งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลูกใครวะ. พวกเธอเป็นตัวหน้า หรือ ตัวหลัง เธอเป็นตัวไหน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลูกใครวะ. พวกเธอเป็นตัวหน้า หรือ ตัวหลัง เธอเป็นตัวไหน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลูกใครวะ

2 พวกเธอเป็นตัวหน้า หรือ ตัวหลัง

3 เธอเป็นตัวไหน

4 นายปรเมษฐ์ โมลี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

5 การวิเคราะห์ตัวท่านเอง ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ รศ. ดร. ทองคูณ หงส์พันธ์ ( ผู้ ล่วงลับ ) เจ้าของความคิดและชุดบรรยายชุด นี้

6 ท่านเป็นอย่างนี้ ไหม 1. ชอบนำผู้อื่น ชอบเป็นหัว แถว 2. ชอบเสี่ยง ชอบท้าทาย ชอบงานยาก 3. ไม่กลัวงานหนัก 4. อยากรู้ อยากเห็น อยากลอง 5. ชอบคิด ชอบทำสิ่งแปลกใหม่ 6. ชอบบริการ ชอบรับใช้ 7. ชอบอำนาจ เพื่อใช้เพื่อให้งานสำเร็จ

7 8. ชอบเป็นผู้ชนะ ไม่ยอมแพ้อุปสรรค 9. มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง 10. มีจิตมุ่งมั่นที่จะพัฒนา 11. มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง 12. มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมสูง 13. ชอบเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ 14. เป็นผู้มีกุศลจิตสูง 15. มีความสุขอยู่กับการทำงาน ท่านเป็นอย่างนี้ไหม

8 ทุกอย่างจะดี เริ่มที่ใจ ใจแคบ - จะทำให้เราเห็นแก่ตัว ใจร้าย - จะทำลายทั้งตัวเราและ ผู้อื่น ใจจืด - จะทำให้เราไม่เกื้อกูล คนอื่น ใจดำ - จะทำให้เราเห็นแก่ตัว ใจเสีย - จะทำให้เราหมด กำลังใจ ใจน้อย - จะทำให้เราอ่อนแอ ใจคด - จะทำให้เราเป็นคนไม่ ซื่อ ใจเสาะ - จะทำให้ไม่กล้า / อ่อนแอ

9 ใจกว้าง - จะทำให้รับฟังความ คิดเห็นคนอื่น ใจดี - จะทำให้บรรยากาศ การทำงานดี ใจใหญ่ - จะทำให้งานใหญ่ สำเร็จ ใจถึง - จะทำให้เกิดความ เชื่อมั่น ใจซื่อ - จะทำให้เป็นคน ซื่อสัตย์ ใจกล้า - จะทำให้กล้า ตัดสินใจ กล้าเสี่ยง ใจสู้ - จะทำให้ไม่ท้อถอย แม้มีอุปสรรค ใจป้ำ - จะทำให้กล้าได้กล้า เสีย ทุกอย่างจะดีเริ่มที่ใจ

10 เพื่อนร่วมงานต้องการ อะไรจากคุณ การร่วมมือ ความซื่อสัตย์ต่อกลุ่ม ความเคารพนับถือกัน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จิตใจที่เปิดกว้าง ความถ่อมตน การรู้จักสำนึกต่อส่วนรวม

11 ลูกน้อง ต้องการ อะไรจากคุณ ความเคารพนับ ถือผู้อื่น เต็มใจที่จะเปิดเผยข้อมูลให้ทราบ พร้อมที่จะยกย่องชมเชยผลงาน รู้จักถนอมน้ำใจลูกน้อง ยุติธรรม

12 ความ กระตือรือร้น พร้อมที่จะช่วยเหลือ ลูกน้อง ซื่อสัตย์ต่อลูกน้อง มีเวลาให้ ลูกน้องเสมอ มีน้ำใจ สามารถที่จะกระตุ้นและให้ กำลังใจ ลูกน้อง ต้องการ อะไรจากคุณ

13 ต่อไปนี้จะเป็นอย่างไร ชีวิตในสังคมจะเปลี่ยนไป จะถูกมอง ถูกสังเกต ถูกจับตา ทุกอิริยาบถจะอยู่ในสายตาผู้คน รอบข้างทุกระดับ บางคนคิดดี ก็ดีไป ถ้าบางคนคิดร้าย จะทำอย่างไร จะถามใคร จะยอมให้ใครสอน

14 สังคมคุณภาพ หมายถึง สังคมที่ประกอบด้วย คุณภาพของคน ( คนดี ) คุณภาพของงาน ( ผลงานดี ) คุณภาพของความคิด ( ความคิดดี ) คุณภาพของระบบ ( มีความมั่นคง ) คุณภาพของวิถีชีวิต ( วัฒนธรรมดี ) ทุกคนมีความสุข

15 ไม่มีแบบ ไม่มีใครสอน ไม่มี ตัวอย่างตายตัว ขอให้ทุกคนไตร่ตรองครองตนให้ ถูกต้องเหมาะสม จงเตือนตนเองให้ มีสติยับยั้งชั่งใจ คิด “ พิจารณา ” คนอย่างครูไม่เหมือนคนอื่นทั่วไป แตกต่างกันที่ พฤติกรรมที่ แสดงออกสู่สังคม อย่าดีแต่พูด ยิ่งพูดมาก “ คำพูดจะเป็นนาย ”

16 ครองคน ด้วยความเป็นผู้มีภูมิ ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิ ฐาน ครองคน ด้วยความเป็นผู้มี ศีลธรรม มีจรรยา มารยาท เป็นที่รักทั่วไป ครองงาน ด้วยความเป็นผู้ที่ รู้จักหน้าที่ รับผิดชอบ ตนเอง สังคม ครู เป็นผู้ที่มีมารยาททางสังคม

17 ครู เป็น นักวิชาการ มาจาก นัก... วิชา... การ นัก หมายถึง ชำนาญ วิชา หมายถึง หลักการ ความรู้ การ หมายถึง งาน ครู จึงหมายถึง ผู้ทำการงาน ด้วยหลักการ ความรู้และ ความชำนาญ

18 ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในสังคม คุณภาพ อย่างมีความสุขตลอดไป ขอให้โชคดีครับ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ลูกใครวะ. พวกเธอเป็นตัวหน้า หรือ ตัวหลัง เธอเป็นตัวไหน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google