งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 นาวาตรี ดร. พงศ์เทพ จิระโร อาจารย์พยาบาล ทร. (29-52) อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ ม. บูรพา (52- ปัจจุบัน ) พย. บ. มหิดล, วท. บ. ( สุขศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 นาวาตรี ดร. พงศ์เทพ จิระโร อาจารย์พยาบาล ทร. (29-52) อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ ม. บูรพา (52- ปัจจุบัน ) พย. บ. มหิดล, วท. บ. ( สุขศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 นาวาตรี ดร. พงศ์เทพ จิระโร อาจารย์พยาบาล ทร. (29-52) อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ ม. บูรพา (52- ปัจจุบัน ) พย. บ. มหิดล, วท. บ. ( สุขศึกษา ), ศษ. บ.( บริหาร การศึกษา ) ศษ. บ. ( การวัดและประเมินผลการศึกษา ) ค. ม. ( การวัด และประเมินผลการศึกษา ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค. ด.(Ph.D.) ( การวัด และประเมินผล การศึกษา ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ ทำงานประจำให้เป็น งานวิจัย R to R ” โดย โดย

2 2 ความสัมพันธ์ การปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย R to R (Routine to Research) การปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย R to R (Routine to Research) การวิจัยปฏิบัติการ AR (Action Research) การวิจัยปฏิบัติการ AR (Action Research) การวิจัยพัฒนา R&D (Research and Development) การวิจัยพัฒนา R&D (Research and Development) นำไปสู่ KM ( Knowledge Management ) นำไปสู่ KM ( Knowledge Management ) นำไปสู่ LO (Learning Organization) นำไปสู่ LO (Learning Organization)

3 3 ความรู้ ( Knowledge ) ข้อมูล ( Data) ข้อมูล ( Data) สารสนเทศ ( Information ) สารสนเทศ ( Information ) องค์ความรู้ ( Knowledge ) องค์ความรู้ ( Knowledge )

4 4 ชนิดของความรู้ ( Type of Knowledge ) ความรู้เดิม ความรู้ใหม่ ความรู้เดิม ความรู้ใหม่ ความรู้ชัดแจ้ง ( Explicit Knowledge) ความรู้ชัดแจ้ง ( Explicit Knowledge) ความรู้ที่ในบุคคล ( Tacit Knowledge) ความรู้ที่ในบุคคล ( Tacit Knowledge)

5 5 องค์ประกอบของการจัดการ ความรู้ การแสวงหาความรู้ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การจัดเก็บความรู้ การถ่ายโอนความรู้และการ ใช้ประโยชน์ การถ่ายโอนความรู้และการ ใช้ประโยชน์

6 6 การแสวงหาความรู้ อ่าน อ่าน ฝึกหัด ฝึกหัด ศึกษา ศึกษา อบรม อบรม ประชุม ประชุม สัมมน า สัมมน า

7 7 การสร้างองค์ความรู้ ( การวิจัย ) วิจัยเชิง บรรยาย วิจัยเชิง บรรยาย วิจัยเชิงพัฒนา วิจัยเชิงพัฒนา วิจัยเชิง ประเมิน วิจัยเชิง ประเมิน วิจัยเชิง ทดลอง วิจัยเชิง ทดลอง

8 8 การจัดเก็บความรู้ ห้องพักผ่อน ห้องพักผ่อน ห้องสมุด ห้องสมุด ศูนย์ สารสนเทศ ศูนย์ สารสนเทศ ระบบ สารสนเทศ ระบบ สารสนเทศ

9 9 การถ่ายโอนความรู้และการ ใช้ประโยชน์ การถ่ายโอนความรู้และการ ใช้ประโยชน์ รูปแบบการเข้าถึง รูปแบบการเข้าถึง ระบบการยืมคืน ระบบการยืมคืน ระบบการถ่ายโอนความรู้ ระบบการถ่ายโอนความรู้ ระบบการนำความรู้มาใช้ ประโยชน์ ระบบการนำความรู้มาใช้ ประโยชน์ การสร้างเครือข่าย การสร้างเครือข่าย

