งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ( กสว. รร. นอ.) ผลการปฏิบัติงานเดือน พ. ย. 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ( กสว. รร. นอ.) ผลการปฏิบัติงานเดือน พ. ย. 55."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ( กสว. รร. นอ.) ผลการปฏิบัติงานเดือน พ. ย. 55

2  - การประชุมติดตามข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ งป. จาก คณก. บริหารเงินสวัสดิการ บกท. ปี งป. 55 ผลการดำเนินการเรียบร้อย  - การประชุมกำหนดแนวทางการจัดการความรู้ของ รร. นอ. โดย มี เสธ. รร. นอ. (CKO) ของ รร. นอ. เป็นประธาน ฯ ผลการ ดำเนินการคือจัดส่งกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพด้วยเครื่องมือ KM 1 กลุ่มคือ กลุ่มกิจกรรมของ กรก. ฯ (Blue sky) และทาง เลขาฯ จะได้ประสานงานส่งกลุ่มประกวดเพิ่มเติม และจะได้มี การจัดประกวดการจัดกิจกรรม KM/QCC ของ รร. นอ. โดย คณ อก. เป็นการภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งระดับ ทอ. ในปีต่อไป  - การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเริ่มใหม่ปี งป.56 เพื่อเสนอต่อ คณก. บริหารเงินสวัสดิการ บกท. ผลสรุปคือ มี โครงการวิจัย - พัฒนา เสนอขึ้นมา 8 โครงการ เป็นโครงการ พัฒนา 1 โครงการ และโครงการวิจัย 7 โครงการ ยอดความ ต้องการ งป. 6.275 แสนบาท  - การเข้าร่วมจัดแสดงผลงานของ รร. นอ. ในงานแถลง ผลการวิจัยของ ทอ. ในรอบ 30 ปี สิ่งที่ดำเนินการในเดือน พ. ย.55

3 1 ) โครงการวารสารวิชาการนายเรืออากาศฉบับที่ 9 หน. โครงการ น. อ. พิชาญ พิชัยณรงค์ 2) การพัฒนารายงานการประเมินตนเองอิเล็กทรอนิกส์ (Self Assessment Report Processor(Electronics)) หน. โครงการ น. อ. อัชฌา แย้มเกษร 3) โครงการจัดทำแผนที่ภูมิสารสนเทศ หน. โครงการ น. อ. สัลยุทธ์ สว่างวรรณ 4) โครงการการศึกษาการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร. นอ. หน. โครงการ นางสาวรัชนีวรรณ สมานมิตร 5) โครงการการศึกษาสุขภาพจิตบุคลากรโรงเรียนนายเรืออากาศ ปี พ. ศ. 2555 หน. โครงการ น. ท. หญิง สุวิมล สมัตถะ 6) โครงการการประเมินโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนนักเรียนนายเรืออากาศ แบบออนไลน์ หน. โครงการ น. ท. หญิง ศุวัชรีย์ฯ 7) โครงการวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติงานเอกสารสำนักงานที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางรองรับ การปรับวางที่ตั้ง รร. นอ. หน. โครงการ น. ท. พลสมุทรฯ 8) การศึกษาวัสดุผสมเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติที่มีผลต่อความแข็งแรงของวัสดุคอมพอสิท อากาศยานไร้นักบิน หน. โครงการ น. ท. หญิง สัณสนีย์ฯ และคณะ รวมเงินงบประมาณโครงการ 6.275 แสนบาท ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 3 ธ. ค.55 ข้อเสนอโครงการวิจัย ปี งป.56 ( กองทุนส่งเสริมการ พัฒนางานศึกษา - วิจัย รร. นอ.)

4  - การเสนอโครงการศึกษา ของ กสว. รร. นอ. ประจำปี งบประมาณ 57  - การนำเสนอโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการ ทหาร ต่อ วท. กห. จำนวน 3 โครงการ เพื่อประโยชน์ต่อ งานวิจัยของ นนอ. และงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ รร. นอ.  - การดำเนินการติดตามการจัดซื้อ / จัดจ้าง งบวิจัย ของ นนอ.  - การนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย - พัฒนา จำนวน 8 โครงการ ต่อ คณก. บริหารเงินสวัสดิการ บกท. สิ่งที่จะดำเนินการในเดือน ธ. ค.55

5 - ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกลุ่มกิจกรรม ด้วยเครื่องมือ KM ทาง กสว. ฯ ได้ดำเนินการจัดให้ความรู้ไปแล้ว 2 ครั้ง ( ปีละ 1 ครั้ง ) หากคิดว่าตนเองยังไม่รู้ หรือลืมไป สามารถหา ความรู้ได้จาก website ของ กสว. ฯ www.rtafaresearch.org หรือเว็บไซต์อื่นๆ หรือขอรับ คำปรึกษาได้ที่ น. ท. หญิง สุวิมล ฯ www.rtafaresearch.org - ขอเชิญชวน ผู้วิจัยฯ เข้ากรอกข้อมูลผลงานวิจัย และงาน สร้างสรรค์ของท่าน ที่ website ของ กสว. รร. นอ. เพื่อจัดทำ เป็นฐานข้อมูลงานวิจัย ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ผู้ที่แวะเข้า เยี่ยมชมบ่อยๆ อาจจะโชคดีได้รับรางวัล จากการสุ่มเลือก ขอบคุณครับ แจ้งให้ทราบ

6 ข้อคำถาม / ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt กองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ( กสว. รร. นอ.) ผลการปฏิบัติงานเดือน พ. ย. 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google