งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธาตุอาหาร พืช Macronutrients : N, P, K, Ca, Mg, S Micronutrients : Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Cl.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธาตุอาหาร พืช Macronutrients : N, P, K, Ca, Mg, S Micronutrients : Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Cl."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธาตุอาหาร พืช Macronutrients : N, P, K, Ca, Mg, S Micronutrients : Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Cl

2 ความเป็นประโยชน์ของธาตุ อาหารพืชขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติของดิน เนื้อดิน pH โครงสร้างและการระบายอากาศของดิน ความชื้นของดิน การสัมผัสกับรากพืช การละลายได้ การเคลื่อนย้ายในดินและใน สารละลายดิน ความเข้มข้นของธาตุอาหารพืช รากและการแผ่กระจายของราก จุลินทรีย์ดิน ในการทำให้เป็นประโยชน์ หรือ ในการยึดตรึงไว้

3 ปริมาณธาตุอาหารที่พืช ต้องการ Conc. of nutrient in plant tissue Critical conc. Deficient zone Transition zone Adequate zone Toxic zone Growth 10% reduction in growth

4 การดูดและการลำเลียงธาตุ อาหารของพืช Active absorption / symplast Passive absorption / apoplast

5 การเคลื่อนย้าย ลำเลียง ธาตุอหารในต้นพืช น้ำและธาตุอาหารพืชผ่าน ทาง Xylem น้ำตาล และอินทรียสาร ผ่านทาง Phloem

6 หน้าที่และความสำคัญของ ธาตุอาหารในพืช เป็นโครงสร้างหลักของเซลล์ และเนื้อเยื่อพืช ได้แก่ C H O สะสมพลังงานและเคลื่อนย้าย พลังงาน ได้แก่ N S P ให้ประจุและขั้ว Charge balance ได้แก่ K Ca Mg กระตุ้นเอนไซม์และเคลื่อนย้าย อิเลคตรอน ได้แก่ Fe Mn Zn Cu Mo Cl

7 ลักษณะอาการขาดธาตุ อาหารพืช ขึ้นอยู่กับชนิดพืช และ ธาตุอาหาร นักศึกษาจึง ต้องหัดสังเกตุและจดจำ ภาพอาการขาดธาตุอาหารเหล่านี้ ได้รับเอื้อเฟื้อมาจาก ดร. วิเชียร จาฏุพจน์ ขอขอบคุณ ณ ที่นี้ด้วย

8 Nitrogen Deficiency Symptoms : Sugarcane (deficient plants on left, normal plants on right) (left branch normal) ใบแก่เหลือง (chlorosis) ลำต้นแคระแกรน

9 CornCotton Nitrogen Deficiency Symptoms :

10 SorghumSoybeans Nitrogen Deficiency Symptoms :

11 SugarcaneCitrus Phosphorus Deficiency Symptoms : ใบแก่แสดงอาการเนื้อใบตาย (necrosis) บริเวณแผ่นใบและเส้นใบ

12 CormCotton Phosphorus Deficiency Symptoms :

13 GrapesPotato Phosphorus Deficiency Symptoms :

14 SorghumSoybeans Phosphorus Deficiency Symptoms :

15 SugarcaneCashew Potassium Deficiency Symptoms : ใบแก่เหลือ เนื้อใบตายจากขอบใบเข้าสู่กลางใบ

16 ChilliesCorn Potassium Deficiency Symptoms :

17 CottonGrapes Potassium Deficiency Symptoms :

18 OnionOrange Potassium Deficiency Symptoms :

19 PepperPeanut Potassium Deficiency Symptoms :

20 Rice Potassium Deficiency Symptoms :

21 SoybeanTobacco Potassium Deficiency Symptoms :

22 SugarcaneTomato Calcium Deficiency Symptoms : ใบอ่อนเหี่ยวย่น เป็นด่าง ขั้วผลตายแห้งหรือเน่า

23 SugarcaneCitrus Magnesium Deficiency Symptoms : ใบแก่เหลืองหรือน้ำตาลแห้งกระจายทั้งแผ่น ยกเว้นเส้นกลางใบ

24 CornCotton Magnesium Deficiency Symptoms :

25 GrapesOrange Magnesium Deficiency Symptoms :

26 PepperSoybeans Magnesium Deficiency Symptoms :

27 CabbageSugarcane Sulfer Deficiency Symptoms : ใบอ่อนเหลือง พืชใบเลี้ยงเดี่ยวมักเหลืองเป็นแถบตามเส้นใบ

28 CornCotton Sulfer Deficiency Symptoms :

29 RiceTomato Sulfer Deficiency Symptoms :

30 Sugarcane (interveinal chlorosis on younger leaves) (whitish chloritic condition) Iron Deficiency Symptoms : แผ่นใบอ่อนสีเหลืองซีด เส้นใบสีเขียว ปลายรากบวม

31 CitrusCoffee Iron Deficiency Symptoms :

32 CornPeanuts Iron Deficiency Symptoms :

33 SoybeansTomato Iron Deficiency Symptoms :

34 SugarcaneCitrus Manganese Deficiency Symptoms : ใบเหลืองเป็นจุดกระจายทั่วไป

35 CoffeeCotton Manganese Deficiency Symptoms :

36 RiceSoybeans Manganese Deficiency Symptoms :

37 SugarcaneCitrus Zinc Deficiency Symptoms : ใบอ่อนแคบลง ขอบใบย่อยเป็นคลื่น พืชเหี่ยวเร็ว รากเจริญผิดปกติ

38 CottonRice Zinc Deficiency Symptoms :

39 SoybeansWheat Zinc Deficiency Symptoms :

40 SugarcaneCitrus Copper Deficiency Symptoms : ข้อปล้องสั้นผิดปกติ ใบแตกเป็นกระจุก ใบอ่อนหนาและสีเขียวเข้ม

41 CornOnion Copper Deficiency Symptoms :

42 PeanutsWheat Copper Deficiency Symptoms :

43 SugarcaneCauliflower Molybdenum Deficiency Symptoms : ใบอ่อนเหลือง ขอบใบอ่อนของต้นกล้างอเป็นถ้วย

44 Wheat Chloride Deficiency Symptoms :

45 AlmondSugarcane Boron Deficiency Symptoms : ใบอ่อนผลิออกมาผิดปกติ การติดเมล็ดไม่สมบูรณ์ ผลผลิตมีอาการใส้กลวง

46 CanolaCauliflower Boron Deficiency Symptoms :

47 CloverPeanuts Boron Deficiency Symptoms :

48 การตรึงไนโตรเจนของราก พืช Infection Nodulatio n N2 fixation

49 รากและความสำคัญ ของระบบรากพืช Root / shoot Rhizosphere Root system Factor effecting to root growth and penetration Root measurement technique


ดาวน์โหลด ppt ธาตุอาหาร พืช Macronutrients : N, P, K, Ca, Mg, S Micronutrients : Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Cl.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google