10 10 องค์ประกอบของ องค์กรแห่ง การเรียนรู้ (Learning Organization : LO) การเรียนรู้ หรือ พลวัตการเรียนรู้ การเรียนรู้ หรือ พลวัตการเรียนรู้ ( Learning Dynamics ) ( Learning Dynamics ) องค์การ หรือ การปรับเปลี่ยน องค์การ องค์การ หรือ การปรับเปลี่ยน องค์การ ( Organization Transformation ) ( Organization Transformation ) สมาชิกในองค์การ หรือ การ เสริมพลังอำนาจ สมาชิกในองค์การ หรือ การ เสริมพลังอำนาจ ( People Empowerment ) ( People Empowerment )

11 11 ความรู้ หรือ การจัดการความรู้ ความรู้ หรือ การจัดการความรู้ ( Knowledge Management ) ( Knowledge Management ) เทคโนโลยี หรือ การนำ เทคโนโลยีไปใช้ เทคโนโลยี หรือ การนำ เทคโนโลยีไปใช้ ( Technology Application ) ( Technology Application )

12 12 “ การวิจัย ” การศึกษา ค้นคว้า ได้องค์ความรู้ใหม่ สิ่งใหม่ๆ อย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เชื่อถือได้ / มีความน่าเชื่อถือ

13 13 งานวิจัย Research งานวิจัย Research ป. โท Thesis ป. โท Thesis ป. เอก Dissertation ป. เอก Dissertation งานวิจัย Research งานวิจัย Research ป. โท Thesis ป. โท Thesis ป. เอก Dissertation ป. เอก Dissertation Academic research Formal research

14 14 งานประจำ สู่ งานวิจัย R to R งานประจำ สู่ งานวิจัย R to R วิจัยสถาบัน วิจัยสถาบัน งานประจำ สู่ งานวิจัย R to R งานประจำ สู่ งานวิจัย R to R วิจัยสถาบัน วิจัยสถาบัน

15 15 งานวิจัย ปฏิบัติการ งานวิจัย ปฏิบัติการ วิจัยปฏิบัติการ ในชั้นเรียน วิจัยปฏิบัติการ ในชั้นเรียน งานวิจัย ปฏิบัติการ งานวิจัย ปฏิบัติการ วิจัยปฏิบัติการ ในชั้นเรียน วิจัยปฏิบัติการ ในชั้นเรียน Classroom Action research Informal research

16 16 Routine การ ปฏิบัติงาน ประจำ สม่ำเสมอ เป็นปกติ

17 17 Routine to Research การ เปลี่ยนแปล ง การพัฒนา การ ปฏิบัติงาน

18 18 Type of R to R พัฒนากระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงาน ลดอัตราการสูญเปล่า พัฒนานวัตกรรม รายงานการใช้นวัตกรรม การประเมินโครงการ : ผู้รับบริการ การประเมินโครงการ : พัฒนา บุคลากร

19 19 ชื่อเรื่อง วิธีวิทยาตัวแปร กลุ่มเป้า หมาย

20 20 บทที่ 1 บทนำ

21 21 ความเป็นมาและ ความสำคัญ 1. ความคาดหวัง เป้าหมาย 2. สภาพปัจจุบัน 3. ประเด็นที่ต้องการ ทำวิจัย และ สิ่งที่คิดว่าจะเกิดหลัง ทำวิจัย สิ่งที่คิดว่าจะเกิดหลัง ทำวิจัย

22 22 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อ 2. สอดคล้องกับชื่อ เรื่อง 3. ตอบคำถามวิจัยได้ ทั้งหมด

