งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็น ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชน ท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ หรือ ฟื้นฟูจารีตประเพณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็น ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชน ท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ หรือ ฟื้นฟูจารีตประเพณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็น ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชน ท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ หรือ ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และ ของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุลและยั่งยืน

4 มาตรา 67 สิทธิบุคคลที่จะมี ส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน ใน การอนุรักษ์ บำรุงรักษา และ การได้ประโยชน์จาก ทรัพยากรและความ หลากหลายทางชีวภาพ ย่อมได้รับความคุ้มครองตาม ความเหมาะสม ฯลฯ

5

6

7

8

9 ระดับโลก องค์กร ยูเนสโก (UNSECO) IUCN,WWF, Green Peace

10

11 2. การได้รับชดเชย ค่าเสียหายหรือค่าทดแทน จากรัฐ ในกรณีที่เกิดจากภัย อันตรายจากการแพร่กระจาย ของมลพิษจากกิจการหรือ โครงการที่ราชการหรือ รัฐวิสาหกิจริเริ่มสนับสนุนหรือ ดำเนินการ

12 3. การร้องเรียน กล่าวโทษ ผู้กระทำผิดที่ละเมิด หรือฝ่า ฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการ ควบคุมมลพิษหรือการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่

13

14 5. การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัดประเทศ ไทยกับอนุสัญญาว่าด้วยความ หลากหลายทางชีวภาพ

15

16 ความจำเป็นของการมีส่วนร่วม 1. ประชาชนอยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ 2. เมื่อเขาร่วมวิเคราะห์ปัญหาแล้วต่อไปจะ คิดแก้ไขโดยการพึ่งตนเอง 3. ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจำกัด 4. เป็นหลักการบริหารบนพื้นฐานของ ความสุจริตและยุติธรรม ภายใต้ระบอบ ประชาธิปไตย

17 5. ทำให้เกิดฉันทามติ 6. จำเป็นต้องมีตัวแทนของประชาชน หลากหลายฝ่ายร่วมดูแลผลประโยชน์ของ ตนเพราะที่ผ่านมาผลประโยชน์มักอยู่ที่บาง กลุ่ม 7. เพื่อให้ชุมชนและกลุ่ม สนับสนุนต่อผล การตัดสินใจร่วมกัน 8. เมื่อต้องตัดสินใจกระทำสิ่งใด จะเกิดผล กระทบที่สำคัญต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจึง ต้องได้รับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไข ปัญหาในรอบด้าน

18


ดาวน์โหลด ppt รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็น ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชน ท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ หรือ ฟื้นฟูจารีตประเพณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google