งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปนเปื้อนของธาตุโลหะ หนักในดิน ของอำเภอทับคล้อ จังหวัด พิจิตร การปนเปื้อนของธาตุโลหะ หนักในดิน ของอำเภอทับคล้อ จังหวัด พิจิตร คณะทำงานวิจัย สำนักสำรวจดินและวาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปนเปื้อนของธาตุโลหะ หนักในดิน ของอำเภอทับคล้อ จังหวัด พิจิตร การปนเปื้อนของธาตุโลหะ หนักในดิน ของอำเภอทับคล้อ จังหวัด พิจิตร คณะทำงานวิจัย สำนักสำรวจดินและวาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปนเปื้อนของธาตุโลหะ หนักในดิน ของอำเภอทับคล้อ จังหวัด พิจิตร การปนเปื้อนของธาตุโลหะ หนักในดิน ของอำเภอทับคล้อ จังหวัด พิจิตร คณะทำงานวิจัย สำนักสำรวจดินและวาง แผนการใช้ที่ดิน นายวิโรจน์ อิงคากุล นายวิโรจน์ อิงคากุล นายสมปอง นิลพันธ์ สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการ พัฒนาที่ดิน ดร. อรทัย ศุกรียพงศ์

2 วัตถุประสงค์ของ งานวิจัย เพื่อศึกษาดินต่างๆของอำเภอ ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร มีการ ปนเปื้อนของโลหะหนัก และ ปัญหาต่อสภาพแวดล้อม หรือไม่ เพื่อศึกษาดินต่างๆของอำเภอ ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร มีการ ปนเปื้อนของโลหะหนัก และ ปัญหาต่อสภาพแวดล้อม หรือไม่ เพื่อทำแผนที่การแพร่กระจาย ของธาตุโลหะหนัก เพื่อทำแผนที่การแพร่กระจาย ของธาตุโลหะหนัก เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานดิน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานดิน

3 เหมืองทองคำที่ จังหวัดพิจิตร การทำเหมืองแร่ สาเหตุของ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4 เหมืองทองที่ จังหวัดเลย เหมืองสังกะสี ผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

5 โลหะหนัก เป็นโลหะที่มี ถ. พ. มากกว่า 5.0 กรัม / ลบ. ซม. เป็นโลหะที่มี ถ. พ. มากกว่า 5.0 กรัม / ลบ. ซม. การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เกิดโดยธรรมชาติ และมนุษย์ การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เกิดโดยธรรมชาติ และมนุษย์ เกิดโดยธรรมชาติ เกิดพร้อม แร่ เป็นเพื่อนแร่ เกิดโดยธรรมชาติ เกิดพร้อม แร่ เป็นเพื่อนแร่ เกิดโดยมนุษย์ เช่น สารเคมี การเกษตร ขยะโรงงาน แบ ตเตอรี เกิดโดยมนุษย์ เช่น สารเคมี การเกษตร ขยะโรงงาน แบ ตเตอรี

6 ลักษณะการเกิดโลหะหนัก โดยธรรมชาติ

7 การปนเปื้อนของโลหะหนักที่ เกิดในธรรมชาติ

8 วิธีการศึกษา อ. ทับคล้อ จ. พิจิตร เป็นพื้นที่ ศึกษา อ. ทับคล้อ จ. พิจิตร เป็นพื้นที่ ศึกษา เก็บตัวอย่างดินในระดับ 0-30 ซม. ทั่วอำเภอทับคล้อได้ 234 ตำแหน่ง ( วิธีการเก็บ ) เก็บตัวอย่างดินในระดับ 0-30 ซม. ทั่วอำเภอทับคล้อได้ 234 ตำแหน่ง ( วิธีการเก็บ ) วิเคราะห์ตัวอย่างที่ สวด. ส่วน สิ่งแวดล้อมดิน โดย ICP (Inductive Couple Plasma) วิเคราะห์ตัวอย่างที่ สวด. ส่วน สิ่งแวดล้อมดิน โดย ICP (Inductive Couple Plasma) วิเคราะห์ธาตุ As Pb Cd Cu Zn วิเคราะห์ธาตุ As Pb Cd Cu Zn

