งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Shibu lijack ณัฐปาณี แววทองคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งาน สูติกรรม 8 เมษายน 2553  การดูแลเฝ้าระวัง โรคซึมเศร้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Shibu lijack ณัฐปาณี แววทองคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งาน สูติกรรม 8 เมษายน 2553  การดูแลเฝ้าระวัง โรคซึมเศร้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Shibu lijack ณัฐปาณี แววทองคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งาน สูติกรรม 8 เมษายน 2553  การดูแลเฝ้าระวัง โรคซึมเศร้า

2 อารมณ์เศร้าภาวะซึมเศร้าโรคซึมเศร้า SadnessDepression Depressive disorder เป็นอารมณ์ด้านลบ สภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้น เป็นครั้งคราวกับบุคคล ทั่วไปทุกเพศทุกวัย เมื่อเผชิญกับ - การสูญเสีย - การพลาดในสิ่งที่หวัง - การถูกปฏิเสธ และมักเกิดขึ้นร่วมกับ ความรู้สึก สูญเสีย ผิดหวัง หรืออึดอัด ทรมาน (Gotlib 1992) อารมณ์เศร้าที่ มากเกินควรและ นานเกินไป ไม่ดีขึ้นแม้ได้รับ กำลังใจหรืออธิบาย ด้วยเหตุผล มักมีความรู้สึกด้อยค่า รู้สึกผิด อยากตาย พบบ่อยว่ามีผลกระทบ ต่อหน้าที่การงาน กิจวัตรประจำวันและ การสังคมทั่วไป (Stifanis 2002) ภาวะซึมเศร้าตาม เกณฑ์วินิจฉัย ICD-10 depressive episode (F32) recurrent depressive episode (F33) dysthymia(F34.1) หรือ เกณฑ์วินิจฉัย DSM-IV Major depressive disorder Dysthymic disorder

3 นิยาม ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หมายถึง ประชาชนที่มีอาการสอดคล้องกับ  Depressive Disorders ตามมาตรฐานการจำแนกโรค ระหว่างประเทศขององค์กรอนามัยโลก ฉบับที่10 (ICD– 10) หมวด F32, F33, F34.1, F38, F39 หรือ  Major Depressive Disorder และ Dysthymic Disorder ตามมาตรฐานการจำแนกโรคของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่4 (DSM-IV)

4 โรคซึมเศร้า  อาการสำคัญคือ อารมณ์เศร้า ซึมเศร้าหด หู่ สะเทือนใจร้องไห้ง่าย  ความรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่มีความสุข จิตใจ ไม่สดชื่นเหมือนเดิม สิ่งที่เคยทำแล้วมี ความสุขก็ไม่อยากทำ  มีอาการเกือบทั้งวัน เกือบทุกวัน ติดต่อกัน อย่างน้อย 2 สัปดาห์  จนมีผลกระทบต่อชีวิต การปฏิบัติหน้าที่ ต่างๆ ร่วมกับมีอาการทางร่างกายอื่นๆ อาการซึมเศร้า: 1. ความรุนแรง 2. ระยะเวลา 3. ผลกระทบต่อความสามารถในการทำงาน

5 อาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยซึมเศร้า  เบื่ออาหาร น้ำหนักลด 5 % จาก ของเดิม บางคนอาจกินมากขึ้น น้ำหนักเพิ่ม  นอนไม่หลับ หรือหลับมากไป อารมณ์ทางเพศลดลง  รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงเกือบตลอดวัน  เคลื่อนไหวช้าลง เฉื่อยชา พูดน้อย คิดนาน ซึมๆ บางคนอาจมีอาการ กระสับกระส่าย

6 อาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยซึมเศร้า  ผู้หญิงอาจมีประจำเดือนผิดปกติ  คิดไม่ค่อยออก สมาธิลดลง ทำให้จำไม่ค่อย ได้ หลงลืมง่าย ความคิดอ่านเชื่องช้าลง ลังเล ตัดสินใจไม่ได้ ไม่มั่นใจตัวเอง  มองโลกในแง่ลบ มองตัวเองไม่มีคุณค่า มองชีวิตไม่มีความหมาย เบื่อชีวิต  คิดเรื่องความตาย อยากตาย คิดฆ่าตัวตาย หรือพยายามฆ่าตัวตาย

