งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Machine and Labor Requirement. 2 การหาจำนวนเครื่องจักรที่ต้องการ กรณี Product Layout.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Machine and Labor Requirement. 2 การหาจำนวนเครื่องจักรที่ต้องการ กรณี Product Layout."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Machine and Labor Requirement

2 2 การหาจำนวนเครื่องจักรที่ต้องการ กรณี Product Layout

3 3 ตัวอย่างที่ 1 จงหาจำนวนเครื่องจักรที่ต้อง ใช้ในการผลิตงานชนิดหนึ่งซึ่งผ่าน กระบวนการ ตัด กลึง เจียรนัยตามลำดับ จากการคาดคะเนการขายได้ผลว่าจะขายได้ 48,000 หน่วย / ปี สมมุติว่าในปีหนึ่งมีการ ทำงาน 300 วัน วันละ 8 ชั่วโมง และให้คิด เผื่อของเสียไว้ 10 % ให้กับเครื่องจักรทุก เครื่อง เวลามาตรฐานของเครื่อง ตัด กลึง เจียรนัย คือ 5, 2.5 และ 5 นาที ตามลำดับ ตัวอย่างที่ 1 จงหาจำนวนเครื่องจักรที่ต้อง ใช้ในการผลิตงานชนิดหนึ่งซึ่งผ่าน กระบวนการ ตัด กลึง เจียรนัยตามลำดับ จากการคาดคะเนการขายได้ผลว่าจะขายได้ 48,000 หน่วย / ปี สมมุติว่าในปีหนึ่งมีการ ทำงาน 300 วัน วันละ 8 ชั่วโมง และให้คิด เผื่อของเสียไว้ 10 % ให้กับเครื่องจักรทุก เครื่อง เวลามาตรฐานของเครื่อง ตัด กลึง เจียรนัย คือ 5, 2.5 และ 5 นาที ตามลำดับ

4 4 D ij = อัตราความต้องการของงาน i, R = % ของงานที่ใช้ได้ของเครื่อง j P ij = 48,000 = 53,333,333 หน่วยต่อปี 0.90 0.90 T ij = เวลาของการผลิตงาน i บนเครื่องจักร j T i1 = 5 นาที / หน่วย = 0.083 ชม. หน่วย T i2 = 2.5 นาที / หน่วย = 0.042 ชม. หน่วย T i1 = 15 นาที / หน่วย = 0.025 ชม. หน่วย t i1 = t i2 = t i3 = 300 x 8 = 2,400 ชม./ ปี M 1 = 53,333,333 x 0.083 = 1.84 เครื่อง 2,400 2,400 M 1 = 53,333,333 x 0.042 = 0.93 เครื่อง 2,400 2,400 M 1 = 53,333,333 x 0.25 = 5.56 เครื่อง 2,400 2,400

5 5 การหาจำนวนเครื่องจักรที่ต้องการ กรณี Process Layout N ij = จำนวนครั้งในการติดตั้งงาน i บน เครื่อง j ในช่วงเวลาการผลิต S ij = เวลาที่ใช้ในการติดตั้งก่อนการผลิต งาน i บนเครื่อง j หน่วย นาที C ij = เวลาที่ใช้ในการทำงานหรือการตัด แต่งจริงของ งาน i บนเครื่อง j ในช่วงเวลา การผลิต = P ij T ij = D ij T ij = P ij T ij = D ij T ij R T ij = เวลามาตรฐานในการผลิตต่อหน่วย ( ชม./ หน่วย )

