งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทปฏิบัติการที่ 5 PLANT TISSUE ANALYSIS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทปฏิบัติการที่ 5 PLANT TISSUE ANALYSIS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทปฏิบัติการที่ 5 PLANT TISSUE ANALYSIS

2 การเจริญเติบโตของพืช คือ การที่พืชสะสมน้ำหนัก
แห้ง เนื่องจากพืชรับธาตุอาหารและน้ำมาใช้ใน กระบวนการเมแทบอลิซึมเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต โดยทั่วไปเนื้อเยื่อพืชสดมีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง 80-90% แต่ขึ้นกับชนิดและระยะการเจริญเติบโต รวมถึงสะสมน้ำหนักแห้งประมาณ 20% ของน้ำหนักสด

3 90% ของน้ำหนักแห้งเป็นอินทรียสาร ส่วนใหญ่คือ
โครงสร้างของผนังเซลล์ เช่น คาร์โบไฮเดรท โปรตีน ไขมัน ส่วนที่เหลือคือ อนินทรียสาร ที่พืชสะสมใน เซลล์หรือเนื้อเยื่อในรูปของธาตุอาหาร และนำไปใช้ ในกระบวนการเมแทบอลิซึม

4 ปริมาณหรือความเข้มข้นของธาตุอาหารที่สะสมใน
เซลล์หรือเนื้อเยื่อพืช ขึ้นกับชนิดพืช อายุ สภาพแวดล้อม เช่น แสง ความชื้น อุณหภูมิ ชนิดดิน pH ดิน ปริมาณอินทรียสารในดิน รวมถึงบทบาทและ หน้าที่ของธาตุอาหารต่อกระบวนการทางสรีรวิทยา ของพืช

5 การตรวจสอบว่าพืชขาดธาตุอาหารหรือไม่ สามารถทำ
ได้หลายวิธี เช่น อาการขาดธาตุอาหารที่พืชแสดงออก (visual symptom) การวิเคราะห์เนื้อเยื่อพืช(plant tissue analysis) และวิเคราะห์ดิน (soil analysis)

6 บทปฏิบัติการนี้ วิเคราะห์เนื้อเยื่อพืชเพื่อตรวจหา
ธาตุอาหารที่มีอยู่ในสารละลายเถ้า ซึ่งสามารถทราบ การขาดธาตุอาหารพืชก่อนพืชจะแสดงอาการขาดธาตุ อาหารให้เห็น ซึ่งสามารถแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหาร ของพืชได้ N, P, S มักสูญหายระหว่าง เตรียมเถ้า หรือมีปริมาณน้อย ลง

7 วัตถุประสงค์คือ เพื่อให้ทราบวิธีการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชบางชนิด ที่เป็นองค์ประกอบในเถ้าเชิงคุณภาพ(quantitative test)

8 ใช้ ammonium oxalate( (NH 4)2C2O4 )ทดสอบ
หลักการคือ ทดสอบ Ca ใช้ ammonium oxalate( (NH 4)2C2O4 )ทดสอบ Ca 2+ (aq) + C2O4 2-(aq) Ca C2O4 (s) calcium ion oxalate ion calcium oxalate ได้ตะกอนสีขาว ของ calcium oxalate

9 Ca

10 2. ทดสอบ Mg ใช้ สารละลาย (NH4 OH)(1:4) และ (Na2HPO4) ทดสอบ
2Mg +2 (aq) + 2 HPO4 2-(aq) + 2 NH 4 +(aq) MgNH4PO4(s) ได้ตะกอนสีขาว ของ Magnesium ammonium phosphate

11 Mg

12 SO4 2- (aq)+ Ba 2+ (aq) Ba SO4 (s)
ใช้ สารละลาย barium chloride(BaCl2)ทดสอบ SO4 2- (aq)+ Ba 2+ (aq) Ba SO4 (s) ได้ตะกอนสีขาว ของ Barium sulfate

13 S

14 4. ทดสอบ P ใช้ สารละลาย ammonium molybdate( (NH4)2MoO4)
ทดสอบ ในสภาพกรด PO4 3-(aq) + 3 NH4 +(aq) + 12 MoO4 2- (aq) (NH4)3 PO4(MoO3)12(s) ได้ตะกอนสีเหลืองของ ammonium phosphate molybdate

15 เติม stannnous chloride (SnCl 2)ลงไปเพื่อเป็น reducing agent และเกิด
(MoO 2.4 MoO3)2.H3 PO4.H2O ซึ่งเป็นสารละลายสีน้ำเงิน

16 5. ทดสอบ Fe ใช้ สารละลาย potassium thiocyanate( KSCN) ทดสอบ
Fe 3+ (aq) + SCN – (aq) Fe (SCN) 2+ (aq) ferrothiocyanate ได้สารละลายสีแดง ของ ferrothiocyanate

17 Fe

18 ลำดับการทดลอง การเตรียมสารละลายเถ้า นำเถ้าประมาณ 2 กรัม ใส่beaker 50 ml เติมน้ำกลั่น 10 ml ทดสอบ pH ด้วยกระดาษลิตมัส

19 เติมสารละลายกรด HCl (1:4) 5 ml สังเกตฟอง อากาศ เติมน้ำกลั่น 25 ml ต้มให้เดือด ทิ้งให้เย็น แล้วกรองด้วย กระดาษกรองเบอร์ 1 จะได้ สารละลายเถ้า(ash solution)

20


ดาวน์โหลด ppt บทปฏิบัติการที่ 5 PLANT TISSUE ANALYSIS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google