งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

25 กุมภาพันธ์ 2551 www.nesdb.go.th หน้า 1 ก ารประชุมชี้แจง การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ โดย นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "25 กุมภาพันธ์ 2551 www.nesdb.go.th หน้า 1 ก ารประชุมชี้แจง การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ โดย นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 25 กุมภาพันธ์ หน้า 1 ก ารประชุมชี้แจง การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ โดย นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2 25 กุมภาพันธ์ หน้า 2 ป ระเด็นนำเสนอ ความเป็นมา องค์ประกอบคณะกรรมการจัดทำแผนการบริหารราชการ แผ่นดิน โครงสร้างของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ระยะเวลาดำเนินการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แบบฟอร์มการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

3 25 กุมภาพันธ์ หน้า 3 ค วามเป็นมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 76 กำหนดให้รัฐบาลต้อง จัดทำ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ที่สอดคล้องกับแนวนโยบาย พื้นฐานแห่งรัฐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ และ ฉบับที่ 2 พ.ศ ข้อ 5 กำหนดให้มี คณะกรรมการจัดทำ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน มีหน้าที่พิจารณาร่างแผนการบริหาร ราชการแผ่นดินให้แล้วเสร็จและเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา และเมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วให้เสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

4 25 กุมภาพันธ์ หน้า 4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ มาตรา 16 ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้อง ดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนบริหาร ราชการแผ่นดิน และ แผนปฏิบัติราชการประจำปี นำเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ให้ความเห็นชอบและให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณในแต่ละภารกิจตาม แผนปฏิบัติราชการ ดังนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนบริหารราชการแผ่นดิน แล้วส่วนราชการจะต้องเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการ ระยะ 4 ปี และ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา จัดสรรงบประมาณปี 2552 ต่อไป รั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

5 25 กุมภาพันธ์ หน้า 5 อ งค์ประกอบคณะกรรมการจัดทำแผนการบริหารฯ รายชื่อตำแหน่ง 1.รองนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) ประธาน 2.เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรรมการ 3.เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการ 4.เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ 5.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ 6.เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรรมการ 7.ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายการุณ กิตติสถาพร) กรรมการ 8.รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) เลขานุการ 9.รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้ช่วยเลขานุการ

6 25 กุมภาพันธ์ หน้า 6 โ ครงสร้างแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 1.แนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ 2.นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 8 นโยบาย นโยบายที่ 1ฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ (นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก) นโยบายที่ 2 สังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ นโยบายที่ 4 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นโยบายที่ 6 การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นโยบายที่ 7 ความมั่นคงของรัฐ นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 3.กลไกการนำแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ 4.หน่วยงานรับผิดชอบ 5.งบประมาณสนับสนุนนโยบาย 6.แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 7.บทสรุป

7 25 กุมภาพันธ์ หน้า 7 แ นวทางการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 1.รนม. และ รมว. เป็นผู้กำกับและมอบนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ส่วนราชการจัดทำยุทธศาสตร์ แนวทาง แผนงานหรือโครงการ 2.ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง นำนโยบายที่ได้รับมอบหมาย มาประกอบการจัดทำแผนฯ ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการฯ กำหนด โดย สามารถปรับแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2551 ให้สอดคล้องกับนโยบาย รัฐบาล และแผนพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับนโยบายที่แสดงในแบบฟอร์มที่ 2 สำหรับ ตัวชี้วัดระดับแผนงานและโครงการ ให้แสดงในแบบฟอร์มที่ 4 สามารถเพิ่มเติมประเด็นนโยบายในแบบฟอร์มที่ 2 ให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย พื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และแผนพัฒนาด้านต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง พิจารณากำหนดแผนงานหรือโครงการสำคัญที่มีความสอดคล้อง ความพร้อม ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และลำดับความสำคัญด้วย

