งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 9 Human Resource Considerations

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 9 Human Resource Considerations"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 9 Human Resource Considerations
Managing the Information Technology Resource Jerry N. Luftman © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 9 - Slide 1

2 Chapter Outline ตลาดทางด้าน IT professionals
คุณลักษณะของสภาพแวดล้อมของ IT ที่สนับต่อความซับซ้อนของ HR อนาคตของ IT professionals ทักษะที่ต้องการสำหรับ IT ที่ต้องการความสำเร็จในอนาคต การรักษาคนเก่งด้าน IT เอาไว้ ความกดดันในการทำงาน การพัฒนา IT career © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 9 - Slide 2

3 National Average of IT Salaries
Senior Systems Programmer $68,900 Web Application Developer $61,700 Network Administrator $60,000 Programmer/Analyst $55,100 Help Desk Operator $39,700 CIO/VP of IT $165,100 Director of IT/IS/MIS $108,200 Project Manager $88,200 Database Manager $84,800 Senior Systems Analyst $72,300 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 9 - Slide 3

4 What IT Professionals Are Looking For
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career advancement) ความต้องการในด้านเงินเดือน (Salary requirements) การเอื้ออำนาจเพื่อทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ ความสามารถในด้าน telecommute การเจรจาเกี่ยวกับ career goals กับผู้บริหาร ภาระงานที่สมเหตุสมผล (Reasonable workload) บริษัทเป็น Sponsor เกี่ยวกับการจัดอบรมและสัมมนา ทำงานภายใต้ความกดดันต่ำ © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 9 - Slide 4

5 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman
© 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 9 - Slide 5

6 Top IT Jobs in Percentage of Growth
Computer Engineer 108% Computer Support Specialist 102% System Analyst 94% Database Administrator 77% Desktop Publishing Specialist 73% © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 9 - Slide 6

7 Skills for Future in IT Business analyst Change management
Communication Finance Project management Leadership Managing value Marketing Mentoring/career development Stakeholder management Team building Training © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 9 - Slide 7

8 General Technology Skills Needed
Application software Databases Hardware infrastructure/architecture Knowledge of general IT management issues Networks and networking architecture Systems development and programming Integration within and across all architectures © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 9 - Slide 8

9 Industry and Firm-Type Knowledge
Industry Knowledge Best practices Industry issues Industry-specific solutions Firm-Type-Specific Knowledge Business processes Generalized business strategies Influencing decision making Marketing © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 9 - Slide 9

10 Necessary Managerial Skills
ความสามารถในการสื่อสาร across business disciplines ความสามารถในเชิงทักษะในการให้คำปรึกษา ความสามารถในการตัดสินใจอย่างแม่นยำ มีสารสนเทศเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ มีความเข้าใจปรัชญาขององต์กร มความเข้าใจทางด้าน strategic goals และ objectives © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 9 - Slide 10

11 Becoming a First-Line Manager
กลายมาเป็นการสนองตอบต่อ output ของคนอื่น ทำตัวเป็นผู้นำ (Act as leader) ยืนอยู่ในตำแหน่งที่ได้รับรายงานเกี่ยวกับ technical issues ต้องทำงานทางด้านให้คำแนะนำ (administrative duties) เป็นงานใหม่และไม่คุ้นเคย ต้องจัดการกับพนักงานและปัญหาต่าง ๆ จากพนักงาน เผชิญหน้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่มีแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนนัก © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 9 - Slide 11

12 Problems of Retention of IT Talent
ยุ่งยากในการเรียนรู้วิธีการวางแผนในการใช้ human resources เกิดความยุ่งยากต่อองค์กรและเกิดผลทางลบด้านบรรยากาศในการทำงาน เมื่อมีคนเก่งออกไปจากองค์กร ต้นทุนจริงในการสูญเสียพนักงานผู้ชำนาญและการเปลี่ยนเพื่อทดแทน © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 9 - Slide 12

13 Recruiting IT Talent Source: Lee Hecht Harrison, Inc., © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 9 - Slide 13

14 Gartner’s Successful Retention Guidelines
Compensation จ่ายสูงกว่าค่าจ้างในตลาดในช่วง 10% s รวมฟังก์ชัน HR และ IT เข้าด้วยกัน ยอมให้ผู้บริหาร IT เชิงฟังก์ชันมีความคล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิม สร้าง defensive intelligence sources และ ตรวจทานบ่อย ๆ เตรียมเงินแยกต่างหาก เพื่อใช้ในการอบรมอันถือเป็นให้ทุนระยะยาว ยื่นข้อเสนอในเชิง time- and performance-based bonuses ซึ่งจ่ายในลักษณะการทำงานยาวนาน 3-5 ปี Stock options © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 9 - Slide 14

15 Gartner’s Successful Retention Guidelines
Benefits Health, dental, and vision Financial benefits include 401-K แผนเกี่ยวกับ เงินสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยหวัด บำนาญ (Pension plan) แผนที่ให้พนักงานซื้อหุ้น (Employee stock purchase plans) ทุนต่าง ๆ Lifestyle benefits Casual dress Telecommuting Flexible hours Sabbaticals (วันหยุดตามศาสนา หรือ ประเพณี) © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 9 - Slide 15

