งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 2.กรอบและหลักการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นายนครเขตต์ สุทธปรีดา)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 2.กรอบและหลักการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นายนครเขตต์ สุทธปรีดา)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 2.กรอบและหลักการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นายนครเขตต์ สุทธปรีดา)

2 2. กรอบและหลักการการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2557 น้ำหนัก (%) มิติภายนอก70 การประเมิน ประสิทธิผล (60) 1.ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด (กำหนดตามแผนยุทธศาสตร์ ที่มีแผนงาน/ โครงการ) 1.1 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (เลือกเฉพาะยุทธศาสตร์สำคัญของกลุ่ม จังหวัด) 1.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จังหวัด (ที่สะท้อนความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ สำคัญของจังหวัด) หมายเหตุตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จังหวัดควรมี ไม่เกิน 5 ตัวชี้วัด (60) (15) (45) การประเมินคุณภาพ (10) 2. คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (งานบัตรประชาชนและทะเบียนราษฏร์ งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม งานบริการจัดหางาน งานบริการผู้ป่วยนอก งานการถ่ายทอดความรู้และการให้บริการทาง การเกษตร และงานประกันสังคม) (10) มิติภายใน30 การประเมิน ประสิทธิภาพ (10) 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ(5)(5) 4. การประหยัดพลังงาน(5)(5) การพัฒนาองค์การ (20) 5. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ) (15) 6. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ ราชการ หมายเหตุ ประเมิน 1 งานบริการที่จังหวัดเลือก จากตัวชี่วัดที่ 2 (5)(5) รวม100 หลักการ 1.ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัดต้องสอดรับ กับยุทธศาสตร์ประเทศ/ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือมีงบประมาณรองรับ 2.ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด เลือกเฉพาะยุทธศาสตร์ สำคัญของกลุ่มจังหวัดซึ่งทุกจังหวัดควรมีส่วนร่วม 3.ตัวชี้วัดที่กำหนดต้องสามารถวัดผลได้ในปีงบประมาณ หากตัวชี้วัดใดไม่สามารถวัดผลได้ภายในปีงบประมาณ จะถูกกำหนดเป็นตัว Monitor ทั้งนี้ มีการกำหนดตัวชี้วัด monitor บังคับ ของ ทุกจังหวัด ดังนี้ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ค่าเฉลี่ย O-NET (ป.6 ม.3 และ ม.6) ผลิตภาพแรงงานรายจังหวัด 4. ตัวชี้วัดการประเมินด้านประสิทธิผล ควรมีไม่เกิน 5 ตัวชี้วัด 5.ตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพการให้บริการ วัดความพึง พอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการที่เป็นความ ต้องการพื้นฐานของประชาชนจำนวนมากภายใน จังหวัด 6 งานบริการ 2

3 รายการตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด 1 ด้าน การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2 ด้าน การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1.1 เกษตร 1.2 ท่องเที่ยว 1.3 การค้า1.4 อุตสาหกรรม 2.1 สิ่งแวดล้อม 2.2 สังคม 2.3 อื่น ๆ 1)มูลค่าผลผลิต ทางการเกษตร 2)ผลผลิต การเกษตรเฉลี่ย ต่อหน่วยการ ผลิต 3)จำนวนแปลง ฟาร์มที่ได้รับ ใบรับรอง มาตรฐาน GAP 1)รายได้จาก การ ท่องเที่ยว 1)รายได้จาก การจำหน่าย OTOP 2)มูลค่าการค้า ชายแดน และการค้า ผ่านแดน 3)มูลค่าการ ส่งออก ผลิตภัณฑ์ ฮาลาล 1)มูลค่าการลงทุน ด้านอุตสาหกรรม 2.2.1 การแก้ไขปัญหาการ ก่อเหตุรุนแรงใน พื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ 2.2.2การป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด 2.2.3 การป้องกันและ ปราบปรามคดี อาชญากรรม 2.2.4 จำนวนครัวเรือน ยากจนที่มีรายได้ ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. 2.1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (น้ำ/อากาศ/หมอก ควัน/ขยะ) 2.1.2 อุตสาหกรรมสีเขียว 2.1.3 จำนวนป่าเสื่อมโทรมที่ได้รับการ ฟื้นฟู 2.3.1 สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ผ่าน เกณฑ์อาหารปลอดภัย 2.3.2 อัตราการป่วย/ตายด้วยโรคที่เป็น ปัญหาสำคัญของประเทศ 2.3.3 จำนวนสถานบริการสุขภาพที่มี คุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด 2.3.4 อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่าของ ประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี 2.3.5 จำนวนแรงงานที่ได้รับการบรรจุงาน ในประเทศ 2.3.6 จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ การจราจรทางบก 3 ตัวอย่าง

