งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2555

2 มือเท้าปาก มือเท้าปาก ณ 25 กค 55 อ้างอิง สำนักระบาด - ประเทศ 17,656 ราย อัตราป่วยต่อ แสน 27.79 เสียชีวิต 1 ราย มือเท้าปาก 31 กค 55 อ้างอิง ระบาด จังหวัดสุรินทร์ – สุรินทร์ พบผู้ป่วย 537 ราย อัตราต่อ แสน 38.82 ต่อแสน – สูงกว่าค่า Median ตั้งแต่ต้นปี

3

4

5 จำนวนผู้ป่วยโรค HFM จำแนกรายสัปดาห์เปรียบเทียบกับค่า Median กับปี 2554

6 2555wk 28wk 29wk 30 รวมผู้ป่วย wk 28-30 จังหวัดสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 711317333 ชุมพลบุรี 130000 ท่าตูม 4556516 จอมพระ 111102 ปราสาท 13012111639 กาบเชิง 691161936 รัตนบุรี 42811827 สนม 80022 ศีขรภูมิ 10000 สังขะ 781314936 ลำดวน 81214 สำโรงทาบ 80516 บัวเชด 1214611 พนมดงรัก 72237 ศรีณรงค์ 1814611 เขวาสินรินทร์ 121326 โนนนารายณ์ 40404 รวม 537699083232

7 2555wk 28wk 29wk 30 wk 28-30 เมืองสุรินทร์ 711317333 ท่าตูม 4556516 ปราสาท 13012111639 กาบเชิง 691161936 รัตนบุรี 42811827 ศีขรภูมิ 10000 สังขะ 781314936 ลำดวน 81214 บัวเชด 1214611 พนมดงรัก 72237 ศรีณรงค์ 1814611 เขวาสินรินทร์ 121326 รวม 493688078226

8 Focus พื้นที่ มือ เท้า ปาก ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 อำเภอ จำนว น อัตราตำบลจำนวน ปราสา ท 128 82.7 4 โชคนา สาม 33 หนอง ใหญ่ 13 กังแอน12 ปรือ9

9 อำเภ อ จำนว น อัตราตำบล กาบ เชิง 61 101.6 7 กาบ เชิง 27 แน งมุด 13 สังขะ7860.51ตาตุม19 ตาคง12 สังขะ8 สะกาด7

10 อำเภอ จำน วน อัตร า ตำบ ล จำน วน เมือง สุรินท ร์ 71 27.4 2 นอก เมือ ง 11 ตาอ็ อง 10 ใน เมือ ง 7 สวาย6

11 อำเภ อ จำน วน อัตร า ตำบล จำน วน รัต นบุรี 41 43.4 6 หนองบัว ทอง 14 ท่าตูม4041.4บัวโคก9 หนองบัว7 ชุมพล บุรี 13 18.2 4 เมืองบัว8 ศรี ณรง ค์ 18 39.2 1 ศรีสุข9

12 สิ่งที่ควรเน้น ให้ความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคแก่ โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็กที่พบผู้ป่วย รวมทั้งผู้ปกครองและชุมชนของผู้ป่วย – การคัดกรองเด็ก – ทำความสะอาดของเล่น หากเป็นไปได้ควร ทำทุกวันในกรณีที่มีผู้ป่วยในช่วง 1 เดือนที่ ผ่านมา – ให้เด็กล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะหลังเข้าส้วม – ครู ผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ปกครองที่ต้องช่วยล้าง ก้นให้เด็กหลังการถ่าย ต้องล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ทุกครั้งรวมถึงเช็ดมือให้แห้งก่อนที่ จะมาทำกิจกรรมร่วมกับเด็กคนอื่นๆ

13 ทีม SRRT – การเฝ้าระวัง การรณรงค์ ติดตามเฝ้าระวังใน โรงเรียน, ศูนย์ เด็ก, การ เข้ารักษาที่โรงพยาบาล ในชุมชน – สอบสวนโรค สอบสวน ค้นหาสาเหตุ ค้นหาแหล่งแพร่ ค้นหา ผู้ป่วย เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง – การควบคุมโรค ดำเนินการควบคุมโรค และจัดการสาเหตุ แหล่งแพร่ และ สิ่งที่ควรเน้น

14 สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส ประเทศ 1587 ราย อัตรา ต่อแสน 2.50 อันดับ 5 ของประเทศ ( ระนอง พังงาพัทลุง ศรีสะ เกษสุรินทร์ * ข้อมูลสำนักฯ ณ 24 กค 55 ) สุรินทร์ 167 ราย อัตราต่อ แสน 12.07 ( ข้อมูลระบาดสุรินทร์ ) เสียชีวิต 6 ราย ( เมือง, ปราสาท, รัตน, ศีขรฯ, บัวเชด )

15 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จากข้อมูล สำนักระบาด 31/07/55 ประเทศไทย 27,573 ราย ตาย 27 ราย อัตราต่อแสน 43.16 เขต 14 3,475 ราย ตาย 2 ราย อัตราต่อแสน 52.29 จังหวัดสุรินทร์ 557 ราย อัตราต่อ แสน 40.31 – อันดับ ~ 39 ของประเทศ อันดับ 4 ของ เขต ( จากผู้ป่วยมากไปน้อย )

16 จังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 1 สค 55 * ข้อมูลจากงานระบาด – จำนวน 747 ราย อัตรา 53.99 ต่อ แสนประชากร สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ข้อมูล งานระบาด สสจ. สร 1/08/55

17 กุมภาพันธ์ 55

18 15 มีนาคม 55

19 มีนาคม 55

20 15 เมษายน 55

21 เมษายน 55

22 15 พฤษภาคม 55

23 พฤษภาคม 55

24 15 มิถุนายน 55

25 30 มิถุนายน 55 มิถุนายน 55

26 15 กรกฎาคม 55

27 31 กรกฎาคม 55

28

29 ผู้ป่วย AFP ท้าทาย จังหวัด สุรินทร์ !!!! ปี 2553 พบ ผู้ป่วย 6 ราย ปี 2554 พบ ผู้ป่วย 4 ราย ปี 2555 พบ ผู้ป่วย 2 ราย เป้าหมาย จังหวัดสุรินทร์ 6 ราย


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google