งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต

2 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยหลักการทางเศรษฐศาสตร์
มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ - การดำรงชีวิตและขยายเผ่าพันธุ์ - ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ประชากรโลกเพิ่มอย่างรวดเร็ว แต่ทรัพยากรที่ดินมีจำกัด คุณภาพของทรัพยากรที่ดินถดถอยลง เนื่องจากทรัพยากรที่ดีกว่าถูกใช้หมดไป ความมีจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้จำกัดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและประชากร

3 กลไกราคา สาเหตุที่ทำให้กลไกราคาขาดประสิทธิภาพ
การมีลักษณะเป็นทรัพย์สินร่วมของทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในกรรมสิทธิ์ เช่น ป่าไม้ ประมง แหล่งน้ำสะอาด การมีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะ เมื่อบุคคลหนึ่งใช้ประโยชน์แล้ว จะไม่มีผลให้บุคคลอื่นๆ ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นๆ ลดลง เช่น ความสวยงามตามธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์

4 ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ
Exhaustible marketed resource เช่น แร่ธาตุ น้ำมันดิบ Renewable marketed resource เช่น ไม้ซุง ปลาทะเล Renewable non-marketed resource เช่น ทิวทัศน์ คุณภาพแหล่งน้ำ Semi-renewable resource เช่น ทรัพยากรน้ำใต้ดิน

5 หลักเศรษฐศาสตร์ในการอนุรักษ์
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน : หากจำนวนที่นำมาใช้ในแต่ละปี มีพอดีกับจำนวนที่ทรัพยากรนั้นจะเสริมสร้างสภาพขึ้นใหม่ได้ในแต่ละปีแล้ว ย่อมไม่เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรต้นทุนที่มีอยู่ตามธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรไว้ในแหล่งทางธรรมชาติเป็นเสมือนการสะสมทุน หากเก็บรักษาทรัพยากรไว้ในแหล่งธรรมชาติ มูลค่าของทรัพยากรนั้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในแต่ละปี อย่างน้อยเท่ากับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด (อัตราดอกเบี้ย)

6


ดาวน์โหลด ppt สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google