งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์สายสุนีย์ เจริญสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์สายสุนีย์ เจริญสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์สายสุนีย์ เจริญสุข Email : Charoensuk_eau@yahoo.com @yahoo.com

2 Writing Windows Applications with Visual Basic  The Windows GUI Text boxes Frame Labels Option buttons Check boxes Command buttons Image Picture box

3 Graphic User Interface  Graphic User Interface (GUI) comprises –Forms –Controls –Event-driven programming

4 Planning Visual Basic Projects  The three-step process for planning projects –Design the user interface Sketch the screens with forms and controls needed –Establish the objects' properties Write down the properties for each object –Plan the Basic code Write out pseudocode for actions your program will perform

5 Writing Visual Basic Projects  The three-step process for writing projects –Design the user interface Create the forms and controls you previously sketched –Set the objects' properties Give each object a name and set their properties –Write the Basic code Write out Visual Basic code to carry out your application's actions

6 Visual Basic Projects  Visual Basic projects create several files –Project file:.VBP Holds the names of other files in the project –Form files:.FRM Each form is saved as a separate file Form file contains a description of a form's objects and the Basic code attached to a form –Standard code module:.BAS (optional) –Custom controls:.OCX (optional) –Resource File:.res –Class Module :.cls

7 The Visual Basic Environment  Form, Project Explorer, Properties, and Form Layout Windows  Toolbox  Main Visual Basic window  Toolbar, Form location & size information  Help  Design-, Run-, and Break Time

8 Set Up Your VB Workspace  Set up Options to reflect these settings:

9 Write Code  You write code enclosed in event procedures, which respond to typical VB events. Private Sub cmdPush_Click()... (your code goes here)... (your code goes here) End Sub  VB automatically supplies the event procedure Sub/End Sub statements  Remark statement is any code line beginning with an apostrophe  Assignment statement  End statement

10 Write Code Object Event Code

11 ตัวอย่าง

12 Toolbox Pointer Label Frame Check Box ComboBox HScrollBar Timer DirListBox Shape Image OLE PictureBox TextBox CommandButton OptionButton ListBox VScrollBar DriveListBox FileListBox Line Data

13 ตาราง Prefix ที่ใช้ก่อนชื่อ Object ใน Control ตาราง Prefix ที่ใช้ก่อนชื่อ Object ใน Control Control Prefi x Combo Box cbo Check Box chk CommandButto n cmd Directory ListBox dir Drive ListBox drv File ListBox fil Framefra Formfrm Ole Client Ole Option button Opt Vertical Scrollbar vsbControl Prefi x Gridgrd Horizontal Scrollbar hsb Imageimg Lablelbl Linelin List Box lst Menumnu Picture box Pic ShapeShp Timertmr Text Box txt

14 Basic Control Basic Control  Label : มีหน้าที่แสดงข้อความที่ผู้ใช้ไม่สามารถ แก้ไขได้ มีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้ –Name: ชื่อของคอนโทรล –AutoSize: ให้ปรับขนาดภาพความยาวของข้อความ หรือไม่ –Caption: กำหนดข้อความที่จะแสดงผลบนจอภาพ –Font: กำหนดชนิด ขนาด และลักษณะพิเศษของ ตัวอักษร –ForeColor: ใช้สำหรับกำหนดสีของตัวอักษร –BackColor: ใช้สำหรับกำหนดสีฉากหลัง

15 Basic Control Basic Control  Text Box : เป็น Control สำหรับรับหรือแสดง ข้อความต่างๆ มีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้ –Name: ชื่อของคอนโทรล –Enabled: กำหนดให้คอนโทรลทำงานได้หรือไม่ –Max Length: กำหนดความยาวสูงสุดของข้อความที่ ป้อนได้ –Visible: กำหนดให้แสดงผลคอนโทรลนี้ให้เห็นหรือไม่ –Text : เก็บข้อความที่แสดงในช่องพิมพ์ของคอนโทรล –MultiLine: กำหนดให้คอนโทรลมีหลายบรรทัดได้ หรือไม่

16 Basic Control Basic Control  Command Button : เป็นปุ่มคำสั่ง มีคุณสมบัติที่ สำคัญดังนี้ –Name: ชื่อของคอนโทรล –Caption: แสดงข้อความบนปุ่ม –Enabled: กำหนดให้คอนโทรลทำงานได้หรือไม่ –Picture: ระบุชื่อไฟล์ภาพที่จะนำมาแสดงบนปุ่ม –Style : กำหนดการแสดงข้อความและภาพบนปุ่ม –ToolTipText: แสดงข้อความอธิบายเมื่อนำเมาส์ไปชี้

17 Basic Control Basic Control  Option Button : สำหรับให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือกใด ตัวหนึ่งเท่านั้น มีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้ มีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้ –Name: ชื่อของคอนโทรล –Caption: กำหนดข้อความที่ต้องการให้แสดง –Value : ระบุว่าคอนโทรลนี้ถูกเลือกหรือไม่

18 Basic Control Basic Control  CheckBox : สำหรับให้ผู้ใช้เลือกได้มากกว่า 1 ทางเลือก มีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้ มีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้ –Name: ชื่อของคอนโทรล –Caption: กำหนดข้อความที่ต้องการให้แสดง –Value : ระบุว่าคอนโทรลนี้ถูกเลือกหรือไม่แบ่งเป็น  0 = Unchecked ไม่คลิกเลือก  1 = Checked คลิกเลือก  2 = Grayed คลิกเลือกและเป็นสีเทา