9 รูปแสดง ตำแหน่งเก็บ ตัวอย่างดินตาม สภาพพื้นที่ ต่างๆ ใน อ. ทับ คล้อ จ. พิจิตร

10 ผลการศึกษา ค่า As เกินมาตรฐาน สวล. มี 174 ตัวอย่าง จาก ค่า As เกินมาตรฐาน สวล. มี 174 ตัวอย่าง จาก 234 ตัวอย่าง ( ไม่เกิน 3.9 มก./ กก.) ค่า เกินมาตรฐาน 234 ตัวอย่าง ( ไม่เกิน 3.9 มก./ กก.) ค่า เกินมาตรฐาน หน่วยงานเกษตรมี 2 ตัวอย่าง (30.35 และ 98.8) หน่วยงานเกษตรมี 2 ตัวอย่าง (30.35 และ 98.8) ค่า Pb อยู่ในมาตรฐาน สวล. ( ไม่เกิน 400 มก./ กก.) ค่า Pb อยู่ในมาตรฐาน สวล. ( ไม่เกิน 400 มก./ กก.) สำหรับมาตรฐานหน่วยงานเกษตร ( ไม่เกิน 55 มก./ กก.) สำหรับมาตรฐานหน่วยงานเกษตร ( ไม่เกิน 55 มก./ กก.) มีเกิน 2 ตัวอย่าง (100.65 และ 64.05) มีเกิน 2 ตัวอย่าง (100.65 และ 64.05) ค่า Cd Cu Zn ไม่เกินมาตรฐานของ สวล. และ ค่า Cd Cu Zn ไม่เกินมาตรฐานของ สวล. และ หน่วยงานเกษตร หน่วยงานเกษตร

11 ผ แผนที่แสดงการปนเปื้อนของตะกั่วในดิน อ. ทับคล้อ จ. พิจิตร แผนที่แสดงปริมาณ As และ Pb

12 ธาตุ โลหะ หนัก ค่าเปรียบเทียบมาตรฐานของ ปริมาณโลหะหนักในดินในพื้นที่ การเกษตร และที่อยู่อาศัย ( มก./ กก.) ประกาศของ สวล. ฉบับที่ 25 (1) กรมพัฒนา ที่ดิน (2) กรม วิชาการ เกษตร (3) As < 3.9 < 30 Pb < 400 < 55 Cd < 37 < 0.5 < 0.15 Cu-- < 45 Zn-- < 100 < 70

13 สรุป และวิจารณ์ พื้นที่อำเภอทับคล้อ ไม่มีปัญหา การปนเปื้อนของโลหะหนัก พื้นที่อำเภอทับคล้อ ไม่มีปัญหา การปนเปื้อนของโลหะหนัก มาตรฐานการปนเปื้อนของ โลหะหนักของประกาศ สิ่งแวดล้อม และหน่วยงาน การเกษตร มีความแตกต่าง ควรมีการศึกษาวิจัยว่าค่าไหนมี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านการเกษตร และ สุขภาพอนามัยของคน มาตรฐานการปนเปื้อนของ โลหะหนักของประกาศ สิ่งแวดล้อม และหน่วยงาน การเกษตร มีความแตกต่าง ควรมีการศึกษาวิจัยว่าค่าไหนมี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านการเกษตร และ สุขภาพอนามัยของคน

14 ความจำเป็นใน การศึกษาโลหะหนัก มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ ด้าน การเกษตร ด้านเศรษฐกิจ สภาพพื้นที่ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ ด้าน การเกษตร ด้านเศรษฐกิจ สภาพพื้นที่ เพื่อศึกษาเป็นข้อมูลดิน สำหรับเผยแพร่ เพื่อศึกษาเป็นข้อมูลดิน สำหรับเผยแพร่ เพื่อทำมาตรฐานการปนเปื้อน ของโลหะหนักในดิน เพื่อทำมาตรฐานการปนเปื้อน ของโลหะหนักในดิน

15


ดาวน์โหลด ppt การปนเปื้อนของธาตุโลหะ หนักในดิน ของอำเภอทับคล้อ จังหวัด พิจิตร การปนเปื้อนของธาตุโลหะ หนักในดิน ของอำเภอทับคล้อ จังหวัด พิจิตร คณะทำงานวิจัย สำนักสำรวจดินและวาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google