งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
อ.อิทธิพล ปรีติประสงค์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

2 กฎหมาย อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม คืออะไร ???

3 เราจำเป็นต้อง รู้หรือไม่
????

4 เราจะเรียน อะไรกันบ้าง ???

5 16 ครั้ง อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม แรงงาน FTA กับ อุตสาหกรรม ของสังคมไทย
แนวคิดพื้นฐาน โรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรม 16 ครั้ง อุตสาหกรรม แนวคิดพื้นฐาน มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง สิ่งแวดล้อม แนวคิด การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา : สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา แนวคิด กฎหมาย นโยบายด้านแรงงาน แรงงาน แนวคิด กฎหมาย นโยบายในการคุ้มครองผู้บริโภค แนวคิด กฎหมาย นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดในผลิตภัณฑ์ การคุ้มครองผู้บริโภค FTA กับ อุตสาหกรรม ของสังคมไทย แนวคิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการระงับข้อพิพาท การระงับข้อพิพาท

6 อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์ อาจารย์ปรีชา จันทร์งาม
ความคาดหวัง หรือเป้าหมาย ของอาจารย์ อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์ อาจารย์ปรีชา จันทร์งาม

7 รู้จักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างถูกต้อง รู้จักสถานการณ์ ของสังคมในเรื่อง การอุตสาหกรรม สามารถนำไป ใช้ประกอบ ในวิชาชีพได้ มีสำนึกที่ดี

8 ความคาดหวัง หรือเป้าหมาย ของนักศึกษา

9 2. สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 3. ไม่โดนเอาเปรียบในการทำงานวิชาชีพ
1. ต้องการความรู้ 2. สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 3. ไม่โดนเอาเปรียบในการทำงานวิชาชีพ 4. พัฒนาความรู้ต่อได้

10 วิธีการวัดผล ระหว่างภาค 40 คะแนน ปลายภาค 60 คะแนน
Class participation 10 points Report points Homework points Test points ระหว่างภาค 40 คะแนน ปลายภาค 60 คะแนน

11 4 ข้อๆ ละ 15 คะแนน ความคาดหวัง หรือเป้าหมาย ของอาจารย์ ความคาดหวัง
Final 60 points 4 ข้อๆ ละ 15 คะแนน ข้อสอบมาจากไหน ความคาดหวัง หรือเป้าหมาย ของอาจารย์ ความคาดหวัง หรือเป้าหมาย ของนักศึกษา


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google