งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา 361 109 การออกแบบเครื่องเรือน 1 ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ภาคการศึกษาที่ 1 / 2547 ( F U R N I T U R E D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา 361 109 การออกแบบเครื่องเรือน 1 ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ภาคการศึกษาที่ 1 / 2547 ( F U R N I T U R E D."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา 361 109 การออกแบบเครื่องเรือน 1 ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ภาคการศึกษาที่ 1 / 2547 ( F U R N I T U R E D E S I G N I ) อาจารย์ผู้สอน : อ. สมบัติ วงศ์ อัศวนฤมล และ อ. ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2547 เวลา 8.30 – 12.00 น.

2 - หลักการออกแบบ ( Principle of Design ) - การออกแบบโครงสร้างเครื่อง เรือน - หลักการออกแบบเครื่องเรือน - บทสรุป - ขั้นตอนการออกแบบ และการ พัฒนาเครื่องเรือน - กรรมวิธีการผลิต ( PROCESS ) - การเสนอผลงาน ( PRESENTATION ) - พูดคุย ตอบข้อซักถาม

3 หลักการออกแบบ - ปรับปรุงแบบและผลงานที่มีอยู่ ให้เหมาะสม - แปลกใหม่ - คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ( Function ) - ความงาม – ความสะดวกสบายในการใช้งาน - วิเคราะห์ - สร้างสรรค์ – ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ - รู้จักวางแผน จัดขั้นตอนการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ

4 การบำรุงรักษา ( MAINTENANCE ) หลักการออกแบบเครื่องเรือน หน้าที่ใช้สอย ( FUNCTION ) ความปลอดภัย ( SAFETY ) ความแข็งแรง ( STRENGTH ) ความประหยัด ( ECONOMICAL ) ความสะดวกสบายในการใช้งาน ( COMFORTABLE ) ความสวยงาม ( BEAUTY ) – รูปร่าง – ขนาด – สีสัน ราคา ( COST )

5 ประหยัด – สะดวก – ใกล้ไกล - การบรรจุหีบ ห่อ วัสดุ ( MATERIALS ) ถูกต้องเหมาะสม – หาซื้อง่าย – ปริมาณ – ราคา กรรมวิธีการผลิต ( PRODUCTION ) สะดวกรวดเร็ว - ประหยัดวัสดุ – ค่าแรง - เครื่องมือสามารถผลิตได้ การขนส่ง ( TRANSPORTATION )

6  ขั้นตอนการออกแบบ และการพัฒนาเครื่องเรือน - เตรียมงานออกแบบ ( PREPARATION OF DESIGN ) - การตลาด ( MARKETING ) - ค้นคว้าวิจัย ( RESEARCH ) รวบรวม ข้อมูล และชนิดเครื่องเรือน ความ ต้องการของผู้บริโภค ( CONSUMER ) - การวิเคราะห์ คุณค่าของผลิตภัณฑ์ ( VALUE ANALYSIS OF PRODUCT ) - การวิเคราะห์ประเมินผลดี – ผลเสีย

7 การออกแบบ ( DESIGN ) - นำผลการวิเคราะห์มาออกแบบ โดยคำนึงถึง - ความคิดริเริ่ม ( ORIGINALITY ) - หน้าที่ใช้สอย ( FUNCTION ) - ความสะดวกสบายในการใช้ ( COMFORTABLE ) - ความปลอดภัย ( SAFETY )

8 วัสดุ ( MATERIAL ) การเก็บรักษา ( STORAGE ) รูปร่าง ( FORM ) สี ( COLOUR ) โครงสร้าง ( CONSTRUCTION )

9 ความทนทาน ( DURABILITY ) กรรมวิธีการผลิต ( PROCESS ) ความประณีต ( EMBROIEDLY ) การบรรจุ ( PACKAGE ) รายละเอียด ( CATALOGUE ) ราคา ( COST )

10 สรุป ( BRIEF ) พูดสั้น กะทัดรัด เข้าใจง่าย การเสนอผลงาน ( PRESENTATION ) จูงใจให้ลูกค้าเห็นคล้อยตาม เกิดความประทับใจ มีความชัดเจน ( CLEAR ) มีความเข้าใจ ( COMPREHENSIVE )

11 รูปแบบการเสนองาน ข้อมูลการค้นคว้า ( RESERCH & ANALYSIS ) แบบร่าง ( PRELIMINARY SKETCH ) แบบเหมือนจริง ( RENDERING ) หุ่นจำลองและผลิตภัณฑ์ทดสอบ ( MOCK – UP & PROTOTYPE )

12 พั ก เ บ ร ก ส อ บ ถ า ม


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา 361 109 การออกแบบเครื่องเรือน 1 ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ภาคการศึกษาที่ 1 / 2547 ( F U R N I T U R E D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google