งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายวิชา การออกแบบเครื่องเรือน 1 ( F U R N I T U R E D E S I G N I ) ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคการศึกษาที่ 1 / 2547 อาจารย์ผู้สอน : อ.สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล และ อ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2547 เวลา 8.30 – น.

2 -หลักการออกแบบ( Principle of Design )
-การออกแบบโครงสร้างเครื่องเรือน -หลักการออกแบบเครื่องเรือน -บทสรุป -ขั้นตอนการออกแบบ และการพัฒนาเครื่องเรือน -กรรมวิธีการผลิต ( PROCESS ) -การเสนอผลงาน ( PRESENTATION ) -พูดคุย ตอบข้อซักถาม

3 หลักการออกแบบ -รู้จักวางแผน จัดขั้นตอนการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ
-รู้จักวางแผน จัดขั้นตอนการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ -ปรับปรุงแบบและผลงานที่มีอยู่ ให้เหมาะสม - แปลกใหม่ -คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ( Function ) -ความงาม – ความสะดวกสบายในการใช้งาน -วิเคราะห์ - สร้างสรรค์ – ปรับปรุงผลิตภัณฑ์

4 หลักการออกแบบเครื่องเรือน
หน้าที่ใช้สอย ( FUNCTION ) ความปลอดภัย ( SAFETY ) ความแข็งแรง ( STRENGTH ) ความประหยัด ( ECONOMICAL ) ความสะดวกสบายในการใช้งาน ( COMFORTABLE ) ความสวยงาม ( BEAUTY ) –รูปร่าง–ขนาด–สีสัน ราคา ( COST ) การบำรุงรักษา ( MAINTENANCE )

5 วัสดุ ( MATERIALS ) ถูกต้องเหมาะสม – หาซื้อง่าย – ปริมาณ – ราคา กรรมวิธีการผลิต ( PRODUCTION ) สะดวกรวดเร็ว - ประหยัดวัสดุ – ค่าแรง - เครื่องมือสามารถผลิตได้ การขนส่ง ( TRANSPORTATION ) ประหยัด – สะดวก – ใกล้ไกล - การบรรจุหีบห่อ

6 ขั้นตอนการออกแบบ และการพัฒนาเครื่องเรือน
-เตรียมงานออกแบบ ( PREPARATION OF DESIGN ) -ค้นคว้าวิจัย ( RESEARCH )รวบรวมข้อมูล และชนิดเครื่องเรือน ความต้องการของผู้บริโภค ( CONSUMER ) -การตลาด ( MARKETING ) -การวิเคราะห์ คุณค่าของผลิตภัณฑ์ ( VALUE ANALYSIS OF PRODUCT ) -การวิเคราะห์ประเมินผลดี – ผลเสีย

7 -ความคิดริเริ่ม ( ORIGINALITY )
การออกแบบ ( DESIGN ) -นำผลการวิเคราะห์มาออกแบบ โดยคำนึงถึง -ความคิดริเริ่ม ( ORIGINALITY ) -หน้าที่ใช้สอย ( FUNCTION ) -ความสะดวกสบายในการใช้ ( COMFORTABLE ) -ความปลอดภัย ( SAFETY )

8 การเก็บรักษา ( STORAGE )
รูปร่าง ( FORM ) สี ( COLOUR ) โครงสร้าง ( CONSTRUCTION ) วัสดุ ( MATERIAL )

9 กรรมวิธีการผลิต ( PROCESS )
ความประณีต ( EMBROIEDLY ) การบรรจุ ( PACKAGE ) รายละเอียด ( CATALOGUE ) ราคา ( COST ) ความทนทาน ( DURABILITY )

10 การเสนอผลงาน ( PRESENTATION )
จูงใจให้ลูกค้าเห็นคล้อยตาม เกิดความประทับใจ มีความชัดเจน ( CLEAR ) มีความเข้าใจ ( COMPREHENSIVE ) สรุป ( BRIEF ) พูดสั้น กะทัดรัด เข้าใจง่าย

11 ข้อมูลการค้นคว้า ( RESERCH & ANALYSIS ) แบบร่าง ( PRELIMINARY SKETCH )
รูปแบบการเสนองาน ข้อมูลการค้นคว้า ( RESERCH & ANALYSIS ) แบบร่าง ( PRELIMINARY SKETCH ) แบบเหมือนจริง ( RENDERING ) หุ่นจำลองและผลิตภัณฑ์ทดสอบ ( MOCK–UP & PROTOTYPE )

12 พั ก เ บ ร ก ส อ บ ถ า ม


ดาวน์โหลด ppt ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google