งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเจริญเติบโตของพืช คือ การที่พืชสะสมน้ำหนัก แห้ง เนื่องจากพืชรับธาตุอาหารและน้ำมาใช้ใน กระบวนการเมแทบอลิซึมเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตโดยทั่วไปเนื้อเยื่อพืชสดมีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเจริญเติบโตของพืช คือ การที่พืชสะสมน้ำหนัก แห้ง เนื่องจากพืชรับธาตุอาหารและน้ำมาใช้ใน กระบวนการเมแทบอลิซึมเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตโดยทั่วไปเนื้อเยื่อพืชสดมีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเจริญเติบโตของพืช คือ การที่พืชสะสมน้ำหนัก แห้ง เนื่องจากพืชรับธาตุอาหารและน้ำมาใช้ใน กระบวนการเมแทบอลิซึมเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตโดยทั่วไปเนื้อเยื่อพืชสดมีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง 80-90% แต่ขึ้นกับชนิดและระยะการเจริญเติบโต รวมถึงสะสมน้ำหนักแห้งประมาณ 20% รวมถึงสะสมน้ำหนักแห้งประมาณ 20%ของน้ำหนักสด

3 90% ของน้ำหนักแห้งเป็นอินทรียสาร ส่วนใหญ่คือ โครงสร้างของผนังเซลล์ เช่น คาร์โบไฮเดรท โปรตีน ไขมัน ส่วนที่เหลือคือ อนินทรียสาร ที่พืชสะสมใน เซลล์หรือเนื้อเยื่อในรูปของธาตุอาหาร และนำไปใช้ ในกระบวนการเมแทบอลิซึม

4 ปริมาณหรือความเข้มข้นของธาตุอาหารที่สะสมใน เซลล์หรือเนื้อเยื่อพืช ขึ้นกับชนิดพืช อายุ สภาพแวดล้อม เช่น แสง ความชื้น อุณหภูมิ ชนิดดิน pH ดิน ปริมาณอินทรียสารในดิน รวมถึงบทบาทและ หน้าที่ของธาตุอาหารต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช

5 การตรวจสอบว่าพืชขาดธาตุอาหารหรือไม่ สามารถทำ ได้หลายวิธี เช่น อาการขาดธาตุอาหารที่พืชแสดงออก (visual symptom) การวิเคราะห์เนื้อเยื่อพืช (plant tissue analysis) และวิเคราะห์ดิน tissue analysis) และวิเคราะห์ดิน (soil analysis) (soil analysis)

6 บทปฏิบัติการนี้ วิเคราะห์เนื้อเยื่อพืชเพื่อตรวจหา ธาตุอาหารที่มีอยู่ในสารละลายเถ้า ซึ่งสามารถทราบ การขาดธาตุอาหารพืชก่อนพืชจะแสดงอาการขาดธาตุ อาหารให้เห็น ซึ่งสามารถแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหาร ของพืชได้ N, P, S มักสูญหายระหว่าง N, P, S มักสูญหายระหว่าง เตรียมเถ้า หรือมีปริมาณน้อย ลง

7 วัตถุประสงค์คือเพื่อให้ทราบวิธีการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชบางชนิด ที่เป็นองค์ประกอบในเถ้าเชิงคุณภาพ (quantitative test)

8 หลักการคือ 1. ทดสอบ Ca ใช้ ammonium oxalate( (NH 4 ) 2 C 2 O 4 ) ทดสอบ Ca 2+ (aq) + C 2 O 4 2- (aq) Ca C 2 O 4 (s) calcium ion oxalate ion calcium oxalate ได้ตะกอนสีขาว ได้ตะกอนสีขาว ของ calcium oxalate ของ calcium oxalate

9 Ca

10 2. ทดสอบ Mg ใช้ สารละลาย (NH 4 OH)(1:4) และ (Na 2 HPO 4 ) ทดสอบ 2Mg +2 (aq) + 2 HPO 4 2- (aq) + 2 NH 4 + (aq) 2 MgNH 4 PO 4 (s) ได้ตะกอนสีขาว ได้ตะกอนสีขาว ของ Magnesium ammonium phosphate ของ Magnesium ammonium phosphate

11 Mg

12 3. ทดสอบ S ใช้ สารละลาย barium chloride(BaCl 2 ) ทดสอบ SO 4 2- (aq)+ Ba 2+ (aq) Ba SO 4 (s) ได้ตะกอนสีขาว ได้ตะกอนสีขาว ของ Barium sulfate ของ Barium sulfate

13 S

14 4. ทดสอบ P 4. ทดสอบ P ใช้ สารละลาย ammonium molybdate( (NH 4 ) 2 MoO 4 ) ใช้ สารละลาย ammonium molybdate( (NH 4 ) 2 MoO 4 ) ทดสอบ ในสภาพกรด PO 4 3- (aq) + 3 NH 4 +(aq) + 12 MoO 4 2- (aq) PO 4 3- (aq) + 3 NH 4 +(aq) + 12 MoO 4 2- (aq) (NH 4 )3 PO 4 (MoO 3 ) 12 (s) (NH 4 )3 PO 4 (MoO 3 ) 12 (s) ได้ตะกอนสีเหลืองของ ammonium phosphate molybdate

15 เติม stannnous chloride (SnCl 2 ) ลงไปเพื่อเป็น reducing agent และเกิด (MoO 2.4 MoO 3 )2.H 3 PO 4.H 2 O ซึ่งเป็นสารละลายสีน้ำเงิน

16 5. ทดสอบ Fe 5. ทดสอบ Fe ใช้ สารละลาย potassium thiocyanate( KSCN) ใช้ สารละลาย potassium thiocyanate( KSCN) ทดสอบ ทดสอบ Fe 3+ (aq) + SCN – (aq) Fe (SCN) 2+ (aq) Fe 3+ (aq) + SCN – (aq) Fe (SCN) 2+ (aq) ferrothiocyanate ferrothiocyanate ได้สารละลายสีแดง ของ ferrothiocyanate ได้สารละลายสีแดง ของ ferrothiocyanate

17 Fe

18 ลำดับการทดลอง การเตรียมสารละลายเถ้า การเตรียมสารละลายเถ้า นำเถ้าประมาณ 2 กรัม ใส่ beaker 50 ml เติมน้ำกลั่น 10 ml ทดสอบ pH ด้วยกระดาษลิตมัส

19 เติมสารละลายกรด HCl (1:4) 5 ml สังเกตฟอง อากาศ เติมน้ำกลั่น 25 ml ต้มให้เดือด ทิ้งให้เย็น แล้วกรองด้วย กระดาษกรองเบอร์ 1 จะได้ สารละลายเถ้า (ash solution)

20


ดาวน์โหลด ppt การเจริญเติบโตของพืช คือ การที่พืชสะสมน้ำหนัก แห้ง เนื่องจากพืชรับธาตุอาหารและน้ำมาใช้ใน กระบวนการเมแทบอลิซึมเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตโดยทั่วไปเนื้อเยื่อพืชสดมีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google