งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

25 กุมภาพันธ์ 2551 www.nesdb.go.th หน้า 1 ก ารประชุมชี้แจง การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ โดย นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "25 กุมภาพันธ์ 2551 www.nesdb.go.th หน้า 1 ก ารประชุมชี้แจง การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ โดย นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 25 กุมภาพันธ์ 2551 www.nesdb.go.th หน้า 1 ก ารประชุมชี้แจง การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ โดย นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2 25 กุมภาพันธ์ 2551 www.nesdb.go.th หน้า 2 ป ระเด็นนำเสนอ ความเป็นมา องค์ประกอบคณะกรรมการจัดทำแผนการบริหารราชการ แผ่นดิน โครงสร้างของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ระยะเวลาดำเนินการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แบบฟอร์มการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

3 25 กุมภาพันธ์ 2551 www.nesdb.go.th หน้า 3 ค วามเป็นมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 76 กำหนดให้รัฐบาลต้อง จัดทำ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ที่สอดคล้องกับแนวนโยบาย พื้นฐานแห่งรัฐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข้อ 5 กำหนดให้มี คณะกรรมการจัดทำ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน มีหน้าที่พิจารณาร่างแผนการบริหาร ราชการแผ่นดินให้แล้วเสร็จและเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา และเมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วให้เสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

4 25 กุมภาพันธ์ 2551 www.nesdb.go.th หน้า 4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้อง ดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนบริหาร ราชการแผ่นดิน และ แผนปฏิบัติราชการประจำปี นำเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ให้ความเห็นชอบและให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณในแต่ละภารกิจตาม แผนปฏิบัติราชการ ดังนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนบริหารราชการแผ่นดิน แล้วส่วนราชการจะต้องเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการ ระยะ 4 ปี และ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา จัดสรรงบประมาณปี 2552 ต่อไป รั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

5 25 กุมภาพันธ์ 2551 www.nesdb.go.th หน้า 5 อ งค์ประกอบคณะกรรมการจัดทำแผนการบริหารฯ รายชื่อตำแหน่ง 1.รองนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) ประธาน 2.เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรรมการ 3.เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการ 4.เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ 5.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ 6.เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรรมการ 7.ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายการุณ กิตติสถาพร) กรรมการ 8.รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) เลขานุการ 9.รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้ช่วยเลขานุการ

6 25 กุมภาพันธ์ 2551 www.nesdb.go.th หน้า 6 โ ครงสร้างแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 1.แนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ 2.นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 8 นโยบาย นโยบายที่ 1ฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ (นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก) นโยบายที่ 2 สังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ นโยบายที่ 4 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นโยบายที่ 6 การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นโยบายที่ 7 ความมั่นคงของรัฐ นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 3.กลไกการนำแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ 4.หน่วยงานรับผิดชอบ 5.งบประมาณสนับสนุนนโยบาย 6.แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 7.บทสรุป

7 25 กุมภาพันธ์ 2551 www.nesdb.go.th หน้า 7 แ นวทางการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 1.รนม. และ รมว. เป็นผู้กำกับและมอบนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ส่วนราชการจัดทำยุทธศาสตร์ แนวทาง แผนงานหรือโครงการ 2.ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง นำนโยบายที่ได้รับมอบหมาย มาประกอบการจัดทำแผนฯ ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการฯ กำหนด โดย สามารถปรับแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2551 ให้สอดคล้องกับนโยบาย รัฐบาล และแผนพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับนโยบายที่แสดงในแบบฟอร์มที่ 2 สำหรับ ตัวชี้วัดระดับแผนงานและโครงการ ให้แสดงในแบบฟอร์มที่ 4 สามารถเพิ่มเติมประเด็นนโยบายในแบบฟอร์มที่ 2 ให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย พื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และแผนพัฒนาด้านต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง พิจารณากำหนดแผนงานหรือโครงการสำคัญที่มีความสอดคล้อง ความพร้อม ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และลำดับความสำคัญด้วย

8 25 กุมภาพันธ์ 2551 www.nesdb.go.th หน้า 8 แ นวทางการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน 3. กระทรวง บูรณาการแผนของส่วนราชการในสังกัดโดยความเห็นชอบของ รมว. และ รนรม. และจัดส่งให้ สงป. สศช. ก.พ.ร. 4. ฝ่ายเลขานุการ พิจารณาข้อเสนอของกระทรวง ด้านบูรณาการและ ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนอื่นๆ ความพร้อมของแผนงาน/โครงการ (Flagship Project) และกรอบวงเงินงบประมาณ โดย สงป. จะเป็นผู้พิจารณา รายละเอียดด้านงบประมาณ สศช. และ ก.พ.ร. พิจารณาด้านแผนงาน/โครงการ เพื่อ นำเสนอคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ 5.คณะกรรมการฯ นำเสนอแผนต่อ นรม. และ ครม. ให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็น แนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป 6.การติดตามประเมินผลแผนฯ ก.พ.ร. และ สงป. เป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ โดยจะติดตามจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ

