งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการ เป้าหมาย วันที่ 1 ม. ค. - 17 มี. ค. 2556 ลำดับ ติดตั้งรื้อถอนสุทธิ % CHURN % ติดตั้ง % CHURN % ติดตั้ง สุพรรณบุรี 4691,073815 25875.96%55.01%31.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการ เป้าหมาย วันที่ 1 ม. ค. - 17 มี. ค. 2556 ลำดับ ติดตั้งรื้อถอนสุทธิ % CHURN % ติดตั้ง % CHURN % ติดตั้ง สุพรรณบุรี 4691,073815 25875.96%55.01%31."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการ เป้าหมาย วันที่ 1 ม. ค. - 17 มี. ค. 2556 ลำดับ ติดตั้งรื้อถอนสุทธิ % CHURN % ติดตั้ง % CHURN % ติดตั้ง สุพรรณบุรี 4691,073815 25875.96%55.01%31 นครปฐม 637 1,236 914 32273.95%50.55%22 สมุทรสงคราม 312 387 249 13864.34%44.23%13 เพชรบุรี 385 633 518 11581.83%29.87%44 ลพบุรี 424724 661 6391.30%14.86%55 ประจวบ 430 722669 5392.66%12.33%66 อยุธยา 664 1,759 1,6877295.91%10.84%77 ผลการดำเนินงานติดตั้ง รื้อถอน ADSL วันที่ 1 ม. ค. - 17 มี. ค. 2556 ยอดรวม Port สุทธิ 258 Port คือรวม ADSL,Wi-net, FTTx จากเป้าหมายรวม คิด จาก (258x100/2,646 = 9.75%)

2 ศูนย์บริการ เป้าหมาย วันที่ 1 ม. ค. - 17 มี. ค. 2556 ลำดับ ติดตั้งรื้อถอนสุทธิ % CHURN % ติดตั้ง % CHURN % ติดตั้ง สระบุรี 563925920 599.46%0.89%88 อ่างทอง 283409449- 40109.78%-14.13%109 กาญจนบุรี 407 972 1,030- 58105.97%-14.25%910 สิงห์บุรี 326376 463- 87123.14%-26.69%1211 ราชบุรี 483 756 918- 162121.43%-33.54%1112 สมุทรสาคร 382 543 839- 296154.51%-77.49%13 ภ.1 5,765 10,515 10,132 38396.36%6.64% ผลการดำเนินงานติดตั้ง รื้อถอน ADSL วันที่ 1 ม. ค. - 17 มี. ค. 2556

3 ศูนย์บริการ เป้าหมายม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. รวม % ติดตั้ง สุพรรณบุรี 12241497.38% สองพี่น้อง 12200000.00% อู่ทอง 190547168.42% ดอนเจดีย์ 12200000.00% เดิมบางนาง บวช 12200000.00% ด่านช้าง 10000111.00% ทีโอที shop 20300 -0.49% บบภ.1.2 ( สพ.) 9818512252.55% ผลการดำเนินงานติดตั้ง FTTx วันที่ 1 ม. ค. - 17 มี. ค. 2556

4 ศูนย์บริการ ADSLWi - netFTTx สรุป รวม มี. ค. 2556 ติดตั้งรื้อถอนสุทธิติดตั้งรื้อถอนสุทธิติดตั้งรื้อถอนสุทธิ สุพรรณบุรี 8568171081989145920792115 สองพี่น้อง 7274-28318650001559263 อู่ทอง 93102-94913361711615911643 ดอนเจดีย์ 91100-997138400018811375 เดิมบาง 957223291280001247351 ด่านช้าง 67102-35465411011141077 TOT SHOP 108207-991814401126222-96 รวม บบภ.1.2( สพ.) 611725 - 114 5028341932725 1,07 3 815258 รายงานบริการ Broad band จำนวนลูกค้าเปิดใช้และรื้อ ถอน วันที่ 1 ม. ค. - 17 มี. ค. 2556 เป้า ADSL 469 Port = (- 114)*100/469 = -24.30 % เป้า Wi-net 1,196 Port = 419 *100/1196 = 35.03 % เป้า FTTx 981 Port = 25 *100/981= 2.54% เป้ารวม 2,646 Port = 258 *100/2,646 = 9.75%

5 รายงานบริการ Broad band จำนวนลูกค้าเปิดใช้และรื้อ ถอน วันที่ 1 มี. ค. - 17 มี. ค. 2556 ศูนย์บริการ ADSL มี. ค.Wi - net มี. ค.FTTx มี. ค. สรุป รวม มี. ค. 2556 ติดตั้ง รื้อ ถอน สุทธิติดตั้งรื้อถอนสุทธิติดตั้งรื้อถอนสุทธิ สุพรรณบุรี 1417-326917404442618 สองพี่น้อง 1419-51257 026242 อู่ทอง 12841147707301218 ดอนเจดีย์ 2531-627423 0523517 เดิมบาง 23158909 0321517 ด่านช้าง 1424-108261012326-3 TOT SHOP 2564-3935-2 02869-41 รวม บบภ.1.2( สพ.) 127178-51962967120 23520728