8 25 กุมภาพันธ์ หน้า 8 แ นวทางการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน 3. กระทรวง บูรณาการแผนของส่วนราชการในสังกัดโดยความเห็นชอบของ รมว. และ รนรม. และจัดส่งให้ สงป. สศช. ก.พ.ร. 4. ฝ่ายเลขานุการ พิจารณาข้อเสนอของกระทรวง ด้านบูรณาการและ ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนอื่นๆ ความพร้อมของแผนงาน/โครงการ (Flagship Project) และกรอบวงเงินงบประมาณ โดย สงป. จะเป็นผู้พิจารณา รายละเอียดด้านงบประมาณ สศช. และ ก.พ.ร. พิจารณาด้านแผนงาน/โครงการ เพื่อ นำเสนอคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ 5.คณะกรรมการฯ นำเสนอแผนต่อ นรม. และ ครม. ให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็น แนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป 6.การติดตามประเมินผลแผนฯ ก.พ.ร. และ สงป. เป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ โดยจะติดตามจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ

9 25 กุมภาพันธ์ หน้า 9 ระ ยะเวลาดำเนินการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ครม. แถลงนโยบาย ต่อรัฐสภา (18-20 ก.พ. 2551) นรม. ประชุมชี้แจง นโยบาย/การจัดทำ แผนฯ ( 25 ก.พ. 2551) รนรม./รมว. มอบนโยบาย/กำกับ การจัดทำแผนฯ ส่วนราชการจัดทำ แผนฯ สศช./สงป./ก.พ.ร. พิจารณาและ บูรณาการแผน/ งบประมาณ (3-7 มี.ค. 2551) นำเสนอ นรม. และ ครม. (11 มี.ค. 2551) ( ก.พ. 2551) คณะกรรมการจัดทำ แผนฯ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี (คำของบประมาณ) แผนปฏิบัติราชการประจำปี (คำของบประมาณ)

10 25 กุมภาพันธ์ หน้า 10 ก ารแบ่งผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการบริหารราชการ นโยบายรัฐบาลเจ้าภาพหน่วยงานเลขานุการฯ 1.นโยบายฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย สศช. 2.นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต รองนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) สศช. 3.นโยบายเศรษฐกิจ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี/ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์/นายสหัส บัณฑิตกุล พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์/นายสุวิทย์ คุณกิตติ) สศช. 4.นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม รองนายกรัฐมนตรี (นายสหัส บัณฑิตกุล/ พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์) ทส. 5.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม รองนายกรัฐมนตรี (นายสหัส บัณฑิตกุล) วท. 6.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ รองนายกรัฐมนตรี (นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์) กต. 7.นโยบายความมั่นคงของรัฐ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) สมช. / สศช. 8.นโยบายการบริหารจัดการที่ดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชูศักดิ์ ศิรินิล / นายจักรภพ เพ็ญแข) ก.พ.ร. / สศช.

11 25 กุมภาพันธ์ หน้า 11 แ บบฟอร์มประกอบการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน แบบฟอร์ม 1 (ตารางกลไกการนำแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ) แบบฟอร์ม 1 (ตารางกลไกการนำแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ) แบบฟอร์ม 2 (ตารางข้อมูลแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) แบบฟอร์ม 2 (ตารางข้อมูลแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) แบบฟอร์ม 3 (ข้อมูลโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล) แบบฟอร์ม 3 (ข้อมูลโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล) แบบฟอร์ม 4 (ตารางแสดงรายละเอียดแหล่งเงินลงทุน แผนงาน/โครงการ) แบบฟอร์ม 4 (ตารางแสดงรายละเอียดแหล่งเงินลงทุน แผนงาน/โครงการ) แบบฟอร์ม 5 (ตารางภาพรวมงบประมาณของกระทรวง) แบบฟอร์ม 5 (ตารางภาพรวมงบประมาณของกระทรวง)

12 25 กุมภาพันธ์ หน้า 12 แ บบฟอร์ม 1 : ตารางกลไกการนำแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ ประเด็นยุทธศาสตร์ (1) เจ้าภาพยุทธศาสตร์ (2) หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (3) หน่วยงาน เลขานุการ (4) 1.นโยบายพื้นฟูความเชื่อมั่นของ ประเทศ (นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการ ในปีแรก) รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย วท./กห./มท./ตร./ ยธ./กค./พน./อก./ นร./ คค./กษ./ ทส./พม./ศธ./ พณ./กก. สศช. 2.นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต รองนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) ศธ./รง./สธ./วท./ พม. สศช. 3.นโยบายเศรษฐกิจ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี/ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์/นายสหัส บัณฑิตกุล/ พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์/นายสุวิทย์ คุณกิตติ) กค./กษ./อก./กก./ พณ./คค./พน./ทก. สศช. 4.นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รองนายกรัฐมนตรี (นายสหัส บัณฑิตกุล / พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์) ทส./กษ./พน./วท.ทส. 5.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รองนายกรัฐมนตรี (นายสหัส บัณฑิตกุล) วท./ศธ.วท. 6.นโยบายการต่างประเทศเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ รองนายกรัฐมนตรี (นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์) กต./รง.กต. 7.นโยบายความมั่นคงของรัฐ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) นร./กห./มท./กต./ ตร. สมช./สศช. 8.นโยบายการบริหารจัดการที่ดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชูศักดิ์ ศิรินิล /นายจักรภพ เพ็ญแข ) นร./ทก./ยธ.ก.พ.ร./สศช.

