งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Faculty of ENGINEERING C H U L A L O N G K O R N U n i v e r s i t y Bangkok, Thailand Founded 1913 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Faculty of ENGINEERING C H U L A L O N G K O R N U n i v e r s i t y Bangkok, Thailand Founded 1913 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Faculty of ENGINEERING C H U L A L O N G K O R N U n i v e r s i t y Bangkok, Thailand Founded 1913 1

2 ทำไม ( อาจารย์ / นักวิจัย / นิสิต นักศึกษา ) ถึงถูกว่าทำโจรกรรมทาง วิชาการ 2

3 copyright @ 2008 สาเหตุที่เกิด Plagiarism ไม่รู้ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ รู้แต่สถานการณ์บังคับ ตั้งใจ 3

4 copyright @ 2008 1. สาเหตุที่เกิด Plagiarism โดยไม่รู้ ไม่มีใครสอน หรือแนะนำ ว่า อะไรคือ Plagiarism เช่น นักเรียน ถูกสั่งให้ทำรายงาน  จึงลอกจากหนังสือ เอกสาร Web มาส่ง  โดยไม่มีการอ้างอิง 4

5 copyright @ 2008 1. สาเหตุที่เกิด Plagiarism โดยไม่รู้ จึงไม่มีการ อ้างอิงแหล่งที่มา 1. "The Ghost Writer“ นักเขียนปีศาจ นำงานของผู้อื่น คำต่อคำ มาใช้ราวกับเป็น ของตนเอง 2. "The Photocopy“ ถ่ายสำเนา คัดลอกเนื้อหาส่วนสำคัญ ส่วนหลัก จาก 1 แหล่ง มาใช้โดยไม่มีการปรับเปลี่ยน 3. "The Potluck Paper“ ยำใหญ่ ดัดแปลง โดยการคัดลอกจากหลายแหล่ง แล้ว เปลี่ยนรูปประโยคเพื่อให้เข้ากัน แต่ยังคงมี เนื้อหาส่วนใหญ่ของแหล่งที่มา Ref: Types of plagiarism (n.d.) Retrieved November 27, 2010 from http://www.plagiarism.org/plag_article_types_of_plagiarism.html 5

6 copyright @ 2008 4. " The Poor Disguise” แปลงกาย ปรับรูปแบบเล็กน้อย เช่น เปลี่ยนคำสำคัญ วลี ฯ แต่ยังคงเนื้อหาสำคัญของแหล่งที่มาเดิมอยู่ 5. "The Labor of Laziness“ กรรมกรขี้เกียจ ถ่ายความจากแหล่งที่มาอื่นๆ แล้วนำมารวมกัน ให้เข้ากัน แทนที่จะพยายามถ่ายความจาก แหล่งต้นฉบับตั้งต้น Ref: Types of plagiarism (n.d.) Retrieved November 27, 2010 from http://www.plagiarism.org/plag_article_types_of_plagiarism.html 1. สาเหตุที่เกิด Plagiarism โดยไม่รู้ จึงไม่มีการ อ้างอิงแหล่งที่มา 6

7 copyright @ 2008 1. การแก้ปัญหา Plagiarism โดยไม่รู้ ต้องสอนให้รู้ว่าไม่ใช่ลอกส่ง แต่ต้องสรุปใจความ และสอนให้รู้จักการอ้างอิง 7

8 copyright @ 2008 2. สาเหตุที่เกิด Plagiarism โดย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ รู้ว่า Plagiarism คือ อะไร แต่ยังเข้าใจผิด หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น นักเรียน ถูกสั่งให้ทำรายงาน  จึงสรุปจากหนังสือ เอกสาร Web  มีการอ้างอิง แต่อ้างอิงไม่ถูกต้อง 8

9 copyright @ 2008 2. สาเหตุที่เกิด Plagiarism โดย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึง อ้างอิง แหล่งที่มา ไม่สมบูรณ์ 1. “The Forgotten Footnote” มีการระบุชื่อผู้เขียนของแหล่งอ้างอิง แต่ไม่ได้ ระบุแหล่งที่มา ทำให้ไม่สามารถสืบค้นได้ 2. "The Misinformer" ให้ข้อมูลของแหล่งที่มาไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่ สามารถสืบค้นได้ Ref: Types of plagiarism (n.d.) Retrieved November 27, 2010 from http://www.plagiarism.org/plag_article_types_of_plagiarism.html 9

