งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธุรกิจที่พักและบริการอาหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธุรกิจที่พักและบริการอาหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธุรกิจที่พักและบริการอาหาร

2 ความหมายของโรงแรม พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2458 มาตรา 3 และ 25
โรงแรม คือ “สถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับสินจ้างสำหรับคนเดินทาง หรือบุคคลที่ประสงค์จะหาที่อยู่หรือที่พักชั่วคราว และสถานประกอบการนั้นๆ จะต้องมีการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าพักหรือผู้ใช้บริการ” พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 โรงแรม คือ “ที่พักคนเดินทาง ซึ่งต้องเสียค่าพักแรมด้วย”

3 ความสำคัญของธุรกิจที่พักและบริการอาหาร
ความสำคัญเชิงเศรษฐกิจ ความสำคัญเชิงสังคม

4 ความสำคัญเชิงเศรษฐกิจ
สร้างงานและอาชีพให้แก่ชุมชน นำรายได้เข้าสู่ประเทศและสร้างรายได้หมุนเวียน แหล่งรับป้อนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมอื่นๆ สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาค

5 ความสำคัญเชิงสังคม ช่วยยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของท้องถิ่น
เป็นแหล่งบันเทิงของชุมชนเพื่อการหย่อนใจ เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ และศูนย์รวมกิจกรรมสังคม เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ทำนุบำรุงวัฒนธรรมประเพณีของชาติ สร้างชื่อเสียงประเทศให้เป็นที่รู้จัก

6 ปัจจัยเอื้ออำนวยต่อพัฒนาการธุรกิจโรงแรม
ปัจจัยด้านการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย ทำให้มีการเดินทางเพิ่มมากขึ้น รูปแบบการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไป


ดาวน์โหลด ppt ธุรกิจที่พักและบริการอาหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google