งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อบทเรียนที่ 4 1. การสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่ายคืออะไร 2. ประโยชน์ของการใช้ระบบเครือข่าย 3. โครงสร้างระบบเครือข่าย 4. ระบบเครือข่ายภายในบ้าน 5. การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อบทเรียนที่ 4 1. การสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่ายคืออะไร 2. ประโยชน์ของการใช้ระบบเครือข่าย 3. โครงสร้างระบบเครือข่าย 4. ระบบเครือข่ายภายในบ้าน 5. การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หัวข้อบทเรียนที่ 4 1. การสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่ายคืออะไร 2. ประโยชน์ของการใช้ระบบเครือข่าย 3. โครงสร้างระบบเครือข่าย 4. ระบบเครือข่ายภายในบ้าน 5. การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายใน หน่วยงานของรัฐ

3 1. การสื่อสารข้อมูล การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดหรือ แลกเปลี่ยนสารระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ โดยส่งผ่าน ช่องทางนำสารหรือสื่อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่ง กันและกัน การสื่อสารข้อมูล หมายถึง กระบวนการหรือวิธี ถ่ายทอดข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ซึ่ง มักจะอยู่ในที่ห่างไกลกัน และจำเป็นต้องอาศัย ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) เป็นสื่อกลางในการส่ง ข้อมูล

4 The analog signal (audible) is sent through telephone lines. MODEM 011010001 Digital signal โมเด็มจะแปลงสัญญาณ จาก digital เป็น analog โมเด็มจะแปลงสัญญาณ จาก analog เป็น digital รูปที่ 4.1 การสื่อสารข้อมูลและระบบโทรคมนาคม

5 2. องค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมูล 01010101 ผู้ส่ง หรือ อุปกรณ์ส่งข้อมูล (Sender) ผู้รับ หรือ อุปกรณ์รับข้อมูล (Receiver) ตัวกลาง (Medium) ข้อมูล/ข่าวสาร (Message)

6 องค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมูลมีดังนี้ 1. ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล (Sender) หน้าที่ เปลี่ยนข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถส่งข้อมูลได้ก่อน 2. ผู้รับหรืออุปกรณ์รับข้อมูล (Receiver) หน้าที่ : รับข้อมูล เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 3. โปรโตคอล (Protocol) คือ กฎ ระเบียบ หรือวิธีการที่ใช้เป็น ข้อกำหนดสำหรับการสื่อสาร เพื่อให้ผู้รับและผู้ส่งเข้าใจกันได้ 4. ซอฟต์แวร์ (Software) คือ โปรแกรมสำหรับดำเนินการ และควบคุมการส่งข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ 5. ข่าวสาร (Message) คือ ข้อมูลที่ผู้ส่งทำการส่งไปยังผู้รับ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ และ เสียง 6. ตัวกลาง (Medium) คือ เส้นทางสื่อสารเพื่อนำข้อมูลจากผู้ ส่งไปยังผู้รับ

7 ตัวกลาง (Medium) ตัวกลางหรือสื่อกลางที่ทำหน้าที่นำ ข่าวสารในรูปแบบต่างๆ จากผู้ส่งหรือ อุปกรณ์ส่งต้นทางไปยังผู้รับอุปกรณ์รับ ปลายทาง ซึ่งตัวกลางของสัญญาณนั้น แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ ตัวกลางหรือสื่อกลางที่ทำหน้าที่นำ ข่าวสารในรูปแบบต่างๆ จากผู้ส่งหรือ อุปกรณ์ส่งต้นทางไปยังผู้รับอุปกรณ์รับ ปลายทาง ซึ่งตัวกลางของสัญญาณนั้น แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่  การเชื่อมต่อทางกายภาพ (physical connecting)  การเชื่อมต่อไร้สาย (wireless Connection)

