งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการสอบถามข้อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการสอบถามข้อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการสอบถามข้อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ

2 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) กระบวนการสอบถามข้อมูล n แนวคิดของกระบวนการสอบถามข้อมูล n การทำกระบวนการสอบถามข้อมูลและการสอบถาม ข้อมูลที่ได้คำตอบดีที่สุด n การประเมินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของกระบวนการ

3 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดของกระบวนการสอบถาม ข้อมูล n วัตถุประสงค์ เพื่อประมวลผลที่เกิดจากภาษา สอบถาม ให้ได้คำตอบที่ดีที่สุด และถูกต้องตรงกับ ความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

4 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดของกระบวนการสอบถาม ข้อมูล n โครงสร้างของตัวประมวลผลสอบถาม parser ทำหน้าที่ตรวจสอบกฎและหลักเกณฑ์ของคำสั่ง สอบถามข้อมูล optimizer ทำหน้าที่ในการหาวิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้ การเข้าถึงข้อมูลประหยัดเวลาที่สุด

5 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การทำกระบวนการสอบถามข้อมูล และการสอบถามข้อมูลที่ได้คำตอบดี ที่สุด n ขั้นตอนของการทำกระบวนการสอบถามข้อมูล การตรวจสอบกฎไวยากรณ์ของภาษา การแปลงการสอบถามให้อยู่ในรูปที่เหมาะสมที่สุด การสร้างชุดคำสั่งของภาษาสอบถาม การประมวลผลในฐานข้อมูล

6 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การประเมินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ของกระบวนการ n ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลสอบถาม มีดังนี้ เกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล เกิดจากแฟ้มข้อมูลชั่วคราวที่ต้องเก็บอยู่ในดิสก์ เกิดจากการคำนวณของการค้นหาข้อมูล, การจัดเรียง ข้อมูล, การนำข้อมูลมาเรียงกัน หรือ การคำนวณค่าต่างๆ ของข้อมูลที่เป็นตัวเลข เกิดจากการส่ง Query บนฐานข้อมูลที่หนึ่ง ไปยังอีกที่ หนึ่งเพื่อทำการสอบถามข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการสอบถามข้อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google