งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 2 การพัฒนาระบบ (System Development) วงจรการพัฒนาระบบ (The System Development Lift Cycle) คือ ขั้นตอนที่ ใช้ศึกษาขบวนการวิเคราะห์และออกแบบ ระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 2 การพัฒนาระบบ (System Development) วงจรการพัฒนาระบบ (The System Development Lift Cycle) คือ ขั้นตอนที่ ใช้ศึกษาขบวนการวิเคราะห์และออกแบบ ระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 2 การพัฒนาระบบ (System Development) วงจรการพัฒนาระบบ (The System Development Lift Cycle) คือ ขั้นตอนที่ ใช้ศึกษาขบวนการวิเคราะห์และออกแบบ ระบบ ประกอบด้วย การทำความเข้าใจกับปัญหา การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ และ จัดทำเอกสาร การทดสอบและบำรุงรักษาระบบ การส่งเสริมและการประเมินผลระบบ

2 2 การทำความเข้าใจกับปัญหา ทำความเข้าใจปัญหา โอกาส และ วัตถุประสงค์ของระบบ ทำความเข้าใจปัญหา คือ การทำความ เข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างถ่องแท้ว่า ปัญหาที่แท้จริงคืออะไร โอกาส คือ ช่องทางหรือสถานะการณ์ที่ นักวิเคราะห์เชื่อว่าสามารถปรับปรุงระบบให้ดี ขึ้นโดยใช้ระบบสารสนเทศ วัตถุประสงค์ เป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์ที่ ต้องค้นหาว่าธุรกิจต้องการ อะไร เพื่อทำให้ เป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์

3 3 การรวบรวมข้อมูล (Determining Information Requirements) การรวบรวมข้อมูล คือ ขั้นตอนที่นักวิเคราะห์ เก็บข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ โดยการตรวจสอบ เอกสาร การสัมภาษณ์ การออกแบบสอบถาม หรือสังเกตพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมของ ธุรกิจ การศึกษาปัญหา และเก็บรวบรวมข้อมูล อาจใช้ผู้ ชำนาญงานพิเศษ เรียกว่า Information Analysis (IA) ขั้นตอนนี้นักวิเคราะห์ทราบว่า ใคร (Who) ทำ อะไร (What) ที่ไหน (Where) อย่างไร (How)

4 4 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ Analyzing System Needs การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ นักวิเคราะห์เริ่มจาการศึกษาระบบปัจจุบัน โดยใช้สิ่งต่อไปนี้เป็นเครื่องมือ ผังการไหลข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary : DD) โครงสร้างการตัดสินใจ (Structure Decision) Structure English Decision Table Decision Tree

5 5 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ Analyzing System Needs การจัดทำข้อเสนอ (System Proposal) สรุป ปัญหาที่พบเห็น และ แนวทางแก้ไข เลือกแนวทางในการพัฒนาและวางระบบ ศึกษาถึงความเป็นไปได้ วิเคราะห์กำไร ผลตอบแทน ระยะเวลาคืนทุน ภาพหลังข้อเสนอแนะได้รับการอนุมัติ นักวิเคราะห์ต้องกำหนดระยะเวลาในการ พัฒนาในแต่ละขั้นตอน อาจใช้ Gantt Chart หรือ PERT Diagram

6 6 การออกแบบระบบ System Design นักวิเคราะห์ทำการออกแบบเชิงตรรกะของ ระบบ โดยอาศัยของมูลที่รวบรวมไว้ สิ่งที่ ต้องออกแบบมี การออกแบบเอาต์พุต (Output Design) การออกแบบอินพุต (Input Design) การออกแบบขบวนการ (Process Design) การออกแบบฐานข้อมูล และ แฟ้มข้อมูล (Database/File Design)

7 7 การพัฒนาระบบ และ จัดทำเอกสารประกอบระบบ การพัฒนาระบบ และจัดทำเอกสารประกอบ ระบบ (Developing and Document the System) นักวิเคราะห์ทำงานร่วมกับ โปรแกรมเมอร์ ทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ เอกสารหรือคู่มือการใช้ระบบ Structure Chart System flow N-S diagram HIPO Warrnier-ORR diagram Flowchart Pseudo code

8 8 การทดสอบ และ บำรุงรักษาระบบ การทดสอบ และ บำรุงรักษาระบบ (Testing and Maintaining the System) การติดตั้งระบบเพื่อใช้งานจริงนักวิเคราะห์ ต้องทำการ ทดสอบระบบ เพื่อความถูกต้อง ของระบบ และ เพิ่มความมั่นใจ ความเชื่อถือ ได้ของระบบใหม่ การทดสอบอาจทำจาก ข้อมูลทดสอบ หรือ ข้อมูลจริง

9 9 การส่งเสริม และ การประเมินผลระบบ การส่งเสริม และการประเมินผลระบบ (Implementing and Evaluating the System) นักวิเคราะห์ทำการติดตั้งระบบ ส่งเสริมพนักงานให้เกิดความรู้ ประเมินผลระบบว่าทำงานตามวัตถุประสงค์ที่วาง ไว้

10 10 ผลกระทบภายหลัง ดำเนินการะบบใหม่ ภายหลังติดตั้งระบบ การบำรุงรักษาเป็น สิ่งจำเป็น เพราะ ความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ แม้จะทดสอบดี เพียงใดก็เกิดข้อผิดพลาดได้ การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ อันเกิดจากความ ต้องการขององค์กร เมื่อผู้ใช้ระบบคุ้นเคยกับระบบมักต้องการสิ่งอื่น เพิ่มเติม การเจริญเติมโตขององค์กร การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 2 การพัฒนาระบบ (System Development) วงจรการพัฒนาระบบ (The System Development Lift Cycle) คือ ขั้นตอนที่ ใช้ศึกษาขบวนการวิเคราะห์และออกแบบ ระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google