8 การเชื่อมต่อทางกายภาพ (physical connecting)  สายโทรศัพท์หรือสายคู่บิดเกลียว (Twisted pair) – สายทองแดง (Copper) 2 เส้นมาถัก เป็นเกลียวคู่และอาจมีการนำสาย หลายๆ คู่มารวบกัน และหุ้มด้วยฉนวน พลาสติก (Outer Insulator) – สายมาตรฐานในการส่งเสียงและ ข้อมูล 2. สายโคแอกเชียล (Coaxial) – สายทองแดงเพียงเส้นเดียวที่สามารถ ส่งข้อมูลความถี่สูง 3. สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) – สายโปร่งแสงทำจากทรายและสาร บางอย่างทำให้มีค่าดัชนีหักเหของ แสงตามต้องการ สามารถส่งข้อมูล ได้ความเร็วสูง

9 การเชื่อมต่อไร้สาย (wireless Connection)  ไมโครเวฟ เป็นการสื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุ ความถี่สูง เป็นการสื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุ ความถี่สูง การสื่อสารแบบเส้นตรง (line-of- sight communication) การสื่อสารแบบเส้นตรง (line-of- sight communication) สำหรับระยะทางไกลจะต้องมีจาน หรือเสาอากาศเพื่อรับส่ง สัญญาณเป็นทอดๆ สำหรับระยะทางไกลจะต้องมีจาน หรือเสาอากาศเพื่อรับส่ง สัญญาณเป็นทอดๆ  ดาวเทียม เป็นการสื่อสารโดยใช้ดาวเทียม โคจรเหนือพื้นโลกประมาณ 22,000 ไมล์ เป็นการสื่อสารโดยใช้ดาวเทียม โคจรเหนือพื้นโลกประมาณ 22,000 ไมล์ ทำหน้าที่เป็นสถานีส่งต่อคลื่น ไมโครเวฟ ทำหน้าที่เป็นสถานีส่งต่อคลื่น ไมโครเวฟ ระยะท าง 20 ไมล์

10 2. เครือข่ายคืออะไร     Scanner Printer เครือข่าย (Network) คือ กลุ่มของเทคโนโลยี (ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ตัวกลาง และอื่นๆ) ที่สามารถเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์เข้า ด้วยกัน ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านั้นสามารถติดต่อสื่อสารกัน และ เปลี่ยนสารสนเทศระหว่างกัน และใช้แหล่งข้อมูลร่วมกันแบบเรียลไทม์ (real time) เครือข่าย (Network) คือ กลุ่มของเทคโนโลยี (ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ตัวกลาง และอื่นๆ) ที่สามารถเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์เข้า ด้วยกัน ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านั้นสามารถติดต่อสื่อสารกัน และ เปลี่ยนสารสนเทศระหว่างกัน และใช้แหล่งข้อมูลร่วมกันแบบเรียลไทม์ (real time)

11 ตัวอย่างของการนำระบบเครือข่ายไป ประยุกต์ใช้งานในองค์กรธุรกิจ Payroll Accounting BillingOrder Entry องค์กรแบบไม่มีเครือข่าย ในการสื่อสารข้อมูล องค์กรแบบมีเครือข่าย ในการสื่อสารข้อมูล Server Client

12 3. ประโยชน์ของการใช้ระบบเครือข่าย ประโยชน์หลักของการใช้ระบบเครือข่าย มีดังนี้ การใช้งานพร้อมกัน การใช้งานพร้อมกัน การใช้อุปกรณ์รอบข้างร่วมกัน การใช้อุปกรณ์รอบข้างร่วมกัน การสื่อสารส่วนบุคคล การสื่อสารส่วนบุคคล การสำรองข้อมูลที่ง่ายขึ้น การสำรองข้อมูลที่ง่ายขึ้น

13 การใช้งานพร้อมกัน หมายถึง ระบบเครือข่ายจะอนุญาตให้ผู้ใช้หลายๆ คนใช้โปรแกรมและข้อมูลต่างๆ ได้ในเวลา เดียวกัน หมายถึง ระบบเครือข่ายจะอนุญาตให้ผู้ใช้หลายๆ คนใช้โปรแกรมและข้อมูลต่างๆ ได้ในเวลา เดียวกัน ตัวอย่างการใช้งานพร้อมๆกัน ได้แก่ รายงานสรุป ยอดขายของบริษัทประจำไตรมาส ซึ่งจะต้องถูก เรียกดูและแก้ไขจากผู้จัดการหลายๆ คน โดยการ เก็บข้อมูลไว้ที่เน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ (Network Server) ตัวอย่างการใช้งานพร้อมๆกัน ได้แก่ รายงานสรุป ยอดขายของบริษัทประจำไตรมาส ซึ่งจะต้องถูก เรียกดูและแก้ไขจากผู้จัดการหลายๆ คน โดยการ เก็บข้อมูลไว้ที่เน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ (Network Server)

