งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

25 กุมภาพันธ์ 2547 คริส และ ชื่นชม กรีเซน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "25 กุมภาพันธ์ 2547 คริส และ ชื่นชม กรีเซน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเชื่อมโยงระบบผลิตไฟฟ้า จากก๊าซชีวภาพในฟาร์มหมู- ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า VSPP
25 กุมภาพันธ์ 2547 คริส และ ชื่นชม กรีเซน โครงการสนับสนุนผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก กลุ่มพลังไท

2 ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก VSPP
VSPP regulations allow small renewable energy power producers to sell electricity to the grid. Generators have to use renewable energy and must be less than 1 MW.

3 ความเป็นมา คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2546 เห็นชอบระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) : คุณสมบัติของ VSPP: ใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล พลังงานน้ำขนาดเล็ก และอื่น ๆ พลังงานไฟฟ้าขายสุทธิไม่เกิน 1 MW เริ่มประกาศรับซื้อไฟฟ้าตั้งแต่: 10 มิถุนายน 2546 – การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 15 กรกฎาคม 2546 – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

4 หลักการสำคัญของระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP
VSPPs ขายไฟฟ้าตรงให้แก่ กฟน./กฟภ. อัตราไฟฟ้ารับซื้อ/ขาย - กรณี VSPP ใช้มากกว่าผลิต (Net energy consumption) ค่าไฟฟ้าที่จ่าย = ค่าไฟฟ้าฐานขายปลีก + ค่า Ft ขายปลีก - กรณี VSPP ผลิตมากกว่าใช้ (Net energy production) การไฟฟ้ารับซื้อไฟในราคา = ค่าไฟฟ้าฐานขายส่งเฉลี่ย + ค่า Ft ขายส่งเฉลี่ย

5 วัตถุประสงค์ของนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP
ส่งเสริมให้ผู้ผลิตรายย่อยมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่น ลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าและพลังงานฟอสซิล เปิดโอกาสให้ภาคชนบทมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า เป็นการสร้างและกระจายรายได้ทางหนึ่ง ลดภาระของรัฐในการลงทุน สร้างโรงไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้า

6 5000 ตัว  1200 บาท/วัน จากไฟฟ้าที่ผลิตได้
ตัวอย่าง:ฟาร์มหมู จำนวนสุกรในประเทศไทย 5.4 ล้านตัว (ปี 2543) สุกร(ขุน)  น้ำเสีย  ก๊าซ  ไฟฟ้า  รายได้ 1 ตัว ลิตร/วัน ลบ.ม./วัน kWh/วัน บาท/วัน 5000 ตัว  1200 บาท/วัน จากไฟฟ้าที่ผลิตได้ ที่มา: แผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พลังงานของประเทศในช่วงปี พ.ศ หน้า 4-24

7 ความคืบหน้าการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP
กฟน. กฟภ. จำนวนโครงการ กำลังผลิต(kW) พลังงานแสงอาทิตย์ 25 71.1 5 15.4 ก๊าซชีวภาพ 1 1048 6 >750 ชีวมวล 4 5000 รวม 26 1119.1 15 >5765

8 โครงการ VSPP ที่เซ็นสัญญาแล้ว (ณ เดือนมกราคม 2547)
กฟน. กฟภ. จำนวนโครงการ กำลังผลิต(kW) พลังงานแสงอาทิตย์ 1 3.1 ก๊าซชีวภาพ 4 ? ชีวมวล 3 4000 รวม 8 >4000

9 ปัญหาการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP ที่รอการแก้ไข
การขอสัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้า ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 ผู้ผลิตไฟฟ้าทุกขนาดต้องขอสัมปทานจากกรมธุรกิจพลังงาน (กรมโยธาธิการเดิม) ซึ่งมีขั้นตอนและค่าใช้จ่ายที่อาจไม่จูงใจให้ผู้ผลิตเข้าร่วมนโยบาย ขณะกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาลดขั้นตอนโดยอาจให้รัฐมนตรีพิจารณาให้อนุญาตแก่ VSPP ที่ผ่านการตรวจสอบด้านเทคนิคและความปลอดภัยจาก กฟน./กฟภ. แทนการให้สัมปทาน การคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กฟน. ยังไม่พิจารณาลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิธี คณะอนุกรรมการประมาณการดำเนินงานในอนาคตของการไฟฟ้าจะประชุมในวันที่ 4 มีนาคม 2547 เพื่อพิจารณาปรับปรุงระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า SPP อย่างเป็นทางการ ให้สอดคล้องกับวิธีการคิด VAT ที่ ครม. เห็นชอบ 3. ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ค่อนข้างสูง อาจมีช่องทางในการลดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงระบบให้ต่ำลงกว่าปัจจุบัน

10 ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: โทร. 02-674-2533 info@netmeter.org


ดาวน์โหลด ppt 25 กุมภาพันธ์ 2547 คริส และ ชื่นชม กรีเซน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google