13 25 กุมภาพันธ์ หน้า 13 แ บบฟอร์ม 2 : ตารางข้อมูลแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายทิ่ 1 ฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ (ตัวอย่าง) เป้าหมาย 1) กองทุนหมู่บ้านมีศักยภาพและ ความเข้มแข็ง 2)3) ตัวชี้วัด ประเด็นนโยบาย (1) กลยุทธ์/ วิธีดำเนินการ (2) แผนงาน/โครงการ สำคัญ (3) วงเงิน โครงการ (4) วงเงินจำแนกรายปี (5) วงเงิน (6) หน่วยงาน รับผิดชอบ (7) การเพิ่ม ศักยภาพ กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง โครงการให้ความรู้ ด้านการบริหาร จัดการที่ดีสำหรับ กองทุนหมู่บ้าน หน่วย : ล้านบาท 1) กองทุนหมู่บ้านยกฐานะเป็น ธนาคารหมู่บ้าน ร้อยละ 20 2)3)

14 25 กุมภาพันธ์ หน้า 14 แ บบฟอร์ม 2 : ตารางข้อมูลแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายทิ่ 3 เศรษฐกิจ (ตัวอย่าง) เป้าหมาย (ระดับนโยบาย) 1) เพิ่มมูลค้าผลผลิตทางการเกษตรและ รายได้เกษตรกร 2)3) ตัวชี้วัด ประเด็นนโยบาย (1) กลยุทธ์/ วิธีดำเนินการ (2) แผนงาน/โครงการ สำคัญ (3) วงเงิน โครงการ (4) วงเงินจำแนกรายปี (5) วงเงิน (6) หน่วยงาน รับผิดชอบ (7) นโยบาย ปรับโครงสร้าง ภาคเกษตร สร้างมูลค่า สินค้าเกษตร โดยเน้นการ ยกระดับ มาตรฐานสินค้า และระบบ ตรวจสอบ รับรอง โครงการยกระดับ มาตรฐานสินค้า เกษตร โครงการระบบ ตรวจสอบรับรอง มาตรฐานสินค้า เกษตร หน่วย : ล้านบาท 1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร เพิ่มจาก..... เป็น..... ลบ. 2)3)

15 25 กุมภาพันธ์ หน้า 15 แ บบฟอร์ม 3 : ข้อมูลโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล 8.สถานะโครงการ (โปรดทำเครื่องหมาย และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 8.1  ศึกษาความเหมาะสม (FS)8.5  ออกแบบรายละเอียด  อยู่ระหว่างดำเนินการ  แล้วเสร็จ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  แล้วเสร็จ 8.2  ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE/EIA) 8.6  ความพร้อมด้านที่ดิน/พื้นที่ ดำเนินโครงการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  แล้วเสร็จ  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาที่ดิน  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบ  แล้วเสร็จ 8.3  การรับฟังความคิดเห็น8.7  ประกวดราคา  อยู่ระหว่างดำเนินการ  แล้วเสร็จ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  แล้วเสร็จ 8.4  กระบวนการนำเสนอ ค.ร.ม.8.8  ก่อสร้าง/ดำเนินการ  อยู่ระหว่างการนำเสนอ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  แล้วเสร็จ  อนุมัติดำเนินการเมื่อ ………………………… 8.9  อื่นๆ________ หมายเหตุ ……………………………………… ชื่อโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับกรม/ระดับกระทรวง) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง…………… สังกัด………………………………………… โทรศัพท์……………โทรศัพท์เคลื่อนที่……….... โทรสาร address…………… 2. วัตถุประสงค์……………………………………………. 3. เป้าหมาย……………………………………… ผลผลิต (output)………………………… ผลลัพท์ (outcome)………………………… ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (ข้อ)…… ระยะเวลาดำเนินโครงการ……………………………… 7. วงเงินโครงการ………… ล้านบาท (โปรดระบุแหล่งเงินรายปี ดังที่ปรากฏตามแบบฟอร์ม 4 )