14 การใช้งานพร้อมกัน ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมเดียวกัน จะต้องมี การสำเนาและติดตั้งโปรแกรมให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ซึ่งการติดตั้งโปรแกรมที ละเครื่องมีค่าใช้จ่ายมาจาก 2 อย่าง คือ ซอฟต์แวร์มีราคาแพง กับการติดตั้งและ กำหนดค่าต่างๆ ของโปรแกรมในเครื่อง คอมพิวเตอร์ต้องเสียเวลาและแรงงานมาก มี วิธีการแก้ไขด้วยวิธีดังนี้ การซื้อโปรแกรมที่เป็น เวอร์ชั่นสำหรับเครือข่าย (Network Version) ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมเดียวกัน จะต้องมี การสำเนาและติดตั้งโปรแกรมให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ซึ่งการติดตั้งโปรแกรมที ละเครื่องมีค่าใช้จ่ายมาจาก 2 อย่าง คือ ซอฟต์แวร์มีราคาแพง กับการติดตั้งและ กำหนดค่าต่างๆ ของโปรแกรมในเครื่อง คอมพิวเตอร์ต้องเสียเวลาและแรงงานมาก มี วิธีการแก้ไขด้วยวิธีดังนี้ การซื้อโปรแกรมที่เป็น เวอร์ชั่นสำหรับเครือข่าย (Network Version)

15 การใช้อุปกรณ์รอบข้างร่วมกัน หมายถึง ระบบเครือข่ายจะอนุญาตให้ผู้ใช้ หลายๆ คน ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่ายร่วมกัน ได้ เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์ เป็นต้น หมายถึง ระบบเครือข่ายจะอนุญาตให้ผู้ใช้ หลายๆ คน ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่ายร่วมกัน ได้ เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์ เป็นต้น เหตุผลหนึ่งที่ทำให้บริษัททางธุรกิจมีการติดตั้ง ระบบเครือข่าย คือ อุปกรณ์บางชนิดมีราคาแพง แล ยังมีค่าบำรุงรักษาที่ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ตาม แต่ถ้าใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันในระบบ เครือข่ายแล้ว ค่าใช้จ่ายจะถูกลงและการดูแล รักษาก็ง่ายขึ้น เหตุผลหนึ่งที่ทำให้บริษัททางธุรกิจมีการติดตั้ง ระบบเครือข่าย คือ อุปกรณ์บางชนิดมีราคาแพง แล ยังมีค่าบำรุงรักษาที่ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ตาม แต่ถ้าใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันในระบบ เครือข่ายแล้ว ค่าใช้จ่ายจะถูกลงและการดูแล รักษาก็ง่ายขึ้น

16 การสื่อสารส่วนบุคคล หมายถึง ระบบเครือข่ายสามารถทำให้ผู้ใช้ติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น หมายถึง ระบบเครือข่ายสามารถทำให้ผู้ใช้ติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น แอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการสื่อสารที่เป็นที่นิยม ได้แก่ แอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการสื่อสารที่เป็นที่นิยม ได้แก่ – จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (electronic mail หรือ e-mail) –การประชุมทางไกล (teleconferencing) และการประชุมด้วย วิดีทัศน์ (videoconferencing) เทคโนโลยีระบบเครือข่ายส่งเสริมให้เกิดสิ่งต่างๆ ดังนี้ เทคโนโลยีระบบเครือข่ายส่งเสริมให้เกิดสิ่งต่างๆ ดังนี้ –ซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะซอฟต์แวร์ ประเภทนี้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นผ่านเครือข่าย หรือผ่านโมเด็ม และสามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น –ซอฟต์แวร์ใช้ในการส่งข้อความและเปลี่ยนไฟล์ –ซอฟต์แวร์ให้ผู้ใช้หลายคนทำงานบนเอกสารเดียวกันในเวลาเดียวกันได้

