งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานติดตั้ง รื้อถอน ADSL วันที่ 1 ม.ค มี.ค. 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานติดตั้ง รื้อถอน ADSL วันที่ 1 ม.ค มี.ค. 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานติดตั้ง รื้อถอน ADSL วันที่ 1 ม.ค. - 17 มี.ค. 2556
ศูนย์บริการ เป้าหมาย วันที่ 1 ม.ค มี.ค. 2556 ลำดับ ติดตั้ง รื้อถอน สุทธิ % CHURN % ติดตั้ง สุพรรณบุรี 469 1,073 815 258 75.96% 55.01% 3 1 นครปฐม 637 1,236 914 322 73.95% 50.55% 2 สมุทรสงคราม 312 387 249 138 64.34% 44.23% เพชรบุรี 385 633 518 115 81.83% 29.87% 4 ลพบุรี 424 724 661 63 91.30% 14.86% 5 ประจวบ 430 722 669 53 92.66% 12.33% 6 อยุธยา 664 1,759 1,687 72 95.91% 10.84% 7 ยอดรวม Port สุทธิ 258 Port คือรวม ADSL,Wi-net , FTTx จากเป้าหมายรวม คิดจาก (258x100/2,646 = 9.75%)

2 ผลการดำเนินงานติดตั้ง รื้อถอน ADSL วันที่ 1 ม.ค. - 17 มี.ค. 2556
ศูนย์บริการ เป้าหมาย วันที่ 1 ม.ค มี.ค. 2556 ลำดับ ติดตั้ง รื้อถอน สุทธิ % CHURN % ติดตั้ง สระบุรี 563 925 920 5 99.46% 0.89% 8 อ่างทอง 283 409 449 - 40 109.78% -14.13% 10 9 กาญจนบุรี 407 972 1,030 105.97% -14.25% สิงห์บุรี 326 376 463 123.14% -26.69% 12 11 ราชบุรี 483 756 918 121.43% -33.54% สมุทรสาคร 382 543 839 154.51% -77.49% 13 ภ.1 5,765 10,515 10,132 383 96.36% 6.64%

3 ผลการดำเนินงานติดตั้ง FTTx วันที่ 1 ม.ค. - 17 มี.ค. 2556
ศูนย์บริการ เป้าหมาย ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม % ติดตั้ง สุพรรณบุรี 122 4 1 9 7.38% สองพี่น้อง 0.00% อู่ทอง 190 5 7 16 8.42% ดอนเจดีย์ เดิมบางนางบวช ด่านช้าง 100 1.00% ทีโอที shop 203 -1 -0.49% บบภ.1.2 (สพ.) 981 8 12 25 2.55%

4 รายงานบริการBroad band จำนวนลูกค้าเปิดใช้และรื้อถอน วันที่ 1 ม. ค
ศูนย์บริการ ADSL Wi - net FTTx สรุป รวม มี.ค. 2556 ติดตั้ง รื้อถอน สุทธิ สุพรรณบุรี 85 68 17 108 19 89 14 5 9 207 92 115 สองพี่น้อง 72 74 -2 83 18 65 155 63 อู่ทอง 93 102 -9 49 13 36 1 16 159 116 43 ดอนเจดีย์ 91 100 97 84 188 113 75 เดิมบาง 95 23 29 28 124 73 51 ด่านช้าง 67 -35 46 41 114 107 7 TOT SHOP -99 4 -1 126 222 -96 รวม บบภ.1.2(สพ.) 611 725 -114 502 419 32 25 1,073 815 258 เป้ารวม 2,646 Port = 258 *100/2,646 = 9.75% เป้า ADSL Port = (-114)*100/469 = % เป้า Wi-net 1,196 Port = 419 *100/1196 = % เป้า FTTx 981 Port = 25 *100/981= 2.54%

5 รายงานบริการBroad band จำนวนลูกค้าเปิดใช้และรื้อถอน วันที่ 1 มี. ค
ศูนย์บริการ ADSL มี.ค. Wi - net มี.ค. FTTx มี.ค. สรุป รวม มี.ค. 2556 ติดตั้ง รื้อถอน สุทธิ สุพรรณบุรี 14 17 -3 26 9 4 44 18 สองพี่น้อง 19 -5 12 5 7 24 2 อู่ทอง 8 11 30 ดอนเจดีย์ 25 31 -6 27 23 52 35 เดิมบาง 15 32 ด่านช้าง -10 6 1 TOT SHOP 64 -39 3 -2 28 69 -41 รวม บบภ.1.2(สพ.) 127 178 -51 96 29 67 235 207

