งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีดำเนินการสำรวจข้อมูลเชิงลึก ภูมิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2 การจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญา
แบบเก็บข้อมูลเชิงลึก บันทึกภาพ หรือวีดีโอ เจ้าของภูมิปัญญา / วิธีการผลิต

3 วันที่ 13 มิถุนายน 2555 ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2555
ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล วันที่ 13 มิถุนายน 2555 ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2555

4 จัดส่งที่ผู้ประสานงานแต่ละจังหวัด ก่อนวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
การจัดส่งข้อมูล จัดส่งที่ผู้ประสานงานแต่ละจังหวัด ก่อนวันที่ 9 กรกฎาคม 2555

5 กำหนดการส่ง แบบเก็บข้อมูลเชิงลึก ผู้ประสานงานรวบรวมข้อมูลมาประชุมวิเคราะห์ฯ วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 พร้อมหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

6 การเขียนรายงานการเดินทาง
ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 240 บาท ค่าพาหนะไป-กลับ วันละไม่เกิน 300 บาท

7 รายละเอียดการเขียนรายงานการเดินทาง(หน้า 1)
ส่วนราชการ....ระบุโรงเรียน/หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน วันที่ ระบุวันที่หลังจากที่เก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เช่น เก็บข้อมูลวันที่ มิถุนายน 2555 ให้ลงวันที่ในแบบรายงานการเดินทาง วันที่ 26 มิถุนายน 2555 เรียน....ผู้อำนวยการ สบย. 1

8 รายละเอียดการเขียนรายงานการเดินทาง(หน้า 1 ต่อ)
ระบุจำนวนเงินในช่องว่างค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ การนับเวลาไปราชการ 24 ชั่วโมงคิดเป็น 1 วัน ส่วนที่เกิน ตั้งแต่ 12 ชั่วโมงขึ้นไป ถือเป็น 1 วัน เช่นออกจากบ้านพักเวลา น. กลับถึงที่พัก น. คิดเป็น 12 ชั่วโมง 10 นาที = จำนวน 1 วัน ลงชื่อ...ในช่องว่างผู้ขอรับเงิน

9 รายละเอียดการเขียนรายงานการเดินทาง(หน้า 2)
ระบุจำนวนเงินค่าใช้จ่ายยอดรวม ของค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ ลงชื่อ...ในช่องว่างผู้รับเงิน

10 รายละเอียดการเขียนรายงานการเดินทาง(หน้า 3)
ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ... ระบุ ชื่อ-สกุล และลงวันที่ที่เขียนรายงานการเดินทาง ลำดับที่ 1 ระบุ ชื่อ-สกุล และตำแหน่งรวมทั้งจำนวนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ และรวมเงิน ลงชื่อ...ในช่องลายมือชื่อผู้รับเงิน วันที่รับเงิน...เว้นว่างไว้

11 รายละเอียดการเขียนรายงานการเดินทาง(หน้า 4)
วัน เดือน ปี รายละเอียด จำนวนเงิน 15 มิ.ย.55 16 มิ.ย.55 17 มิ.ย.55 1.ค่าโดยสาร..รถรับจ้าง จาก..บ้านพัก ถึง...ระบุสถานที่ เก็บข้อมูล เที่ยวละ บาท รวม 2 เที่ยว 2.ค่าโดยสาร..รถรับจ้าง จาก...บ้านพัก ถึง... ระบุสถานที่เก็บข้อมูล เที่ยวละ บาท รวม 2 เที่ยว 3.ค่าโดยสาร..รถรับจ้าง จาก...บ้านพัก ถึง... ระบุสถานที่เก็บข้อมูล เที่ยวละ บาท รวม 2 เที่ยว 300 200 รวมเป็นเงิน 600

12 รายละเอียดการเขียนรายงานการเดินทาง(หน้า 4 ต่อ)
เขียนรายละเอียดท้ายตาราง ลงชื่อ...ผู้เขียนรายงานการเดินทาง ลงวันที่ที่เขียนรายงานการเดินทาง หนังสือขออนุญาตไปราชการ

13 สำนักบริหารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ 1
สวัสดี สำนักบริหารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ 1


ดาวน์โหลด ppt การจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google