งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 10 ปัญหาของการประเมินผลในโครงการส่งเสริมการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 10 ปัญหาของการประเมินผลในโครงการส่งเสริมการเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 10 ปัญหาของการประเมินผลในโครงการส่งเสริมการเกษตร
สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept. กระบวนวิชา การประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร (Assessment and Evaluation of Extension Program in Agriculture) บทที่ 10 ปัญหาของการประเมินผลในโครงการส่งเสริมการเกษตร ผศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ปัญหาของการประเมินผล
1. ปัญหาทางปรัชญาและเทคนิค บทบาทการประเมินผล ลักษณะเฉพาะของการประเมินผล สถิติข้อมูลและการวิเคราะห์ การเลือกวิธีและเป้าหมายของการประเมินผล สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept.

3 ปัญหาของการประเมินผล
2. ปัญหาทางปฏิบัติ เห็นว่าการประเมินผลไม่มีความสำคัญ ไม่ได้รับความร่วมมือ การประเมินผลมีการลำเอียง (Bias) ไม่มีความพร้อม สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept.

4 ปัญหาของการประเมินผล
ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง 1. บุคคลที่เกี่ยวข้อง 2. เวลา 3. การเลือกเครื่องมือ , รูปแบบ , เทคนิคในการ ประเมินผล 4. งบประมาณ สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept.

5 ลักษณะของการประเมินผลที่ดี
มีความถูกต้อง แม่นย่ำ น่าเชื่อถือได้ ครอบคลุมในเนื้อหาสาระความต้องการของผู้ที่ จะใช้ประโยชน์ นำเสนอในระยะเวลาอันสมควร สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจได้ สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept.


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 10 ปัญหาของการประเมินผลในโครงการส่งเสริมการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google