งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

5. การโอนงบประมาณ. ข้อ 26 การโอนงบประมาณหมวด รายจ่ายต่างๆ เป็นอำนาจอนุมัติของคณะ ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการโอนทุกรายการที่ไม่ มีผลกระทบต่อการ เปลี่ยนแปลงลักษณะปริมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "5. การโอนงบประมาณ. ข้อ 26 การโอนงบประมาณหมวด รายจ่ายต่างๆ เป็นอำนาจอนุมัติของคณะ ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการโอนทุกรายการที่ไม่ มีผลกระทบต่อการ เปลี่ยนแปลงลักษณะปริมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 5. การโอนงบประมาณ

2 ข้อ 26 การโอนงบประมาณหมวด รายจ่ายต่างๆ เป็นอำนาจอนุมัติของคณะ ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการโอนทุกรายการที่ไม่ มีผลกระทบต่อการ เปลี่ยนแปลงลักษณะปริมาณ คุณภาพ หรือ ไม่มีผลกระทบต่อการโอนไป ตั้งจ่ายเป็นรายการ ใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3 สภา งบประม าณ เห็นช อบ ม.67 ทวิ จ่ายเงิ น อนุมั ติ ผวจ.

4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง เป็นการโอนที่ทำให้มี ผลกระทบต่อการเปลี่ยน แปลงลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือ เป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง เป็นอำนาจอนุมัติของสภา ท้องถิ่น

5 ข้อ 31 การโอน การแก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงรายการที่เบิกตัดปี - การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ ชี้แจงงบประมาณ รายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ - กระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ มีอำนาจให้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิก ตัดปี * กรณีไม่ได้ก่อหนี้สภา ท้องถิ่น * กรณีก่อหนี้ผูกพันคณะ ผู้บริหาร

6 การกันเงิน ก่อหนี้ ผูกพัน นายกฯ อนุมัติ กันเงินไม่เกิน 1 ปี ขยายต่อสภา ท้องถิ่นไม่เกิน 6 เดือน โครงการ / กิจกรรม หมวด ครุภัณ ฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้ าง มิได้ ก่อหนี้ ผูกพัน กัน เงิน ต่อ สภา ไม่ เกิน 1 ปี มิได้ก่อหนี้ ผูกพัน เปลี่ยนแปล งทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน เปลี่ยน สถานที่ ก่อสร้าง ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลง หรือขยาย เวลาเบิก จ่ายเงินไม่ เกินอีก 1 ปี ต่อสภา ท้องถิ่น ก่อหนี้ / นายก ฯ กันเงิน จ่ายใน ปีงบประมาณ ถัดไป


ดาวน์โหลด ppt 5. การโอนงบประมาณ. ข้อ 26 การโอนงบประมาณหมวด รายจ่ายต่างๆ เป็นอำนาจอนุมัติของคณะ ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการโอนทุกรายการที่ไม่ มีผลกระทบต่อการ เปลี่ยนแปลงลักษณะปริมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google