งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิจารณาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Considerations)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิจารณาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Considerations)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิจารณาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Considerations)
เรียบเรียงจากหนังสือ Laudon, Kenneth C. Management Information System. Luftman, Jerry N. Managing the Information Technology Resource. Long, Larry. Management Information System. จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. ประสงค์ ปราณีตพลกรังและคณะ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้.

2 ศักยภาพของคนไทยที่จะได้งาน หลังเปิดประเทศ เข้าสู่ ASEAN
ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ The Nation ฉบับวันที่ 12 มีนาคม 2555

3 ข้อมูลเฉลี่ยเงินเดือนบุคลากรด้านไอที
CIO/VP of IT $165,100 = 600,000 บาท Director of IT/IS/MIS $108,200= 400,000 บาท Project Manager $88,200 Database Manager $84,800 Senior Systems Analyst $72,300 Senior Systems Programmer $68,900 Web Application Developer $61,700 Network Administrator $60,000 Programmer/Analyst $55,100 = 200,000 บาท Help Desk Operator $39,700 = 160,000 บาท

4 สิ่งที่ผู้ชำนาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแสวงหา
ก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career advancement) ต้องการในด้านเงินเดือน (Salary requirements) การเอื้อให้บริษัทประสบความสำเร็จ (Successful) ความสามารถในด้านการสื่อสาร (Communication) ภาระงานที่สมเหตุสมผล (Reasonable workload) ได้รับการสนับสนุนอบรมและสัมมนา (Training) ทำงานภายใต้ความกดดันต่ำ (Low Pressure)

5 บทบาทบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 เปอร์เซ็นการเติบโตของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer Engineer 108% Computer Support Specialist 102% System Analyst 94% Database Administrator 77% Desktop Publishing Specialist 73%

7 แหล่งรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Source: Lee Hecht Harrison, Inc.,

8 กระบวนการวางแผนพัฒนาทักษะ (Skill Development Planning)
กำหนดความต้องการบุคลากรเข้ามาในองค์กร (Requirement) สำรวจความต้องการพัฒนา เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/ระบบ (Survey) ประเมินทักษะ ความชำนาญของบุคลากรที่มีอยู่ / ที่วางแผน (Evaluation) จัดให้มี และประเมินทางเลือกอื่น ในการได้บุคลากรที่มีความสามารถ (Options) กำหนดแผนให้มีการอบรม/การศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ (Training) จัดทำแผนความต้องการบุคลากร / แผนพัฒนาให้เป็นรูปธรรม (Planning)

9 ทักษะที่จำเป็นด้านการจัดการ
สามารถสื่อสารทั่วทั้งองค์กรธุรกิจ มีทักษะในการให้คำปรึกษา สามารถตัดสินใจอย่างแม่นยำ มีความเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจ มีความเข้าใจปรัชญาขององค์กร มีความเข้าใจเป้าหมายกลยุทธ์

10 เทคนิคสำรวจความต้องการของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 คำแนะนำในการรักษาบุคลากรของ Gartner (1/4)
Gartner headquarters in Stamford ค่าตอบแทน (Compensation) จ่ายสูงกว่าค่าจ้างในตลาดในช่วง 10% ยอมให้ผู้บริหารไอที มีความคล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิม เตรียมเงินแยกต่างหาก เพื่อใช้ในการอบรมอันถือเป็นให้ทุนระยะยาว ยื่นข้อเสนอในเชิงโบนัสจากผลการปฏิบัติงาน และจ่ายระยะยาว ให้เป็นหุ้นส่วนธุรกิจ

12 คำแนะนำในการรักษาบุคลากรของ Gartner (2/4)
สวัสดิการ (Benefits) รักษาฟรี ได้แก่ สุขภาพ ฟัน และการมองเห็น สวัสดิการด้านผลตอบแทน เงินสำรองเลี้ยงชีพ บำนาญ ให้พนักงานซื้อหุ้น ให้ทุน สวัสดิการการใช้ชีวิต แต่งตัวตามสบาย การสื่อสาร เวลางานยืดหยุ่น วันหยุดตามศาสนา หรือ ประเพณี

13 คำแนะนำในการรักษาบุคลากรของ Gartner (3/4)
การอบรม (Training) ลงทุนเพื่อการอบรมและเสริมทักษะอย่างน้อย 10% ของรายรับ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Environment) ให้โอกาสในการทำงานกับ new technologies จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สนุนสนาน ไม่เครียด จัดโปรแกรมต่าง ๆ (Recognition programs)

14 คำแนะนำในการรักษาบุคลากรของ Gartner (4/4)
ขจัดความเหนื่อยหน่ายโดยให้ลาพักร้อน สำรวจความคิดเห็นของพนักงาน (360° review) จ้างคนให้ตรงกับงาน เปิดเส้นทางอาชีพ

15 ปัจจัยจูงใจบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนให้พนักงานเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ จัดหาสิ่งที่พนักงานต้องการอย่างเหมาะสม เงินเดือนและผลตอบแทนต้องแข่งขันกับคู่แข่งได้ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเฉพาะบุคคล สรรหาผู้นำที่เข้มแข็งในช่วงการเปลี่ยนแปลง จัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่างานของทุกคนมีความหมายต่อองค์กร

16 วิธีคลายเครียดของบุคลากรไอที
จัดให้มีการออกกำลัง/บริหารร่างกาย จัดให้มีการทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ส่งเสริมการทำงานในเชิงเพื่อช่วยคลายเครียด ส่งเสริมให้ลาหยุดพักผ่อนเมื่อเกิดความเครียดสูง ส่งเสริมให้พนักงานร้องขอความช่วยเหลือ จัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการทำงาน

17 กลยุทธ์ความสำเร็จในอาชีพ
เลือกการเสี่ยง ประเมินทักษะตัวเอง เปลี่ยนเป็นที่ปรึกษา เกาะติดการเรียนรู้ ผู้มีจริยธรรม ส่งเสริมความสำเร็จ ศึกษาปัญหาและแก้ไข เรียนรู้พันธกิจขององค์กร

18 ทักษะสำหรับอนาคตที่ดี ของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิเคราะห์ธุรกิจ ( Business analyst ) จัดการการเปลี่ยนแปลง ( Change management ) สื่อสาร ( Communication ) การเงิน ( Finance ) จัดการโครงการ ( Project management ) เป็นผู้นำ ( Leadership) การตลาด ( Marketing ) ที่ปรึกษา ( Mentoring ) จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( Stakeholder management ) สร้างทีม ( Team building ) ฝึกอบรม ( Training )

19 Twitter.com ของนายกปู ยิ่งลักษณ์ ถูกแฮ็ก
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 APNewsBreak: Thai PM's Twitter account hacked น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษา วัย 22 อยากนำความรู้มาช่วยงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แหล่งอ้างอิง [แบไต๋ไฮเทค]


ดาวน์โหลด ppt การพิจารณาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Considerations)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google