19 Basic Control Basic Control  Image : สำหรับอ่านไฟล์รูปภาพ มีคุณสมบัติที่ สำคัญดังนี้ –Name: ชื่อของคอนโทรล –Picture : กำหนดไฟล์รูปภาพ –Stretch : กำหนดภาพในการย่อขยาย  PictureBox : สำหรับอ่านไฟล์รูปภาพ มีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้ –Name: ชื่อของคอนโทรล –Picture : กำหนดไฟล์รูปภาพ –AutoSize: กำหนดภาพแสดงได้ทั้งหมดให้เป็น True

20 Basic Control Basic Control  Command Button : เป็นปุ่มคำสั่ง ทดลองเขียน โปรแกรมเพื่อจะได้เข้าใจในส่วนของ Property “Name” เช่น Private Sub cmdShow_Click() cmdShow.Caption = “ อาจารย์สายสุนีย์ เจริญสุข ” cmdShow.Caption = “ อาจารย์สายสุนีย์ เจริญสุข ” End Sub หมายเหตุ สามารถเปลี่ยนให้แสดงชื่อที่ Form,TextBox, Label เป็นต้นได้ให้นักศึกษาทดลอง ทำ

21 Basic Control Basic Control  ListBox : สำหรับให้ผู้ใช้เลือกเช่นเดียวกับ OptionButton แต่จะมีทางเลือกได้มากเนื่องจาก สามารถเพิ่มเติมได้ มีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้ มีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้ –Name: ชื่อของคอนโทรล –List : ใช้กำหนดข้อมูลให้กับ ListBox

22 Basic Control Basic Control  ComboBox : สำหรับให้ผู้ใช้เลือกซึ่งมีรูปแบบ ของ TextBox และ ListBox มีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้ มีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้ –Name: ชื่อของคอนโทรล –Style : กำหนดรูปแบบการเลือกข้อมูลแบ่งเป็น  0=DropDown Combo คือจะมีรูปแบบทั้ง TextBox และ ListBox  1=Simple Combo คือจะมีรูปแบบ TextBox อย่างเดียว  2=DropDown List คือจะมีรูปแบบ ListBox อย่างเดียว –List : ใช้กำหนดข้อมูลให้กับ ComboBox

23 Basic Control Basic Control  HScrollBar และ VScrollBar : โดย 1.HScrollBar จะเป็นแถบในแนวนอน 2. ส่วน VScrollBar จะเป็นแถบในแนวตั้ง มีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้ มีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้ –Min : กำหนดให้ระยะสั้นสุด –Max: กำหนดให้ระยะยาวสุด –Value : ค่าที่เลื่อน ScrollBar

24 Basic Control Basic Control  Line : เป็น Control ที่ใช้วาดเส้น มีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้ มีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้ –Name: ชื่อของคอนโทรล –BorderStyle : ใช้กำหนดรูปแบบเส้น –BorderWidth : ความหนาของเส้น  Timer : เป็น Control ที่ไม่ปรากฏ บนจอภาพเมื่อทำการ Run โดย ทำหน้าที่เป็นตัวจับเวลาเพื่อ กำหนดการทำงานของโปรแกรม ตามช่วงเวลาที่กำหนด

25 Basic Control Basic Control  Shape: ใช้วาดรูปภาพทางเรขาคณิต โดยกำหนด Property “Shape” มี 6 รูปดังนี้ –0 = Rectangle คือ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า –1=Square คือ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส –2=Oval คือ รูปวงรี –3=Circle คือ รูปวงกลม –4=Rounded Rectangle คือ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ มีมุมมน –5=Rounded Square คือ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มี มุมมน

26 Basic Control Basic Control  DriveListBox จะทำหน้าที่เป็น Drop-Down ListBox ที่แสดง Drive ต่างๆ  FileListBox ใช้แสดงชื่อ File ใน Directory ที่เลือกไว้ใน DirlistBox

27 Basic Control Basic Control  OLE (Object Linking and Embedding): สำหรับเรียกโปรแกรมอื่นทีทำงานบน ระบบปฏิบัติการ Window – ทดลองโดยวาด Control “OLE” ลงใน Form – เลือก OptionButton “Create from File” – คลิกปุ่ม Browse เลือกไฟล์ “Calc” ใน Directory Windows – คลิกที่ Check Box “Display As Icon”

28 การสร้างเมนู  Menu Editor มีส่วนที่น่าสนใจดังนี้ –Caption : ใช้สำหรับใส่ข้อความที่จะใช้เป็นเมนู เช่น ข้อความ File,Edit,View เป็นต้น ข้อความ ใดต้องการขีดเส้นใต้ให้ใส่ “&” นำหน้า –Name : ใช้สำหรับกำหนดชื่อให้กับแต่ละเมนู ซึ่ง VB ถือว่าแต่ละเมนูคือ 1 Object –Shortcut: จะอยู่ในรูปของ Drop-Down List ซึ่งใช้กำหนด Hot Key ให้กับเมนูเช่น Alt-X


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์สายสุนีย์ เจริญสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google