6 6 ตัวอย่างที่ 2 จงคำนวณหาจำนวนเครื่องจักรที่ ต้องใช้ในการผลิต

7 7 การหาจำนวนคนงานที่ต้องการ กรณี งานประกอบ

8 8 จำนวนคนงานที่ต้องการขึ้นอยู่กับจำนวน เครื่องจักรที่ต้องการ และ ความต้องการของ คนงานต่อเครื่องจักร 1 เครื่อง จำนวนคนงานที่ต้องการขึ้นอยู่กับจำนวน เครื่องจักรที่ต้องการ และ ความต้องการของ คนงานต่อเครื่องจักร 1 เครื่อง การหาจำนวนคนงานที่ต้องการ กรณี เครื่องจักรไม่อัตโนมัติ การหาจำนวนคนงานที่ต้องการ กรณี เครื่องจักรอัตโนมัติ สามารถให้คนงานคุมเครื่องจักรมากกว่า 1 เครื่องได้แยกเป็น 2 กรณี สามารถให้คนงานคุมเครื่องจักรมากกว่า 1 เครื่องได้แยกเป็น 2 กรณี  เครื่องจักรไม่เหมือนกัน  เครื่องจักรมีลักษณะเหมือนกัน

9 9 กรณีเครื่องจักรเหมือนกัน N = a+t a+b a+b a = Concurrent Activity Time b = Independent Operator Activity Time t = Independent Machine Activity Time N = Number of Machines to Assign an Operator (Theoretical) m =Number of Machines Assigned an Operator T C = Repeating Cycle Time I O = Idle Operator Time during Repeating Cycle Time I m =Idle Time per Machine during Repeating Cycle Time

10 10 TC(m)=Cost per Unit Produced, base on an Assignment of m Machines per Operator C1=Cost per Opertor-hour C2=Cost per Machine-hour TC(m)=(C1 + mC2) T C m ถ้า m  N T C =a + t, I O = (a + t) – m(a + b) I m =0, TC(m) =(C1 + mC2) (a + t)/m ถ้า m  T C =m(a + b), I O =0 I m =m(a + b) – (a +t), TC(m)= (C1 + mC2) (a + b)

11 11  =TC(n) TC(n +1) TC(n +1) = (C 1 + n C 2 )(a +t) [C 1 + (n +1) C 2 ] n (a + b) [C 1 + (n +1) C 2 ] n (a + b) ถ้า  =C 1 จะได้ว่า การตัดสินใจมีดังนี C 2 C 2 1. ถ้า  < 1 ให้คุม n เครื่อง 2. ถ้า  > 1 ให้คุม n + 1 เครื่อง 3. ถ้า  = 1 ให้คุม n เครื่อง หรือ n+1 เครื่อง หนังสืออ้างอิง Francis, R. L., McGinnis, L. F., and White, J. A., Facility Layout and Location : An Analytical Approach, 2nd ed., Prentice –Hall ชัยนนท์ ศรีสุภินานนท์, การออกแบบผังโรงงาน, พิมพ์ครั้งที่ 1, พระจอมเกล้าธนบุรี

12 12 ตัวอย่าง การผลิตงานด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติชนิดหนึ่ง ใช้เวลาสำหรับขั้นตอนต่างๆดังนี้ การผลิตงานด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติชนิดหนึ่ง ใช้เวลาสำหรับขั้นตอนต่างๆดังนี้ Load ใช้เวลา 2 นาที Unload ใช้เวลา 2 นาที Inspection ใช้เวลา 1 นาที (after unloading) Run ใช้เวลา 10 นาที C1 120 บาท / ชม., C2 400 บาท / ชม. C2 400 บาท / ชม. 1. จงคำนวณหาจำนวนเครื่องจักรที่เป็นไปได้ 1. จงคำนวณหาจำนวนเครื่องจักรที่เป็นไปได้ 2. จงเขียนแผนภูมิ Man-Machine chart ของ กรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมด 2. จงเขียนแผนภูมิ Man-Machine chart ของ กรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมด 3. จงคำนวณหาจำนวนเครื่องจักรที่เหมาะสม 3. จงคำนวณหาจำนวนเครื่องจักรที่เหมาะสม

13 13

14 14


ดาวน์โหลด ppt 1 Machine and Labor Requirement. 2 การหาจำนวนเครื่องจักรที่ต้องการ กรณี Product Layout.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google