9 25 กุมภาพันธ์ 2551 www.nesdb.go.th หน้า 9 ระ ยะเวลาดำเนินการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ครม. แถลงนโยบาย ต่อรัฐสภา (18-20 ก.พ. 2551) นรม. ประชุมชี้แจง นโยบาย/การจัดทำ แผนฯ ( 25 ก.พ. 2551) รนรม./รมว. มอบนโยบาย/กำกับ การจัดทำแผนฯ ส่วนราชการจัดทำ แผนฯ สศช./สงป./ก.พ.ร. พิจารณาและ บูรณาการแผน/ งบประมาณ (3-7 มี.ค. 2551) นำเสนอ นรม. และ ครม. (11 มี.ค. 2551) ( 26-29 ก.พ. 2551) คณะกรรมการจัดทำ แผนฯ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี (คำของบประมาณ) แผนปฏิบัติราชการประจำปี (คำของบประมาณ)

10 25 กุมภาพันธ์ 2551 www.nesdb.go.th หน้า 10 ก ารแบ่งผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการบริหารราชการ นโยบายรัฐบาลเจ้าภาพหน่วยงานเลขานุการฯ 1.นโยบายฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย สศช. 2.นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต รองนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) สศช. 3.นโยบายเศรษฐกิจ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี/ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์/นายสหัส บัณฑิตกุล พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์/นายสุวิทย์ คุณกิตติ) สศช. 4.นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม รองนายกรัฐมนตรี (นายสหัส บัณฑิตกุล/ พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์) ทส. 5.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม รองนายกรัฐมนตรี (นายสหัส บัณฑิตกุล) วท. 6.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ รองนายกรัฐมนตรี (นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์) กต. 7.นโยบายความมั่นคงของรัฐ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) สมช. / สศช. 8.นโยบายการบริหารจัดการที่ดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชูศักดิ์ ศิรินิล / นายจักรภพ เพ็ญแข) ก.พ.ร. / สศช.

11 25 กุมภาพันธ์ 2551 www.nesdb.go.th หน้า 11 แ บบฟอร์มประกอบการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน แบบฟอร์ม 1 (ตารางกลไกการนำแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ) แบบฟอร์ม 1 (ตารางกลไกการนำแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ) แบบฟอร์ม 2 (ตารางข้อมูลแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) แบบฟอร์ม 2 (ตารางข้อมูลแผนการบริหารราชการแผ่นดิน) แบบฟอร์ม 3 (ข้อมูลโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล) แบบฟอร์ม 3 (ข้อมูลโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล) แบบฟอร์ม 4 (ตารางแสดงรายละเอียดแหล่งเงินลงทุน แผนงาน/โครงการ) แบบฟอร์ม 4 (ตารางแสดงรายละเอียดแหล่งเงินลงทุน แผนงาน/โครงการ) แบบฟอร์ม 5 (ตารางภาพรวมงบประมาณของกระทรวง) แบบฟอร์ม 5 (ตารางภาพรวมงบประมาณของกระทรวง)

12 25 กุมภาพันธ์ 2551 www.nesdb.go.th หน้า 12 แ บบฟอร์ม 1 : ตารางกลไกการนำแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ ประเด็นยุทธศาสตร์ (1) เจ้าภาพยุทธศาสตร์ (2) หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (3) หน่วยงาน เลขานุการ (4) 1.นโยบายพื้นฟูความเชื่อมั่นของ ประเทศ (นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการ ในปีแรก) รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย วท./กห./มท./ตร./ ยธ./กค./พน./อก./ นร./ คค./กษ./ ทส./พม./ศธ./ พณ./กก. สศช. 2.นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต รองนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) ศธ./รง./สธ./วท./ พม. สศช. 3.นโยบายเศรษฐกิจ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี/ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์/นายสหัส บัณฑิตกุล/ พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์/นายสุวิทย์ คุณกิตติ) กค./กษ./อก./กก./ พณ./คค./พน./ทก. สศช. 4.นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รองนายกรัฐมนตรี (นายสหัส บัณฑิตกุล / พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์) ทส./กษ./พน./วท.ทส. 5.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รองนายกรัฐมนตรี (นายสหัส บัณฑิตกุล) วท./ศธ.วท. 6.นโยบายการต่างประเทศเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ รองนายกรัฐมนตรี (นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์) กต./รง.กต. 7.นโยบายความมั่นคงของรัฐ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) นร./กห./มท./กต./ ตร. สมช./สศช. 8.นโยบายการบริหารจัดการที่ดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชูศักดิ์ ศิรินิล /นายจักรภพ เพ็ญแข ) นร./ทก./ยธ.ก.พ.ร./สศช.

