งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้ การศึกษาและจริยธรรม การศึกษา (Education) = a process of training and instruction which is designed to give knowledge and.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้ การศึกษาและจริยธรรม การศึกษา (Education) = a process of training and instruction which is designed to give knowledge and."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้ การศึกษาและจริยธรรม การศึกษา (Education) = a process of training and instruction which is designed to give knowledge and develop skills. กระบวนการฝึกอบรมและสอน ออกแบบมาเพื่อให้ ความรู้และพัฒนาทักษะ

2 จุดมุ่งหมายของการศึกษา -บุคคล เพื่อพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ ดำรงชีวิต -สังคม รู้จักรักษาสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพ กฎหมาย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

3 ความสำคัญของการศึกษาที่มีต่อชีวิต -ช่วยให้มีความรู้ -รู้จักรักษาสุขภาพให้แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี -มีทักษะในการประกอบอาชีพสุจริต -มีคุณธรรมและจริยธรรม

4 ระบบการศึกษา -ในระบบ เช่น ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย -นอกระบบ เช่น การฝึกอบรมวิชาชีพต่าง ๆ -ตามอัธยาศัย เรียนรู้ด้วยตนเอง

5 ความสำคัญของการศึกษาที่มีต่อสิ่งแวดล้อม -ทำให้ทราบความจริงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม -ทำให้มีการพัฒนาและเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม -ทำให้รู้จักคุณค่าของสิ่งแวดล้อม

6 รูปแบบการศึกษาเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมใน อดีต -การสังเกต เช่น ก่อนฝนตก มดขึ้นสู่ที่สูง -การบอกเล่า เช่น คำสอนของพระพุทธเจ้า -การปฏิบัติสืบต่อกันมา เช่น การบูชาต้นไม้ -การเลียนแบบ -ประสบการณ์ส่วนตัว

7 รูปแบบของการศึกษาเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน -การศึกษาอย่างเป็นทางการ ได้แก่ การเรียนการ สอนในห้องเรียนและการศึกษาวิจัย

8 -การศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ เช่น สื่อมวลชน วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งตีพิมพ์ หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรทางศาสนา

9 วีดิทัศน์ 8 ภาพยนตร์สารคดี เลสาบเรา 44 นาที youtu.be/yWc8phJ_U6U บทบาทของตัวละคร กับ สิ่งแวดล้อมศึกษา -เขน -พี่ต้อย -พี่โต้ง -อุสมาน -ปู่ -ขวัญใจ

10 แนวทางการสร้างจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม 1.การอบรมสั่งสอนให้เห็นความสำคัญของ สิ่งแวดล้อม 2.การปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน 3.การทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 4.การปลูกฝังให้รู้จักประมาณ 5.การใช้มาตรการที่เป็นบรรทัดฐานทางสังคม 6.การพัฒนาไม่เน้นทางเศรษฐกิจมากเกินไป

11 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้ กฎหมาย รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ (สิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูภูมิปัญญา ท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม) บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่น ดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วน ร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทาง ชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน

12 มาตรา ๗๓ บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหาร ช่วยเหลือในการ ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษี อากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของ ชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตามที่ กฎหมายบัญญัติ

13 ผลบังคับทางกฎหมาย -อาญา ระบุความผิดและโทษ ปรับ จำคุก -แพ่ง ศาลสั่งห้ามจำเลยมิให้กระทำการใด ๆ หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน -ปกครอง รัฐเข้าไปดำเนินการตามที่กฎหมายให้ อำนาจไว้

14 วีดิทัศน์ 9 สารคดีกบนอกกะลา ตอน ถ่าน..ไฟ..เก่า ตอน 2 youtu.be/uvA-55Awklk -ถ่านไม้โกงกาง ยี่สาร อ.อัมพวา สมุทรสงคราม -ข้อดีของถ่านไม้โกงกาง -อุปสรรคในการปลูกโกงกาง -ขั้นตอนการเผาถ่าน

15 บ้านยี่สาร : สวนป่าโกงกางเอกชนแห่งแรกของ ประเทศไทย ประมาณปี พ.ศ.2450 ราษฎรท้องถิ่นได้นำไม้ โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) มาปลูกเพื่อ ใช้ในการเผาถ่านตามความต้องการและได้รับ ค่าตอบแทนที่สูงกว่า แสม และ จาก จึงได้ เปลี่ยนแปลงมาปลูกไม้โกงกางใบเล็กในพื้นที่ที่จับจอง ไว้จนถึงปัจจุบัน

16 สำหรับด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ทางราชการ ได้ออกหนังสือรับรองการครอบครอง (สค.1) ให้ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2498 และปี พ.ศ.2504 จากนั้นได้สำรวจและออกหนังสือรับรองการทำ ประโยชน์ (นส.3) ต่อมาปี พ.ศ.2516 ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ใน ที่ดิน (นส.4 หรือโฉนดที่ดิน) ซึ่งกล่าวได้ว่าชุมชนบ้านยี่สารเป็นชุมชนที่ต้องอยู่กับ ป่าชายเลน และเป็นสวนป่าชายเลนแห่งแรกของ ประเทศไทย

17


ดาวน์โหลด ppt การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้ การศึกษาและจริยธรรม การศึกษา (Education) = a process of training and instruction which is designed to give knowledge and.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google