งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Organizational Behaviors)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Organizational Behaviors)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Organizational Behaviors)
พฤติกรรมองค์การ (Organizational Behaviors)

2 สิ่งที่จะเรียนรู้ในวันนี้
 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อองค์การ  ประเภทขององค์การ  ความหมายของพฤติกรรมองค์การ  พื้นฐานความรู้ของวิชาพฤติกรรมองค์การ

3 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม
สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) การเปลี่ยนแปลง การเมือง (Politics) เศรษฐกิจ (Economic) เทคโนโลยี (Technology)

4 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อองค์การ
การตลาด (Marketing) การเงิน (Finance) การจัดการ (Management) การผลิตและการดำเนินงาน (Production and Operation)

5 ระบบองค์การ ระบบ + การรวมตัวของบุคคล + + กิจกรรม + วัตถุประสงค์

6 ประเภทขององค์การ  องค์การแบบเป็นทางการ  องค์การแบบไม่เป็นทางการ
 องค์การแบบเป็นทางการ  องค์การแบบไม่เป็นทางการ  องค์การแบบปฐมภูมิ  องค์การแบบทุติยภูมิ

7 พฤติกรรมองค์การ พฤติกรรม องค์การ
+ อาการหรือปฏิกิริยาต่าง ๆ ของระบบที่แสดงออกมาเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า ระบบที่เกิดจากการรวมตัวกันของบุคคลเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีเป้าหมายที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

8 พฤติกรรมระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคลและสภาพแวดล้อม
พฤติกรรมองค์การ พฤติกรรมระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคลและสภาพแวดล้อม ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์การ อันจะมีอิทธิพล ต่อการดำเนินการขององค์การ

9 กระบวนการพื้นฐานที่จะช่วยให้ มีความเข้าใจพฤติกรรมของคน
การสังเกต การฟังและการอ่าน การไตร่ตรอง การถาม

10

11 พฤติกรรมมนุษย์ทั่ว ๆ ไป ก่อนเข้าสู่องค์การ
กรรมพันธุ์ / พันธุกรรม การอบรมเลี้ยงดู บุคลิกภาพ. รูปร่างลักษณะ พฤติกรรมมนุษย์ สิ่งแวดล้อม ทัศนคติ ความคาดหวัง สิ่งจูงใจ การบังคับ ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ บรรทัดฐาน

12 พฤติกรรมมนุษย์ มีการสังกัดกลุ่ม - FORMAL GROUP - INFORMAL GROUP
พฤติกรรมมนุษย์เมื่อเข้าสู่องค์การ การเป็นสมาชิกกลุ่มย่อย/กลุ่มใหญ่ - เหตุผลของการเข้าร่วมกลุ่ม - องค์ประกอบของกลุ่ม - ประเภทของกลุ่ม - บรรทัดฐานของกลุ่ม - บทบาทที่คาดหวังจากกลุ่ม พฤติกรรมมนุษย์ การใช้อำนาจและพฤติกรรมกลุ่ม ภาวะผู้นำในกลุ่ม ผลประโยชน์ของกลุ่ม การติดต่อสื่อสารภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม - ปฏิกิริยาโต้ตอบ - ความขัดแย้ง โครงสร้างองค์การ - สายการบังคับบัญชา - กฎระเบียบ - บรรยากาศ การเมืองในองค์การ

13 เปลี่ยนแปลงที่ปัจจัยเหล่านี้ เช่น เปลี่ยนแปลงทัศนคติค่านิยม บรรทัดฐาน
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ พฤติกรรม พฤติกรรมมนุษย์ เปลี่ยนแปลงที่ปัจจัยเหล่านี้ เช่น เปลี่ยนแปลงทัศนคติค่านิยม บรรทัดฐาน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

14 การศึกษาพฤติกรรมองค์การ
มีพื้นฐานของการวิจัยเป็นกรอบในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้ รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่  กรณีศึกษา  การสำรวจ เป็นการศึกษาโดยใช้กลุ่มตัวอย่างตอบคำถาม  การทดลองใช้ห้องแล็บ เป็นการทดลองในสภาพแวดล้อมที่สามารถ ควบคุมได้ เพื่อศึกษาความเป็นไปของระบบเมื่อเกิดการเปลี่ยน แปลงของตัวแปรต่าง ๆ  การออกสนาม เป็นการศึกษาพฤติกรรมจากระบบและจากการสังเกต ปฏิสัมพันธ์ในองค์การจริง

15  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อองค์การ  ประเภทขององค์การ
สรุป  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อองค์การ  ประเภทขององค์การ  ความหมายของพฤติกรรมองค์การ  พื้นฐานความรู้ของวิชาพฤติกรรมองค์การ


ดาวน์โหลด ppt (Organizational Behaviors)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google