งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Faculty of ENGINEERING C H U L A L O N G K O R N U n i v e r s i t y Bangkok, Thailand Founded 1913 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Faculty of ENGINEERING C H U L A L O N G K O R N U n i v e r s i t y Bangkok, Thailand Founded 1913 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Faculty of ENGINEERING C H U L A L O N G K O R N U n i v e r s i t y Bangkok, Thailand Founded

2 ทำไม ( อาจารย์ / นักวิจัย / นิสิต นักศึกษา ) ถึงถูกว่าทำโจรกรรมทาง วิชาการ 2

3 สาเหตุที่เกิด Plagiarism ไม่รู้ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ รู้แต่สถานการณ์บังคับ ตั้งใจ 3

4 สาเหตุที่เกิด Plagiarism โดยไม่รู้ ไม่มีใครสอน หรือแนะนำ ว่า อะไรคือ Plagiarism เช่น นักเรียน ถูกสั่งให้ทำรายงาน  จึงลอกจากหนังสือ เอกสาร Web มาส่ง  โดยไม่มีการอ้างอิง 4

5 สาเหตุที่เกิด Plagiarism โดยไม่รู้ จึงไม่มีการ อ้างอิงแหล่งที่มา 1. "The Ghost Writer“ นักเขียนปีศาจ นำงานของผู้อื่น คำต่อคำ มาใช้ราวกับเป็น ของตนเอง 2. "The Photocopy“ ถ่ายสำเนา คัดลอกเนื้อหาส่วนสำคัญ ส่วนหลัก จาก 1 แหล่ง มาใช้โดยไม่มีการปรับเปลี่ยน 3. "The Potluck Paper“ ยำใหญ่ ดัดแปลง โดยการคัดลอกจากหลายแหล่ง แล้ว เปลี่ยนรูปประโยคเพื่อให้เข้ากัน แต่ยังคงมี เนื้อหาส่วนใหญ่ของแหล่งที่มา Ref: Types of plagiarism (n.d.) Retrieved November 27, 2010 from 5

6 " The Poor Disguise” แปลงกาย ปรับรูปแบบเล็กน้อย เช่น เปลี่ยนคำสำคัญ วลี ฯ แต่ยังคงเนื้อหาสำคัญของแหล่งที่มาเดิมอยู่ 5. "The Labor of Laziness“ กรรมกรขี้เกียจ ถ่ายความจากแหล่งที่มาอื่นๆ แล้วนำมารวมกัน ให้เข้ากัน แทนที่จะพยายามถ่ายความจาก แหล่งต้นฉบับตั้งต้น Ref: Types of plagiarism (n.d.) Retrieved November 27, 2010 from 1. สาเหตุที่เกิด Plagiarism โดยไม่รู้ จึงไม่มีการ อ้างอิงแหล่งที่มา 6

7 การแก้ปัญหา Plagiarism โดยไม่รู้ ต้องสอนให้รู้ว่าไม่ใช่ลอกส่ง แต่ต้องสรุปใจความ และสอนให้รู้จักการอ้างอิง 7

8 สาเหตุที่เกิด Plagiarism โดย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ รู้ว่า Plagiarism คือ อะไร แต่ยังเข้าใจผิด หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น นักเรียน ถูกสั่งให้ทำรายงาน  จึงสรุปจากหนังสือ เอกสาร Web  มีการอ้างอิง แต่อ้างอิงไม่ถูกต้อง 8

9 สาเหตุที่เกิด Plagiarism โดย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึง อ้างอิง แหล่งที่มา ไม่สมบูรณ์ 1. “The Forgotten Footnote” มีการระบุชื่อผู้เขียนของแหล่งอ้างอิง แต่ไม่ได้ ระบุแหล่งที่มา ทำให้ไม่สามารถสืบค้นได้ 2. "The Misinformer" ให้ข้อมูลของแหล่งที่มาไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่ สามารถสืบค้นได้ Ref: Types of plagiarism (n.d.) Retrieved November 27, 2010 from 9