16 Gartner’s Successful Retention Guidelines
การอบรม ลงทุนเพื่อการอบรมและเสริมทักษะอย่างน้อย 10% ของรายรับ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้โอกาสในการทำงานกับ new technologies จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สนุนสนาน ไม่เครียด จัดโปรแกรมต่าง ๆ (Recognition programs) © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 9 - Slide 16

17 Gartner’s Successful Retention Guidelines
Eliminate Burnout Through Staffing/Time Off Staff to meet objectives, negotiate service levels, increase after-hours premium support เสนอโปรแกรมการพักผ่อนให้กับพนักงานที่ทำงานติดต่อกันยาวนาน สำรวจความเห็นของพนักงาน (Poll Employees) สำรวจความพึงพอใจของพนักงานปีละครั้ง จัดให้มีกระบวนการ 360° review ทานข้าวร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานทั่วไป © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 9 - Slide 17

18 Gartner’s Successful Retention Guidelines
Hire Appropriate Profile ระวังพวกทะเยอทะยาน ต้องการความสำเร็จสูง ( go-getters) ทำความเข้าใจถึงวัฒนธรรมของคนที่ต้องการใส่เข้าไปในองค์กร Open Career Paths NO artificial boundaries on career ladders Allow people to build process management skills © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 9 - Slide 18

19 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman
© 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 9 - Slide 19

20 Source: Personnel Decisions Inc. , Minneapolis, MN, http://www
© 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 9 - Slide 20

21 Motivation Factors for IT Staff
ยอมให้พนักงานเรียนรู้ new technologies จัดหาสิ่งที่พนักงานต้องการ (ทรัพยากร)มาให้อย่างพอเพียง ในเทอมของ salary และ benefits ควรแข้งขันกับบริษัทอื่นได้ จัดหา worker’s personal development จัดหาผู้นำที่เข้มแข็งในขณะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้พนักงานเชื่อว่า งานที่เขาทำนั้นมีความหมายต่อองค์กร © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 9 - Slide 21

22 Common Sources of Stress
การก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ technology การสื่อสารและการเดินทาง ความสมดุลระหว่างการทำงานกับการดำเนินชีวิต การเมื่องในสำนักงาน ภาระงานเพิ่มมากขึ้น อื่น ๆ © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 9 - Slide 22

23 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman
© 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 9 - Slide 23

24 Stress-Reduction Techniques
Bring in outside contractors to reduce workloads Improve communications and encourage team building Involve employees in decisions about managing workloads Plan and promote outside activities to break monotony © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 9 - Slide 24

25 IT Management Can Reduce IT Staff Stress
แจ้งข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับ Project ต่าง ๆ ให้พนักงานทราบ แจ้งให้พนักงานทราบถึงความคาดหวังของผู้บริหาร (องค์กร) กำหนดลำดับความสำคัญ จัดการกับงานที่ขีดเส้นตายแต่เนิ่น ๆ มั่นใจว่า พนักงานลาพักร้อนตามช่วงเวลาที่เหมาะควร (เป็นประจำ) มั่นใจว่าพนักงานรู้ถึงการ updates on latest developments © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 9 - Slide 25

26 IT Management Can Reduce IT Staff Stress
จัดให้มีการออกกำลัง/ปริหารร่างกาย จัดให้มีการทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ส่งเสริมการทำงานในเชิง “stress buddies” ทบทวนเกี่ยวกับเรื่อง stress ทุก ๆ วัน ส่งเสริมให้ลาหยุดพักผ่อนเมื่อเกิด highly stressed ส่งเสริมให้พนักงานร้องขอความช่วยเหลือ จัดหาร ergonomic work environment © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 9 - Slide 26

27 Career Development Personal career development เพิ่มคุณภาพในการทำงาน
เพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเป็นกลุ่มดีขึ้น เพิ่มศักยภาพในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน มีความสำเร็จสูงในการโปรโมตพนักงาน เพิ่มผลิตผลของสินค้าหรือบริการ เพิ่ม employee retention © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 9 - Slide 27

28 Ethical Conduct and Data Management
จัดให้มีการอบรมทางด้านจรรยาบรรณ พนักงานควรเข้าใจกฎ กติกา เกี่ยวกับพฤติกรรมและการกระทำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจรรยาบรรณ มีการบริหารจัดการเพื่อบังคับใช้เรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณขององค์กร เรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณควรเปิดเผยให้รับรู้โดยทั่วกัน มีการดำเนินการทั้งแบบที่เป็นทางการและ on-the-job ควรครอบคลุมทุก ๆ ด้าน ทุก ๆ เรื่อง © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 9 - Slide 28

29 Six Commandments of Ethical Management
Data is valuable corporate asset. CIO is steward of corporate data and responsible for managing it over its life cycle. CIO is responsible for controlling access to and use of data. CIO is responsible for preventing inappropriate destruction of data. CIO is responsible for brining technological knowledge to development. CIO should partner with executive peers to develop and execute data management policies. © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 9 - Slide 29

30 © 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman
© 2004 Managing the Information Technology Resource, Jerry N. Luftman Chapter 9 - Slide 30


ดาวน์โหลด ppt Chapter 9 Human Resource Considerations

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google