17 การสำรองข้อมูลที่ง่ายขึ้น หมายถึง ระบบเครือข่ายสามารถทำให้ผู้ใช้และ ผู้ดูแลระบบสำรองข้อมูลที่สำคัญได้ง่าย หมายถึง ระบบเครือข่ายสามารถทำให้ผู้ใช้และ ผู้ดูแลระบบสำรองข้อมูลที่สำคัญได้ง่าย ข้อมูลถูกสำรองไว้ก็คือเก็บข้อมูลไว้ที่ หน่วยความจำสำรองที่ผู้ใช้สามารถติดต่อโดย ผ่านระบบเครือข่ายได้ ซึ่งต้องใช้ซอฟต์แวร์ เฉพาะในการสำรองข้อมูลที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ของ พนักงาน โดยไม่ต้องไปทำงานกับเครื่องแต่ละ เครื่องที่ต้องการสำรองข้อมูลแต่อย่างใด ข้อมูลถูกสำรองไว้ก็คือเก็บข้อมูลไว้ที่ หน่วยความจำสำรองที่ผู้ใช้สามารถติดต่อโดย ผ่านระบบเครือข่ายได้ ซึ่งต้องใช้ซอฟต์แวร์ เฉพาะในการสำรองข้อมูลที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ของ พนักงาน โดยไม่ต้องไปทำงานกับเครื่องแต่ละ เครื่องที่ต้องการสำรองข้อมูลแต่อย่างใด

18 4. โครงสร้างระบบเครือข่าย โครงสร้างระบบเครือข่ายสามารถแบ่งได้ เป็น 2 ชนิดหลัก คือ แลน (LANs: Local Area Networks) และแวน (WANs: Wide Area Network) โครงสร้างระบบเครือข่ายสามารถแบ่งได้ เป็น 2 ชนิดหลัก คือ แลน (LANs: Local Area Networks) และแวน (WANs: Wide Area Network) ระบบเครือข่ายอื่นๆ คือ แคน (CANs: Campus Area Networks) และ แมน (MANs: Metropolitan Area Networks) ระบบเครือข่ายอื่นๆ คือ แคน (CANs: Campus Area Networks) และ แมน (MANs: Metropolitan Area Networks)

19 ระบบเครือข่ายแบบแลน (LANs: Local Area Networks) แลน คือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆ กัน โดย แต่ละเครื่องสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ โดยใช้สายเคเบิล อินฟราเรด หรือสายไฟ แลน คือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆ กัน โดย แต่ละเครื่องสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ โดยใช้สายเคเบิล อินฟราเรด หรือสายไฟ ประโยชน์ของ LAN ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง กัน ประโยชน์ของ LAN ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง กัน ตัวอย่างเช่น สองแผนกในบริษัทต้องการที่จะใช้ข้อมูล ร่วมกันระหว่างแผนก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องเชื่อม ระบบเครือข่ายของทั้งสองแผนก ตัวอย่างเช่น สองแผนกในบริษัทต้องการที่จะใช้ข้อมูล ร่วมกันระหว่างแผนก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องเชื่อม ระบบเครือข่ายของทั้งสองแผนก ระบบเครือข่ายแลนจะมีโปรโตคอล (protocol) ที่นิยมใช้ กันมาก ได้แก่ ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) ไอพีเอ็กซ์/เอสพี เอ็กซ์ (IPX/SPX) เน็ตบียูไอ (NetBEUI) ระบบเครือข่ายแลนจะมีโปรโตคอล (protocol) ที่นิยมใช้ กันมาก ได้แก่ ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) ไอพีเอ็กซ์/เอสพี เอ็กซ์ (IPX/SPX) เน็ตบียูไอ (NetBEUI)

