งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปแกรมยูทิลิตี้ บทที่ 11. เนื้อหาโดยรวม • ความหมายของโปรแกรมยูทิลิตี้ • โปรแกรม Scandisk • โปรแกรม Disk Defragmenter • โปรแกรม Disk Cleanup • โปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปแกรมยูทิลิตี้ บทที่ 11. เนื้อหาโดยรวม • ความหมายของโปรแกรมยูทิลิตี้ • โปรแกรม Scandisk • โปรแกรม Disk Defragmenter • โปรแกรม Disk Cleanup • โปรแกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปแกรมยูทิลิตี้ บทที่ 11

2 เนื้อหาโดยรวม • ความหมายของโปรแกรมยูทิลิตี้ • โปรแกรม Scandisk • โปรแกรม Disk Defragmenter • โปรแกรม Disk Cleanup • โปรแกรม Drive Converter • โปรแกรม Schedule Task • โปแกรม Maintenance Wizard

3 ความหมายของโปรแกรม ยูทิลิตี้ • หมายถึง โปรแกรมที่ช่วยจัดการระบบ ทางด้านต่างๆ รวมไปถึงดูแลรักษา และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ • โดยคำส่งเหล่านี้จะอยู่ในกลุ่มของ คำสั่ง System Tools ใน Accessory

4 โปแกรม Scandisk • เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการ ทำงานของหน่วยสำรองข้อมูลประเภท ฮาร์ดดิสก์ ว่ามีส่วนใดสามารถบันทึก ข้อมูลได้ รวมถึงการตรวจสอบ โครงสร้างของแฟ้มข้อมูลว่ามีความ ถูกต้องหรือไม่ • หาพบปัญหาเกิดขึ้น โปรแกรมจะทำ การแก้ไขอัตโนมัติ และรายงานผล ให้กับผู้ใช้ทราบ

5 โปแกรม Scandisk ขั้นตอนการใช้งาน 1.Start>Allprograms>Accessories>Sys tem tools>Scandisk 2. เลือกไดรฟ์ที่ต้องการตรวจสอบ 3. เลือกวิธีการตรวจสอบ 1.Standard ตรวจสอบความถูกต้องของ ไฟล์ โฟลเดอร์ 2.Through ตรวจสอบข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ อย่างละเอียด

6 โปแกรม Scandisk ขั้นตอน ( ต่อ ) 4. คลิก Start เพื่อเริ่มตรวจสอบ 5. เมื่อพบข้อผิดพลาดโปรแกรมจะแจ้ง ให้ทราบ เลือกวิธีแก้ไข แล้วเลือก OK 6. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว โปรแกรมจะแจ้งให้ ทราบถึงปัญหาอีกครั้ง

7 โปแกรม Scandisk แจ้ง ปัญหาให้ทราบ • Bad Sector ฮาร์ดดิสก์ชำรุดบันทึกข้อมูล ส่วนนั้นไม่ได้ • Cross-linked file อ้างตำแหน่งเก็บข้อมูล เดียวกันจากแฟ้มข้อมูล สองแฟ้ม • Lost file fragment แฟ้มไม่ได้บอก หมายเลขตำแหน่งที่ใช้เก็บ • Invalid filename แฟ้มข้อมูลที่ใช้งานไม่ได้ • Invalid dates and time วันเวลาในการ แก้ไขแฟ้มข้อมูลผิด

8 โปแรกรม Disk Defragmenter • เมื่อคอมพิวเตอร์ใช้งานมาได้ช่วงหนึ่ง คอมฯมันจะทำงานช้าลง เนื่องจากการ บันทึกข้อมูลลงฮาร์ดดิสก์เป็นช่วงๆ กระจัดกระจาย ไม่ติดต่อกัน ทำให้ อ่านข้อมูลข้ามไปมาจึงใช้เวลาในการ อ่านข้อมูลมากขึ้น • จึงต้องมีการจัดเรียงข้อมูลที่กระจัด กระจายนั้นใหม่

9 โปรแกรม Disk Defragmenter ขั้นตอน 1. เข้าโปรแกรม Disk Defragmenter 2. เลือกไดร์ > Defragment Disk

10 โปรแกรม Disk Cleanup • เป็นโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลที่เก็บใน ฮาร์ดดิสก์ และแสดงข้อมูลต่างๆที่ไม่ จำเป็นในระบบ เช่น แฟ้มข้อมูล ชั่วคราว เช่นไฟล์ดาวน์โหลดจาก อินเทอร์เน็ต หรือไฟล์ที่เก็บอยู่ใน Recycle Bin


ดาวน์โหลด ppt โปแกรมยูทิลิตี้ บทที่ 11. เนื้อหาโดยรวม • ความหมายของโปรแกรมยูทิลิตี้ • โปรแกรม Scandisk • โปรแกรม Disk Defragmenter • โปรแกรม Disk Cleanup • โปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google