4 หลักการกำหนดตัวชี้วัดของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 4 1. การกำหนด KPI ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดควรครอบคลุมทั้งยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการ แข่งขัน (Growth & Competitiveness) และการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม (Inclusive Growth) /เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 2.การกำหนด KPI กลุ่มจังหวัดทุกจังหวัดต้องมีส่วนร่วมดำเนินการ 3.สำหรับยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Growth & Competitiveness) ด้านการท่องเที่ยว และ ด้านการเกษตร ให้ใช้หลักการในการกำหนด KPI ดังนี้ การท่องเที่ยว 1)ให้วัด “รายได้จากการท่องเที่ยว” เป็น KPI หลัก 2)กำหนด KPI “รายได้จากการท่องเที่ยว” ซ้ำระหว่าง กลุ่มจังหวัด - จังหวัด ได้ในกรณี เป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว สูงเป็นรายได้หลัก หรือมีมูลค่าสูงเมื่อ เทียบกับรายได้อื่น ในกรณีจังหวัดที่มีรายได้จากการ ท่องเที่ยวไม่สูงมาก แต่ไม่มียุทธศาสตร์ อื่นที่สำคัญกว่า การเกษตร 1)ให้ระบุชื่อผลผลิตทางการเกษตรที่ชัดเจน เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา กุ้ง ปลา ฯลฯ ที่เป็น Revenue Driver สำคัญของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด 2)ให้วัด “มูลค่าผลผลิตทางเกษตรสำคัญ” เป็น KPI หลัก 3)กรณีมียุทธศาสตร์อื่นด้านการเกษตรที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีต่างๆ : กรณีมียุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุง กระบวนการผลิต ให้วัด “ผลผลิตต่อหน่วย (Yield)” กรณีมียุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานการผลิตหรือส่งเสริม การส่งออก ให้วัด “การรับรองมาตรฐาน GAP” 4. สำหรับยุทธศาสตร์การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม (Inclusive Growth) /เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ให้ใช้หลักการในการกำหนด KPI โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดของ สศช. ที่เป็นจุดอ่อนของจังหวัดเป็นลำดับแรก

