งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน ชุติมณฑ์ บุญมาก. ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน n แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน n การทำให้เป็นรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน ชุติมณฑ์ บุญมาก. ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน n แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน n การทำให้เป็นรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน ชุติมณฑ์ บุญมาก

2 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน n แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน n การทำให้เป็นรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน

3 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบที่เป็นบรรทัด ฐาน n ความสัมพันธ์ระหว่างแอททริบิวต์ในแต่ละรีเลชัน ความสัมพันธ์ระหว่างแอททริบิวต์แบบฟังค์ชัน (FD) ความสัมพันธ์ระหว่างแอททริบิวต์แบบหลายค่า (MVD) ความสัมพันธ์ระหว่างแอททริบิวต์แบบ Join

4 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบที่เป็นบรรทัด ฐาน n วัตถุประสงค์ในการทำให้เป็นรูปแบบบรรทัดฐาน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลที่จัดเก็บในแต่ ละรีเลชัน ทำให้เกิดประโยชน์ดังนี้ ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล ลดปัญหาขาดความถูกต้องของข้อมูล ลดปัญหาที่เกิดจากการปรับปรุง เพิ่มเติม และลบข้อมูล

5 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การทำให้เป็นรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน n รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 1 คือทุกแอททริบิวต์ ในแต่ละทูเพิลมีค่าของข้อมูลเพียงค่าเดียว n รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 2 คือรีเลชันนั้นต้อง ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างแอททริบิวต์แบบบางส่วน n รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 3 คือทุกแอททริบิวต์ ที่ไม่ใช่คีย์หลักไม่มีคุณสมบัติในการกำหนดค่าของ แอททริบิวต์ อื่น รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานของบอยส์และคอดด์ เป็น รูปแบบที่ขยายขอบเขตมาจากขั้นที่ 3 เพื่อแก้ปัญหา ความซ้ำซ้อนของข้อมูล

6 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การทำให้เป็นรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน n รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 4 คือรีเลชันนั้นต้อง ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างแอททริบิวต์แบบหลายค่า n รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 5 คือ รีเลชันนั้นๆมีความสัมพันธ์ระหว่างแอททริบิวต์แบบ Join และรีเลชันย่อยๆที่จำแนกออกมาต้องมีคีย์คู่แข่งของรีเล ชันเดิมอยู่ด้วยเสมอ หรือ รีเลชันนั้นๆ ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างแอททริบิวต์แบบ Join

7 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การทำให้เป็นรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน n ข้อควรคำนึงในการทำให้เป็นรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน การจำแนกรีเลชันย่อยมากเกินไป การ Denormalization หมายถึง การที่รีเลชันใดๆถูก ออกแบบให้มีคุณสมบัติอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานที่ต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนด


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน ชุติมณฑ์ บุญมาก. ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน n แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน n การทำให้เป็นรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google