งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ ขบวนการผลิต (Process Analysis) จุดประสงค์  เก็บรวบรวมและบันทึก ข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการผลิต ได้  สามารถวิเคราะห์ ขบวนการผลิตจากงานที่ มอบหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ ขบวนการผลิต (Process Analysis) จุดประสงค์  เก็บรวบรวมและบันทึก ข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการผลิต ได้  สามารถวิเคราะห์ ขบวนการผลิตจากงานที่ มอบหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ ขบวนการผลิต (Process Analysis) จุดประสงค์  เก็บรวบรวมและบันทึก ข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการผลิต ได้  สามารถวิเคราะห์ ขบวนการผลิตจากงานที่ มอบหมาย  สามารถเขียนแผนผังการ ไหลและแผนภูมิ ขบวนการผลิต

2 Process Analysis  ในการศึกษาเพื่อพัฒนา และปรับปรุงระบบการผลิต นั้น จำเป็นต้องศึกษา ภาพรวมของระบบการผลิต ก่อนแล้วจึงทำการศึกษา ละเอียดขึ้นในแต่ละขั้นตอน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการ อธิบายระบบการผลิตที่นิยม ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยทั่วไป คือ

3 Process Analysis  แผนภูมิ ขบวนการผลิต (Process Chat)  แผนผังการไหล (Flow Diagram)

4 Process Analysis แผนภูมิขบวนการผลิต เป็นเครื่องมือที่ใช้ บันทึกขบวนการผลิตหรือ วิธีการทำงานให้เห็นได้ ชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายใน แผนภูมิจะแสดงถึงขั้นตอน การทำงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจน เสร็จสิ้นขบวนการ กล่าวคือ ตั้งแต่เป็นวัตถุดิบจนประกอบ เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการ

5 Process Analysis การศึกษาอย่างละเอียด ของแผนภูมิ ทำให้พบว่า การทำงานบางอย่างถูกขจัด ทิ้งไป การทำงานบางอย่าง สามารถรวมกันได้ สามารถลด หรือขจัดความล่าช้า การ รอคอยที่เกิดขึ้น เหล่านี้ทำให้ ในการผลิตมีต้นทุนต่ำลง แผนภูมิกระบวนการผลิต เหมือนกับแผนภูมิทั่วๆไปที่ใช้ สัญลักษณ์แสดงถึง ความหมายต่างๆซึ่ง สัญลักษณ์ที่ใช้สามารถ ดัดแปลงเพื่อนำไปใช้งานที่ เหมาะสมได้

6 Process Analysis การใช้สัญลักษณ์ใน แผนภูมิกำหนดโดยสมาคม วิศวกรเครื่องกลของอเมริกา (ASME) โดยแยกออกเป็น กิจกรรมต่างๆ ตาม ความหมาย ดังนี้

7 Process Analysis

8 แผนผังการไหล (Flow Diagram) จะแสดงแผนผังของ สถานที่ทำงาน และตำแหน่ง ของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด แล้วเขียนเส้นทาง การเคลื่อนที่ของสิ่งที่ทำการ สังเกต จะกำหนดสเกลหรือไม่ ก็ได้

9 Process Analysis ผังการไหลแบ่งตามชนิดของ สิ่งที่สังเกตออกเป็น 2 ชนิด คือ  ผังการไหลของคน (Man Type) แสดงการเคลื่อนที่ ของคนในการทำงาน  ผังการไหลของวัสดุ ( Material Type) แสดงการเคลื่อนที่ ของวัสดุ หรือวัตถุดิบใน การผลิต

10 การเขียนแผนภูมิ กระบวนการผลิตและ แผนผังการไหล มี 6 ขั้นตอน – เลือกกิจกรรมที่ต้องการ ศึกษาโดยกำหนดว่า ต้องการศึกษา กระบวนการของคนหรือ วัสดุ – กำหนดจุดเริ่มต้นและ จุดสิ้นสุดของ ขบวนการผลิตที่จะ ศึกษาโดยจะต้อง ครอบคลุม กิจกรรม ทั้งหมดที่ต้องการศึกษา

11 – เขียนแผนภูมิขบวนการผลิต ซึ่งต้องประกอบไปด้วย Heading, Description, Summary – แสดงผลของกิจกรรมต่างๆ คือ จำนวนขั้นตอนปฏิบัติงาน, จำนวนขั้นตอนการขนส่ง, จำนวนครั้งของการล่าช้า, จำนวนครั้งที่ทำการ ตรวจสอบ, จำนวนครั้งใน การพักและระยะทางการ ขนส่งไว้ในตารางสรุป การเขียนแผนภูมิ กระบวนการผลิตและ แผนผังการไหล

12 Process Chat

13

14 – เขียนผังการไหลของ ขบวนการการผลิตแสดง สถานีงาน ที่ตั้งของ เครื่องจักรและเครื่องมือ ต่างๆ – แสดงทิศทางการไหลของ ขบวนการผลิตโดยใช้หัว ลูกศรชี้ การเขียนแผนภูมิ กระบวนการผลิตและ แผนผังการไหล

15 Flow Diagram

16

17


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ ขบวนการผลิต (Process Analysis) จุดประสงค์  เก็บรวบรวมและบันทึก ข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการผลิต ได้  สามารถวิเคราะห์ ขบวนการผลิตจากงานที่ มอบหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google