งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการสอบถามข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการสอบถามข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการสอบถามข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ

2 กระบวนการสอบถามข้อมูล
แนวคิดของกระบวนการสอบถามข้อมูล การทำกระบวนการสอบถามข้อมูลและการสอบถาม ข้อมูลที่ได้คำตอบดีที่สุด การประเมินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของกระบวนการ

3 แนวคิดของกระบวนการสอบถามข้อมูล
วัตถุประสงค์ เพื่อประมวลผลที่เกิดจากภาษาสอบถาม ให้ได้คำตอบที่ดีที่สุด และถูกต้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

4 แนวคิดของกระบวนการสอบถามข้อมูล
โครงสร้างของตัวประมวลผลสอบถาม parser ทำหน้าที่ตรวจสอบกฎและหลักเกณฑ์ของคำสั่งสอบถามข้อมูล optimizer ทำหน้าที่ในการหาวิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลประหยัดเวลาที่สุด

5 การทำกระบวนการสอบถามข้อมูล และการสอบถามข้อมูลที่ได้คำตอบดีที่สุด
ขั้นตอนของการทำกระบวนการสอบถามข้อมูล การตรวจสอบกฎไวยากรณ์ของภาษา การแปลงการสอบถามให้อยู่ในรูปที่เหมาะสมที่สุด การสร้างชุดคำสั่งของภาษาสอบถาม การประมวลผลในฐานข้อมูล

6 การประเมินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ของกระบวนการ
ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลสอบถาม มีดังนี้ เกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล เกิดจากแฟ้มข้อมูลชั่วคราวที่ต้องเก็บอยู่ในดิสก์ เกิดจากการคำนวณของการค้นหาข้อมูล, การจัดเรียงข้อมูล, การนำข้อมูลมาเรียงกัน หรือ การคำนวณค่าต่างๆของข้อมูลที่เป็นตัวเลข เกิดจากการส่ง Query บนฐานข้อมูลที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อทำการสอบถามข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการสอบถามข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google