแหน่งที่เป็นหัวใจสำคัญ เป็น ผู้ประกันความอยู่รอดขององค์กร ท่ามกลางสภาพการแข่งขันอย่างไร้ ขีดจำกัด

6 5 คุณประโยชน์จากการวางแผนสืบ ทอดตำแหน่ง - ทำให้การตัดสินใจแต่งตั้งผู้ดำรง ตำแหน่งมีความเป็นระบบมากขึ้น ลด ความเสี่ยงในการตัดสินใจ หรือความสูญ เปล่าในการพัฒนาผู้บริหาร - เพิ่มทักษะในการจัดการขั้นสูงที่ สอดคล้องกับความจำเป็น (Needs) ของ องค์กร เชื่อมโยงเป้าหมายและกลยุทธ์ ธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล - กระตุ้นให้บุคลากรมีความตื่นตัว และใส่ ใจในการพัฒนาตนเองในทิศทางที่ องค์กรมุ่งหวังอย่างต่อเนื่อง

7 6 กรอบการดำเนินการตามแผนสืบ ทอดตำแหน่ง – ธอส. สรรหา Candidates หลักเกณฑ์ Merit System กก. ผจก. พิจารณาคัดเลือก Successors (1) แผนพัฒนาบุคลากร (IDP) - อบรมภายนอก / ภายใน - หมุนเวียนงาน ประเมินผลเพื่อคัดเลือก Successors (2) แต่งตั้ง Successors ให้ปฏิบัติงานใน สายงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ ตำแหน่งเป้าหมาย (3-6 เดือน ) แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป้าหมาย

8 7 แบบสรุปผล คะแนน

9 8 Q & A


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนสืบทอด ตำแหน่ง (Succession Plan) ฝ่ายบริหารและ พัฒนาองค์กร ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ 21 มีนาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google