งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

5.การโอนงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "5.การโอนงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 5.การโอนงบประมาณ

2 ข้อ 26 การโอนงบประมาณหมวดรายจ่ายต่างๆ
ข้อ 26 การโอนงบประมาณหมวดรายจ่ายต่างๆ เป็นอำนาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการโอนทุกรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อการ เปลี่ยนแปลงลักษณะปริมาณ คุณภาพ หรือ ไม่มีผลกระทบต่อการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ ใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3 สภา งบประมาณ ม.67 ทวิ จ่ายเงิน ผวจ.
เห็นชอบ งบประมาณ ม.67 ทวิ จ่ายเงิน อนุมัติ ผวจ.

4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ข้อ 27 การโอนงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นการโอนที่ทำให้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยน แปลงลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือ เป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

5 ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงรายการที่เบิกตัดปี
ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงรายการที่เบิกตัดปี - การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ - กระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี * กรณีไม่ได้ก่อหนี้ สภาท้องถิ่น * กรณีก่อหนี้ผูกพัน คณะผู้บริหาร

6 การกันเงิน นายกฯ อนุมัติกันเงินไม่เกิน 1 ปี
ขยายต่อสภาท้องถิ่นไม่เกิน 6 เดือน ก่อหนี้ผูกพัน โครงการ/กิจกรรม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไม่เกินอีก 1 ปี ต่อสภาท้องถิ่น มิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มิได้ก่อหนี้ผูกพัน กันเงินต่อสภา ไม่เกิน 1 ปี เปลี่ยนแปลงทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน เปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง ก่อหนี้/นายกฯ กันเงินจ่ายในปีงบประมาณถัดไป


ดาวน์โหลด ppt 5.การโอนงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google