งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเชื่อมโยงระบบผลิตไฟฟ้า จากก๊าซชีวภาพในฟาร์มหมู- ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า VSPP 25 กุมภาพันธ์ 2547 คริส และ ชื่นชม กรีเซน โครงการสนับสนุนผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเชื่อมโยงระบบผลิตไฟฟ้า จากก๊าซชีวภาพในฟาร์มหมู- ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า VSPP 25 กุมภาพันธ์ 2547 คริส และ ชื่นชม กรีเซน โครงการสนับสนุนผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเชื่อมโยงระบบผลิตไฟฟ้า จากก๊าซชีวภาพในฟาร์มหมู- ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า VSPP 25 กุมภาพันธ์ 2547 คริส และ ชื่นชม กรีเซน โครงการสนับสนุนผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก กลุ่มพลังไท www.netmeter.org

2 ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก VSPP

3 ความเป็นมา คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2546 เห็นชอบระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) : –คุณสมบัติของ VSPP: ใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล พลังงานน้ำขนาดเล็ก และอื่น ๆ พลังงานไฟฟ้าขายสุทธิไม่เกิน 1 MW เริ่มประกาศรับซื้อไฟฟ้าตั้งแต่: –10 มิถุนายน 2546 – การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) –15 กรกฎาคม 2546 – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

4 หลักการสำคัญของระเบียบการรับ ซื้อไฟฟ้าจาก VSPP VSPPs ขายไฟฟ้าตรงให้แก่ กฟน./กฟภ. อัตราไฟฟ้ารับซื้อ/ขาย - กรณี VSPP ใช้มากกว่าผลิต (Net energy consumption) ค่าไฟฟ้าที่จ่าย = ค่าไฟฟ้าฐานขายปลีก + ค่า Ft ขายปลีก - กรณี VSPP ผลิตมากกว่าใช้ (Net energy production) การไฟฟ้ารับซื้อไฟในราคา = ค่าไฟฟ้าฐานขายส่งเฉลี่ย + ค่า Ft ขายส่งเฉลี่ย

5 วัตถุประสงค์ของนโยบายการรับซื้อไฟฟ้า จาก VSPP ส่งเสริมให้ผู้ผลิตรายย่อยมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่น ลด การพึ่งพาพลังงานนำเข้าและพลังงานฟอสซิล เปิดโอกาสให้ภาคชนบทมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า เป็นการสร้างและกระจายรายได้ทางหนึ่ง ลดภาระของรัฐในการลงทุน สร้างโรงไฟฟ้าและระบบ จำหน่ายไฟฟ้า

6 ตัวอย่าง:ฟาร์มหมู จำนวนสุกรในประเทศไทย 5.4 ล้านตัว (ปี 2543) สุกร(ขุน)  น้ำเสีย  ก๊าซ  ไฟฟ้า  รายได้ 1 ตัว 34 ลิตร/วัน 0.1 ลบ.ม./วัน 0.12 kWh/วัน 0.24 บาท/วัน 5000 ตัว  1200 บาท/วัน จากไฟฟ้าที่ผลิตได้ ที่มา: แผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พลังงานของประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2545-2554 หน้า 4-24

7 ความคืบหน้าการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP จำนวนผู้สมัครเข้าโครงการ VSPP (ณ เดือนมกราคม 2547) กฟน.กฟภ. จำนวน โครงการ กำลังผลิต (kW) จำนวน โครงการ กำลังผลิต (kW) พลังงาน แสงอาทิตย์2571.1515.4 ก๊าซชีวภาพ110486>750 ชีวมวล0045000 รวม261119.115>5765

8 โครงการ VSPP ที่เซ็นสัญญาแล้ว (ณ เดือนมกราคม 2547) กฟน.กฟภ. จำนวน โครงการ กำลังผลิต (kW) จำนวน โครงการ กำลัง ผลิต (kW) พลังงาน แสงอาทิตย์0013.1 ก๊าซชีวภาพ004? ชีวมวล0034000 รวม008>4000

9 ปัญหาการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP ที่รอ การแก้ไข 1.การขอสัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้า ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 ผู้ผลิตไฟฟ้าทุกขนาดต้องขอ สัมปทานจากกรมธุรกิจพลังงาน (กรมโยธาธิการเดิม) ซึ่งมีขั้นตอนและ ค่าใช้จ่ายที่อาจไม่จูงใจให้ผู้ผลิตเข้าร่วมนโยบาย ขณะกระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างการพิจารณาลดขั้นตอนโดยอาจให้รัฐมนตรีพิจารณาให้อนุญาต แก่ VSPP ที่ผ่านการตรวจสอบด้านเทคนิคและความปลอดภัยจาก กฟน./ กฟภ. แทนการให้สัมปทาน 2.การคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กฟน. ยังไม่พิจารณาลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงวิธี คณะอนุกรรมการประมาณการดำเนินงานในอนาคตของ การไฟฟ้าจะประชุมในวันที่ 4 มีนาคม 2547 เพื่อพิจารณาปรับปรุงระเบียบ การรับซื้อไฟฟ้า SPP อย่างเป็นทางการ ให้สอดคล้องกับวิธีการคิด VAT ที่ ครม. เห็นชอบ 3.ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ ค่อนข้างสูง อาจมีช่องทางในการลดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงระบบให้ต่ำลงกว่า ปัจจุบัน

10 ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: โทร. 02-674-2533 info@netmeter.org www.netmeter.org


ดาวน์โหลด ppt การเชื่อมโยงระบบผลิตไฟฟ้า จากก๊าซชีวภาพในฟาร์มหมู- ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า VSPP 25 กุมภาพันธ์ 2547 คริส และ ชื่นชม กรีเซน โครงการสนับสนุนผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google