20

21 อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ เครือข่าย มีดังนี้ ฮับ (Hub) ฮับ (Hub) บริดจ์ (Bridge) บริดจ์ (Bridge) เราท์เตอร์ (Router) เราท์เตอร์ (Router)

22 ฮับ (Hub) เป็นอุปกรณ์ศูนย์กลางที่เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยการเสียบสาย เคเบิลจากเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง เข้าที่ฮับ เป็นอุปกรณ์ศูนย์กลางที่เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยการเสียบสาย เคเบิลจากเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง เข้าที่ฮับ ทำหน้าที่ กระจายสัญญาณส่งต่อไปยัง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับฮับ และทำ การรวมสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ทุกตัว ทำหน้าที่ กระจายสัญญาณส่งต่อไปยัง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับฮับ และทำ การรวมสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ทุกตัว HUB

23 บริดจ์ (Bridge) เป็นอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายสองเครือข่ายที่ แยกจากกัน เป็นอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายสองเครือข่ายที่ แยกจากกัน บริดจ์จึงเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างสอง เครือข่าย บริดจ์จึงเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างสอง เครือข่าย การติดต่อภายในเครือข่ายเดียวกันมีลักษณะการส่ง ข้อมูลแบบกระจาย การติดต่อภายในเครือข่ายเดียวกันมีลักษณะการส่ง ข้อมูลแบบกระจาย การติดต่อจากภายนอกเครือข่ายเลือกข้อมูลและส่งต่อ เฉพาะข้อมูลที่เป็นของอุปกรณ์เครือข่ายเท่านั้น ทำให้ ลดปริมาณจราจรที่คับคั่ง ทำให้ระบบเครือข่ายมี ประสิทธิภาพมากขึ้น การติดต่อจากภายนอกเครือข่ายเลือกข้อมูลและส่งต่อ เฉพาะข้อมูลที่เป็นของอุปกรณ์เครือข่ายเท่านั้น ทำให้ ลดปริมาณจราจรที่คับคั่ง ทำให้ระบบเครือข่ายมี ประสิทธิภาพมากขึ้น

24 LAN 1 WAN LAN 2 Significant geographical distance BRIDGE SERVER

25 เราท์เตอร์ (Router) เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในการการเชื่อมต่อเครือข่ายมากกว่า สองเครือข่ายเข้าด้วยกัน เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในการการเชื่อมต่อเครือข่ายมากกว่า สองเครือข่ายเข้าด้วยกัน เครือข่ายที่เชื่อมมีลักษณะหลากหลาย ซึ่งเป็นทั้ง เครือข่ายแบบแลนและแวน เครือข่ายที่เชื่อมมีลักษณะหลากหลาย ซึ่งเป็นทั้ง เครือข่ายแบบแลนและแวน เราเตอร์จะรับข้อมูลเป็นแพ็กเก็ตเข้ามาตรวจสอบแอดเดรส ปลายทาง จากนั้นนำมาเปรียบเทียบกับตารางเส้นทางที่ ได้รับการโปรแกรมไว้ เพื่อหาเส้นทางที่ส่งต่อ เราเตอร์จะรับข้อมูลเป็นแพ็กเก็ตเข้ามาตรวจสอบแอดเดรส ปลายทาง จากนั้นนำมาเปรียบเทียบกับตารางเส้นทางที่ ได้รับการโปรแกรมไว้ เพื่อหาเส้นทางที่ส่งต่อ ปัจจุบันเราเตอร์สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย การหาเส้นทางเดินที่สั้นที่สุด หรือเลือกตามความ เหมาะสมและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเองได้ ปัจจุบันเราเตอร์สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย การหาเส้นทางเดินที่สั้นที่สุด หรือเลือกตามความ เหมาะสมและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเองได้

