งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Mechanical Drawing Projects By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 0-846349957

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Mechanical Drawing Projects By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 0-846349957"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Mechanical Drawing Projects By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม ปรัชญา : วิศวกรที่ดีต้องรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ปณิธาน : มุ่งสร้างบัณทิตเป็นวิศวกรที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม เปลี่ยน ชื่อ เรื่อ ง และ ชื่อ ตัวเ อง

2 2 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Mechanical Drawing Projects By Mr.Changwat Outline 1. ที่มาของโครงงาน 2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 3. ขอบเขตของโครงงาน 4. ประโยชน์ที่จะได้รับ 5. งบประมาณค่าใช้จ่าย 6. การออกแบบ 6.1 ภาพเหมือนด้วย PhotoWork 6.2 ภาพเคลื่อนไหวด้วย Animator 6.3 ภาพแยกชิ้น Explode View 7. สรุป เปลี่ยน ชื่อ เรื่อ ง

3 3 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Mechanical Drawing Projects By Mr.Changwat 1. ที่มาของโครงงาน ใส่เนื้อหาตามโครงงานของ ตัวเอง โดยให้เป็นไปตามหัวข้อในมูม ช้ายมือด้านบนและ สามารถเพิ่มเติมเนื้อหา ได้อีกหากไม่สามารถใส่ เนื้อหาให้หมดได้ภายใน แผ่นเดียวโดยการคัดลอก หน้าที่ต้องการเพิ่มเติม เนื้อหาได้เลย

4 4 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Mechanical Drawing Projects By Mr.Changwat 2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน ใส่เนื้อหาตามโครงงานของ ตัวเอง โดยให้เป็นไปตามหัวข้อในมูม ช้ายมือด้านบนและ สามารถเพิ่มเติมเนื้อหา ได้อีกหากไม่สามารถใส่ เนื้อหาให้หมดได้ภายใน แผ่นเดียวโดยการคัดลอก หน้าที่ต้องการเพิ่มเติม เนื้อหาได้เลย

5 5 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Mechanical Drawing Projects By Mr.Changwat 3. ขอบเขตของโครงงาน ใส่เนื้อหาตามโครงงานของ ตัวเอง โดยให้เป็นไปตามหัวข้อในมูม ช้ายมือด้านบนและ สามารถเพิ่มเติมเนื้อหา ได้อีกหากไม่สามารถใส่ เนื้อหาให้หมดได้ภายใน แผ่นเดียวโดยการคัดลอก หน้าที่ต้องการเพิ่มเติม เนื้อหาได้เลย

6 6 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Mechanical Drawing Projects By Mr.Changwat 4. ประโยชน์ที่จะได้รับ ใส่เนื้อหาตามโครงงานของ ตัวเอง โดยให้เป็นไปตามหัวข้อในมูม ช้ายมือด้านบนและ สามารถเพิ่มเติมเนื้อหา ได้อีกหากไม่สามารถใส่ เนื้อหาให้หมดได้ภายใน แผ่นเดียวโดยการคัดลอก หน้าที่ต้องการเพิ่มเติม เนื้อหาได้เลย

7 7 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Mechanical Drawing Projects By Mr.Changwat 5. งบประมาณค่าใช้จ่าย ใส่เนื้อหาตามโครงงานของ ตัวเอง โดยให้เป็นไปตามหัวข้อในมูม ช้ายมือด้านบนและ สามารถเพิ่มเติมเนื้อหา ได้อีกหากไม่สามารถใส่ เนื้อหาให้หมดได้ภายใน แผ่นเดียวโดยการคัดลอก หน้าที่ต้องการเพิ่มเติม เนื้อหาได้เลย

8 8 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Mechanical Drawing Projects By Mr.Changwat 6. การออกแบบ ใส่เนื้อหาตามโครงงานของ ตัวเอง โดยให้เป็นไปตามหัวข้อในมูม ช้ายมือด้านบนและ สามารถเพิ่มเติมเนื้อหา ได้อีกหากไม่สามารถใส่ เนื้อหาให้หมดได้ภายใน แผ่นเดียวโดยการคัดลอก หน้าที่ต้องการเพิ่มเติม เนื้อหาได้เลย

9 9 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Mechanical Drawing Projects By Mr.Changwat 6.1 ภาพเหมือนด้วย PhotoWorks ใส่เนื้อหาตามโครงงานของ ตัวเอง โดยให้เป็นไปตามหัวข้อในมูม ช้ายมือด้านบนและ สามารถเพิ่มเติมเนื้อหา ได้อีกหากไม่สามารถใส่ เนื้อหาให้หมดได้ภายใน แผ่นเดียวโดยการคัดลอก หน้าที่ต้องการเพิ่มเติม เนื้อหาได้เลย

10 10 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Mechanical Drawing Projects By Mr.Changwat 6.2 ภาพเคลื่อนไหวด้วย Animator ใส่เนื้อหาตามโครงงานของ ตัวเอง โดยให้เป็นไปตามหัวข้อในมูม ช้ายมือด้านบนและ สามารถเพิ่มเติมเนื้อหา ได้อีกหากไม่สามารถใส่ เนื้อหาให้หมดได้ภายใน แผ่นเดียวโดยการคัดลอก หน้าที่ต้องการเพิ่มเติม เนื้อหาได้เลย

11 11 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Mechanical Drawing Projects By Mr.Changwat 6.3 ภาพแยกชิ้น Explode View ใส่เนื้อหาตามโครงงานของ ตัวเอง โดยให้เป็นไปตามหัวข้อในมูม ช้ายมือด้านบนและ สามารถเพิ่มเติมเนื้อหา ได้อีกหากไม่สามารถใส่ เนื้อหาให้หมดได้ภายใน แผ่นเดียวโดยการคัดลอก หน้าที่ต้องการเพิ่มเติม เนื้อหาได้เลย

12 12 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Mechanical Drawing Projects By Mr.Changwat 7. สรุป ใส่เนื้อหาตามโครงงานของ ตัวเอง โดยให้เป็นไปตามหัวข้อในมูม ช้ายมือด้านบนและ สามารถเพิ่มเติมเนื้อหา ได้อีกหากไม่สามารถใส่ เนื้อหาให้หมดได้ภายใน แผ่นเดียวโดยการคัดลอก หน้าที่ต้องการเพิ่มเติม เนื้อหาได้เลย

13 13 MECHANICAL ENGINEERING Have you got any question? Eastern Asia University Q&A By Mr.Changwat Mechanical Drawing Projects

14 14 MECHANICAL ENGINEERING ! Thanks you ! Eastern Asia University By Mr.Changwat Mechanical Drawing Projects


ดาวน์โหลด ppt 1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Mechanical Drawing Projects By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 0-846349957

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google