13 25 กุมภาพันธ์ 2551 www.nesdb.go.th หน้า 13 แ บบฟอร์ม 2 : ตารางข้อมูลแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายทิ่ 1 ฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ (ตัวอย่าง) เป้าหมาย 1) กองทุนหมู่บ้านมีศักยภาพและ ความเข้มแข็ง 2)3) ตัวชี้วัด ประเด็นนโยบาย (1) กลยุทธ์/ วิธีดำเนินการ (2) แผนงาน/โครงการ สำคัญ (3) วงเงิน โครงการ (4) วงเงินจำแนกรายปี (5) วงเงิน 2551-54 (6) หน่วยงาน รับผิดชอบ (7) 2551255225532554 1.5 การเพิ่ม ศักยภาพ กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง โครงการให้ความรู้ ด้านการบริหาร จัดการที่ดีสำหรับ กองทุนหมู่บ้าน หน่วย : ล้านบาท 1) กองทุนหมู่บ้านยกฐานะเป็น ธนาคารหมู่บ้าน ร้อยละ 20 2)3)

14 25 กุมภาพันธ์ 2551 www.nesdb.go.th หน้า 14 แ บบฟอร์ม 2 : ตารางข้อมูลแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายทิ่ 3 เศรษฐกิจ (ตัวอย่าง) เป้าหมาย (ระดับนโยบาย) 1) เพิ่มมูลค้าผลผลิตทางการเกษตรและ รายได้เกษตรกร 2)3) ตัวชี้วัด ประเด็นนโยบาย (1) กลยุทธ์/ วิธีดำเนินการ (2) แผนงาน/โครงการ สำคัญ (3) วงเงิน โครงการ (4) วงเงินจำแนกรายปี (5) วงเงิน 2551-54 (6) หน่วยงาน รับผิดชอบ (7) 2551255225532554 3.2 นโยบาย ปรับโครงสร้าง ภาคเกษตร สร้างมูลค่า สินค้าเกษตร โดยเน้นการ ยกระดับ มาตรฐานสินค้า และระบบ ตรวจสอบ รับรอง โครงการยกระดับ มาตรฐานสินค้า เกษตร โครงการระบบ ตรวจสอบรับรอง มาตรฐานสินค้า เกษตร หน่วย : ล้านบาท 1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร เพิ่มจาก..... เป็น..... ลบ. 2)3)

15 25 กุมภาพันธ์ 2551 www.nesdb.go.th หน้า 15 แ บบฟอร์ม 3 : ข้อมูลโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล 8.สถานะโครงการ (โปรดทำเครื่องหมาย และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 8.1  ศึกษาความเหมาะสม (FS)8.5  ออกแบบรายละเอียด  อยู่ระหว่างดำเนินการ  แล้วเสร็จ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  แล้วเสร็จ 8.2  ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE/EIA) 8.6  ความพร้อมด้านที่ดิน/พื้นที่ ดำเนินโครงการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  แล้วเสร็จ  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาที่ดิน  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบ  แล้วเสร็จ 8.3  การรับฟังความคิดเห็น8.7  ประกวดราคา  อยู่ระหว่างดำเนินการ  แล้วเสร็จ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  แล้วเสร็จ 8.4  กระบวนการนำเสนอ ค.ร.ม.8.8  ก่อสร้าง/ดำเนินการ  อยู่ระหว่างการนำเสนอ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  แล้วเสร็จ  อนุมัติดำเนินการเมื่อ ………………………… 8.9  อื่นๆ________ หมายเหตุ ………………………………………......................................................................................................................................................................................................................... 1. ชื่อโครงการ......................................................... 1.1 หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับกรม/ระดับกระทรวง)........ 1.2 ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 1.2.1 ชื่อ-นามสกุล...........ตำแหน่ง……………......... สังกัด…………………………………………....... 1.2.2 โทรศัพท์……………โทรศัพท์เคลื่อนที่……….... โทรสาร................E-mail address…………… 2. วัตถุประสงค์……………………………………………. 3. เป้าหมาย………………………………………............ 4. ผลผลิต (output)…………………………................ ผลลัพท์ (outcome)…………………………............ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)................................. 5. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (ข้อ)……........... 6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ……………………………… 7. วงเงินโครงการ…………...........................ล้านบาท (โปรดระบุแหล่งเงินรายปี 2551-2554 ดังที่ปรากฏตามแบบฟอร์ม 4 )