16 25 กุมภาพันธ์ หน้า 16 แ บบฟอร์ม 4 : ตารางแสดงรายละเอียดแหล่งเงินลงทุน แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน (กรม) (กระทรวง) หน่วย : ล้านบาท

17 25 กุมภาพันธ์ หน้า 17 แ บบฟอร์ม 5 : ตารางภาพรวมงบประมาณของกระทรวง รายการ ปีงบประมาณ รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินการตามภารกิจพื้นฐาน 1.1 รายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น 1.2 รายจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ 1.3 รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน 2.ค่าใช้จ่ายดำเนินการตามนโยบาย 2.1 นโยบายต่อเนื่อง 2.2 นโยบายใหม่ 3.รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ รวม (1+2+3) หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) คำนิยาม 1.ค่าใช้จ่ายดำเนินการตามภารกิจพื้นฐาน ประกอบด้วย รายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น ดอกเบี้ย รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน 1.1 รายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น หมายถึง รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณให้ตามสิทธิ รายจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ หมายถึง ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดจากการกู้เงิน 1.3 รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน หมายถึง รายจ่ายที่เกิดขึ้นตามหน้าที่ความรับผิดชอบ... 2.ค่าใช้จ่ายดำเนินการตามนโยบาย ไม่รวมค่าใช้จ่ายดำเนินการตามภารกิจพื้นฐานตามข้อ นโยบายต่อเนื่อง (Existing Policy) หมายถึง ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ที่ส่วนราชการ นโยบายใหม่ (New Policy) หมายถึง ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ที่ริเริมดำเนินการ...

18 25 กุมภาพันธ์ หน้า 18 คำนิยาม 1.ค่าใช้จ่ายดำเนินการตามภารกิจพื้นฐาน ประกอบด้วย รายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น ดอกเบี้ย รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน 1.1 รายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น หมายถึง รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณให้ตามสิทธิหรือ ข้อกำหนดตามกฎหมาย ในส่วนที่ยังไม่รวมเนื้องาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าเช่า ทรัพย์สิน (ที่ดิน/อาคาร) และค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) ไม่รวมค่าเช่าบ้านตามสิทธิ และค่าเช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน/อาคาร) ที่แสดงไว้ในรายการภาระผูกพันงบประมาณข้ามปีงบประมาณแล้ว 1.2 รายจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ หมายถึง ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดจากการกู้เงิน 1.3 รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน หมายถึง รายจ่ายที่เกิดขึ้นตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องดำเนินการเป็น ปกติประจำตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ หากหยุดดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการ ให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่องไม่เปลี่ยนแปลงไปตาม เงื่อนไขเชิงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาประเทศ หรือนโยบายรัฐบาล 2.ค่าใช้จ่ายดำเนินการตามนโยบาย ไม่รวมค่าใช้จ่ายดำเนินการตามภารกิจพื้นฐานตามข้อ นโยบายต่อเนื่อง (Existing Policy) หมายถึง ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ที่ส่วนราชการได้มีการทบทวน แล้วเห็นว่า สอดรับกับนโยบายรัฐบาลชุดนี้ และยังมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง 2.2 นโยบายใหม่ (New Policy) หมายถึง ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ที่ริเริมดำเนินการตามนโยบายสำคัญ ของรัฐบาลชุดนี้ โดยพิจารณาเรียงลำดับความสำคัญ และสามารถดำเนินการได้จริงตามนโยบายเร่งด่วน และนโยบายรัฐบาลที่จะดำเนินการภายในช่วงวาระ 4 ปีของรัฐบาล

19 25 กุมภาพันธ์ หน้า 19 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt 25 กุมภาพันธ์ 2551 www.nesdb.go.th หน้า 1 ก ารประชุมชี้แจง การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ โดย นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google