งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 การพัฒนาระบบ (System Development)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 การพัฒนาระบบ (System Development)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 การพัฒนาระบบ (System Development)
วงจรการพัฒนาระบบ (The System Development Lift Cycle) คือ ขั้นตอนที่ใช้ศึกษาขบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ประกอบด้วย การทำความเข้าใจกับปัญหา การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ และ จัดทำเอกสาร การทดสอบและบำรุงรักษาระบบ การส่งเสริมและการประเมินผลระบบ

2 การทำความเข้าใจกับปัญหา
ทำความเข้าใจปัญหา โอกาส และ วัตถุประสงค์ของระบบ ทำความเข้าใจปัญหา คือ การทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างถ่องแท้ว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไร โอกาส คือ ช่องทางหรือสถานะการณ์ที่นักวิเคราะห์เชื่อว่าสามารถปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นโดยใช้ระบบสารสนเทศ วัตถุประสงค์ เป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์ที่ต้องค้นหาว่าธุรกิจต้องการ อะไร เพื่อทำให้เป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์

3 การรวบรวมข้อมูล (Determining Information Requirements)
การรวบรวมข้อมูล คือ ขั้นตอนที่นักวิเคราะห์เก็บข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ โดยการตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ การออกแบบสอบถาม หรือสังเกตพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมของธุรกิจ การศึกษาปัญหา และเก็บรวบรวมข้อมูล อาจใช้ผู้ชำนาญงานพิเศษ เรียกว่า Information Analysis (IA) ขั้นตอนนี้นักวิเคราะห์ทราบว่า ใคร (Who) ทำอะไร (What) ที่ไหน (Where) อย่างไร (How)

4 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ Analyzing System Needs
การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ นักวิเคราะห์เริ่มจาการศึกษาระบบปัจจุบัน โดยใช้สิ่งต่อไปนี้เป็นเครื่องมือ ผังการไหลข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary : DD) โครงสร้างการตัดสินใจ (Structure Decision) Structure English Decision Table Decision Tree

5 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ Analyzing System Needs
การจัดทำข้อเสนอ (System Proposal) สรุปปัญหาที่พบเห็น และ แนวทางแก้ไข เลือกแนวทางในการพัฒนาและวางระบบ ศึกษาถึงความเป็นไปได้ วิเคราะห์กำไร ผลตอบแทน ระยะเวลาคืนทุน ภาพหลังข้อเสนอแนะได้รับการอนุมัติ นักวิเคราะห์ต้องกำหนดระยะเวลาในการพัฒนาในแต่ละขั้นตอน อาจใช้ Gantt Chart หรือ PERT Diagram

6 การออกแบบระบบ System Design
นักวิเคราะห์ทำการออกแบบเชิงตรรกะของระบบ โดยอาศัยของมูลที่รวบรวมไว้ สิ่งที่ต้องออกแบบมี การออกแบบเอาต์พุต (Output Design) การออกแบบอินพุต (Input Design) การออกแบบขบวนการ (Process Design) การออกแบบฐานข้อมูล และ แฟ้มข้อมูล (Database/File Design)

7 การพัฒนาระบบ และ จัดทำเอกสารประกอบระบบ
การพัฒนาระบบ และจัดทำเอกสารประกอบระบบ (Developing and Document the System) นักวิเคราะห์ทำงานร่วมกับโปรแกรมเมอร์ ทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ เอกสารหรือคู่มือการใช้ระบบ Structure Chart System flow N-S diagram HIPO Warrnier-ORR diagram Flowchart Pseudo code

8 การทดสอบ และ บำรุงรักษาระบบ
การทดสอบ และ บำรุงรักษาระบบ การทดสอบ และ บำรุงรักษาระบบ (Testing and Maintaining the System) การติดตั้งระบบเพื่อใช้งานจริงนักวิเคราะห์ต้องทำการ ทดสอบระบบ เพื่อความถูกต้องของระบบ และ เพิ่มความมั่นใจ ความเชื่อถือได้ของระบบใหม่ การทดสอบอาจทำจาก ข้อมูลทดสอบ หรือ ข้อมูลจริง

9 การส่งเสริม และ การประเมินผลระบบ
การส่งเสริม และการประเมินผลระบบ (Implementing and Evaluating the System) นักวิเคราะห์ทำการติดตั้งระบบ ส่งเสริมพนักงานให้เกิดความรู้ ประเมินผลระบบว่าทำงานตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

10 ผลกระทบภายหลัง ดำเนินการะบบใหม่
ภายหลังติดตั้งระบบ การบำรุงรักษาเป็นสิ่งจำเป็น เพราะ ความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ แม้จะทดสอบดีเพียงใดก็เกิดข้อผิดพลาดได้ การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ อันเกิดจากความต้องการขององค์กร เมื่อผู้ใช้ระบบคุ้นเคยกับระบบมักต้องการสิ่งอื่นเพิ่มเติม การเจริญเติมโตขององค์กร การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 การพัฒนาระบบ (System Development)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google