6 รายงานจำนวนลูกค้ารื้อ ถอนรายเหตุผล ลำดับเหตุผลของการรื้อถอน ADSL ม. ค. 2556 ก. พ. 2556 1-17 มี. ค. 2556 รวม 1 ระยะทางสายไกลเกินมาตรฐาน 11 2 2 คุณภาพข่ายสายไม่ดี 3 ความเร็วต่ำกว่าที่ขอใช้บริการ 1 1 4 สัญญาณไม่เสถียร / หลุดบ่อย 63 312 5 Modem เสียบ่อย 6 ติดตั้งแล้วใช้งานไม่ได้ 7 เปลี่ยนไปใช้ผู้ให้บริการรายอื่น 20 1434 8 ไม่พอใจบริการก่อนการขาย 18 9 ไม่พอใจบริการหลังการขาย 10 ติดตั้งล่าช้า 1 1 11 มีหนี้ค้างชำระ 10322 55180 12 ติดต่อลูกค้าไม่ได้ 1 1 13 ต้องการประหยัด 61 18 14 ย้ายที่อยู่ 2329 961 15 เปลี่ยนเลขหมาย /Cut Over 1720 1148 16 ป้อนข้อมูลเลขหมายผิด 2 2

7 รายงานจำนวนลูกค้ารื้อ ถอนรายเหตุผล ลำดับเหตุผลของการรื้อถอน ADSL ม. ค. 2556 ก. พ. 2556 1-17 มี. ค. 2556 รวม 17 ใช้ชั่วคราวในกิจการ TOT/ ลค. ติดตั้งชั่วคราว 1 1 18 ต้องการโมเด็มฟรีเมื่อสมัครใหม่ 19 ราคา /Promotion ไม่เหมาะสม 20 ภัยธรรมชาติ / อุบัติภัย / ถูกตัด เคเบิล 51 17 21 ลูกค้ารื้อถอนเลขหมายพื้นฐาน 22 หมดความจำเป็น 13088 83301 23 ขอเพิ่มความเร็วไม่ได้ 24 ซ่อมช้า / แก้ปัญหาช้า 25 ติดต่อเจ้าหน้าที่ยาก 26 ไม่พอใจบริการของพนักงาน 1 1 27 เสียบ่อย 44 513 28 เปลี่ยนเลขหมาย ( เป็นแบบไม่มี เลขหมาย Y) 4934 23106 29 ลูกค้าไม่ระบุสาเหตุ 16 218 รวม 383225 207815

8 ศูนย์บริการฯ จำนวน งานค้าง ( วัน ) 1 - 56 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 >30 รวม สุพรรณบุรี 92111115 สองพี่น้อง 7222114 อู่ทอง 4419 ดอนเจดีย์ 83213 เดิมบางนาง บวช 33 ด่านช้าง 66 TOT SHOP 562114 รวม บบภ.1.2( สพ.) 42178321174 รายงานติดตามงานค้างในระบบ วันที่ 18 มี. ค. 2556 งานค้าง 21 - 25 วัน 1. 3552J0033 บจก. แบคคัส FTTX ( ทท. ) งานค้าง 26 - 30 วัน 1. 3552J0132 อบต. ไผ่ขวาง ( ทท. ) งานค้าง > 30 วัน 1. 3552J0088 ร. ร. อู่ทอง ศึกษาลัย FTTX ( อง. ) งานค้าง 21 -25 วัน 1. Y35531580 คุณมลิดา ADSL Home Use ( สง. )

9 ลำดับศูนย์ เป้าหมาย TOT IPTV ยอดขาย 1 ม. ค. –17 มี. ค. 1 สุพรรณบุรี 7511 2 สองพี่น้อง 752 3 อู่ทอง 7514 4 ดอนเจดีย์ 757 5 เดิมบาง 752 6 ด่านช้าง 504 7 TOT Shop7510 8 การขาย 730 รวม 57350 บริการ TOT TPTV ปี 2556

10 บริการ FTTx Passive ปี 2555 - 2256 ศูนย์บริการวงจร อู่ทอง 40 ด่านช้าง 14 TOT Shop20 รวม 74

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการ เป้าหมาย วันที่ 1 ม. ค. - 17 มี. ค. 2556 ลำดับ ติดตั้งรื้อถอนสุทธิ % CHURN % ติดตั้ง % CHURN % ติดตั้ง สุพรรณบุรี 4691,073815 25875.96%55.01%31.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google