งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธุรกิจที่พักและบริการ อาหาร. ความหมายของโรงแรม พระราชบัญญัติโรงแรม พ. ศ. 2458 มาตรา 3 และ 25 พระราชบัญญัติโรงแรม พ. ศ. 2458 มาตรา 3 และ 25 โรงแรม คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธุรกิจที่พักและบริการ อาหาร. ความหมายของโรงแรม พระราชบัญญัติโรงแรม พ. ศ. 2458 มาตรา 3 และ 25 พระราชบัญญัติโรงแรม พ. ศ. 2458 มาตรา 3 และ 25 โรงแรม คือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธุรกิจที่พักและบริการ อาหาร

2 ความหมายของโรงแรม พระราชบัญญัติโรงแรม พ. ศ. 2458 มาตรา 3 และ 25 พระราชบัญญัติโรงแรม พ. ศ. 2458 มาตรา 3 และ 25 โรงแรม คือ “ สถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ รับสินจ้างสำหรับคนเดินทาง หรือบุคคลที่ ประสงค์จะหาที่อยู่หรือที่พักชั่วคราว และ สถานประกอบการนั้นๆ จะต้องมีการจัดบริการ อาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าพักหรือ ผู้ใช้บริการ ” โรงแรม คือ “ สถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ รับสินจ้างสำหรับคนเดินทาง หรือบุคคลที่ ประสงค์จะหาที่อยู่หรือที่พักชั่วคราว และ สถานประกอบการนั้นๆ จะต้องมีการจัดบริการ อาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าพักหรือ ผู้ใช้บริการ ” พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2542 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2542 โรงแรม คือ “ ที่พักคนเดินทาง ซึ่งต้องเสียค่า พักแรมด้วย ” โรงแรม คือ “ ที่พักคนเดินทาง ซึ่งต้องเสียค่า พักแรมด้วย ”

3 ความสำคัญของธุรกิจที่พัก และบริการอาหาร ความสำคัญเชิง เศรษฐกิจ ความสำคัญเชิง เศรษฐกิจ ความสำคัญเชิง สังคม ความสำคัญเชิง สังคม

4 ความสำคัญเชิงเศรษฐกิจ สร้างงานและอาชีพให้แก่ชุมชน สร้างงานและอาชีพให้แก่ชุมชน นำรายได้เข้าสู่ประเทศและสร้างรายได้ หมุนเวียน นำรายได้เข้าสู่ประเทศและสร้างรายได้ หมุนเวียน แหล่งรับป้อนสินค้าและผลิตภัณฑ์จาก อุตสาหกรรมอื่นๆ แหล่งรับป้อนสินค้าและผลิตภัณฑ์จาก อุตสาหกรรมอื่นๆ สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวและ ส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาค สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวและ ส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาค

5 ความสำคัญเชิงสังคม ช่วยยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของ ท้องถิ่น ช่วยยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของ ท้องถิ่น เป็นแหล่งบันเทิงของชุมชนเพื่อการหย่อน ใจ เป็นแหล่งบันเทิงของชุมชนเพื่อการหย่อน ใจ เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ และศูนย์รวม กิจกรรมสังคม เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ และศูนย์รวม กิจกรรมสังคม เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ทำนุบำรุงวัฒนธรรมประเพณีของชาติ ทำนุบำรุงวัฒนธรรมประเพณีของชาติ สร้างชื่อเสียงประเทศให้เป็นที่รู้จัก สร้างชื่อเสียงประเทศให้เป็นที่รู้จัก

6 ปัจจัยเอื้ออำนวยต่อ พัฒนาการธุรกิจโรงแรม ปัจจัยด้านการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย ทำให้มีการเดินทางเพิ่มมากขึ้น ปัจจัยด้านการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย ทำให้มีการเดินทางเพิ่มมากขึ้น รูปแบบการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไป รูปแบบการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไป


ดาวน์โหลด ppt ธุรกิจที่พักและบริการ อาหาร. ความหมายของโรงแรม พระราชบัญญัติโรงแรม พ. ศ. 2458 มาตรา 3 และ 25 พระราชบัญญัติโรงแรม พ. ศ. 2458 มาตรา 3 และ 25 โรงแรม คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google