26 LAN 1 WAN LAN 2 Significant geographical distance ROUTER SERVER

27 ระบบเครือข่ายแบบแคน (CANs: Campus Area Networks) แคนมีกฎเกณฑ์เหมือนกับแลนแต่มีขนาดใหญ่ และหลากหลายมากกว่า แคนมีกฎเกณฑ์เหมือนกับแลนแต่มีขนาดใหญ่ และหลากหลายมากกว่า แคนทำให้สำนักงานของมหาวิทยาลัย หรือองค์กร ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกันได้ แคนทำให้สำนักงานของมหาวิทยาลัย หรือองค์กร ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกันได้ ตัวอย่างเช่น ในมหาวิทยาลัยมีการเชื่อมต่อแผนก การเงินกับแผนกทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อ นักศึกษาจ่ายเงินค่าลงทะเบียนที่แผนกการเงิน ข้อมูลก็จะถูกส่งไปยังแผนกทะเบียนด้วย ทำให้ ขั้นตอนการลงทะเบียนของนักศึกษาสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น ในมหาวิทยาลัยมีการเชื่อมต่อแผนก การเงินกับแผนกทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อ นักศึกษาจ่ายเงินค่าลงทะเบียนที่แผนกการเงิน ข้อมูลก็จะถูกส่งไปยังแผนกทะเบียนด้วย ทำให้ ขั้นตอนการลงทะเบียนของนักศึกษาสมบูรณ์

28 CANs

29 ระบบเครือข่ายแบบแมน (MANs: Metropolitan Area Networks) แมน คือ ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยง เครือข่ายแลนหลายๆ ระบบเครือข่ายเข้าไว้ด้วยกัน เครือข่ายแมนอยู่กระจายห่างกันทั่วเมือง แมน คือ ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยง เครือข่ายแลนหลายๆ ระบบเครือข่ายเข้าไว้ด้วยกัน เครือข่ายแมนอยู่กระจายห่างกันทั่วเมือง ระบบเครือข่ายแบบแมน จะไม่มีองค์กรใดองค์กร หนึ่งเป็นเจ้าของ สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ติดต่อสื่อสารต่างๆ จะดูแลโดยบริษัทหรือกลุ่ม ของผู้ให้บริการระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายแบบแมน จะไม่มีองค์กรใดองค์กร หนึ่งเป็นเจ้าของ สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ติดต่อสื่อสารต่างๆ จะดูแลโดยบริษัทหรือกลุ่ม ของผู้ให้บริการระบบเครือข่าย แมนเป็นระบบเครือข่ายที่มีความเร็วสูง และทำให้ สามารถใช้แหล่งข้อมูลต่างๆ ร่วมกันได้ แมนเป็นระบบเครือข่ายที่มีความเร็วสูง และทำให้ สามารถใช้แหล่งข้อมูลต่างๆ ร่วมกันได้

30 MANs

31 ระบบเครือข่ายแบบแวน (WANs: Wide Area Network แวน คือ ระบบเครือข่ายแลนสองระบบเครือข่ายหรือ มากกว่าเชื่อมต่อกัน โดยส่วนมากจะครอบคลุมพื้นที่ กว้าง เช่น อินเทอร์เน็ต แวน คือ ระบบเครือข่ายแลนสองระบบเครือข่ายหรือ มากกว่าเชื่อมต่อกัน โดยส่วนมากจะครอบคลุมพื้นที่ กว้าง เช่น อินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น บริษัทแห่งหนึ่งมีสำนักงานขนาดใหญ่ และ ฝ่ายการผลิตตั้งอยู่ที่เมืองหนึ่ง ฝ่ายการตลาดตั้งอยู่อีก เมืองหนึ่ง แต่ละแผนกต้องมีการใช้ทรัพยากร ข้อมูล และโปรแกรม นอกจากนี้แต่ละแผนกต้องการใช้ข้อมูล ร่วมกับแผนกอื่นด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการส่งข้อมูลระหว่าง แผนก บริษัทสามารถติดตั้งเราท์เตอร์เพื่อสร้างระบบแวน ผ่านสายโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น บริษัทแห่งหนึ่งมีสำนักงานขนาดใหญ่ และ ฝ่ายการผลิตตั้งอยู่ที่เมืองหนึ่ง ฝ่ายการตลาดตั้งอยู่อีก เมืองหนึ่ง แต่ละแผนกต้องมีการใช้ทรัพยากร ข้อมูล และโปรแกรม นอกจากนี้แต่ละแผนกต้องการใช้ข้อมูล ร่วมกับแผนกอื่นด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการส่งข้อมูลระหว่าง แผนก บริษัทสามารถติดตั้งเราท์เตอร์เพื่อสร้างระบบแวน ผ่านสายโทรศัพท์

