งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แนวทางการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี เปรมชัย สุวพงษ์ สำนักแผนงานและ สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แนวทางการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี เปรมชัย สุวพงษ์ สำนักแผนงานและ สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 แนวทางการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี เปรมชัย สุวพงษ์ สำนักแผนงานและ สารสนเทศ

3 2 ระบบงบประมาณปัจจุบัน - นำนโยบายรัฐบาลและกระทรวง มากำหนดแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ โดยรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบ

4 3 - จัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาประเทศ - เพิ่มความครอบคลุมของ งบประมาณ (Budget Coverage)

5 4 - มุ่งเน้นผลสำเร็จของงานตาม ผลผลิต ผลลัพธ์ และมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ ชัดเจน - มอบอำนาจและการกระจาย อำนาจการจัดทำ งบประมาณให้หน่วยงาน ปฏิบัติ

6 5 - มุ่งเน้นผลสำเร็จของงานตาม ผลผลิต ผลลัพธ์ และมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ ชัดเจน - มอบอำนาจและการกระจาย อำนาจการจัดทำ งบประมาณให้หน่วยงาน ปฏิบัติ

7 6 - มอบอำนาจและกระจาย อำนาจการบริหาร งบประมาณให้หน่วยงาน โดย รับผิดชอบต่อ ผลผลิต ผลลัพธ์ที่กำหนด

8 7 - มีการติดตามประเมินผล วัดผล เพื่อให้ได้ผลผลิตผลลัพธ์อย่าง ชัดเจน - นำระบบบัญชีตามเกณฑ์ คง ค้างมาใช้เป็นเครื่องมือ ในการบริหารและควบคุมการ ใช้จ่ายงบประมาณ

9 8 - กำหนดขอบเขตการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ที่กระทบต่อผลผลิต และ ผลลัพธ์ ต้องได้รับ อนุมัติจากผู้รับผิดชอบตาม ระดับความรับผิดชอบ

10 9 แนวทางการจัดทำคำขอ งบประมาณ (1) ความสอดคล้อง 1) แผนบริหารราชการแผ่นดิน 2) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 3) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 4) บูรณาการงบประมาณในมิติพื้นที่ให้ สอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด

11 10 แนวทางการจัดทำคำขอ งบประมาณ ( ต่อ ) (2) การเตรียมการจัดทำคำขอ งบประมาณ พ. ศ ) ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ พ. ศ ) ทบทวนเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัด เพื่อตัดทอน ชะลอ ยกเลิก ภารกิจที่มี ความสำคัญต่ำ และไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 3) การจัดทำข้อเสนองบประมาณ รายจ่ายประจำปีประกอบด้วย 3.1) รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น (2,126.08)

12 11 แนวทางการจัดทำคำขอ งบประมาณ ( ต่อ ) 3.2) รายจ่ายตามภาระผูกพันที่ต้อง จัดสรร (1,569.16) 3.3) รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน (3,835.80) 3.4) รายจ่ายตามภารกิจ ยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญ (1,410.50) 3.5) การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินงานจาก การใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 3.6 การประเมินความเสี่ยงตาม หลักธรรมภิบาล

13 12 : คำของบประมาณ พ. ศ คำขอปี , ล้าน บาท - สบอ. 6, ล้าน บาท - ส่วนกลาง 15, ล้าน บาท สำนัก งบประมาณ พิจารณา 8, ล้าน บาท สภาพิจารณา 8, ล้าน บาท

14 13 กิจกรรม / โครงการใหม่ปี 2555 ล้านบาท 1) กิจกรรมงานเครือข่ายการป้องกันปราบปรามการค้า สัตว์ป่าที่ ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน ) กิจกรรมพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ ) กิจกรรมโครงการดูแลสัตว์ป่าของกลาง ) กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ ธรรมชาติ ) กิจกรรมโครงการติดตามแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ ป่าที่สร้าง ผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า ) กิจกรรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เขา พลายดำ ) กิจกรรมโครงการพรรณพฤกษชาติประเทศไทย ) กิจกรรมโครงการเรดด์พลัส (REDD Plus ) ) โครงการสวนรุกขชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย - ลาว และสวนรุกขชาติ 80 พรรษามหาราชินี 26.14

15 14 แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม 1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการ บริหารจัดการ (1) กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่า ไม้ (2) กิจกรรมโครงการสำรวจจัดทำแผนที่ การครอบครองที่ดิน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยใช้เทคโนโลยี สำรวจจากระยะไกล (3) โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่อการ อนุรักษ์ดินและน้ำ

16 15 แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม ( ต่อ ) ผลผลิตที่ 2 แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่า อนุรักษ์ (1) กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผลผลิตที่ 3 ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (1) กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล (2) กิจกรรมพัฒนาภูมิสารสนเทศ แห่งชาติ

17 16 แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม ( ต่อ ) ผลผลิตที่ 4 องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ ป่าไม้และสัตว์ป่า (1) กิจกรรมวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า โครงการที่ 5 โครงการเร่งรัดการจัดทำ แนวเขตในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โครงการที่ 6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันรักษาป่า ตามแนวพระราชดำริ

18 17 แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม ( ต่อ ) 2. แผนงานป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและ ฟื้นฟูความเสียหาย จากภัยพิบัติ โครงการที่ 1 โครงการศูนย์ข้อมูล ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า และเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่า อนุรักษ์

19 18 : สัดส่วนงบประมาณด้านบุคลากร ปี 2555 เงินเดือน 1, ล้าน บาท ค่าจ้างประจำ ล้าน บาท ค่าตอบแทน พนักงานราชการ 1, ล้าน บาท (43.64%)3, ล้าน บาท ค่าจ้าง เหมา รวมทั้งสิ้น 1, (66.06%)5, ล้าน บาท

20 19 สถานะงบดำเนินงาน ปี 2555 ( ล้านบาท ) 1. ค่าตอบแทน ( %) 2. ค่าใช้สอย (8.92%) 3. ค่าจ้างเหมา 1, (30.32%) 4. ค่าวัสดุ (2.84%) 5. ค่าสาธารณูโภค (5.50%)

21 20 การจัดการงบประมาณ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช 1. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2. การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการ ใช้จ่ายเงินประจำปี 3. การปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช จ่ายเงินประจำปี

22 21 ส่วนจัดการงบประมาณ สำนักแผนงานและสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt 1 แนวทางการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี เปรมชัย สุวพงษ์ สำนักแผนงานและ สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google