งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระบบเบิกจ่าย ระบบเบิกจ่าย การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มี ค่าปรับ โครงการเปลี่ยนระบบการบริหาร การเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระบบเบิกจ่าย ระบบเบิกจ่าย การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มี ค่าปรับ โครงการเปลี่ยนระบบการบริหาร การเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระบบเบิกจ่าย ระบบเบิกจ่าย การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มี ค่าปรับ โครงการเปลี่ยนระบบการบริหาร การเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

2 2 การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ - หากระบุข้อมูลฐานการหักค่าปรับและจำนวนเงิน ค่าปรับที่หักไว้ เพียงตัว ใดตัวหนึ่ง ระบบจะตรวจสอบและไม่สามารถทำ การตั้งเบิกได้ - เมื่อส่วนราชการทำการตั้งเบิก จะต้องระบุข้อมูลที่กำหนดให้ครบถ้วน ในแบบฟอร์ม ขบ.01, ขบ.02 หรือ ขบ.03 - ระบบจะทำการตรวจสอบที่ฐานการหักค่าปรับและจำนวนเงินค่าปรับที่หัก ไว้ในการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ

3 3 ตัวอย่าง ขบ 02 กรณีที่ระบุฐานการคำนวณและ จำนวนเงินที่หักไว้ ( จำนวนเงินค่าปรับ )

4 4

5 5

6 6

7 7 ตัวอย่าง ขบ 02 กรณีที่ระบุฐานการคำนวณและจำนวน เงินที่หักไว้ ( จำนวนเงินค่าปรับ ) เพียงตัวใดตัวหนึ่ง เมื่อนำส่งข้อมูลเข้าระบบจะไม่สามารถ ทำการตั้งเบิกได้

8 8

9 9

10 10

11 11 การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ 1. เข้าสู่หน้าจอ Excel loader

12 12 การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ 2. เลือกไฟล์ ขบ.02 ที่ได้ทำการกรอกข้อมูล เรียบร้อยแล้ว กด RUN เพื่อให้ระบบทำการ Encrypt ไฟล์ข้อมูลที่ต้องการต้องการ

13 13 การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ 3. ระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน จากนั้นกด RUN เพื่อให้ ระบบทำการ Encrypt ข้อมูล

14 14 การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ 4. เลือก การนำส่งแบบฟอร์ม -----> ขบ.02- รายการ ขอเบิกเงินงบประมาณ -----> เลือกไฟล์ที่ต้องการ กด Submit

15 15 การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ 5. กด Next และ OK เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล ขั้นต้น (Pre verify)

16 16 การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ 6. เลือก ขบ.02 – รายการขอเบิกเงินงบประมาณ กด Submit

17 17 การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ 7. ระบบจะแสดงรายงานสรุปการนำส่งแบบฟอร์ม ซึ่งจะแสดงข้อความ “ มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ”

18 18 การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มีค่าปรับ 8. รายละเอียดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

19 19


ดาวน์โหลด ppt 1 ระบบเบิกจ่าย ระบบเบิกจ่าย การ LOCK รายการตั้งเบิกกรณีที่มี ค่าปรับ โครงการเปลี่ยนระบบการบริหาร การเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google