งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Process Analysis การวิเคราะห์กระบวนการ. กระบวนการ คือกรรมวิธีการดำเนินการ หรือ การผลิตที่ประกอบด้วยขั้นตอนการผลิต ใหญ่ ได้แก่ –Operation –Inspection –Transportation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Process Analysis การวิเคราะห์กระบวนการ. กระบวนการ คือกรรมวิธีการดำเนินการ หรือ การผลิตที่ประกอบด้วยขั้นตอนการผลิต ใหญ่ ได้แก่ –Operation –Inspection –Transportation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Process Analysis การวิเคราะห์กระบวนการ

2 กระบวนการ คือกรรมวิธีการดำเนินการ หรือ การผลิตที่ประกอบด้วยขั้นตอนการผลิต ใหญ่ ได้แก่ –Operation –Inspection –Transportation –Storage การวิเคราะห์กระบวนการ คือการแจกแจงา แยกแยะกระบวนการออกมาเป็น รายละเอียดย่อย ทำให้เห็นจุดที่ต้อง แก้ไข

3 จุดประสงค์  เก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับขบวนการผลิตได้  สามารถวิเคราะห์ขบวนการผลิต จากงานที่มอบหมาย  สามารถเขียนแผนผังการไหล และแผนภูมิขบวนการผลิต

4 ประโยชน์ของ Process Analysis 1. ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น 2. ลดขั้นตอนที่ล่าช้า 3. หาจุดบกพร่อง 4. มองเห็นภาพรวมทั้งหมด 5. ใช้ข้อมูลในการวางแผนการผลิต

5 Tools of the process analyst เครื่องมือและวิธีการที่ใช้บันทึก กระบวนการ

6 A Process Chart แผนภูมิกระบวนการ One of the most important tools of the methods engineer is the process chart. Process chart is defined as a graphic presentation of any manufacturing process.

7 A Process Chart แผนภูมิกระบวนการ เป็นเครื่องมือที่ใช้บันทึก ขบวนการผลิตหรือวิธีการทำงานให้ เห็นได้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายใน แผนภูมิจะแสดงถึงขั้นตอนการ ทำงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ขบวนการ กล่าวคือ ตั้งแต่เป็น วัตถุดิบจนประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ ต้องการ

8 A Process Chart 1.The operation process chart 2.The flow process chart 3.The flow diagram 4.The worker and machine process chart 5.The gang process chart 6.The operator process chart 7.The travel chart 8.The PERT chart

9 1.The operation process chart To shows the sequence of all operations,time,materials used. From arrival of raw material to the packaging of the finished product. Only Operation and Inspection symbol. ( Out line Process Chart )

10

11 After completing an operation process chart, analysts should review each operation and inspection. 4W 1H Why is this operation necessary? How can the operation be performed better? Where could the operation be performed at a lower cost or improved quality?

12 Home Work จงเขียน operation process chart พร้อมทั้งยกตัวอย่าคำถาม 4w 1H เพื่อการ วิเคราะห์ process ส่งวันที่ 29 มิถุนายน 2549 ( ไม่เกิน 10.00 น. )

13 2. The flow process chart แผนภูมิการเคลื่อนที่ 1.The flow process chart contains more detail than the operation process chart. 2.Recording hidden costs such as distances traveled, delays and temporary storage. ( Nonproductive should be reduce )

14 The flow process chart แผนภูมิการเคลื่อนที่ หมายถึง แผนภูมิที่แสดงการเคลื่อนที่ของ คน วัสดุ เครื่องจักร ในกระบวนการผลิต โดยมีรายละเอียดทุกขั้นตอน รวมถึงเวลา หรือระยะทางที่เกิดขึ้น เหมาะสำหรับงานที่ต้องเสียเวลาการ ทำงานนานหรือวิเคราะห์งานที่เสียเวลาไป กับการขนย้าย หรือเดินทาง

15 The flow process chart แผนภูมิการเคลื่อนที่ แบ่งได้เป็น 3 แบบคือ –Man Type –Material Type –Machine Type

16

17

18

19 After completing the flow process chart, analysts should review. To minimize : – Material handling – Plant layout – Delay time – Storage time 4W1H

20 It is helpful to show temporary and permanent storage area, inspection area and work station area. 3. The flow diagram

21 ผังการไหลแบ่งตามชนิดของสิ่งที่สังเกตออกเป็น 2 ชนิด คือ  ผังการไหลของคน (Man Type) แสดงการเคลื่อนที่ของคนในการ ทำงาน แสดงการเคลื่อนที่ของคนในการ ทำงาน  ผังการไหลของวัสดุ ( Material Type) แสดงการเคลื่อนที่ของวัสดุ หรือ วัตถุดิบในการผลิต แสดงการเคลื่อนที่ของวัสดุ หรือ วัตถุดิบในการผลิต

22

23 Construct The flow diagram 1. Drawing the plant area,showing the location of all activities on the flow process chart. 1. Drawing the plant area,showing the location of all activities on the flow process chart. 2. To sketch in the flow lines indicating the movement of the material one activity to the next. 2. To sketch in the flow lines indicating the movement of the material one activity to the next. 3. Identify each activity the symbol and numbers corresponding to the flow process chart 4. The direction of flow is indicated by the arrow. 4. The direction of flow is indicated by the arrow.

24 The PERT chart

25


ดาวน์โหลด ppt Process Analysis การวิเคราะห์กระบวนการ. กระบวนการ คือกรรมวิธีการดำเนินการ หรือ การผลิตที่ประกอบด้วยขั้นตอนการผลิต ใหญ่ ได้แก่ –Operation –Inspection –Transportation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google