งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Session 4 “มีเป้าหมาย แล้วต้องเดิน ต้องบิน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Session 4 “มีเป้าหมาย แล้วต้องเดิน ต้องบิน”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Session 4 “มีเป้าหมาย แล้วต้องเดิน ต้องบิน”
จะ “บิน” ได้ ต้องมี “หลักการ” จับหลักการไม่ได้ ก็ “เหนื่อยเปล่า” แรงยก > น้ำหนัก แรงผลัก > แรงต้าน

2 Guiding Principles ฝูงนก/ฝูงปลา ระวังไม่ให้ชนกัน
รักษาความเร็วให้เท่ากับตัวอื่น พยายามเกาะกลุ่มให้มากที่สุด

3 Concept การจัดองค์กรสมัยใหม่ (องค์กรแนวราบของอาจารย์ประเวศ)
Individual Nodes Networks

4 หลักการบริหารธุรกิจ (แบบพอเพียง)
ไม่เอาเปรียบลูกค้า/คู่ค้า ไม่ขยายจนเกินกำลัง ไม่สร้างหนี้

5 (คำสอนที่เป็นหลักใหญ่ของพระพุทธเจ้า)
สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา สจิตฺตปริโยทปนํ - พุทธธรรม หน้า

6 (คำสอนที่เป็นหลักใหญ่ของพระพุทธเจ้า)
หลักโอวาทปาติโมกข์ (คำสอนที่เป็นหลักใหญ่ของพระพุทธเจ้า) สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา สจิตฺตปริโยทปนํ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม การทำจิตของตนให้ผ่องใส - พุทธธรรม หน้า

7 Paradigm Workshop by Dr. Prapon Phasukyud
โจทย์ข้อที่ 1 การที่ท่านจะไปสู่เป้าหมาย/วิสัยทัศน์ตามที่ต้องการนั้น ท่านจะเดินไปภายใต้ “หลักการ” อะไร ? ท่านจะใช้อะไรเป็น “Guiding Principles” ท่านให้คุณค่า (Values) หรือให้ความสำคัญกับสิ่งใดเป็นพิเศษ เพราะอะไร ? (20 นาที) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ แต่ละกลุ่มนำเสนอในที่ประชุมใหญ่ (กลุ่มละ 5 นาที) Learn2gether

8 Paradigm Workshop by Dr. Prapon Phasukyud
โจทย์ข้อที่ 2 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการในข้อ 1 ท่านจะเสนอ “วิธีการ/กระบวนการ/กลไก/เครื่องมือ” อะไร ? โปรดอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Learn2gether

9 ความรู้ หมุนเวียนเคลื่อนที่ได้ ตามกระบวนการ SECI หรือ Knowledge Spiral ของ Nonaka
Tacit Socialization Explicit Externalization Internalization Explicit Combination การจัดการความรู้ คือการสร้าง “เกลียวความรู้” ให้เกิดขึ้นเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหา / พัฒนางาน

10 Paradigm Workshop by Dr. Prapon Phasukyud
โจทย์ข้อที่ 3 เพื่อให้การดำเนินงานของท่านมีการหมุน “เกลียวความรู้” ไปด้วย ท่านจะต้องเตรียมปัจจัยในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร ? เรื่อง “เวลา (time)” เรื่อง “เวที/พื้นที่/ช่องทาง/สถานที่ (space: physical, virtual, etc.)” เรื่อง “ไมตรี/ใจ (relationship, trust, etc.)” เรื่อง “คุณอำนวย” ที่จะมาช่วยหมุน “เกลียวความรู้” “คุณอำนวย” ที่ดีควรมีทบบาท หน้าที่อย่างไร ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Learn2gether

11 Guiding Principles สำหรับ Facilitators “คนเชียร์แขก”
วางตัวเป็นกลาง ไม่เข้าข้าง ไม่ dominate ใส่ใจในกระบวนการไม่ใช่เนื้อหา (content) คิดเสมอว่าคนในกลุ่มคือผู้รู้ (expert) ช่วยส่งเสริม แต่ไม่ใช่ไปทำซะเอง “อุเบกขา” “คนเชียร์แขก”


ดาวน์โหลด ppt Session 4 “มีเป้าหมาย แล้วต้องเดิน ต้องบิน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google