งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการ เป้าหมาย วันที่ 1 ม. ค. - 17 มี. ค. 2556 ลำดับ ติดตั้งรื้อถอนสุทธิ % CHURN % ติดตั้ง % CHURN % ติดตั้ง สุพรรณบุรี 4691,073815 25875.96%55.01%31.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการ เป้าหมาย วันที่ 1 ม. ค. - 17 มี. ค. 2556 ลำดับ ติดตั้งรื้อถอนสุทธิ % CHURN % ติดตั้ง % CHURN % ติดตั้ง สุพรรณบุรี 4691,073815 25875.96%55.01%31."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการ เป้าหมาย วันที่ 1 ม. ค มี. ค ลำดับ ติดตั้งรื้อถอนสุทธิ % CHURN % ติดตั้ง % CHURN % ติดตั้ง สุพรรณบุรี 4691, %55.01%31 นครปฐม 637 1, %50.55%22 สมุทรสงคราม %44.23%13 เพชรบุรี %29.87%44 ลพบุรี %14.86%55 ประจวบ %12.33%66 อยุธยา 664 1,759 1, %10.84%77 ผลการดำเนินงานติดตั้ง รื้อถอน ADSL วันที่ 1 ม. ค มี. ค ยอดรวม Port สุทธิ 258 Port คือรวม ADSL,Wi-net, FTTx จากเป้าหมายรวม คิด จาก (258x100/2,646 = 9.75%)

2 ศูนย์บริการ เป้าหมาย วันที่ 1 ม. ค มี. ค ลำดับ ติดตั้งรื้อถอนสุทธิ % CHURN % ติดตั้ง % CHURN % ติดตั้ง สระบุรี %0.89%88 อ่างทอง %-14.13%109 กาญจนบุรี , %-14.25%910 สิงห์บุรี %-26.69%1211 ราชบุรี %-33.54%1112 สมุทรสาคร %-77.49%13 ภ.1 5,765 10,515 10, %6.64% ผลการดำเนินงานติดตั้ง รื้อถอน ADSL วันที่ 1 ม. ค มี. ค. 2556

3 ศูนย์บริการ เป้าหมายม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. รวม % ติดตั้ง สุพรรณบุรี % สองพี่น้อง % อู่ทอง % ดอนเจดีย์ % เดิมบางนาง บวช % ด่านช้าง % ทีโอที shop % บบภ.1.2 ( สพ.) % ผลการดำเนินงานติดตั้ง FTTx วันที่ 1 ม. ค มี. ค. 2556

4 ศูนย์บริการ ADSLWi - netFTTx สรุป รวม มี. ค ติดตั้งรื้อถอนสุทธิติดตั้งรื้อถอนสุทธิติดตั้งรื้อถอนสุทธิ สุพรรณบุรี สองพี่น้อง อู่ทอง ดอนเจดีย์ เดิมบาง ด่านช้าง TOT SHOP รวม บบภ.1.2( สพ.) , รายงานบริการ Broad band จำนวนลูกค้าเปิดใช้และรื้อ ถอน วันที่ 1 ม. ค มี. ค เป้า ADSL 469 Port = (- 114)*100/469 = % เป้า Wi-net 1,196 Port = 419 *100/1196 = % เป้า FTTx 981 Port = 25 *100/981= 2.54% เป้ารวม 2,646 Port = 258 *100/2,646 = 9.75%

5 รายงานบริการ Broad band จำนวนลูกค้าเปิดใช้และรื้อ ถอน วันที่ 1 มี. ค มี. ค ศูนย์บริการ ADSL มี. ค.Wi - net มี. ค.FTTx มี. ค. สรุป รวม มี. ค ติดตั้ง รื้อ ถอน สุทธิติดตั้งรื้อถอนสุทธิติดตั้งรื้อถอนสุทธิ สุพรรณบุรี สองพี่น้อง อู่ทอง ดอนเจดีย์ เดิมบาง ด่านช้าง TOT SHOP รวม บบภ.1.2( สพ.)

6 รายงานจำนวนลูกค้ารื้อ ถอนรายเหตุผล ลำดับเหตุผลของการรื้อถอน ADSL ม. ค ก. พ มี. ค รวม 1 ระยะทางสายไกลเกินมาตรฐาน คุณภาพข่ายสายไม่ดี 3 ความเร็วต่ำกว่าที่ขอใช้บริการ สัญญาณไม่เสถียร / หลุดบ่อย Modem เสียบ่อย 6 ติดตั้งแล้วใช้งานไม่ได้ 7 เปลี่ยนไปใช้ผู้ให้บริการรายอื่น ไม่พอใจบริการก่อนการขาย 18 9 ไม่พอใจบริการหลังการขาย 10 ติดตั้งล่าช้า มีหนี้ค้างชำระ ติดต่อลูกค้าไม่ได้ ต้องการประหยัด ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเลขหมาย /Cut Over ป้อนข้อมูลเลขหมายผิด 2 2

7 รายงานจำนวนลูกค้ารื้อ ถอนรายเหตุผล ลำดับเหตุผลของการรื้อถอน ADSL ม. ค ก. พ มี. ค รวม 17 ใช้ชั่วคราวในกิจการ TOT/ ลค. ติดตั้งชั่วคราว ต้องการโมเด็มฟรีเมื่อสมัครใหม่ 19 ราคา /Promotion ไม่เหมาะสม 20 ภัยธรรมชาติ / อุบัติภัย / ถูกตัด เคเบิล ลูกค้ารื้อถอนเลขหมายพื้นฐาน 22 หมดความจำเป็น ขอเพิ่มความเร็วไม่ได้ 24 ซ่อมช้า / แก้ปัญหาช้า 25 ติดต่อเจ้าหน้าที่ยาก 26 ไม่พอใจบริการของพนักงาน เสียบ่อย เปลี่ยนเลขหมาย ( เป็นแบบไม่มี เลขหมาย Y) ลูกค้าไม่ระบุสาเหตุ รวม

8 ศูนย์บริการฯ จำนวน งานค้าง ( วัน ) >30 รวม สุพรรณบุรี สองพี่น้อง อู่ทอง 4419 ดอนเจดีย์ เดิมบางนาง บวช 33 ด่านช้าง 66 TOT SHOP รวม บบภ.1.2( สพ.) รายงานติดตามงานค้างในระบบ วันที่ 18 มี. ค งานค้าง วัน J0033 บจก. แบคคัส FTTX ( ทท. ) งานค้าง วัน J0132 อบต. ไผ่ขวาง ( ทท. ) งานค้าง > 30 วัน J0088 ร. ร. อู่ทอง ศึกษาลัย FTTX ( อง. ) งานค้าง วัน 1. Y คุณมลิดา ADSL Home Use ( สง. )

9 ลำดับศูนย์ เป้าหมาย TOT IPTV ยอดขาย 1 ม. ค. –17 มี. ค. 1 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง อู่ทอง ดอนเจดีย์ เดิมบาง ด่านช้าง TOT Shop การขาย 730 รวม บริการ TOT TPTV ปี 2556

10 บริการ FTTx Passive ปี ศูนย์บริการวงจร อู่ทอง 40 ด่านช้าง 14 TOT Shop20 รวม 74

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการ เป้าหมาย วันที่ 1 ม. ค. - 17 มี. ค. 2556 ลำดับ ติดตั้งรื้อถอนสุทธิ % CHURN % ติดตั้ง % CHURN % ติดตั้ง สุพรรณบุรี 4691,073815 25875.96%55.01%31.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google