23 23 ประโยชน์ที่ได้รับ ระบุสิ่งที่เป็น ประโยชน์ ทำให้ได้อะไร ทำให้ได้อะไร ทำให้ทราบอะไร ทำให้ทราบอะไร นำไปใช้ประโยชน์ อะไร นำไปใช้ประโยชน์ อะไร

24 24 นิยามศัพท์ นิยามตัวแปร นิยามตัวแปร นิยามตาม พจนานุกรม นิยามตาม พจนานุกรม นิยาม ปฏิบัติการ นิยาม ปฏิบัติการ

25 25 บทที่ 2 การศึกษา วรรณกรรม

26 26 วรรณกรรม ( เขียน อะไร ) แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับตัวแปร แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับวิธีวิทยา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ( กับตัวแปร กับวิธีวิทยา หรือ กลุ่มตัวอย่าง )

27 27 บทที่ 3 วิธีดำเนินการ

28 28 วิธีการวิจัย ระบุแบบ แผน เชิง บรรยาย เชิง บรรยาย เชิง ประเมิน เชิง ประเมิน เชิง พัฒนา เชิง พัฒนา

29 29 ประชากรและ กลุ่ม ตัวอย่าง ระบุประชากร ชัดเจน บอกจำนวน กลุ่มตัวอย่าง การกำหนด ขนาด การกำหนด ขนาด วิธีการสุ่ม วิธีการสุ่ม

30 30 เครื่องมือ แบบวัดตัวแปรชนิดต่างๆ แบบสอบถาม แบบวัดความรู้ แบบวัดทักษะ

31 31 การแปลความหมาย คะแนน 1. คะแนนจาก rating scale - Mid point average - Mid point average - ช่วงเท่า - ช่วงเท่า 2. คะแนนจากการวัด ความรู้ - ร้อยละ - ร้อยละ - ค่าเฉลี่ย - ค่าเฉลี่ย 3. สถิติอ้างอิง

32 32 การหาคุณภาพ เครื่องมือ ค่า IOC

33 33 สถิติหาคุณภาพ เครื่องมือ ค่า P ค่า r

34 34 สถิติหาคุณภาพ เครื่องมือ ค่า Reli ค่า  ค่า KR-20

35 35 การเก็บรวบรวม ข้อมูล ใคร เก็บ เก็บที่ ไหน เก็บ เมื่อใด

36 36 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

37 37 การนำเสนอผลการ วิเคราะห์ 1. ตารางข้อมูลทั่วไป 2. ตารางค่าเฉลี่ย และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน 3. ตารางเปรียบเทียบ Pre test - Post test 4. ตารางศึกษา พัฒนาการ /needs assessment 5. ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 6. ตารางความสัมพันธ์

38 38 บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล เสนอแนะ

39 39การเขียนสรุป 1. สรุป จากบท 1, 3 และ 4 ( ให้ครอบคลุม วัตถุประสงค์ ) ( ให้ครอบคลุม วัตถุประสงค์ ) 2. อภิปรายผล ตาม สมมุติฐาน หรือ คำถามวิจัย อ้างตามบท 2 3. ข้อเสนอแนะ จากผลวิจัย จากผลวิจัย การทำวิจัยครั้งต่อไป การทำวิจัยครั้งต่อไป

40 40 การเขียนรายงาน ปก บทคัดย่อ ปก บทคัดย่อ 1. บทนำ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ประโยชน์ 2. การศึกษาวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง 3. วิธีดำเนินการ 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 5. สรุป อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ

41 41 K M ( การเผยแพร่ การใช้ ประโยชน์ )

42 42 L O ( การจัดระบบ เป็นประจำ ต่อเนื่อง )

43 43


ดาวน์โหลด ppt 1 นาวาตรี ดร. พงศ์เทพ จิระโร อาจารย์พยาบาล ทร. (29-52) อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ ม. บูรพา (52- ปัจจุบัน ) พย. บ. มหิดล, วท. บ. ( สุขศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google