งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2  ผลกระทบของการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อองค์การ  ประเภทขององค์การ  ความหมายของพฤติกรรม องค์การ  พื้นฐานความรู้ของวิชา พฤติกรรมองค์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2  ผลกระทบของการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อองค์การ  ประเภทขององค์การ  ความหมายของพฤติกรรม องค์การ  พื้นฐานความรู้ของวิชา พฤติกรรมองค์การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2  ผลกระทบของการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อองค์การ  ประเภทขององค์การ  ความหมายของพฤติกรรม องค์การ  พื้นฐานความรู้ของวิชา พฤติกรรมองค์การ

3 3 การ เปลี่ยนแปลง เศรษฐกิ จ (Econo mic) การเมือง (Politic s) สังคมและ วัฒนธรรม (Social and Culture) เทคโนโ ลยี (Techn ology)

4 4 การ จัดการ (Manag ement) การเงิน (Financ e) การตลาด (Marketing) การผลิตและการ ดำเนินงาน (Production and Operation)

5 5 ระบบ + การรวมตัว ของบุคคล + กิจกรรม + วัตถุประ สงค์ +

6 6  องค์การแบบเป็น ทางการ  องค์การแบบไม่ เป็นทางการ  องค์การแบบ ปฐมภูมิ  องค์การแบบ ทุติยภูมิ

7 7 พฤติกรรม องค์การ + อาการหรือ ปฏิกิริยาต่าง ๆ ของระบบที่ แสดงออกมา เพื่อตอบสนอง ต่อสิ่งเร้า ระบบที่เกิดจาก การรวมตัวกันของ บุคคลเพื่อทำ กิจกรรมร่วมกัน โดยมีเป้าหมายที่ จะบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้

8 8 พฤติกรรมระหว่างบุคคล กลุ่ม บุคคลและสภาพแวดล้อม ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก องค์การ อันจะมีอิทธิพล ต่อการดำเนินการขององค์การ

9 9 กระบวนการพื้นฐาน ที่จะช่วยให้ มีความเข้าใจ พฤติกรรมของคน การสังเกต การฟังและ การอ่าน การถาม การ ไตร่ตรอง

10 10

11 11 พฤติกรรมมนุษย์ทั่ว ๆ ไป ก่อนเข้าสู่องค์การ กรรมพันธุ์ / พันธุกรรม บุคลิกภาพ. รูปร่างลักษณะ พฤติกรรม มนุษย์ ทัศน คติ บรรทัด ฐาน การอบรมเลี้ยง ดู สิ่งแวดล้อ ม ความคาดหวัง สิ่งจูงใจ การบังคับ ความต้องการ พื้นฐานของมนุษย์

12 12 พฤติกรรมมนุษย์เมื่อ เข้าสู่องค์การ มีการสังกัดกลุ่ม - FORMAL GROUP - INFORMAL GROUP การเป็นสมาชิกกลุ่มย่อย / กลุ่มใหญ่ - เหตุผลของการเข้าร่วมกลุ่ม - องค์ประกอบของกลุ่ม - ประเภทของกลุ่ม - บรรทัดฐานของกลุ่ม - บทบาทที่คาดหวังจากกลุ่ม การใช้อำนาจและพฤติกรรมกลุ่ม ภาวะผู้นำใน กลุ่ม ผลประโยชน์ของ กลุ่ม การติดต่อสื่อสาร ภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม - ปฏิกิริยาโต้ตอบ - ความขัดแย้ง โครงสร้างองค์การ - สายการบังคับบัญชา - กฎระเบียบ - บรรยากาศ การเมืองในองค์การ พฤติกรรมมนุษย์

13 13 ปัจจัย ต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรม พฤติกรรม มนุษย์ เปลี่ยนแปลงที่ ปัจจัยเหล่านี้ เช่น เปลี่ยนแปลง ทัศนคติค่านิยม บรรทัดฐาน เปลี่ยนแปลง พฤติกรรม

14 14 มีพื้นฐานของการวิจัยเป็นกรอบในการ วิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้ รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่  กรณีศึกษา  การสำรวจ เป็นการศึกษาโดยใช้กลุ่ม ตัวอย่างตอบคำถาม  การทดลองใช้ห้องแล็บ เป็นการทดลอง ในสภาพแวดล้อมที่สามารถ ควบคุมได้ เพื่อศึกษาความเป็นไป ของระบบเมื่อเกิดการเปลี่ยน แปลงของตัวแปรต่าง ๆ  การออกสนาม เป็นการศึกษาพฤติกรรม จากระบบและจากการสังเกต ปฏิสัมพันธ์ในองค์การจริง

15 15  ผลกระทบของการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อองค์การ  ประเภทขององค์การ  ความหมายของพฤติกรรม องค์การ  พื้นฐานความรู้ของวิชา พฤติกรรมองค์การ


ดาวน์โหลด ppt 1. 2  ผลกระทบของการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อองค์การ  ประเภทขององค์การ  ความหมายของพฤติกรรม องค์การ  พื้นฐานความรู้ของวิชา พฤติกรรมองค์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google