7 เกณฑ์การวินิจฉัย Major depressive episode (DSM-IV-TR) มีอาการดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 5 อาการ เกิดขึ้นแทบทั้งวัน เป็นเกือบทุกวัน ติดต่อกันไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์ และทำให้เสียหน้าที่การงานการสังคม มีอาการดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 5 อาการ เกิดขึ้นแทบทั้งวัน เป็นเกือบทุกวัน ติดต่อกันไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์ และทำให้เสียหน้าที่การงานการสังคม 1.มีอารมณ์เศร้า ทั้งที่ตนเองรู้สึกและคนอื่น สังเกตเห็น 2.ความสนใจหรือความเพลิดเพลินในกิจกรรมปกติที่ เคยทำทั้งหมดหรือแทบทั้งหมดลดลงอย่างมาก 1.มีอารมณ์เศร้า ทั้งที่ตนเองรู้สึกและคนอื่น สังเกตเห็น 2.ความสนใจหรือความเพลิดเพลินในกิจกรรมปกติที่ เคยทำทั้งหมดหรือแทบทั้งหมดลดลงอย่างมาก ต้องมีอย่างน้อย 1 อาการของ 3.น้ำหนักลดลงหรือเพิ่มขึ้น(มากกว่า ร้อยละ 5 ต่อเดือน)/เบื่ออาหาร หรืออยากอาหารมากขึ้น 4.นอนไม่หลับหรือหลับมาก 5.ทำอะไรช้า เคลื่อนไหวช้าลง หรือ กระสับกระส่าย อยู่ไม่สุข 6.เหนื่อยอ่อนเพลียหรือไม่มีแรง 3.น้ำหนักลดลงหรือเพิ่มขึ้น(มากกว่า ร้อยละ 5 ต่อเดือน)/เบื่ออาหาร หรืออยากอาหารมากขึ้น 4.นอนไม่หลับหรือหลับมาก 5.ทำอะไรช้า เคลื่อนไหวช้าลง หรือ กระสับกระส่าย อยู่ไม่สุข 6.เหนื่อยอ่อนเพลียหรือไม่มีแรง 7.รู้สึกตนเองไร้ค่าหรือรู้สึกผิด มากเกินควร 8.สมาธิหรือความคิดอ่านลดลง 9.คิดถึงเรื่องการตายอยู่ซ้ำๆ หรือคิดฆ่าตัวตาย หรือ พยายามฆ่าตัวตายหรือมีแผน 7.รู้สึกตนเองไร้ค่าหรือรู้สึกผิด มากเกินควร 8.สมาธิหรือความคิดอ่านลดลง 9.คิดถึงเรื่องการตายอยู่ซ้ำๆ หรือคิดฆ่าตัวตาย หรือ พยายามฆ่าตัวตายหรือมีแผน

8 เกณฑ์การวินิจฉัย DYSTHYMIC DISORDER (DSM-IV-TR) A. มีอารมณ์ซึมเศร้าเป็นส่วนใหญ่ของวัน มีวันที่เป็นมากกว่าวันที่ปกติ โดย ทั้งจากการบอกเล่าและการสังเกตอาการของผู้อื่น นานอย่างน้อย 2 ปี B. ในช่วงที่ซึมเศร้า มีอาการดังต่อไปนี้อย่างน้อย 2 อาการขึ้นไป (1) เบื่ออาหารหรือกินจุ (2) นอนไม่หลับหรือหลับมากไป (3) เรี่ยวแรงน้อยหรืออ่อนเพลีย (4) self-esteem ต่ำ (5) สมาธิไม่ดี หรือตัดสินใจยาก (6) รู้สึกหมดหวัง C. ในช่วง 2 ปี ของความผิดปกติ ผู้ป่วยไม่มีช่วงเวลาที่ปราศจาก อาการตามเกณฑ์ A หรือ B นานเกินกว่า 2 เดือนในแต่ละครั้ง

