งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยอาศัย หลักการทางเศรษฐศาสตร์ มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ - การดำรงชีวิตและขยายเผ่าพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยอาศัย หลักการทางเศรษฐศาสตร์ มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ - การดำรงชีวิตและขยายเผ่าพันธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต

2 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยอาศัย หลักการทางเศรษฐศาสตร์ มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ - การดำรงชีวิตและขยายเผ่าพันธุ์ - ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ประชากรโลกเพิ่มอย่างรวดเร็ว แต่ทรัพยากรที่ดินมี จำกัด คุณภาพของทรัพยากรที่ดินถดถอยลง เนื่องจาก ทรัพยากรที่ดีกว่าถูกใช้หมดไป ความมีจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้จำกัดการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและประชากร

3 กลไกราคา สาเหตุที่ทำให้กลไกราคาขาดประสิทธิภาพ การมีลักษณะเป็นทรัพย์สินร่วมของ ทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนใน กรรมสิทธิ์ เช่น ป่าไม้ ประมง แหล่งน้ำสะอาด การมีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะ เมื่อบุคคล หนึ่งใช้ประโยชน์แล้ว จะไม่มีผลให้บุคคลอื่นๆ ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นๆ ลดลง เช่น ความสวยงามตามธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์

4 ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ Exhaustible marketed resource เช่น แร่ธาตุ น้ำมันดิบ Renewable marketed resource เช่น ไม้ซุง ปลาทะเล Renewable non-marketed resource เช่น ทิวทัศน์ คุณภาพแหล่งน้ำ Semi-renewable resource เช่น ทรัพยากรน้ำ ใต้ดิน

5 หลักเศรษฐศาสตร์ในการอนุรักษ์ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน : หากจำนวนที่ นำมาใช้ในแต่ละปี มีพอดีกับจำนวนที่ทรัพยากร นั้นจะเสริมสร้างสภาพขึ้นใหม่ได้ในแต่ละปีแล้ว ย่อมไม่เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรต้นทุนที่มีอยู่ ตามธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรไว้ในแหล่งทางธรรมชาติ เป็นเสมือนการสะสมทุน หากเก็บรักษาทรัพยากรไว้ในแหล่งธรรมชาติ มูลค่าของทรัพยากรนั้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในแต่ ละปี อย่างน้อยเท่ากับอัตราผลตอบแทนจาก การลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด ( อัตราดอกเบี้ย )

6


ดาวน์โหลด ppt 999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยอาศัย หลักการทางเศรษฐศาสตร์ มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ - การดำรงชีวิตและขยายเผ่าพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google