งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายเนรมิต เทพ นอก ฝจน. ชป. ๘ ( คุณอำนวย ) หัวหน้าฝ่ายฯ สังกัด ส่วน จัดสรรน้ำและ บำรุงรักษา ( คุณกิจ ) นายวันเรืองเดช เนาว์ประเสริฐ ฝปท. ชป. ๘ ( คุณลิขิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายเนรมิต เทพ นอก ฝจน. ชป. ๘ ( คุณอำนวย ) หัวหน้าฝ่ายฯ สังกัด ส่วน จัดสรรน้ำและ บำรุงรักษา ( คุณกิจ ) นายวันเรืองเดช เนาว์ประเสริฐ ฝปท. ชป. ๘ ( คุณลิขิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นายเนรมิต เทพ นอก ฝจน. ชป. ๘ ( คุณอำนวย ) หัวหน้าฝ่ายฯ สังกัด ส่วน จัดสรรน้ำและ บำรุงรักษา ( คุณกิจ ) นายวันเรืองเดช เนาว์ประเสริฐ ฝปท. ชป. ๘ ( คุณลิขิต ) ฝจน. คป. ฝสบ. คป. ๔ โครงการ ( คุณกิจ ) ฝจน. คบ. ฝสบ. คบ. ๙ โครงการ ( คุณกิจ ) นายอุทัย เตียนพลกรัง ผบร. ชป. ๘ ( คุณเอื้อ )

3 ปัญ หา ไม่ผ่าน ทำไม ? หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ จึง ไม่ผ่าน การคัดเลือก ทั้งใน ระดับโครงการ ระดับสำนักฯ ระดับ ภาค จนถึงระดับประเทศ

4 แนวทางการดำเนินการหาสาเหตุ รูปแบบการประเมินที่ใช้ อยู่ในปัจจุบัน มีความเหมาะสม อย่างไร รูปแบบการประเมินที่ใช้ อยู่ในปัจจุบัน มีความเหมาะสม อย่างไร แรงจูงใจ ทำแล้วได้ อะไร การนำเสนอผลงาน มี ความน่าสนใจและ สนับสนุนความ น่าเชื่อถือเพียงไร DSI

5 ประโยชน์ ที่ได้รับ 5. ขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 1. การระดมสมอง แนวคิด และรวบรวมปัญหา 2. มีข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจ 3. สร้างนวัตกรรมใหม่ๆใน องค์กร 4. เกิดความร่วมมือและการ ประสานงาน เสริมสร้าง วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้

6 สรุปผลที่ได้จากการพูดคุย ระดับโครงการฯจะใช้วิธี หมุนเวียนส่งผลงาน ระดับสำนักฯใช้วิธีคัดเลือก ผลงาน ระดับโครงการฯจะใช้วิธี หมุนเวียนส่งผลงาน ระดับสำนักฯใช้วิธีคัดเลือก ผลงาน ใช้วิธีหมุนเวียนแบบแจ้ง ล่วงหน้า เพื่อเตรียมการ สำรวจความพร้อม จัดอันดับ ทำข้อตกลง สนับสนุนส่วนที่ขาด พัฒนา ส่วนที่บกพร่อง ทำข้อตกลงแรงจูงใจที่ชัดเจน ตรงความต้องการ ถูกบังคับให้ส่งผลงาน ขาด การเตรียมการ บางครั้งไม่มีคนส่งผลงาน ต้องจับสลาก คนที่พร้อมส่งผลงาน แต่ยัง ไม่ถึงรอบ ถูกบังคับให้ส่งผลงาน ขาด การเตรียมการ บางครั้งไม่มีคนส่งผลงาน ต้องจับสลาก คนที่พร้อมส่งผลงาน แต่ยัง ไม่ถึงรอบ ขาดความมั่นใจ ไม่มีความ มุ่งมั่น ประหม่า เอกสารและการนำเสนอ ไม่ น่าสนใจ รู้ไม่จริง ไม่ได้ปฏิบัติจริง ขาดการลงพื้นที่ ขาดความมั่นใจ ไม่มีความ มุ่งมั่น ประหม่า เอกสารและการนำเสนอ ไม่ น่าสนใจ รู้ไม่จริง ไม่ได้ปฏิบัติจริง ขาดการลงพื้นที่ ไม่ชัดเจนว่าทำแล้วได้อะไร คนที่ไม่ส่งผลงาน ได้เลื่อน ตำแหน่งก่อน ทำแล้วไม่ผ่าน ท้อแท้ ขอ รางวัลปลอบใจ ไม่ชัดเจนว่าทำแล้วได้อะไร คนที่ไม่ส่งผลงาน ได้เลื่อน ตำแหน่งก่อน ทำแล้วไม่ผ่าน ท้อแท้ ขอ รางวัลปลอบใจ

7 เป้าหมายต่อไป ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับสำนักชลประทาน ระดับโครงการฯ จัดทำคู่มือ “ การ ประเมินฝ่ายส่งน้ำฯ ” WORK MANUAL ส่งผลงานเข้า ประกวด ได้รับรางวัล ชนะเลิศทุกปี ส่งผลงานเข้า ประกวด ได้รับรางวัล ชนะเลิศทุกปี โครงการฯมี ประสิทธิภาพ ด้านการบริหาร จัดการน้ำ

8


ดาวน์โหลด ppt นายเนรมิต เทพ นอก ฝจน. ชป. ๘ ( คุณอำนวย ) หัวหน้าฝ่ายฯ สังกัด ส่วน จัดสรรน้ำและ บำรุงรักษา ( คุณกิจ ) นายวันเรืองเดช เนาว์ประเสริฐ ฝปท. ชป. ๘ ( คุณลิขิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google