6 รายงานจำนวนลูกค้ารื้อถอนรายเหตุผล เหตุผลของการรื้อถอน ADSL
ลำดับ เหตุผลของการรื้อถอน ADSL ม.ค. 2556 ก.พ. 2556 1-17 มี.ค. 2556 รวม 1 ระยะทางสายไกลเกินมาตรฐาน 2 คุณภาพข่ายสายไม่ดี 3 ความเร็วต่ำกว่าที่ขอใช้บริการ 4 สัญญาณไม่เสถียร/หลุดบ่อย 6 12 5 Modem เสียบ่อย ติดตั้งแล้วใช้งานไม่ได้ 7 เปลี่ยนไปใช้ผู้ให้บริการรายอื่น 20 14 34 8 ไม่พอใจบริการก่อนการขาย 18 9 ไม่พอใจบริการหลังการขาย 10 ติดตั้งล่าช้า 11 มีหนี้ค้างชำระ 103 22 55 180 ติดต่อลูกค้าไม่ได้ 13 ต้องการประหยัด ย้ายที่อยู่ 23 29 61 15 เปลี่ยนเลขหมาย/Cut Over 17 48 16 ป้อนข้อมูลเลขหมายผิด

7 รายงานจำนวนลูกค้ารื้อถอนรายเหตุผล เหตุผลของการรื้อถอน ADSL
ลำดับ เหตุผลของการรื้อถอน ADSL ม.ค. 2556 ก.พ. 2556 1-17 มี.ค. 2556 รวม 17 ใช้ชั่วคราวในกิจการ TOT/ลค.ติดตั้งชั่วคราว 1 18 ต้องการโมเด็มฟรีเมื่อสมัครใหม่ 19 ราคา/Promotion ไม่เหมาะสม 20 ภัยธรรมชาติ/อุบัติภัย/ถูกตัดเคเบิล 5 7 21 ลูกค้ารื้อถอนเลขหมายพื้นฐาน 22 หมดความจำเป็น 130 88 83 301 23 ขอเพิ่มความเร็วไม่ได้ 24 ซ่อมช้า/แก้ปัญหาช้า 25 ติดต่อเจ้าหน้าที่ยาก 26 ไม่พอใจบริการของพนักงาน 27 เสียบ่อย 4 13 28 เปลี่ยนเลขหมาย (เป็นแบบไม่มีเลขหมาย Y) 49 34 106 29 ลูกค้าไม่ระบุสาเหตุ 16 2 383 225 207 815

8 รายงานติดตามงานค้างในระบบ วันที่ 18 มี.ค. 2556
รายงานติดตามงานค้างในระบบ วันที่ 18 มี.ค. 2556 ศูนย์บริการฯ จำนวน งานค้าง (วัน) 1 - 5 6 - 10 >30 รวม สุพรรณบุรี 9 2 1 15 สองพี่น้อง 7 14 อู่ทอง 4 ดอนเจดีย์ 8 3 13 เดิมบางนางบวช ด่านช้าง 6 TOT SHOP 5 รวม บบภ.1.2(สพ.) 42 17 74 งานค้าง วัน J0033 บจก.แบคคัส FTTX (ทท.) งานค้าง วัน J0132 อบต.ไผ่ขวาง (ทท.) งานค้าง > 30 วัน J0088 ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย FTTX (อง.) งานค้าง วัน 1. Y คุณมลิดา ADSL Home Use (สง.)

9 บริการ TOT TPTV ปี 2556 ลำดับ ศูนย์ 1 สุพรรณบุรี 75 11 2 สองพี่น้อง 3
เป้าหมาย TOT IPTV ยอดขาย 1ม.ค. –17 มี.ค. 1 สุพรรณบุรี 75 11 2 สองพี่น้อง 3 อู่ทอง 14 4 ดอนเจดีย์ 7 5 เดิมบาง 6 ด่านช้าง 50 TOT Shop 10 8 การขาย 73 รวม 573

10 บริการ FTTx Passive ปี 2555 - 2256
ศูนย์บริการ วงจร อู่ทอง 40 ด่านช้าง 14 TOT Shop 20 รวม 74

11

12

13 รายงานบริการBroad band
จบการนำเสนอ ผลการดำเนินงาน รายงานบริการBroad band


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานติดตั้ง รื้อถอน ADSL วันที่ 1 ม.ค มี.ค. 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google