10 copyright @ 2008 2. สาเหตุที่เกิด Plagiarism โดย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึง อ้างอิงแหล่งที่มา ไม่สมบูรณ์ 3. "The Too-Perfect Paraphrase" ระบุแหล่งอ้างอิงถูกต้อง แต่ไม่ได้ใส่ เครื่องหมายคำพูด (“ ”) ในส่วนของเนื้อความที่ นำมาคำต่อคำ หรือใกล้เคียง ทำให้แยกไม่ออก ว่าส่วนใดคือของต้นฉบับและส่วนใดที่เป็นส่วนที่ วิเคราะห์ตีควา ม 4. "The Resourceful Citer" มีการระบุแหล่งอ้างอิงอย่างถูกต้อง แต่เกือบไม่ มีเนื้องานที่เป็นของตนเอง ทำให้แยกไม่ออก ว่าเป็นเป็นการลอกเลียน หรือเป็นงานวิจัยที่ดี Ref: Types of plagiarism (n.d.) Retrieved November 27, 2010 from http://www.plagiarism.org/plag_article_types_of_plagiarism.html 10

11 copyright @ 2008 2. การแก้ปัญหา Plagiarism โดย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ต้องสอนให้รู้วิธีการเขียนสรุปด้วย ตนเอง ต้องสอนการวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็น ต้องสอนการอ้างอิงให้ถูกต้อง 11

12 copyright @ 2008 3. สาเหตุที่เกิด Plagiarism โดยสถานการณ์ บังคับ หรือ ตั้งใจ รู้ว่า Plagiarism คือ อะไร แต่สถานการณ์ บังคับ เช่น นักเรียน ต้องเร่งส่งงาน และทำไม่ ทัน แต่ต้องการคะแนน  จึงคัดลอก อ้างอิงไม่สมบูรณ์ รู้ว่า Plagiarism คือ อะไร แต่ตั้งใจทำ เช่น นักวิจัย อาจารย์ ต้องการผลงาน ทางวิชาการเพิ่ม  จึงคัดลอก ปรับแต่ง โดย อ้างอิงไม่ สมบูรณ์  จึงสร้างข้อมูลเท็จ 12

13 copyright @ 2008 3. สาเหตุที่เกิด Plagiarism โดยสถานการณ์ บังคับ หรือ ตั้งใจ 1. “The Perfect Crime” โจรกรรมสมบูรณ์แบบ มีการระบุแหล่งอ้างอิง และการใส่เครื่องหมาย คำพูดที่นำมาในหลายๆ ตำแหน่ง แต่ยังคงมี การถ่ายความจากแหล่งอ้างอิงนั้นมาอีกหลาย ส่วนโดยไม่มีการอ้างอิงหรือใส่เครื่องหมาย คำพูด ทำให้เข้าใจว่าเป็นส่วนที่ตนคิดวิเคราะห์ เพิ่มเติม Ref: Types of plagiarism (n.d.) Retrieved November 27, 2010 from http://www.plagiarism.org/plag_article_types_of_plagiarism.html 13

14 copyright @ 2008 3. สาเหตุที่เกิด Plagiarism โดยสถานการณ์ บังคับ หรือ ตั้งใจ 2. "The Self-Stealer / Self Plagiarism“ โจรกรรม ตนเอง นำงานก่อนหน้าของตนเองมาใช้อีก เสมือน เป็นงานใหม่ 3. “Fabrication“ สร้างข้อมูลเท็จ ขึ้นมาเอง Ref: Types of plagiarism (n.d.) Retrieved November 27, 2010 from http://www.plagiarism.org/plag_article_types_of_plagiarism.html 14

15 copyright @ 2008 3. การแก้ปัญหา Plagiarism โดยสถานการณ์ บังคับ หรือ ตั้งใจ ต้องสอนให้รู้จัก จริยธรรม จรรยาบรรณ หิริโอตะปะ ต้องสอนให้เน้น คุณภาพ มากกว่า ปริมาณ 15

16 copyright @ 2008 กรณี ล่าสุด Ref: Retrieved Aug 17, 2011 http:// www.biotechniques.com/news/Self-Plagiarism-Concerns- Lead-to-Retraction-of-Two-Papers/biotechniques-319185.html 16

17 17

18 18

19 19

20 copyright @ 2008 เป้าประสงค์ของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 20 ปริญญาตรี No Plagiarism ปริญญาโท Critical Thinking ปริญญาเอก Innovation


ดาวน์โหลด ppt Faculty of ENGINEERING C H U L A L O N G K O R N U n i v e r s i t y Bangkok, Thailand Founded 1913 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google