5 สำนักงาน ก.พ.ร. จ่ายเงินรางวัลฯ เป็นรายจังหวัดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ร. กำหนด คณะกรรมการเจรจา ข้อตกลงและประเมินผล กลุ่มจังหวัดและจังหวัด เป็นผู้พิจารณา ตัวชี้วัดมิติภายนอก การประเมินประสิทธิผล สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำคำรับรองฯ เป็นรายจังหวัด คณะกรรมการ พิจารณาคำขอ เปลี่ยนแปลง รายละเอียดตัวชี้วัดฯ เป็นผู้พิจารณาคำขอ อุทธรณ์ตัวชี้วัดกลุ่ม จังหวัด/จังหวัด 3. กลไกและวิธีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ 5 3.1 วิธีการในการจัดทำคำรับรองฯ ประเด็นการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ กรอบการประเมินผล 2557 น้ำหนัก (%) มิติภายนอก70 การประเมินประสิทธิผล (60) 1.ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด (กำหนดตามแผนยุทธศาสตร์ ที่มีแผนงาน/โครงการ) 1.1 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (เลือกเฉพาะยุทธศาสตร์สำคัญของกลุ่มจังหวัด) 1.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จังหวัด (ที่สะท้อนความสำเร็จตามยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัด) หมายเหตุตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จังหวัด ควรมีไม่เกิน 5 ตัวชี้วัด (60) (15) (45) การประเมินคุณภาพ (10) 2. คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (งานบัตรประชาชนและทะเบียนราษฏร์ งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม งานบริการจัดหางาน งานบริการผู้ป่วยนอก งานการถ่ายทอดความรู้และการให้บริการทางการเกษตร และงาน ประกันสังคม) (10) มิติภายใน30 การประเมินประสิทธิภาพ (10) 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ(5)(5) 4. การประหยัดพลังงาน(5)(5) การพัฒนาองค์การ (20) 5. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และ วัฒนธรรมองค์การ) (15) 6. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ หมายเหตุ ประเมิน 1 งานบริการที่จังหวัดเลือก จากตัวชี่วัดที่ 2 (5)(5) รวม100 รอบระยะเวลาในการ อุทธรณ์ฯ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน

6 1. คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 3.2 คณะกรรมการ 3. กลไกและวิธีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (ต่อ) 6 ลำดับที่ รายชื่อคณะกรรมการตำแหน่ง 1นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ประธานกรรมการ 2เลขาธิการ ก.พ.ร.กรรมการ 3นายกอปรกฤตยากีรณกรรมการ 4นายการุณกิตติสถาพรกรรมการ 5นายมนุชญ์ วัฒนโกเมรกรรมการ 6นางวันเพ็ญกฤตผลกรรมการ 7นายสนิท อักษรแก้วกรรมการ 8นายสุธี มากบุญกรรมการ 9นายอาชว์ เตาลานนท์กรรมการ 10เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร.เลขานุการ

7 2. คณะกรรมการพิจารณาคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ 3.2 คณะกรรมการ (ต่อ) 3. กลไกและวิธีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (ต่อ) 7 ลำดับที่ รายชื่อคณะกรรมการตำแหน่ง 1นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ประธานกรรมการ 2เลขาธิการ ก.พ.ร.กรรมการ 3นายกอปรกฤตยากีรณกรรมการ 4นายการุณกิตติสถาพรกรรมการ 5นายปรัชญา เวสารัชช์กรรมการ 6นายสนิท อักษรแก้วกรรมการ 7เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร.เลขานุการ 8เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร.ผู้ช่วยเลขานุการ

8 8 3.3 ขั้นตอนการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด หมายเหตุ :กรณีที่กลุ่มจังหวัด/จังหวัดไม่เห็นด้วย กับประเด็นยุทธศาสตร์และ/หรือ ตัวชี้วัดที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด กลุ่มจังหวัด/จังหวัดสามารถเสนอ ประเด็นยุทธศาสตร์ใหม่ และ/หรือ ตัวชี้วัดอื่นที่สอดคล้องกับประเด็น ยุทธศาสตร์นั้นๆ ได้ โดยต้องชี้แจง เหตุผลที่ชัดเจน และต้องเจรจา ข้อตกลงและประเมินผลกับ คณะกรรมการเจรจาฯ ก.พ.ร เจรจาข้อตกลง และจัดทำ คำรับรองฯ ของกลุ่มจังหวัด และจังหวัด ติดตาม รอบ 6 เดือน ประเมินผลรอบ 12 เดือน ของจังหวัด จัดสรร สิ่งจูงใจ ในระดับ จังหวัด กำหนด กรอบการ ประเมินผล ของจังหวัด คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำร่างตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตร์ ของกลุ่มจังหวัด และจังหวัด ส่งให้กลุ่มจังหวัด และจังหวัด พิจารณา* 3. กลไกและวิธีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt 1 2.กรอบและหลักการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นายนครเขตต์ สุทธปรีดา)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google