งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปแกรมยูทิลิตี้ บทที่ 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปแกรมยูทิลิตี้ บทที่ 11."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปแกรมยูทิลิตี้ บทที่ 11

2 เนื้อหาโดยรวม ความหมายของโปรแกรมยูทิลิตี้ โปรแกรม Scandisk
โปรแกรม Disk Defragmenter โปรแกรม Disk Cleanup โปรแกรม Drive Converter โปรแกรม Schedule Task โปแกรม Maintenance Wizard

3 ความหมายของโปรแกรมยูทิลิตี้
หมายถึง โปรแกรมที่ช่วยจัดการระบบทางด้านต่างๆ รวมไปถึงดูแลรักษาและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โดยคำส่งเหล่านี้จะอยู่ในกลุ่มของคำสั่ง System Tools ใน Accessory

4 โปแกรม Scandisk เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของหน่วยสำรองข้อมูลประเภทฮาร์ดดิสก์ ว่ามีส่วนใดสามารถบันทึกข้อมูลได้ รวมถึงการตรวจสอบโครงสร้างของแฟ้มข้อมูลว่ามีความถูกต้องหรือไม่ หาพบปัญหาเกิดขึ้น โปรแกรมจะทำการแก้ไขอัตโนมัติ และรายงานผลให้กับผู้ใช้ทราบ

5 โปแกรม Scandisk ขั้นตอนการใช้งาน
Start>Allprograms>Accessories>System tools>Scandisk เลือกไดรฟ์ที่ต้องการตรวจสอบ เลือกวิธีการตรวจสอบ Standard ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ โฟลเดอร์ Through ตรวจสอบข้อมูลในฮาร์ดดิสก์อย่างละเอียด

6 โปแกรม Scandisk ขั้นตอน(ต่อ) คลิก Start เพื่อเริ่มตรวจสอบ
เมื่อพบข้อผิดพลาดโปรแกรมจะแจ้งให้ทราบ เลือกวิธีแก้ไข แล้วเลือก OK เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว โปรแกรมจะแจ้งให้ทราบถึงปัญหาอีกครั้ง

7 โปแกรม Scandiskแจ้งปัญหาให้ทราบ
Bad Sector ฮาร์ดดิสก์ชำรุดบันทึกข้อมูลส่วนนั้นไม่ได้ Cross-linked file อ้างตำแหน่งเก็บข้อมูลเดียวกันจากแฟ้มข้อมูล สองแฟ้ม Lost file fragment แฟ้มไม่ได้บอกหมายเลขตำแหน่งที่ใช้เก็บ Invalid filename แฟ้มข้อมูลที่ใช้งานไม่ได้ Invalid dates and time วันเวลาในการแก้ไขแฟ้มข้อมูลผิด

8 โปแรกรม Disk Defragmenter
เมื่อคอมพิวเตอร์ใช้งานมาได้ช่วงหนึ่ง คอมฯมันจะทำงานช้าลง เนื่องจากการบันทึกข้อมูลลงฮาร์ดดิสก์เป็นช่วงๆ กระจัดกระจาย ไม่ติดต่อกัน ทำให้อ่านข้อมูลข้ามไปมาจึงใช้เวลาในการอ่านข้อมูลมากขึ้น จึงต้องมีการจัดเรียงข้อมูลที่กระจัดกระจายนั้นใหม่

9 โปรแกรม Disk Defragmenter
ขั้นตอน เข้าโปรแกรม Disk Defragmenter เลือกไดร์ > Defragment Disk

10 โปรแกรม Disk Cleanup เป็นโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลที่เก็บในฮาร์ดดิสก์ และแสดงข้อมูลต่างๆที่ไม่จำเป็นในระบบ เช่น แฟ้มข้อมูลชั่วคราว เช่นไฟล์ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต หรือไฟล์ที่เก็บอยู่ใน Recycle Bin


ดาวน์โหลด ppt โปแกรมยูทิลิตี้ บทที่ 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google