งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ Vision สหกรณ์ที่มีความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ สังคม รักษ์สิ่งแวดล้อม นำพาคนสหกรณ์มีความสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ Vision สหกรณ์ที่มีความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ สังคม รักษ์สิ่งแวดล้อม นำพาคนสหกรณ์มีความสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์ Vision สหกรณ์ที่มีความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ สังคม รักษ์สิ่งแวดล้อม นำพาคนสหกรณ์มีความสุข

2 พันธกิจ  เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง  พัฒนาคนในสหกรณ์ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม  เสริมสร้างสวัสดิการให้คนของสหกรณ์  ส่งเสริมสนับสนุนให้คนสหกรณ์รักษ์ สิ่งแวดล้อม

3 เป้าประสงค์  คนในครอบครัวสหกรณ์  เศรษฐกิจ ( กินดี )  สังคม ( อยู่ดี )  มีความสุข ( ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม )

4

5 สถานการณ์ปัจจุบันที่มี ผลกระทบต่อสหกรณ์

6 แนวคิดในการจัดทำ / ปรับแผนกลยุทธ์

7 แนวคิดในการจัดทำ / ปรับแผนกลยุทธ์ ( ต่อ ) เศรษฐกิจ มีเสถียรภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม พึ่งพาพัฒนาตนเอง


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ Vision สหกรณ์ที่มีความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ สังคม รักษ์สิ่งแวดล้อม นำพาคนสหกรณ์มีความสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google