งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีดำเนินการสำรวจข้อมูล เชิงลึก ภูมิปัญญาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีดำเนินการสำรวจข้อมูล เชิงลึก ภูมิปัญญาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีดำเนินการสำรวจข้อมูล เชิงลึก ภูมิปัญญาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

2 การจัดเก็บข้อมูล ภูมิปัญญา แบบเก็บข้อมูล เชิงลึก บันทึกภาพ หรือ วีดีโอ เจ้าของภูมิ ปัญญา / วิธีการ ผลิต

3 ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล วันที่ 13 มิถุนายน 2555 ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2555

4 การจัดส่งข้อมูล จัดส่งที่ผู้ประสานงานแต่ ละจังหวัด ก่อนวันที่ 9 กรกฎาคม 2555

5 กำหนดการส่ง แบบเก็บข้อมูลเชิงลึก ผู้ประสานงานรวบรวม ข้อมูลมาประชุม วิเคราะห์ฯ วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 พร้อมหลักฐานการ เบิกจ่ายเงิน

6 การเขียนรายงาน การเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 240 บาท ค่าพาหนะไป - กลับ วันละ ไม่เกิน 300 บาท

7 รายละเอียดการเขียนรายงาน การเดินทาง ( หน้า 1) ส่วนราชการ.... ระบุโรงเรียน / หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน วันที่ ระบุวันที่หลังจากที่เก็บ ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เช่น เก็บ ข้อมูลวันที่ 15-25 มิถุนายน 2555 ให้ลงวันที่ในแบบรายงาน การเดินทาง วันที่ 26 มิถุนายน 2555 เรียน.... ผู้อำนวยการ สบย. 1

8 รายละเอียดการเขียนรายงานการ เดินทาง ( หน้า 1 ต่อ ) ระบุจำนวนเงินในช่องว่างค่าเบี้ย เลี้ยง และค่าพาหนะ การนับเวลาไปราชการ 24 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน ส่วนที่เกิน ตั้งแต่ 12 ชั่วโมงขึ้นไป ถือเป็น 1 วัน เช่นออก จากบ้านพักเวลา 06.00 น. กลับถึง ที่พัก 18.10 น. คิดเป็น 12 ชั่วโมง 10 นาที = จำนวน 1 วัน ลงชื่อ... ในช่องว่างผู้ขอรับเงิน

9 รายละเอียดการเขียนรายงานการ เดินทาง ( หน้า 2) ระบุจำนวนเงินค่าใช้จ่าย ยอดรวม ของค่าเบี้ยเลี้ยง และค่า พาหนะ ลงชื่อ... ในช่องว่างผู้รับ เงิน

10 รายละเอียดการเขียนรายงานการ เดินทาง ( หน้า 3) ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทางของ... ระบุ ชื่อ - สกุล และลงวันที่ที่เขียน รายงานการเดินทาง ลำดับที่ 1 ระบุ ชื่อ - สกุล และ ตำแหน่งรวมทั้งจำนวนเงินค่าเบี้ย เลี้ยงและค่าพาหนะ และรวมเงิน ลงชื่อ... ในช่องลายมือชื่อผู้รับ เงิน วันที่รับเงิน... เว้นว่างไว้

11 รายละเอียดการเขียนรายงาน การเดินทาง ( หน้า 4) วัน เดือน ปี รายละเอียด จำนวนเงิน 15 มิ. ย.55 16 มิ. ย.55 17 มิ. ย.55 1. ค่าโดยสาร.. รถรับจ้าง จาก.. บ้านพัก ถึง... ระบุสถานที่ เก็บข้อมูล เที่ยวละ...150 บาท รวม 2 เที่ยว 2. ค่าโดยสาร.. รถรับจ้าง จาก... บ้านพัก ถึง... ระบุสถานที่เก็บ ข้อมูล เที่ยวละ...100 บาท รวม 2 เที่ยว 3. ค่าโดยสาร.. รถรับจ้าง จาก... บ้านพัก ถึง... ระบุสถานที่เก็บ ข้อมูล เที่ยวละ...100 บาท รวม 2 เที่ยว 300 200 รวมเป็นเงิน 600

12 รายละเอียดการเขียนรายงาน การเดินทาง ( หน้า 4 ต่อ ) เขียนรายละเอียดท้ายตาราง ลงชื่อ... ผู้เขียนรายงานการ เดินทาง ลงวันที่ที่เขียนรายงานการ เดินทาง หนังสือขออนุญาตไป ราชการ

13 สำนักบริหาร ยุทธศาสตร์ และบูรณาการ การศึกษาที่ 1


ดาวน์โหลด ppt วิธีดำเนินการสำรวจข้อมูล เชิงลึก ภูมิปัญญาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google