งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัดสุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัดสุรินทร์
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2555

2 มือเท้าปาก มือเท้าปาก ณ 25 กค 55 อ้างอิง สำนักระบาด
มือเท้าปาก ณ 25 กค 55 อ้างอิง สำนักระบาด - ประเทศ 17,656 ราย อัตราป่วยต่อแสน เสียชีวิต 1 ราย มือเท้าปาก 31 กค 55 อ้างอิง ระบาดจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ พบผู้ป่วย 537 ราย อัตราต่อแสน ต่อแสน สูงกว่าค่า Median ตั้งแต่ต้นปี ดาว์นโหลดได้ที่เวปของงานยุทธ

3

4

5 จำนวนผู้ป่วยโรค HFM จำแนกรายสัปดาห์เปรียบเทียบกับค่า Median กับปี 2554

6 เมืองสุรินทร์ 71 13 17 3 33 ชุมพลบุรี ท่าตูม 45 5 6 16 จอมพระ 11 1 2
2555 wk 28 wk 29 wk 30 รวมผู้ป่วย wk 28-30 จังหวัดสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ 71 13 17 3 33 ชุมพลบุรี ท่าตูม 45 5 6 16 จอมพระ 11 1 2 ปราสาท 130 12 39 กาบเชิง 69 19 36 รัตนบุรี 42 8 27 สนม ศีขรภูมิ สังขะ 78 14 9 ลำดวน 4 สำโรงทาบ บัวเชด พนมดงรัก 7 ศรีณรงค์ 18 เขวาสินรินทร์ โนนนารายณ์ รวม 537 90 83 232

7 2555 wk 28 wk 29 wk 30 wk 28-30 เมืองสุรินทร์ 71 13 17 3 33 ท่าตูม 45 5 6 16 ปราสาท 130 12 11 39 กาบเชิง 69 19 36 รัตนบุรี 42 8 27 ศีขรภูมิ 1 สังขะ 78 14 9 ลำดวน 2 4 บัวเชด พนมดงรัก 7 ศรีณรงค์ 18 เขวาสินรินทร์ รวม 493 68 80 226

8 Focus พื้นที่ มือ เท้า ปาก ณ วันที่ 30กรกฎาคม 2555
อำเภอ จำนวน อัตรา ตำบล ปราสาท 128 82.74 โชคนาสาม 33 หนองใหญ่ 13 กังแอน 12 ปรือ 9

9 อำเภอ จำนวน อัตรา ตำบล กาบเชิง 61 101.67 27 แนงมุด 13 สังขะ 78 60.51 ตาตุม 19 ตาคง 12 8 สะกาด 7

10 อำเภอ จำนวน อัตรา ตำบล เมืองสุรินทร์ 71 27.42 นอกเมือง 11 ตาอ็อง 10 ในเมือง 7 สวาย 6

11 อำเภอ จำนวน อัตรา ตำบล รัตนบุรี 41 43.46 หนองบัวทอง 14 ท่าตูม 40 41.4 บัวโคก 9 หนองบัว 7 ชุมพลบุรี 13 18.24 เมืองบัว 8 ศรีณรงค์ 18 39.21 ศรีสุข

12 สิ่งที่ควรเน้น ให้ความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคแก่โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็กที่พบผู้ป่วย รวมทั้งผู้ปกครองและชุมชนของผู้ป่วย การคัดกรองเด็ก ทำความสะอาดของเล่น หากเป็นไปได้ควรทำทุกวันในกรณีที่มีผู้ป่วยในช่วง 1เดือนที่ผ่านมา ให้เด็กล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะหลังเข้าส้วม ครู ผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ปกครองที่ต้องช่วยล้างก้นให้เด็กหลังการถ่าย ต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งรวมถึงเช็ดมือให้แห้งก่อนที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกับเด็กคนอื่นๆ

13 สิ่งที่ควรเน้น สอบสวนโรค การควบคุมโรค ทีม SRRT
การเฝ้าระวัง การรณรงค์ ติดตามเฝ้าระวังใน โรงเรียน ,ศูนย์เด็ก , การ เข้ารักษาที่โรงพยาบาล ในชุมชน สอบสวนโรค สอบสวน ค้นหาสาเหตุ ค้นหาแหล่งแพร่ ค้นหาผู้ป่วย เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง การควบคุมโรค ดำเนินการควบคุมโรค และจัดการสาเหตุ แหล่งแพร่ และ

14 สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส
ประเทศ 1587 ราย อัตราต่อแสน 2.50 อันดับ 5 ของประเทศ (ระนอง พังงาพัทลุง ศรีสะเกษสุรินทร์ *ข้อมูลสำนักฯ ณ 24 กค55) สุรินทร์ 167 ราย อัตราต่อแสน (ข้อมูลระบาดสุรินทร์) เสียชีวิต 6 ราย (เมือง,ปราสาท,รัตน,ศีขรฯ,บัวเชด)

15 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จากข้อมูลสำนักระบาด31/07/55
ประเทศไทย 27,573 ราย ตาย 27 ราย อัตราต่อแสน 43.16 เขต ,475 ราย ตาย 2 ราย อัตราต่อแสน 52.29 จังหวัดสุรินทร์ 557 ราย อัตราต่อแสน อันดับ ~ 39 ของประเทศ อันดับ 4 ของเขต (จากผู้ป่วยมากไปน้อย)

16 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ข้อมูลงานระบาด สสจ.สร 1/08/55
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ข้อมูลงานระบาด สสจ.สร 1/08/55 จังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 1 สค 55 * ข้อมูลจากงานระบาด จำนวน ราย อัตรา ต่อแสนประชากร

17 กุมภาพันธ์ 55

18 15 มีนาคม 55

19 มีนาคม 55

20 15 เมษายน 55

21 เมษายน 55

22 15 พฤษภาคม 55

23 พฤษภาคม 55

24 15มิถุนายน 55

25 30 มิถุนายน 55 มิถุนายน 55

26 15 กรกฎาคม 55

27 31 กรกฎาคม 55

28

29 ผู้ป่วย AFP ท้าทาย จังหวัดสุรินทร์ !!!!
ปี พบ ผู้ป่วย 6 ราย ปี พบ ผู้ป่วย 4 ราย ปี พบ ผู้ป่วย 2 ราย เป้าหมาย จังหวัดสุรินทร์ 6 ราย


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังและสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google