งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Mechanical Drawing Projects By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 0-846349957

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Mechanical Drawing Projects By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 0-846349957"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Mechanical Drawing Projects By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 0-846349957 Email-Changwat@eau.ac.th MSN-Changwat_c@hotmail.com วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม ปรัชญา : วิศวกรที่ดีต้องรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ปณิธาน : มุ่งสร้างบัณทิตเป็นวิศวกรที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม เปลี่ยน ชื่อ เรื่อ ง และ ชื่อ ตัวเ อง

2 2 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Mechanical Drawing Projects By Mr.Changwat Charoensuk-0-846349957,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com Outline 1. ที่มาของโครงงาน 2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 3. ขอบเขตของโครงงาน 4. ประโยชน์ที่จะได้รับ 5. งบประมาณค่าใช้จ่าย 6. การออกแบบ 6.1 ภาพเหมือนด้วย PhotoWork 6.2 ภาพเคลื่อนไหวด้วย Animator 6.3 ภาพแยกชิ้น Explode View 7. สรุป เปลี่ยน ชื่อ เรื่อ ง

3 3 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Mechanical Drawing Projects By Mr.Changwat Charoensuk-0-846349957,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 1. ที่มาของโครงงาน ใส่เนื้อหาตามโครงงานของ ตัวเอง โดยให้เป็นไปตามหัวข้อในมูม ช้ายมือด้านบนและ สามารถเพิ่มเติมเนื้อหา ได้อีกหากไม่สามารถใส่ เนื้อหาให้หมดได้ภายใน แผ่นเดียวโดยการคัดลอก หน้าที่ต้องการเพิ่มเติม เนื้อหาได้เลย

4 4 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Mechanical Drawing Projects By Mr.Changwat Charoensuk-0-846349957,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน ใส่เนื้อหาตามโครงงานของ ตัวเอง โดยให้เป็นไปตามหัวข้อในมูม ช้ายมือด้านบนและ สามารถเพิ่มเติมเนื้อหา ได้อีกหากไม่สามารถใส่ เนื้อหาให้หมดได้ภายใน แผ่นเดียวโดยการคัดลอก หน้าที่ต้องการเพิ่มเติม เนื้อหาได้เลย

5 5 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Mechanical Drawing Projects By Mr.Changwat Charoensuk-0-846349957,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 3. ขอบเขตของโครงงาน ใส่เนื้อหาตามโครงงานของ ตัวเอง โดยให้เป็นไปตามหัวข้อในมูม ช้ายมือด้านบนและ สามารถเพิ่มเติมเนื้อหา ได้อีกหากไม่สามารถใส่ เนื้อหาให้หมดได้ภายใน แผ่นเดียวโดยการคัดลอก หน้าที่ต้องการเพิ่มเติม เนื้อหาได้เลย

6 6 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Mechanical Drawing Projects By Mr.Changwat Charoensuk-0-846349957,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 4. ประโยชน์ที่จะได้รับ ใส่เนื้อหาตามโครงงานของ ตัวเอง โดยให้เป็นไปตามหัวข้อในมูม ช้ายมือด้านบนและ สามารถเพิ่มเติมเนื้อหา ได้อีกหากไม่สามารถใส่ เนื้อหาให้หมดได้ภายใน แผ่นเดียวโดยการคัดลอก หน้าที่ต้องการเพิ่มเติม เนื้อหาได้เลย

7 7 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Mechanical Drawing Projects By Mr.Changwat Charoensuk-0-846349957,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 5. งบประมาณค่าใช้จ่าย ใส่เนื้อหาตามโครงงานของ ตัวเอง โดยให้เป็นไปตามหัวข้อในมูม ช้ายมือด้านบนและ สามารถเพิ่มเติมเนื้อหา ได้อีกหากไม่สามารถใส่ เนื้อหาให้หมดได้ภายใน แผ่นเดียวโดยการคัดลอก หน้าที่ต้องการเพิ่มเติม เนื้อหาได้เลย

8 8 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Mechanical Drawing Projects By Mr.Changwat Charoensuk-0-846349957,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 6. การออกแบบ ใส่เนื้อหาตามโครงงานของ ตัวเอง โดยให้เป็นไปตามหัวข้อในมูม ช้ายมือด้านบนและ สามารถเพิ่มเติมเนื้อหา ได้อีกหากไม่สามารถใส่ เนื้อหาให้หมดได้ภายใน แผ่นเดียวโดยการคัดลอก หน้าที่ต้องการเพิ่มเติม เนื้อหาได้เลย

9 9 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Mechanical Drawing Projects By Mr.Changwat Charoensuk-0-846349957,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 6.1 ภาพเหมือนด้วย PhotoWorks ใส่เนื้อหาตามโครงงานของ ตัวเอง โดยให้เป็นไปตามหัวข้อในมูม ช้ายมือด้านบนและ สามารถเพิ่มเติมเนื้อหา ได้อีกหากไม่สามารถใส่ เนื้อหาให้หมดได้ภายใน แผ่นเดียวโดยการคัดลอก หน้าที่ต้องการเพิ่มเติม เนื้อหาได้เลย

10 10 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Mechanical Drawing Projects By Mr.Changwat Charoensuk-0-846349957,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 6.2 ภาพเคลื่อนไหวด้วย Animator ใส่เนื้อหาตามโครงงานของ ตัวเอง โดยให้เป็นไปตามหัวข้อในมูม ช้ายมือด้านบนและ สามารถเพิ่มเติมเนื้อหา ได้อีกหากไม่สามารถใส่ เนื้อหาให้หมดได้ภายใน แผ่นเดียวโดยการคัดลอก หน้าที่ต้องการเพิ่มเติม เนื้อหาได้เลย

11 11 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Mechanical Drawing Projects By Mr.Changwat Charoensuk-0-846349957,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 6.3 ภาพแยกชิ้น Explode View ใส่เนื้อหาตามโครงงานของ ตัวเอง โดยให้เป็นไปตามหัวข้อในมูม ช้ายมือด้านบนและ สามารถเพิ่มเติมเนื้อหา ได้อีกหากไม่สามารถใส่ เนื้อหาให้หมดได้ภายใน แผ่นเดียวโดยการคัดลอก หน้าที่ต้องการเพิ่มเติม เนื้อหาได้เลย

12 12 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Mechanical Drawing Projects By Mr.Changwat Charoensuk-0-846349957,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com 7. สรุป ใส่เนื้อหาตามโครงงานของ ตัวเอง โดยให้เป็นไปตามหัวข้อในมูม ช้ายมือด้านบนและ สามารถเพิ่มเติมเนื้อหา ได้อีกหากไม่สามารถใส่ เนื้อหาให้หมดได้ภายใน แผ่นเดียวโดยการคัดลอก หน้าที่ต้องการเพิ่มเติม เนื้อหาได้เลย

13 13 MECHANICAL ENGINEERING Have you got any question? Eastern Asia University Q&A By Mr.Changwat Charoensuk-0-846349957,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com Mechanical Drawing Projects

14 14 MECHANICAL ENGINEERING ! Thanks you ! Eastern Asia University By Mr.Changwat Charoensuk-0-846349957,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com Mechanical Drawing Projects


ดาวน์โหลด ppt 1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Mechanical Drawing Projects By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 0-846349957

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google