งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

hotmail.com Adv. Access. hotmail.com Label เป็นคอนโทรล สำหรับพิมพ์หรือ แสดงข้อความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "hotmail.com Adv. Access. hotmail.com Label เป็นคอนโทรล สำหรับพิมพ์หรือ แสดงข้อความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 web_consult13@ hotmail.com Adv. Access

2 web_consult13@ hotmail.com Label เป็นคอนโทรล สำหรับพิมพ์หรือ แสดงข้อความ

3 web_consult13@ hotmail.com Label (properties) Name Alignmen t AutoSize BorderSt yle Caption Left Top

4 web_consult13@ hotmail.com TextBox เป็นคอนโทรลที่ใช้ รับข้อมูลที่เป็น ตัวอักษรจาก Keyboard ของผู้ใช้

5 web_consult13@ hotmail.com Text Box (properties) Name MaxLeng ht Multiline Passwor dChar ScrollBar s TabIndex เริ่มที่ 0 TabStop Text ToolTipTe xt

6 web_consult13@ hotmail.com Command Button เป็นคอนโทรลที่ ทำหน้าที่เป็นปุ่ม สำหรับรับคำสั่งจาก ผู้ใช้

7 web_consult13@ hotmail.com Command Button (properties) Name Caption Default Picture Style

8 web_consult13@ hotmail.com ตัวอย่างงาน หาผลคูณระหว่าง 2 Text Box Sub Command1_Click() a = Text1 b = Text2 Label3.Caption = a & " * " & b & " = " & a * b End Sub

9 web_consult13@ hotmail.com ตัวอย่างงาน หาผลคูณระหว่าง 2 Text Box

10 web_consult13@ hotmail.com Sub Command1_Click() a = Text1 b = Text2 Label3.Caption = a & " * " & b & " = " & a * b End Sub Source Code

11 web_consult13@ hotmail.com Operator ทาง คณิตศาสตร์ นิพจน์ ความหมาย + บวก - ลบ * คูณ / หาร \ หาร จำนวนเต็ม Mod หารเอา แต่เศษ ^ ยก กำลัง

12 web_consult13@ hotmail.com ตัวอย่างงาน การทำงานกับ Operator ทางคณิตศาสตร์ Sub Command1_Click() Dim a As Integer Dim b As Integer a = Text1.Text b = Text2.Text Label3.Caption = a & " / " & b & " = " & a / b Label4.Caption = a & " \ " & b & " = " & a \ b Label5.Caption = a & " mod " & b & " = " & a Mod b Label6.Caption = a & " ^ " & b & " = " & a ^ b End Sub

13 web_consult13@ hotmail.com ตัวอย่างงาน การทำงานกับ Operator ทางคณิตศาสตร์

14 web_consult13@ hotmail.com Sub Command1_Click() Dim a As Integer Dim b As Integer a = Text1 b = Text2 Label3.Caption = a & " / " & b & " = " & a / b Label4.Caption = a & " \ " & b & " = " & a \ b Label5.Caption = a & " mod " & b & " = " & a Mod b Label6.Caption = a & " ^ " & b & " = " & a ^ b End Sub

15 web_consult13@ hotmail.com Operator ทางการ เปรียบ นิพจน์ความหมาย = เท่ากับ > มากกว่า > = มากกว่า หรือเท่ากับ < น้อยกว่า < = น้อยกว่า หรือเท่ากับ ไม่เท่ากับ

16 web_consult13@ hotmail.com ตัวอย่างงาน การทำงานกับ Operator ทางการเปรียบเทียบ Sub Command1_Click() Dim a As String Dim b As String a = Text1 b = Text2 Label3.Caption = a & " > " & b & " = " & (a > b) Label4.Caption = a & " < " & b & " = " & (a < b) Label5.Caption = a & " = " & b & " = " & (a = b) Label6.Caption = a & " <> " & b & " = " & (a <> b) End Sub

17 web_consult13@ hotmail.com ตัวอย่างงาน การทำงานกับ Operator ทางการเปรียบเทียบ

18 web_consult13@ hotmail.com Sub Command1_Click() Dim a As String Dim b As String a = Text1 b = Text2 Label3.Caption = a & " > " & b & " = " & (a > b) Label4.Caption = a & " < " & b & " = " & (a < b) Label5.Caption = a & " = " & b & " = " & (a = b) Label6.Caption = a & " <> " & b & " = " & (a <> b) End Sub

19 web_consult13@ hotmail.com Operator ในการ เชื่อมต่อข้อมูล & และ + ใช้ใน การเชื่อมข้อมูล

20 web_consult13@ hotmail.com If…Then…Else Statement If เงื่อนไข Then Statement ….……….. End If รูปแบบ ที่ 1

21 web_consult13@ hotmail.com If…Then…Else Statement If เงื่อนไข Then Statement.1. Else Statement.2. End If

22 web_consult13@ hotmail.com If…Then…Else Statement If เงื่อนไข Then Statement… Elseif เงื่อนไข Then Statement… Elseif เงื่อนไข Then … Else Statement สุดท้าย End if

23 web_consult13@ hotmail.com การคำนวณแบบมี เงื่อนไข กรณี 2 เงื่อนไข คำนวณโบนัสเงื่อนไข ดังนี้ ถ้าเงินเดือนน้อยกว่า 10000 บาท ได้รับ โบนัส 40% ของเงินเดือน ถ้าเงินเดือน 10000 บาทขึ้นไป ได้รับ โบนัส 50% ของเงินเดือน ตัวอย่างงาน

24 web_consult13@ hotmail.com IF txtsalary< 10000 then txtbonus = txtsalary*0.40 Else txtbonus= txtsary *0.50 End if ตัวอย่างงาน

25 web_consult13@ hotmail.com การคำนวณแบบมีเงื่อนไข กรณีมากกว่า 2 เงื่อนไข คำนวณโบนัสเงื่อนไข ดังนี้ ถ้าเงินเดือนน้อย กว่า 10000 บาท ได้รับโบนัส 40% ของ เงินเดือน ถ้าเงินเดือน 10000 - 30000 บาท ได้รับโบนัส 50% ของ เงินเดือน ถ้าเงินเดือนมากกว่า 30000 บาท ได้รับโบนัส 70% ของเงินเดือน ตัวอย่างงาน

26 web_consult13@ hotmail.com If txtsalary< 10000 then Txtbonus = txtsalary*.40 Elseif txtsalary<=30000 then Txtbonus = txtsalary*.50 Else txtbonus = txtsalary*.70 End if ตัวอย่างงาน

27 web_consult13@ hotmail.com End Command Docmd.Close ปิดฟอร์ม Docmd.Quit ออกจากโปรแกรม

28 web_consult13@ hotmail.com ใบงานที่ 3 (Blog สื่อการสอน ) Work 3


ดาวน์โหลด ppt hotmail.com Adv. Access. hotmail.com Label เป็นคอนโทรล สำหรับพิมพ์หรือ แสดงข้อความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google