9 เกณฑ์วินิจฉัย F32 Depressive episode (ICD-10) อาการหลักอาการร่วมอาการทางกาย 1.มีอารมณ์เศร้า 2.ความสนุกสนาน เพลิดเพลินหรือ ความสนใจใน กิจกรรมลดลง 3.อ่อนเปลี้ยเพลีย แรง มีกิจกรรม น้อยลง 1.สมาธิลดลง 2.ความมั่นใจและ ความภาคภูมิใจใน ตนเองลดลง 3.รู้สึกผิดและไร้ค่า 4.มองอนาคตในทาง ลบ 5.คิดฆ่าตัวตายหรือ ทำร้ายตนเองหรือ ฆ่าตนเอง 6.มีความผิดปกติใน การนอนหลับ 7.เบื่ออาหาร 1.เบื่อหน่าย ไม่สนุกสนาน ในกิจกรรมที่เคยเป็น 2.ไร้อารมณ์ต่อสิ่งรอบข้างที่ เคยทำให้เพลิดเพลินใจ 3.ตื่นเช้ากว่าปกติ ≥ 2 ชม. 4.อาการซึมเศร้าเป็นมาก ช่วงเช้า 5.ทำอะไรช้า เคลื่อนไหวช้า ลง หรือกระสับกระส่าย 6.เบื่ออาหารอย่างมาก 7.น้ำหนักลดลง (5%ใน 1เดือน) 8.ความต้องการทางเพศ ลดลง

10 Code ICD-10 รหัสอาการหลักอาการร่วมอาการทางกาย F32.0 : mildอย่างน้อย 2 ใน 3อย่างน้อย 2 F32.00< 4 อาการ F32.01≥ 4 อาการ F32.1: moderateอย่างน้อย 2 ใน 3อย่างน้อย 3 F32.2 : Severe ครบ 3 อาการหลัก อย่างน้อย 4 F32.3 : Severe with psychotic ครบ 3 อาการหลัก อย่างน้อย 4 และ มี Psychotic symptom

11 การดำเนินโรค  เรื้อรังและเป็นซ้ำ: อาการเกิด เป็นช่วง, หาย/ทุเลาได้, สามารถ กลับเป็นซ้ำ และกลับเป็นใหม่ได้  ระยะเวลาของการเกิดอาการที่ ไม่ได้รับการรักษาจะอยู่ประมาณ 3-16 เดือน  The median duration of episode was 3 months (Spijker 2002)

12 การดำเนินโรค  ส่วนใหญ่เริ่มป่วยครั้งแรก หลังอายุ 20 และก่อน 50 ปี  เป็นความเจ็บป่วยที่กลับเป็น ซ้ำได้บ่อย มีเพียง 10-15% ที่เป็น Single episode  Standardization mortality rate 1.37-2.49  การเสียชีวิตจาการฆ่าตัว ตายเป็น 20.35 ของ ประชากรทั่วไป (Harris 1997)  ในชั่วชีวิตโดยเฉลี่ยจะเกิด อาการ 4 episodes แต่ หากไม่ได้รับการรักษาและ ป้องกันการเกิดซ้ำของโรค จะกำเริบถี่ขึ้นเรื่อยๆ (Judd,1997)  ผู้ป่วยส่วนมากจะ incomplete remission ซึ่งจะมีโอกาสกลับเป็นซ้ำ ถึง 3 เท่า เมื่อเปรียบเทียบ กับกลุ่มที่ Complete remission

13 Relapse : การกลับเป็นซ้ำ Recurrent : การกลับเป็นใหม่  RELAPSE: หมายถึง หลัง อาการซึมเศร้าทุเลาหรือ หายไปแล้ว เกิดอาการ ซึมเศร้าขึ้นอีกภายใน 6 เดือน  พบอัตรา Relapse ประมาณ 19-22 % (Keller 1981,1983)  ช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูง ที่สุดคือ 3-6 เดือนแรก หลังอาการทุเลา (Remission)  RECURRENT : หมายถึง การเกิด new episode หลัง อาการโรคซึมเศร้าครั้งก่อน หายไปนานกว่า 6 เดือน  ณ 6 เดือน พบอัตราการเกิด recurrent 19% (Shapiro and Keller,1981)  ณ 2 ปี พบอัตราการเกิด recurrent 25%-40% (Keller and Boland,1998)  ณ 5 ปี พบอัตราการเกิด recurrent 60 % (Lavori et al, 1994)

