งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เปรมชัย สุวพงษ์ สำนักแผนงานและสารสนเทศ

2 ระบบงบประมาณปัจจุบัน
-นำนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมากำหนดแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบ

3 -จัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาประเทศ
-เพิ่มความครอบคลุมของงบประมาณ (Budget Coverage)

4 และมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน
- มุ่งเน้นผลสำเร็จของงานตามผลผลิต ผลลัพธ์ และมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน - มอบอำนาจและการกระจายอำนาจการจัดทำ งบประมาณให้หน่วยงานปฏิบัติ

5 และมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน
- มุ่งเน้นผลสำเร็จของงานตามผลผลิต ผลลัพธ์ และมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน - มอบอำนาจและการกระจายอำนาจการจัดทำ งบประมาณให้หน่วยงานปฏิบัติ

6 งบประมาณให้หน่วยงาน โดยรับผิดชอบต่อ ผลผลิต ผลลัพธ์ที่กำหนด
-มอบอำนาจและกระจายอำนาจการบริหาร งบประมาณให้หน่วยงาน โดยรับผิดชอบต่อ ผลผลิต ผลลัพธ์ที่กำหนด

7 นำระบบบัญชีตามเกณฑ์ คงค้างมาใช้เป็นเครื่องมือ
- มีการติดตามประเมินผล วัดผล เพื่อให้ได้ผลผลิตผลลัพธ์อย่างชัดเจน นำระบบบัญชีตามเกณฑ์ คงค้างมาใช้เป็นเครื่องมือ ในการบริหารและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ

8 กำหนดขอบเขตการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ที่กระทบต่อผลผลิต และผลลัพธ์ ต้องได้รับ อนุมัติจากผู้รับผิดชอบตามระดับความรับผิดชอบ

9 แนวทางการจัดทำคำของบประมาณ
(1) ความสอดคล้อง 1) แผนบริหารราชการแผ่นดิน 2) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 3) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 4) บูรณาการงบประมาณในมิติพื้นที่ให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด

10 แนวทางการจัดทำคำของบประมาณ (ต่อ)
(2) การเตรียมการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ.2556 1) ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2554 2) ทบทวนเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัด เพื่อตัดทอน ชะลอ ยกเลิก ภารกิจที่มีความสำคัญต่ำ และไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 3) การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วย 3.1) รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น (2,126.08)

11 3.2) รายจ่ายตามภาระผูกพันที่ต้องจัดสรร (1,569.16)
แนวทางการจัดทำคำของบประมาณ (ต่อ) 3.2) รายจ่ายตามภาระผูกพันที่ต้องจัดสรร (1,569.16) 3.3) รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน (3,835.80) 3.4) รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญ (1,410.50) 3.5) การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจาก การใช้จ่ายงบประมาณ(PART) 3.6 การประเมินความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาล

12 : คำของบประมาณ พ.ศ. 2555 คำขอปี 2555 21,850.33 ล้านบาท - สบอ. 6,772.31
- ส่วนกลาง 15,078.02 สำนักงบประมาณพิจารณา 8,332.69 สภาพิจารณา 8,256.54

13 1) กิจกรรมงานเครือข่ายการป้องกันปราบปรามการค้าสัตว์ป่าที่
กิจกรรม/โครงการใหม่ปี ล้านบาท 1) กิจกรรมงานเครือข่ายการป้องกันปราบปรามการค้าสัตว์ป่าที่ ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน 2) กิจกรรมพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ 3) กิจกรรมโครงการดูแลสัตว์ป่าของกลาง 4) กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ 5) กิจกรรมโครงการติดตามแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้าง ผลกระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า 6) กิจกรรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เขาพลายดำ 7) กิจกรรมโครงการพรรณพฤกษชาติประเทศไทย 8) กิจกรรมโครงการเรดด์พลัส (REDD Plus) 9) โครงการสวนรุกขชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว และสวนรุกขชาติ 80 พรรษามหาราชินี

14 แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม 1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิตที่1 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ (1) กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ (2) กิจกรรมโครงการสำรวจจัดทำแผนที่การครอบครองที่ดิน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยใช้เทคโนโลยีสำรวจจากระยะไกล (3) โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

15 แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม (ต่อ)
ผลผลิตที่2 แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (1) กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผลผลิตที่3 ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (1) กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล (2) กิจกรรมพัฒนาภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

16 แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม (ต่อ)
ผลผลิตที่4 องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า (1) กิจกรรมวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า โครงการที่ 5 โครงการเร่งรัดการจัดทำแนวเขตในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โครงการที่ 6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า ตามแนวพระราชดำริ

17 แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม(ต่อ)
2. แผนงานป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหาย จากภัยพิบัติ โครงการที่ 1 โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า และเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

18 : สัดส่วนงบประมาณด้านบุคลากร ปี 2555 เงินเดือน 1,309.09 ล้านบาท
ค่าจ้างประจำ 735.63 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,559.16 (43.64%)3,603.90 ค่าจ้างเหมา รวมทั้งสิ้น 1,850.58 (66.06%)5,454.48

19 สถานะงบดำเนินงาน ปี 2555 (ล้านบาท)
สถานะงบดำเนินงาน ปี (ล้านบาท) 1. ค่าตอบแทน (-11.94%) 2. ค่าใช้สอย (8.92%) 3. ค่าจ้างเหมา , (30.32%) 4. ค่าวัสดุ (2.84%) 5. ค่าสาธารณูโภค (5.50%)

20 การจัดการงบประมาณ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
1. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2. การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 3. การปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจ่ายเงินประจำปี

21 ขอขอบคุณ ส่วนจัดการงบประมาณ สำนักแผนงานและสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google