32 WANs

33 ระบบเครือข่ายภายในบ้าน ระบบเครือข่ายภายในบ้านได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากมีการใช้ งานเครื่องคอมพิวเตอร์และจำนวนผู้ใช้ที่ต้องการติดต่อสื่อสารมากขึ้น ระบบเครือข่ายภายในบ้านได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากมีการใช้ งานเครื่องคอมพิวเตอร์และจำนวนผู้ใช้ที่ต้องการติดต่อสื่อสารมากขึ้น ผู้ใช้จัดสรรการทรัพยากรร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์ ดิสก์ และการ สำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ผู้ใช้จัดสรรการทรัพยากรร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์ ดิสก์ และการ สำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ระบบปฏิบัติการที่รองรับการใช้งานระบบเครือข่ายภายในบ้าน ได้แก่ ระบบปฏิบัติการที่รองรับการใช้งานระบบเครือข่ายภายในบ้าน ได้แก่ –วินโดวส์ 98 วินโดวส์ 2000 ผู้ใช้ตามบ้านสามารถหมุนโทรศัพท์เพื่อ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  ใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกัน –วินโดวส์เอ็กซ์พีโฮมเอดิชัน สามารถติดตั้งและกำหนดค่าต่างๆ ของระบบ เครือข่ายภายในบ้านได้ง่าย โดยใช้ความสามารถของ Home Networking  ใช้อุปกรณ์รอบข้างภายในบ้านร่วมกัน และใช้ อินเทอร์เน็ตร่วมกัน

34 ระบบเครือข่ายภายในบ้าน อนาคตเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีจะสามารถ ติดต่อสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ อนาคตเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีจะสามารถ ติดต่อสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เทคโนโลยีต่างๆ ของระบบเครือข่ายภายในบ้านมี ให้เลือกใช้มากขึ้น เช่นสายคู่บิดเหลียว และฮับ แต่การใช้วิธีนี้ต้องมีการติดตั้งสายเพิ่ม เทคโนโลยีต่างๆ ของระบบเครือข่ายภายในบ้านมี ให้เลือกใช้มากขึ้น เช่นสายคู่บิดเหลียว และฮับ แต่การใช้วิธีนี้ต้องมีการติดตั้งสายเพิ่ม เทคโนโลยีอื่นๆ ที่มีผู้นำไปใช้งานระดับหนึ่งก็คือ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ซึ่งบางชนิดเหมาะกับ ตึกหรืออาคารที่ไม่สามารถติดตั้งสายในการ เชื่อมต่อได้ เช่น ตึกที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีต หรืออิฐ เทคโนโลยีอื่นๆ ที่มีผู้นำไปใช้งานระดับหนึ่งก็คือ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ซึ่งบางชนิดเหมาะกับ ตึกหรืออาคารที่ไม่สามารถติดตั้งสายในการ เชื่อมต่อได้ เช่น ตึกที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีต หรืออิฐ

35

36 แบบฝึกหัด จงตอบคำถามต่อไปนี้ จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1.ให้นักศึกษาสำรวจห้องปฏิบัติการ C 304 / C 309/ C310 มีการต่อระบบเครือข่ายหรือไม่ ถ้ามี เป็นโครงสร้างระบบเครือข่ายแบบใด 2.นักศึกษาค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตว่ามี หน่วยงานรัฐบาลใดบ้างที่นำเอาระบบเครือข่าย เข้าใช้ประยุกต์ใช้กับระบบงาน และนำไป ประยุกต์ใช้อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อบทเรียนที่ 4 1. การสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่ายคืออะไร 2. ประโยชน์ของการใช้ระบบเครือข่าย 3. โครงสร้างระบบเครือข่าย 4. ระบบเครือข่ายภายในบ้าน 5. การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google