งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ขบวนการผลิต (Process Analysis)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ขบวนการผลิต (Process Analysis)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ขบวนการผลิต (Process Analysis)
จุดประสงค์ เก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ ขบวนการผลิตได้ สามารถวิเคราะห์ขบวนการผลิตจากงาน ที่มอบหมาย สามารถเขียนแผนผังการไหลและ แผนภูมิขบวนการผลิต

2 Process Analysis ในการศึกษาเพื่อพัฒนา และปรับปรุงระบบการผลิตนั้น จำเป็นต้องศึกษาภาพรวมของระบบการ ผลิตก่อนแล้วจึงทำการศึกษาละเอียดขึ้น ในแต่ละขั้นตอน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการ อธิบายระบบการผลิตที่นิยมใช้กันอย่าง แพร่หลายโดยทั่วไป คือ

3 Process Analysis แผนภูมิขบวนการผลิต (Process Chat)
แผนผังการไหล (Flow Diagram)

4 Process Analysis แผนภูมิขบวนการผลิต
เป็นเครื่องมือที่ใช้บันทึก ขบวนการผลิตหรือวิธีการทำงานให้เห็นได้ ชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายในแผนภูมิจะแสดง ถึงขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจน เสร็จสิ้นขบวนการ กล่าวคือ ตั้งแต่เป็น วัตถุดิบจนประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ ต้องการ

5 Process Analysis การศึกษาอย่างละเอียดของแผนภูมิ ทำให้ พบว่า การทำงานบางอย่างถูกขจัดทิ้งไป การทำงานบางอย่างสามารถรวมกันได้ สามารถลด หรือขจัดความล่าช้า การ รอ คอยที่เกิดขึ้น เหล่านี้ทำให้ในการผลิตมีต้นทุน ต่ำลง แผนภูมิกระบวนการผลิตเหมือนกับ แผนภูมิทั่วๆไปที่ใช้สัญลักษณ์แสดงถึง ความหมายต่างๆซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้สามารถ ดัดแปลงเพื่อนำไปใช้งานที่เหมาะสมได้

6 Process Analysis การใช้สัญลักษณ์ในแผนภูมิกำหนด โดยสมาคมวิศวกรเครื่องกลของอเมริกา (ASME) โดยแยกออกเป็น กิจกรรมต่างๆ ตามความหมาย ดังนี้

7 Process Analysis

8 Process Analysis แผนผังการไหล (Flow Diagram)
จะแสดงแผนผังของสถานที่ทำงาน และ ตำแหน่งของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แล้วเขียนเส้นทางการเคลื่อนที่ของสิ่งที่ทำ การสังเกต จะกำหนดสเกลหรือไม่ก็ได้

9 Process Analysis ผังการไหลแบ่งตามชนิดของสิ่งที่สังเกต ออกเป็น 2 ชนิด คือ ผังการไหลของคน (Man Type) แสดงการ เคลื่อนที่ของคนในการทำงาน ผังการไหลของวัสดุ ( Material Type) แสดงการ เคลื่อนที่ของวัสดุ หรือวัตถุดิบในการ ผลิต

10 การเขียนแผนภูมิกระบวนการผลิตและแผนผังการไหล
มี 6 ขั้นตอน เลือกกิจกรรมที่ต้องการศึกษาโดย กำหนดว่าต้องการศึกษา กระบวนการของคนหรือวัสดุ กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของ ขบวนการผลิตที่จะศึกษาโดยจะต้อง ครอบคลุม กิจกรรมทั้งหมดที่ ต้องการศึกษา

11 การเขียนแผนภูมิกระบวนการผลิตและแผนผังการไหล
เขียนแผนภูมิขบวนการผลิต ซึ่งต้อง ประกอบไปด้วย Heading , Description , Summary แสดงผลของกิจกรรมต่างๆคือ จำนวน ขั้นตอนปฏิบัติงาน , จำนวนขั้นตอนการ ขนส่ง , จำนวนครั้งของการล่าช้า,จำนวน ครั้งที่ทำการตรวจสอบ , จำนวนครั้งใน การพักและระยะทางการขนส่งไว้ในตาราง สรุป

12 Process Chat

13

14 การเขียนแผนภูมิกระบวนการผลิตและแผนผังการไหล
เขียนผังการไหลของขบวนการการผลิต แสดงสถานีงาน ที่ตั้งของเครื่องจักร และเครื่องมือต่างๆ แสดงทิศทางการไหลของขบวนการผลิต โดยใช้หัวลูกศรชี้

15 Flow Diagram

16

17


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ขบวนการผลิต (Process Analysis)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google