งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แนวทางการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี เปรมชัย สุวพงษ์ สำนักแผนงานและ สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แนวทางการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี เปรมชัย สุวพงษ์ สำนักแผนงานและ สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 แนวทางการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี เปรมชัย สุวพงษ์ สำนักแผนงานและ สารสนเทศ

3 2 ระบบงบประมาณปัจจุบัน - นำนโยบายรัฐบาลและกระทรวง มากำหนดแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ โดยรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบ

4 3 - จัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาประเทศ - เพิ่มความครอบคลุมของ งบประมาณ (Budget Coverage)

5 4 - มุ่งเน้นผลสำเร็จของงานตาม ผลผลิต ผลลัพธ์ และมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ ชัดเจน - มอบอำนาจและการกระจาย อำนาจการจัดทำ งบประมาณให้หน่วยงาน ปฏิบัติ

6 5 - มุ่งเน้นผลสำเร็จของงานตาม ผลผลิต ผลลัพธ์ และมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ ชัดเจน - มอบอำนาจและการกระจาย อำนาจการจัดทำ งบประมาณให้หน่วยงาน ปฏิบัติ

7 6 - มอบอำนาจและกระจาย อำนาจการบริหาร งบประมาณให้หน่วยงาน โดย รับผิดชอบต่อ ผลผลิต ผลลัพธ์ที่กำหนด

8 7 - มีการติดตามประเมินผล วัดผล เพื่อให้ได้ผลผลิตผลลัพธ์อย่าง ชัดเจน - นำระบบบัญชีตามเกณฑ์ คง ค้างมาใช้เป็นเครื่องมือ ในการบริหารและควบคุมการ ใช้จ่ายงบประมาณ

9 8 - กำหนดขอบเขตการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ที่กระทบต่อผลผลิต และ ผลลัพธ์ ต้องได้รับ อนุมัติจากผู้รับผิดชอบตาม ระดับความรับผิดชอบ

10 9 แนวทางการจัดทำคำขอ งบประมาณ (1) ความสอดคล้อง 1) แผนบริหารราชการแผ่นดิน 2) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 3) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 4) บูรณาการงบประมาณในมิติพื้นที่ให้ สอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด

11 10 แนวทางการจัดทำคำขอ งบประมาณ ( ต่อ ) (2) การเตรียมการจัดทำคำขอ งบประมาณ พ. ศ.2556 1) ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ พ. ศ.2554 2) ทบทวนเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัด เพื่อตัดทอน ชะลอ ยกเลิก ภารกิจที่มี ความสำคัญต่ำ และไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 3) การจัดทำข้อเสนองบประมาณ รายจ่ายประจำปีประกอบด้วย 3.1) รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น (2,126.08)

12 11 แนวทางการจัดทำคำขอ งบประมาณ ( ต่อ ) 3.2) รายจ่ายตามภาระผูกพันที่ต้อง จัดสรร (1,569.16) 3.3) รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน (3,835.80) 3.4) รายจ่ายตามภารกิจ ยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญ (1,410.50) 3.5) การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินงานจาก การใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 3.6 การประเมินความเสี่ยงตาม หลักธรรมภิบาล

13 12 : คำของบประมาณ พ. ศ. 2555 คำขอปี 2555 21,850. 33 ล้าน บาท - สบอ. 6,772.3 1 ล้าน บาท - ส่วนกลาง 15,078.0 2 ล้าน บาท สำนัก งบประมาณ พิจารณา 8,332.69 ล้าน บาท สภาพิจารณา 8,256.54 ล้าน บาท

14 13 กิจกรรม / โครงการใหม่ปี 2555 ล้านบาท 1) กิจกรรมงานเครือข่ายการป้องกันปราบปรามการค้า สัตว์ป่าที่ ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน 1.75 2) กิจกรรมพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ 12.43 3) กิจกรรมโครงการดูแลสัตว์ป่าของกลาง 11.02 4) กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ ธรรมชาติ 32.21 5) กิจกรรมโครงการติดตามแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ ป่าที่สร้าง ผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า 2.91 6) กิจกรรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เขา พลายดำ 5.13 7) กิจกรรมโครงการพรรณพฤกษชาติประเทศไทย 4.23 8) กิจกรรมโครงการเรดด์พลัส (REDD Plus ) 8.89 9) โครงการสวนรุกขชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย - ลาว และสวนรุกขชาติ 80 พรรษามหาราชินี 26.14

15 14 แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม 1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการ บริหารจัดการ (1) กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่า ไม้ (2) กิจกรรมโครงการสำรวจจัดทำแผนที่ การครอบครองที่ดิน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยใช้เทคโนโลยี สำรวจจากระยะไกล (3) โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่อการ อนุรักษ์ดินและน้ำ

16 15 แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม ( ต่อ ) ผลผลิตที่ 2 แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่า อนุรักษ์ (1) กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผลผลิตที่ 3 ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (1) กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล (2) กิจกรรมพัฒนาภูมิสารสนเทศ แห่งชาติ

17 16 แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม ( ต่อ ) ผลผลิตที่ 4 องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ ป่าไม้และสัตว์ป่า (1) กิจกรรมวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า โครงการที่ 5 โครงการเร่งรัดการจัดทำ แนวเขตในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โครงการที่ 6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันรักษาป่า ตามแนวพระราชดำริ

18 17 แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม ( ต่อ ) 2. แผนงานป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและ ฟื้นฟูความเสียหาย จากภัยพิบัติ โครงการที่ 1 โครงการศูนย์ข้อมูล ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า และเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่า อนุรักษ์

19 18 : สัดส่วนงบประมาณด้านบุคลากร ปี 2555 เงินเดือน 1,309.09 ล้าน บาท ค่าจ้างประจำ 735.63 ล้าน บาท ค่าตอบแทน พนักงานราชการ 1,559.16 ล้าน บาท (43.64%)3, 603.90 ล้าน บาท ค่าจ้าง เหมา รวมทั้งสิ้น 1,850.58 (66.06%)5,454. 48 ล้าน บาท

20 19 สถานะงบดำเนินงาน ปี 2555 ( ล้านบาท ) 1. ค่าตอบแทน 102.91 (- 11.94%) 2. ค่าใช้สอย 784.59 (8.92%) 3. ค่าจ้างเหมา 1,850.58 (30.32%) 4. ค่าวัสดุ 529.59 (2.84%) 5. ค่าสาธารณูโภค 55.24 (5.50%)

21 20 การจัดการงบประมาณ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช 1. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2. การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการ ใช้จ่ายเงินประจำปี 3. การปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช จ่ายเงินประจำปี

22 21 ส่วนจัดการงบประมาณ สำนักแผนงานและสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt 1 แนวทางการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี เปรมชัย สุวพงษ์ สำนักแผนงานและ สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google