16 25 กุมภาพันธ์ 2551 www.nesdb.go.th หน้า 16 แ บบฟอร์ม 4 : ตารางแสดงรายละเอียดแหล่งเงินลงทุน แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน (กรม)........................................ (กระทรวง).................................. หน่วย : ล้านบาท

17 25 กุมภาพันธ์ 2551 www.nesdb.go.th หน้า 17 แ บบฟอร์ม 5 : ตารางภาพรวมงบประมาณของกระทรวง รายการ ปีงบประมาณ รวม 2551255225532554 1.ค่าใช้จ่ายดำเนินการตามภารกิจพื้นฐาน 1.1 รายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น 1.2 รายจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ 1.3 รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน 2.ค่าใช้จ่ายดำเนินการตามนโยบาย 2.1 นโยบายต่อเนื่อง 2.2 นโยบายใหม่ 3.รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ รวม (1+2+3) หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) คำนิยาม 1.ค่าใช้จ่ายดำเนินการตามภารกิจพื้นฐาน ประกอบด้วย รายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น ดอกเบี้ย รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน 1.1 รายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น หมายถึง รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณให้ตามสิทธิ... 1.2 รายจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ หมายถึง ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดจากการกู้เงิน 1.3 รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน หมายถึง รายจ่ายที่เกิดขึ้นตามหน้าที่ความรับผิดชอบ... 2.ค่าใช้จ่ายดำเนินการตามนโยบาย ไม่รวมค่าใช้จ่ายดำเนินการตามภารกิจพื้นฐานตามข้อ 1 2.1 นโยบายต่อเนื่อง (Existing Policy) หมายถึง ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ที่ส่วนราชการ... 2.2 นโยบายใหม่ (New Policy) หมายถึง ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ที่ริเริมดำเนินการ...

18 25 กุมภาพันธ์ 2551 www.nesdb.go.th หน้า 18 คำนิยาม 1.ค่าใช้จ่ายดำเนินการตามภารกิจพื้นฐาน ประกอบด้วย รายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น ดอกเบี้ย รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน 1.1 รายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น หมายถึง รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณให้ตามสิทธิหรือ ข้อกำหนดตามกฎหมาย ในส่วนที่ยังไม่รวมเนื้องาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าเช่า ทรัพย์สิน (ที่ดิน/อาคาร) และค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) ไม่รวมค่าเช่าบ้านตามสิทธิ และค่าเช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน/อาคาร) ที่แสดงไว้ในรายการภาระผูกพันงบประมาณข้ามปีงบประมาณแล้ว 1.2 รายจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ หมายถึง ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดจากการกู้เงิน 1.3 รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน หมายถึง รายจ่ายที่เกิดขึ้นตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องดำเนินการเป็น ปกติประจำตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ หากหยุดดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการ ให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่องไม่เปลี่ยนแปลงไปตาม เงื่อนไขเชิงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาประเทศ หรือนโยบายรัฐบาล 2.ค่าใช้จ่ายดำเนินการตามนโยบาย ไม่รวมค่าใช้จ่ายดำเนินการตามภารกิจพื้นฐานตามข้อ 1 2.1 นโยบายต่อเนื่อง (Existing Policy) หมายถึง ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ที่ส่วนราชการได้มีการทบทวน แล้วเห็นว่า สอดรับกับนโยบายรัฐบาลชุดนี้ และยังมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง 2.2 นโยบายใหม่ (New Policy) หมายถึง ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ที่ริเริมดำเนินการตามนโยบายสำคัญ ของรัฐบาลชุดนี้ โดยพิจารณาเรียงลำดับความสำคัญ และสามารถดำเนินการได้จริงตามนโยบายเร่งด่วน และนโยบายรัฐบาลที่จะดำเนินการภายในช่วงวาระ 4 ปีของรัฐบาล

19 25 กุมภาพันธ์ 2551 www.nesdb.go.th หน้า 19 ขอบคุณ www.nesdb.go.th www.bb.go.th www.opdc.go.th


ดาวน์โหลด ppt 25 กุมภาพันธ์ 2551 www.nesdb.go.th หน้า 1 ก ารประชุมชี้แจง การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ โดย นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google