14 สาเหตุการเกิดโรค  การเกิดโรคซึมเศร้ามีความซับซ้อน เกิด จาก Interaction ของหลายๆ ปัจจัย (Biopsychosocial)  การเปลี่ยนแปลงของชีวเคมีในสมอง (Serotonin, Norepinephrine) ทำให้ เกิดอาการ Depression และพบบ่อยว่า ปัจจัยทางสังคมจิตใจ เป็นตัวกระตุ้นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ปัจจัยทางพันธุกรรมจะเอื้ออำนวยให้ บุคคลมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคซึมเศร้า แต่ปัจจุบันยังไม่ทราบยีนเฉพาะที่ก่อโรคนี้

15 เพศหญิง มองโลกในแง่ลบ แก้ไขปัญหา แบบหลีกหนี ยากจน ไร้งาน การทะเลาะ ในครอบครัว ถูกทารุณกรรม ในวัยเด็ก การตั้งครรภ์ พ่อแม่ป่วย/ ขาดทักษะ เจ็บป่วยโรค เรื้อรัง ความคิดทางบวก มีสังคมที่ช่วยเหลือกันดี ประสบความสำเร็จ ในการศึกษา การงาน ครอบครัวอบอุ่น ได้รับการรักษา โรคจิตเวชที่มีอยู่ บุคลิกภาพที่ ผิดปกติได้รับการ แก้ไข มีทักษะชีวิตที่ดี พันธุกรรม ปัจจัยด้านชีวเคมี กายวิภาคของสมอง Neuroticism เครียดง่าย ขี้กลัว เจ้าอารมณ์ ก้าวร้าว โรคทางจิตเวช การสูญเสียและ ความอับอาย การสูญเสียและ ความอับอาย ยาหรือสารกระตุ้น ชีวเคมีในสมอง เปลี่ยนแปลง ชีวเคมีในสมอง เปลี่ยนแปลง ปัจจัยชักนำ ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยป้องกัน ปัจจัยกระตุ้น Substance use disorder Conduct disorder

16 1. โรคจิตเวช -โรคซึมเศร้า -ติดสุรายาเสพติด -โรคจิตเภท -ปัญหาการปรับตัว 2. โรคทางกาย เรื้อรัง 3. เกิดวิกฤติ ในชีวิต ความคิดยืดหยุ่น สังคมช่วยเหลือ ไม่มีเหตุกระตุ้น ไม่มีการสูญเสีย มีความหวัง ได้รับการรักษา โรคจิตเวช บุคลิกภาพได้รับ การแก้ไข พันธุกรรมและ ประวัติครอบครัว ปัจจัยด้านชีววิทยา บุคลิกภาพ หุนหันผลันแล่น impulsive อุปกรณ์ฆ่าตัวตาย ที่หาได้ง่าย อุปกรณ์ฆ่าตัวตาย ที่หาได้ง่าย เหตุการณ์ที่ ทำให้เสื่อมเสีย เหตุการณ์ที่ ทำให้เสื่อมเสีย ปัจจัยชักนำ ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยป้องกัน ปัจจัยกระตุ้น

17 การรักษาโรคซึมเศร้า  การรักษาด้วยยาต้านซึมเศร้า  Tricyclic antidepressants (TCA) : Amitryptylline, Imipramine, Nortryptylline  Selective Serotonin reuptake Inhibitor (SSRI): Fluoxetine, Sertaline  Others:  การรักษาด้วยจิตบำบัด  Cognitive Behavioral Therapy  Interpersonal Psychotherapy  การรักษาโรคซึมเศร้าด้วยวิธีอื่น ๆ  การรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT)  การออกกำลังกาย

18 After care and relapse prevention Acute Phase: 1.รักษาจนอาการซึมเศร้าหายดี ไม่มีอาการ ตกค้างหลงเหลือ 2.รักษาด้วยขนาดยาที่เหมาะสม 3.รักษานานพอ (อย่างน้อย 3 เดือน) Continuation Phase: 1.หลังจากที่ทุเลาดีแล้วต้องให้ยาต่อเนื่อง 6-9 เดือน 2.มีโปรแกรมป้องกันการกลับซ้ำ (relapse) Maintenance Phase: 1.มีการติดตามเฝ้าระวังต่อเนื่อง ป้องกันการ กลับเป็นใหม่ (recurrent)

19 แนวทางในการคัดกรองโรคซึมเศร้า 1. การคัดกรองในประชาชนทั่วไป 2. การคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง โดยใช้แบบคัดกรอง 2 คำถาม (2Q)

