งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม REDD+ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการตัดไม้ทำลายป่า ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการทำให้ป่าเสื่อมโทรม การจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การอนุรักษ์คาร์บอนสต๊อค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม REDD+ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการตัดไม้ทำลายป่า ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการทำให้ป่าเสื่อมโทรม การจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การอนุรักษ์คาร์บอนสต๊อค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม REDD+ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการตัดไม้ทำลายป่า ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการทำให้ป่าเสื่อมโทรม การจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การอนุรักษ์คาร์บอนสต๊อค การเพิ่มคาร์บอนสต๊อคในพื้นที่ป่า

2 ประเด็นหัวข้อในการเสวนา 1. ถ้าประเทศไทยนำกลไก เรดด์พลัสมาใช้ ชุมชนจะมีส่วนร่วมในกลไก นี้อย่างไร 2. ปัญหาและอุปสรรคที่จะทำ ให้กลไกเรดด์พลัส ไม่ประสบความสำเร็จ

3 สรุป การอบรมหลักสูตร เตรีมความพร้อมกิจกรรม เรดด์พลัส (REDD+) นางศิรประภา คำใบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 16 ( เชียงใหม่ )

4 คืออะไร คือ หนึ่งในวิธีการลดการ เปลี่ยนแปลงสภาพ อากาศ กลไกล REDD+

5 กิจกรรม REDD+ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการตัดไม้ทำลายป่า ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการทำให้ป่าเสื่อมโทรม การจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การอนุรักษ์คาร์บอนสต๊อค การเพิ่มคาร์บอนสต๊อคในพื้นที่ป่า

6 ทำไม ประเทศ ไทยต้อง เข้าร่วม กลไก REDD+? กลไกล REDD+

7 จำเป็นหรือไม่ที่ ประเทศไทยต้อง เข้าร่วมกลไก REDD+? ( จิตสำนึก )

8 รัฐดำเนิน กิจกรรม เรดด์พลัสได้ เลยหรือไม่ กลไกล REDD+

9 ถ้าเราเข้ากลไกนี้ทำตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดจนได้ คาร์บอนเครดิต เราจำเป็นต้อง ขายคาร์บอน เครดิตหรือไม่ ?

10 กลไกล REDD+ ผลประโยชน์ที่จะ ได้รับ อาจไม่ใช่ใน รูปแบบของเม็ด เงิน เท่านั้น !

11 ผลประโยชน์ที่จะได้รับ ผลประโยชน์ทางตรง - ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มมากขึ้น - ประเทศไทยมีป่าไม้ที่มีความอุดม สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น - อุณหภูมิของประเทศไทยในภาพรวม ลดลง - ในอนาคตเชียงใหม่อาจจะมี อากาศ หนาวเย็นตลอดปีเหมือนเดิม

12 ผลประโยชน์ที่จะได้รับ ผลประโยชน์ทางอ้อม - คาร์บอนเครดิต แหล่งเงินทุน ทั้งในและนอกประเทศ เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่ รองรับ ส่งเสริม กิจกรรม REDD+ เป็นต้น

13 แหล่งต้น น้ำ กักเก็บน้ำ น้ำไม่ท่วม ผลประโยชน์ที่จะได้รับ สภาพ อากาศ คงที่ ไม่ แปรปรว น คาร์บ อน เครดิ ต


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม REDD+ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการตัดไม้ทำลายป่า ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการทำให้ป่าเสื่อมโทรม การจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การอนุรักษ์คาร์บอนสต๊อค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google