งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept. 1 กระบวนวิชา 352441 การประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร (Assessment and Evaluation of Extension Program in Agriculture)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept. 1 กระบวนวิชา 352441 การประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร (Assessment and Evaluation of Extension Program in Agriculture)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept. 1 กระบวนวิชา 352441 การประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร (Assessment and Evaluation of Extension Program in Agriculture) ผศ. ดร. สุรพล เศรษฐบุตร ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่ การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บทที่ 10 ปัญหาของการประเมินผลใน โครงการส่งเสริมการเกษตร

2 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept. 2 ปัญหาของการ ประเมินผล 1. ปัญหาทางปรัชญาและ เทคนิค  บทบาทการประเมินผล  ลักษณะเฉพาะของการ ประเมินผล  สถิติข้อมูลและการวิเคราะห์  การเลือกวิธีและเป้าหมาย ของการประเมินผล

3 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept. 3 ปัญหาของการ ประเมินผล 2. ปัญหาทางปฏิบัติ  เห็นว่าการประเมินผลไม่มี ความสำคัญ  ไม่ได้รับความร่วมมือ  การประเมินผลมีการ ลำเอียง (Bias)  ไม่มีความพร้อม

4 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept. 4 ปัญหาของการ ประเมินผล ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง 1. บุคคลที่เกี่ยวข้อง 2. เวลา 3. การเลือกเครื่องมือ, รูปแบบ, เทคนิคในการ ประเมินผล 4. งบประมาณ

5 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept. 5 ลักษณะของการ ประเมินผลที่ดี  มีความถูกต้อง แม่นย่ำ น่าเชื่อถือได้  ครอบคลุมในเนื้อหาสาระ ความต้องการของผู้ที่ จะใช้ ประโยชน์  นำเสนอในระยะเวลาอัน สมควร  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการประกอบการตัดสินใจ ได้


ดาวน์โหลด ppt สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Ext.Dept. 1 กระบวนวิชา 352441 การประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร (Assessment and Evaluation of Extension Program in Agriculture)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google