20 กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการคัดกรอง 1. ผู้ที่มีอาการเศร้าชัดเจน 2. ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังหลายอาการที่ไม่ทราบ สาเหตุ 3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดัน ข้อเสื่อม อัมพาต มะเร็ง ฯลฯ 4. ผู้ป่วยสูงอายุ 5. หญิงตั้งครรภ์ / คลอดบุตร 6. ผู้ที่มีปัญหา สุรา ยาเสพติด 7. ผู้ที่ประสบกับการสูญเสียที่รุนแรงมาไม่นาน

21 แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า ด้วย 2คำถาม (2Q) คำถามมีไม่มี 1.ใน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา รวมวันนี้ ท่านรู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวัง หรือไม่ 2.ใน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา รวมวันนี้ ท่านรู้สึก เบื่อ ทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน หรือไม่

22 ขั้นตอนการใช้แบบคัดกรอง 2 Q 1. ต้องถามถึงอาการที่เกิดขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์ที่ ผ่านมาจนถึงวันนี้ที่ถาม 2. ขณะถาม หากผู้ถูกถามไม่เข้าใจ ให้ถามซ้ำ ไม่ ควรอธิบาย /ขยายความ 3. การแปลผล - ถ้าตอบว่า “ไม่มี” ทั้ง 2 ข้อ ถือ ไม่เป็นโรคซึมเศร้า - ถ้าตอบว่า “มี” ข้อใดข้อหนึ่ง หรือทั้ง 2 ข้อ ถือว่าเป็นผลบวก

23 ผลเป็นบวก หมายถึง เป็นผู้ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งต้อง 1. แจ้งผลการคัดกรอง 2. แนะนำให้รับการประเมินด้วยแบบประเมินโรค ซึมเศร้าด้วย 9 คำถาม (9Q) * ผู้ที่มีผลบวก ควรได้รับการประเมินด้วย 9 Q ภายใน 2 สัปดาห์ และไม่เกิน 3 เดือน *

24 แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9 คำถาม (9Q) ลำดับ คำถาม ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน ไม่มีเลยเป็นบางวัน 1-7 วัน เป็นบ่อย > 7 วัน เป็น ทุกวัน 1.เบื่อ ไม่สนใจอย่างทำอะไร0123 2.ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้0123 3.หลับยาก หรือหลับๆตื่นๆ หรือหลับมากไป0123 4.เหนื่อยง่าย หรือ ไม่ค่อยมีแรง0123 5.เบื่ออาหาร หรือ กินมากเกินไป0123 6.รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่าตนเองล้มเหลว หรือทำให้ตนเองและครอบครัวผิดหวัง 0123 7.สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไร เช่นดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือทำงานที่ต้องให้ความตั้งใจ 0123 8.พูดช้า หรือทำอะไรช้าลงจนคนอื่นสังเกตเห็นได้ หรือ กระสับกระส่ายไม่สามารถอยู่นิ่งได้เหมือนที่เคยเป็น 0123 9.คิดทำร้ายตัวเอง หรือคิดว่าตายไปก็คงจะดี0123

25 การแปลผลการประเมินโรคซึมเศร้า ด้วย 9 คำถาม (9Q) คะแนนรวมการแปลผล 7 – 12 คะแนนเป็นโรคซึมเศร้า ระดับน้อย 13 – 18 คะแนนเป็นโรคซึมเศร้า ระดับปานกลาง > 19 คะแนนเป็นโรคซึมเศร้า ระดับรุนแรง ถ้ามีคะแนนตั้งแต่ 7 ขึ้นไป ควรได้รับการประเมินการฆ่า ตัวตายด้วย แบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8คำถาม(8Q) ซึ่งแพทย์และพยาบาลจะเป็นผู้ประเมิน # ใช้ประเมินอาการเศร้าในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเท่านั้น #

