งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธาตุอาหารพืช Macronutrients : N, P, K, Ca, Mg, S

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธาตุอาหารพืช Macronutrients : N, P, K, Ca, Mg, S"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธาตุอาหารพืช Macronutrients : N, P, K, Ca, Mg, S
Micronutrients : Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Cl

2 ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชขึ้นอยู่กับ
คุณสมบัติของดิน เนื้อดิน pH โครงสร้างและการระบายอากาศของดิน ความชื้นของดิน การสัมผัสกับรากพืช การละลายได้ การเคลื่อนย้ายในดินและในสารละลายดิน ความเข้มข้นของธาตุอาหารพืช รากและการแผ่กระจายของราก จุลินทรีย์ดิน ในการทำให้เป็นประโยชน์ หรือในการยึดตรึงไว้

3 ปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการ
Conc. of nutrient in plant tissue Critical conc. Deficient zone Transition zone Adequate zone Toxic zone Growth 10% reduction in growth

4 การดูดและการลำเลียงธาตุอาหารของพืช
Active absorption / symplast Passive absorption / apoplast

5 การเคลื่อนย้าย ลำเลียงธาตุอหารในต้นพืช
น้ำและธาตุอาหารพืชผ่านทาง Xylem น้ำตาล และอินทรียสารผ่านทาง Phloem

6 หน้าที่และความสำคัญของธาตุอาหารในพืช
เป็นโครงสร้างหลักของเซลล์และเนื้อเยื่อพืช ได้แก่ C H O สะสมพลังงานและเคลื่อนย้ายพลังงาน ได้แก่ N S P ให้ประจุและขั้ว Charge balance ได้แก่ K Ca Mg กระตุ้นเอนไซม์และเคลื่อนย้ายอิเลคตรอน ได้แก่ Fe Mn Zn Cu Mo Cl

7 ลักษณะอาการขาดธาตุอาหารพืช
ขึ้นอยู่กับชนิดพืช และธาตุอาหาร นักศึกษาจึงต้องหัดสังเกตุและจดจำ ภาพอาการขาดธาตุอาหารเหล่านี้ได้รับเอื้อเฟื้อมาจาก ดร. วิเชียร จาฏุพจน์ ขอขอบคุณ ณ ที่นี้ด้วย

8 Nitrogen Deficiency Symptoms :
ใบแก่เหลือง (chlorosis) ลำต้นแคระแกรน Sugarcane Sugarcane (deficient plants on left, normal plants on right) (left branch normal)

9 Nitrogen Deficiency Symptoms :
Corn Cotton

10 Nitrogen Deficiency Symptoms :
Sorghum Soybeans

11 Phosphorus Deficiency Symptoms :
ใบแก่แสดงอาการเนื้อใบตาย (necrosis) บริเวณแผ่นใบและเส้นใบ Sugarcane Citrus

12 Phosphorus Deficiency Symptoms :
Corm Cotton

13 Phosphorus Deficiency Symptoms :
Grapes Potato

14 Phosphorus Deficiency Symptoms :
Sorghum Soybeans

15 Potassium Deficiency Symptoms :
ใบแก่เหลือ เนื้อใบตายจากขอบใบเข้าสู่กลางใบ Sugarcane Cashew

16 Potassium Deficiency Symptoms :
Chillies Corn

17 Potassium Deficiency Symptoms :
Cotton Grapes

18 Potassium Deficiency Symptoms :
Onion Orange

19 Potassium Deficiency Symptoms :
Pepper Peanut

20 Potassium Deficiency Symptoms :
Rice Rice

21 Potassium Deficiency Symptoms :
Soybean Tobacco

22 Calcium Deficiency Symptoms :
ใบอ่อนเหี่ยวย่น เป็นด่าง ขั้วผลตายแห้งหรือเน่า Sugarcane Tomato

23 Magnesium Deficiency Symptoms :
ใบแก่เหลืองหรือน้ำตาลแห้งกระจายทั้งแผ่น ยกเว้นเส้นกลางใบ Sugarcane Citrus

24 Magnesium Deficiency Symptoms :
Corn Cotton

25 Magnesium Deficiency Symptoms :
Grapes Orange

26 Magnesium Deficiency Symptoms :
Pepper Soybeans

27 Sulfer Deficiency Symptoms :
ใบอ่อนเหลือง พืชใบเลี้ยงเดี่ยวมักเหลืองเป็นแถบตามเส้นใบ Cabbage Sugarcane

28 Sulfer Deficiency Symptoms :
Corn Cotton

29 Sulfer Deficiency Symptoms :
Rice Tomato

30 Iron Deficiency Symptoms :
แผ่นใบอ่อนสีเหลืองซีด เส้นใบสีเขียว ปลายรากบวม Sugarcane Sugarcane (interveinal chlorosis on younger leaves) (whitish chloritic condition)

31 Iron Deficiency Symptoms :
Citrus Coffee

32 Iron Deficiency Symptoms :
Corn Peanuts

33 Iron Deficiency Symptoms :
Soybeans Tomato

34 Manganese Deficiency Symptoms :
ใบเหลืองเป็นจุดกระจายทั่วไป Sugarcane Citrus

35 Manganese Deficiency Symptoms :
Coffee Cotton

36 Manganese Deficiency Symptoms :
Rice Soybeans

37 Zinc Deficiency Symptoms :
ใบอ่อนแคบลง ขอบใบย่อยเป็นคลื่น พืชเหี่ยวเร็ว รากเจริญผิดปกติ Sugarcane Citrus

38 Zinc Deficiency Symptoms :
Cotton Rice

39 Zinc Deficiency Symptoms :
Soybeans Wheat

40 Copper Deficiency Symptoms :
ข้อปล้องสั้นผิดปกติ ใบแตกเป็นกระจุก ใบอ่อนหนาและสีเขียวเข้ม Sugarcane Citrus

41 Copper Deficiency Symptoms :
Corn Onion

42 Copper Deficiency Symptoms :
Peanuts Wheat

43 Molybdenum Deficiency Symptoms :
ใบอ่อนเหลือง ขอบใบอ่อนของต้นกล้างอเป็นถ้วย Sugarcane Cauliflower

44 Chloride Deficiency Symptoms :
Wheat Wheat

45 Boron Deficiency Symptoms :
ใบอ่อนผลิออกมาผิดปกติ การติดเมล็ดไม่สมบูรณ์ ผลผลิตมีอาการใส้กลวง Almond Sugarcane

46 Boron Deficiency Symptoms :
Canola Cauliflower

47 Boron Deficiency Symptoms :
Clover Peanuts

48 การตรึงไนโตรเจนของรากพืช
Infection Nodulation N2 fixation

49 รากและความสำคัญของระบบรากพืช
Root / shoot Rhizosphere Root system Factor effecting to root growth and penetration Root measurement technique


ดาวน์โหลด ppt ธาตุอาหารพืช Macronutrients : N, P, K, Ca, Mg, S

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google