งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Session 4 “ มีเป้าหมาย แล้วต้องเดิน ต้องบิน ” จะ “ บิน ” ได้ ต้องมี “ หลักการ ” จับหลักการไม่ได้ ก็ “ เหนื่อยเปล่า ” แรงยก > น้ำหนัก แรงผลัก > แรงต้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Session 4 “ มีเป้าหมาย แล้วต้องเดิน ต้องบิน ” จะ “ บิน ” ได้ ต้องมี “ หลักการ ” จับหลักการไม่ได้ ก็ “ เหนื่อยเปล่า ” แรงยก > น้ำหนัก แรงผลัก > แรงต้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Session 4 “ มีเป้าหมาย แล้วต้องเดิน ต้องบิน ” จะ “ บิน ” ได้ ต้องมี “ หลักการ ” จับหลักการไม่ได้ ก็ “ เหนื่อยเปล่า ” แรงยก > น้ำหนัก แรงผลัก > แรงต้าน

2 Guiding Principles ฝูงนก / ฝูงปลา 1. ระวังไม่ให้ชนกัน 2. รักษาความเร็วให้ เท่ากับตัวอื่น 3. พยายามเกาะกลุ่ม ให้มากที่สุด

3 Concept การจัดองค์กรสมัยใหม่ ( องค์กรแนวราบของอาจารย์ประเวศ ) I ndividual N odes N etworks

4 หลักการบริหารธุรกิจ ( แบบพอเพียง ) 1. ไม่เอาเปรียบ ลูกค้า / คู่ค้า 2. ไม่ขยายจนเกิน กำลัง 3. ไม่สร้างหนี้

5 ( คำสอนที่เป็นหลักใหญ่ของพระพุทธเจ้า ) 1. สพฺพปาปสฺส อกรณํ 2. กุสลสฺสูปสมฺปทา 3. สจิตฺตปริโยทปนํ - พุทธธรรม หน้า 611-612

6 หลักโอวาทปาติโมกข์ ( คำสอนที่เป็นหลักใหญ่ของพระพุทธเจ้า ) 1. สพฺพปาปสฺส อกรณํ 2. กุสลสฺสูปสมฺปทา 3. สจิตฺตปริโยทปนํ - พุทธธรรม หน้า 611-612 การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม การทำจิตของตนให้ผ่องใส

7 โจทย์ข้อที่ 1 การที่ท่านจะไปสู่เป้าหมาย / วิสัยทัศน์ตามที่ต้องการนั้น ท่าน จะเดินไปภายใต้ “ หลักการ ” อะไร ? ท่านจะใช้อะไรเป็น “Guiding Principles” ท่านให้คุณค่า (Values) หรือ ให้ความสำคัญกับสิ่งใดเป็น พิเศษ...... เพราะอะไร ? (20 นาที ) แต่ละกลุ่มนำเสนอในที่ประชุมใหญ่ ( กลุ่มละ 5 นาที )

8 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการในข้อ 1 ท่านจะเสนอ “ วิธีการ / กระบวนการ / กลไก / เครื่องมือ ” อะไร ? โปรดอธิบาย พร้อม ยกตัวอย่างประกอบ โจทย์ข้อที่ 2

9 Externalization InternalizationCombination Tacit Socialization Explicit การจัดการความรู้ คือการสร้าง “ เกลียวความรู้ ” ให้เกิดขึ้นเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหา / พัฒนางาน ความรู้ หมุนเวียนเคลื่อนที่ได้ ตามกระบวนการ SECI หรือ Knowledge Spiral ของ Nonaka

10 เพื่อให้การดำเนินงานของท่านมีการ หมุน “ เกลียวความรู้ ” ไปด้วย ท่าน จะต้องเตรียมปัจจัยในเรื่องต่อไปนี้ อย่างไร ? โจทย์ข้อที่ 3 1. เรื่อง “ เวลา (time)” 2. เรื่อง “ เวที / พื้นที่ / ช่องทาง / สถานที่ (space: physical, virtual, etc.)” 3. เรื่อง “ ไมตรี / ใจ (relationship, trust, etc.)” 4. เรื่อง “ คุณอำนวย ” ที่จะมาช่วย หมุน “ เกลียวความรู้ ” “ คุณอำนวย ” ที่ดีควรมีทบบาท หน้าที่อย่างไร

11 Guiding Principles สำหรับ Facilitators วางตัวเป็นกลาง ไม่เข้าข้าง ไม่ dominate ใส่ใจในกระบวนการไม่ใช่ เนื้อหา (content) คิดเสมอว่าคนในกลุ่มคือผู้รู้ (expert) ช่วยส่งเสริม แต่ไม่ใช่ไปทำ ซะเอง “ อุเบกขา ” “ คนเชียร์แขก ”


ดาวน์โหลด ppt Session 4 “ มีเป้าหมาย แล้วต้องเดิน ต้องบิน ” จะ “ บิน ” ได้ ต้องมี “ หลักการ ” จับหลักการไม่ได้ ก็ “ เหนื่อยเปล่า ” แรงยก > น้ำหนัก แรงผลัก > แรงต้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google