26 การป้องกันตนเอง แบบประเมินการฆ่าตัวตายด้วย 8 คำถาม (8Q) คำถามไม่ใช่ใช่ 1. ในเดือนที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้คิดอยากตายหรือคิดว่าตายไปจะดีกว่า01 2. ตั้งแต่เดือนก่อนจนถึงวันนี้อยากทำร้ายตัวเองหรือทำให้ตัวเองบาดเจ็บ02 3. ตั้งแต่เดือนก่อนจนถึงวันนี้คิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย (ถ้าตอบว่าคิดเกี่ยวกับการ ฆ่าตัวตายให้ถาม ต่อ....) 06 - ท่านสามารถควบคุมความอยากฆ่าตัวตาย..ที่ท่านคิดอยู่นั้นได้หรือไม่หรือได้ไม่ได้ - บอกไม่ได้ว่าคงจะไม่ทำตามความคิดนั้น ในขณะนี้08 4. ตั้งแต่เดือนก่อนจนถึงวันนี้มีแผนการที่จะฆ่าตัวตาย08 5. ตั้งแต่เดือนก่อนจนถึงวันนี้ได้เตรียมการที่จะทำร้ายตัวเองหรือเตรียมการจะฆ่าตัวตายโดยตั้งใจว่า จะให้ตายจริงๆ 09 6. ตั้งแต่เดือนก่อนจนถึงวันนี้ได้ทำให้ตนเองบาดเจ็บแต่ไม่ตั้งใจที่ทำให้เสียชีวิต04 7. ตั้งแต่เดือนก่อนจนถึงวันนี้ ได้พยายามฆ่าตัวตาย โดยคาดหวัง/ตั้งใจที่จะให้ตาย010 8. ตลอดชีวิตที่ผ่านมาท่านเคยพยายามฆ่าตัวตาย04

27 การแปลผลการประเมิน การฆ่าตัวตายด้วย 8 คำถาม (8Q) แนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน 1-8 คะแนนน้อย 9-16 คะแนนปานกลาง ≥17 คะแนน ระดับรุนแรง # ในรายที่มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตายไม่ว่าความรุนแรงระดับใด ควรนัดติดตามเฝ้า ระวัง กรณีโรคซึมเศร้าให้ดูแลตามแนวทางที่กำหนด #

28 วิธีการและขั้นตอนการให้ สุขภาพจิตศึกษา เรื่อง โรคซึมเศร้า 1. ประเมินความรู้ของผู้ป่วยในเรื่อง โรค ซึมเศร้า * ประเด็นที่ผู้ป่วยมีความเข้าใจถูกต้อง ปฏิบัติได้ถูกต้อง เหมาะสม ควร ส่งเสริมให้กำลังใจ * ประเด็นที่เข้าใจไม่ถูกต้อง ปฏิบัติไม่ ถูกต้อง ควรแก้ไข * ใช้ทักษะการถาม เช่น “ คุณเคยได้ยิน หรือรู้จักโรคซึมเศร้า หรือไม่ เข้าใจว่า อย่างไร ” หรือ “ เท่าที่คุณรู้ โรค ซึมเศร้าคืออะไร ” หรือ “ โรคซึมเศร้ามี อาการอย่างไร ”

29 วิธีการและขั้นตอนการให้ สุขภาพจิตศึกษา เรื่อง โรคซึมเศร้า 2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในประเด็นที่ จำเป็นอย่างถูกต้อง โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย หากมีรูปภาพหรือ เอกสารใบความรู้หรือ แผ่นพับประกอบการให้ข้อมูล ด้วยจะช่วยทำ ให้ผู้ป่วยมีความ ชัดเจนมากขึ้น

30 วิธีการและขั้นตอนการให้ สุขภาพจิตศึกษา เรื่อง โรคซึมเศร้า 3. ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ผู้ป่วย ได้รับโดย ใช้ทักษะ การถาม ทักษะการสรุปความ เช่น “ เท่าที่ ดิฉันอธิบายให้ฟัง เกี่ยวกับการดูแลตนเอง คุณเข้าใจว่าอย่างไร บ้าง ” หรือ “ ดิฉันอยากให้คุณช่วยสรุปว่าเมื่อสักครู่ นี้เราคุยกันเกี่ยวกับ อะไรบ้าง ”

31 นำมาใช้ในงานประจำ มารดาตั้งครรภ์ / หลัง คลอด / คลินิกนมแม่ ดูแลเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเป้าหมาย ที่ให้การดูแล

32 BYE


ดาวน์โหลด ppt Shibu lijack ณัฐปาณี แววทองคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งาน สูติกรรม 8 เมษายน 2553  การดูแลเฝ้าระวัง โรคซึมเศร้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google