10 สาเหตุที่เกิด Plagiarism โดย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึง อ้างอิงแหล่งที่มา ไม่สมบูรณ์ 3. "The Too-Perfect Paraphrase" ระบุแหล่งอ้างอิงถูกต้อง แต่ไม่ได้ใส่ เครื่องหมายคำพูด (“ ”) ในส่วนของเนื้อความที่ นำมาคำต่อคำ หรือใกล้เคียง ทำให้แยกไม่ออก ว่าส่วนใดคือของต้นฉบับและส่วนใดที่เป็นส่วนที่ วิเคราะห์ตีควา ม 4. "The Resourceful Citer" มีการระบุแหล่งอ้างอิงอย่างถูกต้อง แต่เกือบไม่ มีเนื้องานที่เป็นของตนเอง ทำให้แยกไม่ออก ว่าเป็นเป็นการลอกเลียน หรือเป็นงานวิจัยที่ดี Ref: Types of plagiarism (n.d.) Retrieved November 27, 2010 from 10

11 การแก้ปัญหา Plagiarism โดย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ต้องสอนให้รู้วิธีการเขียนสรุปด้วย ตนเอง ต้องสอนการวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็น ต้องสอนการอ้างอิงให้ถูกต้อง 11

12 สาเหตุที่เกิด Plagiarism โดยสถานการณ์ บังคับ หรือ ตั้งใจ รู้ว่า Plagiarism คือ อะไร แต่สถานการณ์ บังคับ เช่น นักเรียน ต้องเร่งส่งงาน และทำไม่ ทัน แต่ต้องการคะแนน  จึงคัดลอก อ้างอิงไม่สมบูรณ์ รู้ว่า Plagiarism คือ อะไร แต่ตั้งใจทำ เช่น นักวิจัย อาจารย์ ต้องการผลงาน ทางวิชาการเพิ่ม  จึงคัดลอก ปรับแต่ง โดย อ้างอิงไม่ สมบูรณ์  จึงสร้างข้อมูลเท็จ 12

13 สาเหตุที่เกิด Plagiarism โดยสถานการณ์ บังคับ หรือ ตั้งใจ 1. “The Perfect Crime” โจรกรรมสมบูรณ์แบบ มีการระบุแหล่งอ้างอิง และการใส่เครื่องหมาย คำพูดที่นำมาในหลายๆ ตำแหน่ง แต่ยังคงมี การถ่ายความจากแหล่งอ้างอิงนั้นมาอีกหลาย ส่วนโดยไม่มีการอ้างอิงหรือใส่เครื่องหมาย คำพูด ทำให้เข้าใจว่าเป็นส่วนที่ตนคิดวิเคราะห์ เพิ่มเติม Ref: Types of plagiarism (n.d.) Retrieved November 27, 2010 from 13

14 สาเหตุที่เกิด Plagiarism โดยสถานการณ์ บังคับ หรือ ตั้งใจ 2. "The Self-Stealer / Self Plagiarism“ โจรกรรม ตนเอง นำงานก่อนหน้าของตนเองมาใช้อีก เสมือน เป็นงานใหม่ 3. “Fabrication“ สร้างข้อมูลเท็จ ขึ้นมาเอง Ref: Types of plagiarism (n.d.) Retrieved November 27, 2010 from 14

15 การแก้ปัญหา Plagiarism โดยสถานการณ์ บังคับ หรือ ตั้งใจ ต้องสอนให้รู้จัก จริยธรรม จรรยาบรรณ หิริโอตะปะ ต้องสอนให้เน้น คุณภาพ มากกว่า ปริมาณ 15

16 กรณี ล่าสุด Ref: Retrieved Aug 17, Lead-to-Retraction-of-Two-Papers/biotechniques html 16

17 17

18 18

19 19

20 เป้าประสงค์ของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 20 ปริญญาตรี No Plagiarism ปริญญาโท Critical Thinking ปริญญาเอก Innovation


ดาวน์โหลด ppt Faculty of ENGINEERING C H U L A L O N G K O R N U n i v e r s i t y Bangkok, Thailand Founded 1913 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google