งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียน แผนการสอน ด้านทฤษฎี นายบัญญัติ สมสุพรรณ ครูเชี่ยวชาญ www.utcbanyat.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียน แผนการสอน ด้านทฤษฎี นายบัญญัติ สมสุพรรณ ครูเชี่ยวชาญ www.utcbanyat.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียน แผนการสอน ด้านทฤษฎี นายบัญญัติ สมสุพรรณ ครูเชี่ยวชาญ www.utcbanyat.com

2 องค์ประกอบในแผนการสอน ด้านทฤษฎี องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ 1. ขั้นตอน MIAP 2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 3. หัวข้อหลัก 4. วิธีการสอน / คำถาม 5. แนวคำตอบ 6. สื่อที่ใช้ 7. เวลา ( นาที ) www.utcbanyat.com

3 เวลาที่ใช้แต่ละขั้นตอนใน การสอนทฤษฎี การสอนด้านทฤษฎีใน 1 MAIP ใช้เวลาประมาณ 37 นาที ขั้นสนใจปัญหา (Motivation : M) - ควรใช้เวลาสั้นๆ ประมาณ 1-2 นาที ขั้นศึกษาข้อมูล (Imformation : I) - ควรใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที ขั้นพยายาม (Application : A) - สัดส่วน I : A ประมาณ 2 : 1 หรือประมาณ 10 นาที ขั้นสำเร็จผล (Progress : P) - ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้อหาและจำนวนแบบฝึกหัด - สัดส่วน A : P ประมาณ 2 : 1 หรือประมาณ 5 นาที www.utcbanyat.com

4 ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการ สอนทฤษฎี www.utcbanyat.com

5 การนำข้อมูลที่วางแผนไว้ไปเขียนลงใน แบบฟอร์มแผนการสอนทฤษฎี www.utcbanyat.com

6 การนำข้อมูลที่วางแผนไว้ไปเขียนลงใน แบบฟอร์มแผนการสอนทฤษฎี ระบุ ขั้นตอน ของ กระบวน การ เรียนรู้ ระบุ ขั้นตอน ของ กระบวน การ เรียนรู้ www.utcbanyat.com

7 การนำข้อมูลที่วางแผนไว้ไปเขียนลงใน แบบฟอร์มแผนการสอนทฤษฎี ระบุวัตถุประสงค์ ที่จะสอนโดยนำ มาจากใบวัตถุ ประสงค์ ระบุวัตถุประสงค์ ที่จะสอนโดยนำ มาจากใบวัตถุ ประสงค์ www.utcbanyat.com

8 การนำข้อมูลที่วางแผนไว้ไปเขียนลงใน แบบฟอร์มแผนการสอนทฤษฎี ระบุหัวข้อหลัก ที่ต้องบรรยาย ในแต่ละวัตถุประสงค์ ระบุหัวข้อหลัก ที่ต้องบรรยาย ในแต่ละวัตถุประสงค์ www.utcbanyat.com

9 การนำข้อมูลที่วางแผนไว้ไปเขียนลงใน แบบฟอร์มแผนการสอนทฤษฎี ระบุวิธีสอนที่ใช้ แต่ละวัตถุประสงค์ - บรรยาย - ถาม - ตอบ ระบุวิธีสอนที่ใช้ แต่ละวัตถุประสงค์ - บรรยาย - ถาม - ตอบ www.utcbanyat.com

10 การนำข้อมูลที่วางแผนไว้ไปเขียนลงใน แบบฟอร์มแผนการสอนทฤษฎี ระบุคำตอบ ที่ถูกต้อง ให้ชัดเจน ระบุคำตอบ ที่ถูกต้อง ให้ชัดเจน www.utcbanyat.com

11 การนำข้อมูลที่วางแผนไว้ไปเขียนลงใน แบบฟอร์มแผนการสอนทฤษฎี ระบุชนิดและ เบอร์ของสื่อที่ ใช้สอนแต่ละ วัตถุประสงค์ ระบุชนิดและ เบอร์ของสื่อที่ ใช้สอนแต่ละ วัตถุประสงค์ www.utcbanyat.com

12 การนำข้อมูลที่วางแผนไว้ไปเขียนลงใน แบบฟอร์มแผนการสอนทฤษฎี ระบุเวลาที่คาดว่า ใช้สอนในแต่ละ วัตถุประสงค์ ระบุเวลาที่คาดว่า ใช้สอนในแต่ละ วัตถุประสงค์ www.utcbanyat.com

13 หลักเมนูหลัก


ดาวน์โหลด ppt การเขียน แผนการสอน ด้านทฤษฎี นายบัญญัติ สมสุพรรณ ครูเชี่ยวชาญ www.utcbanyat.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google