งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Photovoltaics Program February 21 – March 4, 2011 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโฟโตโวลแทอิก จะช่วยให้เข้าใจการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานจากเซลล์ แสงอาทิตย์นั้นมีความสำคัญเนื่องจากเป็นพลังงานที่สะอาดปราศจากมลพิษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Photovoltaics Program February 21 – March 4, 2011 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโฟโตโวลแทอิก จะช่วยให้เข้าใจการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานจากเซลล์ แสงอาทิตย์นั้นมีความสำคัญเนื่องจากเป็นพลังงานที่สะอาดปราศจากมลพิษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Photovoltaics Program February 21 – March 4, 2011 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโฟโตโวลแทอิก จะช่วยให้เข้าใจการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานจากเซลล์ แสงอาทิตย์นั้นมีความสำคัญเนื่องจากเป็นพลังงานที่สะอาดปราศจากมลพิษ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัยระดับ บัณฑิตศึกษาด้าน Photovoltaics คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสาขาวิทยาการวัสดุนาโน และศูนย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อผู้ฝึกอบรมได้เข้าใจหลักการ Photovoltaics คุณสมบัติ ของวัสดุกึ่งตัวนำ การวัด I-V คำนวณหาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ และสามารถนำไปใช้เพื่อขยายผลการทำงาน และศึกษาวิจัยด้านเซลล์แสงอาทิตย์ได้ต่อไป วิทยากร Dr. Thomas Dittrich Helmholtz-Zentrum Berlin for Materials and Energy Germany Date Time Feb. 21Feb. 22Feb. 23Feb. 24Feb. 25Feb. 28Mar. 1Mar. 2Mar. 3Mar. 4 8.30 - 9.00 Registration and opening address Registration 9.00 - 10.30 Lecture 1 Introduction into photovoltaics Lecture 3 Characterizatio n of solar cells Lecture 5 Free charge carriers and origin of photovoltage Lecture 7 Ideal p-n junction Lecture 9 Maximum efficiency of solar cells Lecture 11 Aspects of c-Si solar cell technology Lecture 13 Principles of thin film solar cells Lecture 15 Chalcopyrite and CdTe thin film solar cells Lecture 17 Organic solar cells Lecture 19 Batteries for energy storage 10.30 - 10.45 Break 10.45 - 12.00 Lecture 2 Characteristics of solar cells Lecture 4 Light absorption and photocurrent Lecture 6 Recombination processes in semiconductors Lecture 8 Influence of recombination on p-n junctions Lecture 10 Crystalline Si solar cells Lecture 12 Very high efficiency solar cells with III-V semiconductors Lecture 14 Silicon thin film solar cells Lecture 16 Dye sensitized solar cells Lecture 18 Inorganic nanostructured solar cells Lecture 20 Renewable energy and concepts of energy storage 12.00 - 13.00 Lunch 13.00 - 14.30 Practical Presentations of practical groups Examination 14.30 - 14.45 Break 14.45 - 16.30 Practical Presentations of practical groups Examination 16.30 - 17.00 Dinner 17.00 - 19.00 Discussions Seminar 1 Certification of PV modules Seminar 2 Concentrator PV systems DiscussionsSeminar 3 Costs of PV power generation Seminar 4 PV systems and electromobility Exam preparation Closing address /packing

2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2562-5555 ภายใน 5006 Fax. 0-2942-8290 คณะวิทยาศาสตร์ ค่าลงทะเบียน ภาคบรรยาย (60 คน) บุคคลทั่วไป คนละ 3,500 บ. นิสิตทั่วไปคนละ 2,500 บ. อาจารย์ และบุคลากร มก. คนละ 2,000 บ. นิสิต มก.คนละ 1,500 บ. ภาคบรรยายและปฏิบัติการ (40 คน) บุคคลทั่วไป คนละ 5,000 บ. นิสิตทั่วไปคนละ 3,000 บ. อาจารย์ และบุคลากร มก. คนละ 2,500 บ. นิสิต มก.คนละ 2,000 บ. ส่งใบสมัคร Fax : 02-942-8290 หรือ E-mail : fsciequip_center@ku.ac.th หรือ สมัครด้วยตนเอง วิธีชำระเงิน บุคลากรสังกัดหน่วยงานใน มก. หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งการโอนชำระเงินผ่านทางกองคลัง เข้าบัญชีเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์เลขที่ 406 และสำเนา บันทึกข้อความที่ได้รับอนุมัติโอนเงินจากต้นสังกัดแนบมา พร้อมใบสมัคร ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ ทำบันทึกข้อความเสนอภาควิชาให้อนุมัติโอนเงินให้ ส่วนกลางคณะวิทยาศาสตร์เป็นค่าอบรม และสำเนาบันทึก ข้อความที่อนุมัติแล้วแนบมาพร้อมใบสมัคร ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 บุคคลทั่วไป ชำระเงินโดยส่งเป็นธนาณัติ สั่งจ่าย นางสาววารุณี พันธุ์ เพียร คณะวิทยาศาสตร์ ตู้ ปณ. 1020 ปทฝ. จตุจักร กทม. 10903 และส่งธนาณัติส่วนที่ 1 แนบมาพร้อมใบสมัคร ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 โดยถือวันที่ประทับตรา ไปรษณีย์เป็นสำคัญ ชำระเงินสด ที่งานการเงินคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี และสำเนาใบเสร็จรับเงิน แนบมาพร้อมใบสมัคร ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่www.sci.ku.ac.th Photovoltaics


ดาวน์โหลด ppt Photovoltaics Program February 21 – March 4, 2011 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโฟโตโวลแทอิก จะช่วยให้เข้าใจการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานจากเซลล์ แสงอาทิตย์นั้นมีความสำคัญเนื่องจากเป็นพลังงานที่สะอาดปราศจากมลพิษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google