งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางประยุกต์ใช้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน บรรยายโดย วิโชติ จงรุ่งโรจน์ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ 29 พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางประยุกต์ใช้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน บรรยายโดย วิโชติ จงรุ่งโรจน์ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ 29 พฤศจิกายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางประยุกต์ใช้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน บรรยายโดย วิโชติ จงรุ่งโรจน์ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ 29 พฤศจิกายน 2550

2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ในหลวงทรงชี้แนะแนวทางการดำเนิน ชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ปัจจุบันมีบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และธุรกิจ นำหลักปรัชญาดังกล่าวไปใช้ เป็นจำนวน มากขึ้นตามลำดับ

3 ที่มาของปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

4 ขอให้ทุกคน มีความปรารถนา ที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ และทำงานตั้งจิต อธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทยอยู่ แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบ กับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้ (พระราชดำรัสฯ เมื่อ 4 ธันวาคม 2517)

5 คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็ เบียดเบียน คนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็ อยู่เป็นสุข (พระราชดำรัสฯ เมื่อ 4 ธันวาคม 2541)

6 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่งคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือน เสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือน ตัวอาคารไว้ นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่ คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสีย ด้วยซ้ำไป (พระราชดำรัสฯ เมื่อ สิงหาคม 2542)

7 นิยามของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตน ของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ ครอบครัว ชุมชน จนถึงรัฐ ทั้งในกาพัฒนา และบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา เศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อ ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการ นำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และการดำเนินการทุกขั้นตอน และ ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่รัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนักในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความ อดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อม ต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

8 สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด หลักการ เงื่อนไข เป้า ประสงค์ ทางสายกลาง แนวทางการดำรงอยู่ การปฏิบัติตน ในทุกระดับ ครอบครัว ชุมชน รัฐ - ในการพัฒนา บริหารประเทศ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี ความรอบรู้ คุณธรรมความเพียร ความรู้ในตัวคน ใน หลักวิชา รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร มีสติ เชื่อมโยงวิถีชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / การเมือง สร้างสมดุล / มั่นคง / เป็นธรรม / ยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

9 ระบบเศรษฐกิจกระแสหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการบริโภคนิยม เน้นการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ (GDP) การลงทุนภาคอุตสาหกรรม การค้าแบบทันสมัย ส่งเสริมเกษตรเชิงเดี่ยว ลดการพึ่งตนเอง พึ่งพา ปัจจัยภายนอก ส่งเสริมการบริโภคแบบพอเพียง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แบบพอประมาณ/รู้เท่าทัน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน พึ่งตนเองได้ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

10 แนวคิดการดำเนินงานขับเคลื่อน สร้างเพื่อน สานข่าย ขยาย ผล ค้นหาตัวอย่าง รูปธรรม ที่หลากหลาย พัฒนา กระบวนการ เรียนรู้ที่ เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมาย ต่างๆ สร้างองค์ความรู้ ฐานข้อมูล

11 การแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง การแปลงสู่การปฏิบัติ เริ่มอันเชิญไว้ใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (2545-49) มีค่อนข้างจำกัด มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลัก เป็นยุครัฐบาลทักษิณ ยังคงอันเชิญไว้ใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (2550-54) การแปลงสู่การปฏิบัติมีมากขึ้น เช่น ผ่านทาง ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ปี 50 ใช้งบ 7,000 ล้านบาท ปี 51 ตั้งงบไว้ 15,000 ล้านบาท ใช้ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลัก

12 แนวทางประยุกต์ใช้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ความ พอประมาณ ลดและรู้จัก บริโภค ลดการซื้อ สินค้า / บริการ ลดการผลิต ลดการปล่อย มลพิษ สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ลดการใช้ ทรัพยากร ทรัพยากรฟื้น ตัว/เหลือให้รุ่น หลัง ลดการใช้ พลังงาน ลดขยะ มลพิษ

13 แนวทางประยุกต์ใช้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

14 มีภูมิคุ้มกัน พึ่งตนเองได้ ลดการซื้อ / ผลิตใช้ ในชุมชน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ เอง ดินปรับสภาพดีขึ้น ประสิทธิภาพการ ผลิตสูงขึ้น แหล่งน้ำบนดิน/ใต้ ดินดีขึ้น สัตว์น้ำฟื้นตัว/ใช้ ประโยชน์ได้ดีขึ้น หันมาใช้พลังงาน ทางเลือก การร่วมกันดูแล ทรัพยากรในชุมชน ทรัพยากรฟื้นตัวได้ ใช้อย่างยั่งยืน

15 แนวทางประยุกต์ใช้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ทั้งในมิติของ ความพอประมาณ มีเหตุผล และมี ภูมิคุ้มกันดังกล่าว สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในระดับ ครอบครัว ชุมชน องค์กร ธุรกิจ ประเทศ และโลก

16 เงื่อนไขการประยุกต์ใช้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การประยุกต์ใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เรื่อง ยาก แต่การทำให้ผู้คนรู้สึกตระหนักถึงยากกว่ามาก เพราะเป็นการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายกิเลส ความโลภ และ ผลประโยชน์ส่วนตัว กับฝ่ายทางสายกลาง ความ พอเพียง และสำนึกต่อส่วนรวม ในสถานการณ์ ภาวะโลกร้อน อันเกิดจากการพัฒนา ของมนุษย์ การเดินไปในกระแสของวัตถุนิยมและ บริโภคนิยมสุดๆ ต่อไป คือการเดินไปสู่หายนะของ มนุษยชาติอย่างแท้จริง................................................

17 10 ประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด 1. สหรัฐอเมริกา22.2 % 2. จีน18.4 % 3. รัสเซีย5.6 % 4. อินเดีย4.9 % 5. ญี่ปุ่น4.6 % 6. เยอรมนี3.0 % 7. แคนาดา2.3 % 8. อังกฤษ2.2 % 9. เกาหลีใต้1.7 % 10. อิตาลี1.7 % เป็นข้อมูลปี 2004 ไทยอยู่อันดับที่ 22 (1.0 %) ข้อมูลปี 2006 จีนขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt แนวทางประยุกต์ใช้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน บรรยายโดย วิโชติ จงรุ่งโรจน์ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ 29 พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google